Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2945/95 av den 20 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fiskEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 21/12/1995 s. 0018 - 0025KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2945/95 av den 20 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 (1), ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2870/95, om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 19.5 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 19.e.5 i förordning (EEG) nr 2847/93 bör det fastställas tillämpningsföreskrifter för registrering av fiskeansträngningarna i en loggbok, för att genomföra den administrativa ordning för förvaltning av fiskeansträngningar som avses i rådets förordning (EG) nr 685/95 av den 27 mars 1995 om administreringen av fiskeinsatsen med avseende på vissa fiskezoner och -resurser i gemenskapen (3).

När det fiskefartyg med tillstånd passerar genom en fiskeplats utan att utöva fiskeaktiviteter måste detta registreras i loggboken.

Införandet av en ny loggbok enligt de bestämmelser som avses i förordning (EEG) nr 2847/93 nödvändiggör en konsultation av fiskerisektorn som inte får avslutas innan ordningen för fiskeansträngningar träder i kraft den 1 januari 1996. Följaktligen bör bestämmelserna om registrering av uppgifter i den befintliga loggboken - som är riktade till fartygets befälhavare, vilken är skyldig att registrera de fiskeansträngningar som gjorts från och med den 1 januari 1996 - kompletteras med övergångsbestämmelser. Dessa bestämmelser är tillämpliga fram till dess att föreskrifterna om en ny loggbok antagits.

När befälhavaren sänder uppgifter via radio till den behöriga myndighet som har ansvar för fartygens förflyttningar måste detta ske via en radiostation som finns upptagen på den förteckning över radiostationer som godkänts av kommissionen.

Det bör upprättas en förteckning över vilka myndigheter som är ansvariga för kontrollen, samt deras telex-, telefon- och faxnummer, för att underlätta sändningen av uppgifter via telex, fax, telefon eller radio till dessa myndigheter.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 (4) ändras på följande sätt:

1. Artikel 1a skall föras in efter artikel 1:

"Artikel 1a

1. De befälhavare som framför fiskefartyg från gemenskapen som har tillstånd att bedriva fiske i de zoner, nedan kallade zoner för fiskeansträngningar, som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 685/95 (*), skall registrera de uppgifter som avses i artikel 19e i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 (**) i loggboken enligt förlagan i bilaga I.

2. När befälhavare på fiskefartyg från gemenskapen utan att utöva fiskeaktiviteter passerar genom en zon för fiskeansträngningar där de har tillstånd att fiska skall de registrera datum och tid inträde i och utträde ur denna zon för fiskeansträngningar i sin loggbok.

3. Uppgifterna skall registreras i enlighet med de instruktioner som anges i bilaga IVa.

(*) EGT nr L 71, 31.3.1995, s. 5.

(**) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1."

2. Artikel 3a skall föras in efter artikel 3:

"Artikel 3a

När befälhavaren på ett fiskefartyg, som har skyldighet att lämna den information som avses i artikel 19b i förordning (EEG) nr 2847/93, enligt artikel 19c i samma förordning sänder denna information via radio måste denna sändning göras via en radiostation som finns med på förteckningen i bilaga VIIIa.

Namn, adress, telex, telefon- och faxnummer till de behöriga myndigheter som avses i artikel 19c första stycket andra strecksatsen finns i bilaga VIIIb."

3. Bilaga I i den här förordningen skall föras in som bilaga IVa.

4. Bilaga II i den här förordningen skall läggas till som bilaga VIa.

5. Bilaga III i den här förordningen skall läggas till som bilaga VIIIa.

6. Bilaga IV i den här förordningen skall läggas till som bilaga VIIIb.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Den skall tillämpas fram till ikraftträdandet av de bestämmelser om loggbok som skall utarbetas enligt artikel 6 i förordning (EEG) nr 2847/93.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1995.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT nr L 301, 14.12.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 71, 31.3.1995, s. 5.

(4) EGT nr L 276, 10.10.1983, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA IV

KOMPLETTERANDE REGLER SOM SKALL FÖLJAS AV FARTYGSBEFÄLHAVARE SOM HAR SKYLDIGHET ATT REGISTRERA FISKEANSTRÄNGNINGARNA I LOGGBOKEN ENLIGT FÖRLAGAN I BILAGA I

1. INLEDANDE ANMÄRKNING

Dessa instruktioner skall läggas till dem i bilaga IV och riktar sig till alla fartygsbefälhavare som enligt gemenskapstiftningen skall registrera sina fiskeansträngningar.

2. INSTRUKTION FÖR REGISTRERINGEN I LOGGBOKEN

2.1 Allmän Regel

a) Alla de uppgifter som krävs i denna bilaga skall registreras i loggboken.

b) Registreringen av tidpunkten skall ske i universaltid (GMT).

c) Zon för fiskeansträngningar skall registreras med användning av koderna i bilaga VIa.

d) Målarter skall registreras med användning av koderna i bilaga VIa.

2.2 Upplysningar om fiskeansträngningen

a) Genomsegling av en zon för fiskeansträngningar

När ett fartyg med tillstånd seglar in i en zon för fiskeansträngningar utan att bedriva fiske i detta område skall en extra rad fyllas i. Följande upplysningar skall lämnas på denna rad:

`datum, zon för fiskesträngningar, datum och tidpunkt för varje insegling/utsegling, uppgiften "genomsegling".`

b) Insegling i en zon för fiskeansträngningar

När fartyget seglar in i en zon för fiskeansträngningar där man planerar att bedriva fiske skall en extra rad fyllas i. Följande upplysningar skall lämnas på denna rad:

`datum, uppgiften "insegling", zon för fiskeansträngningar, tidpunkt för insegling samt målarter`.

c) Utsegling ur en zon för fiskeansträngningar

När fartyget seglar ut ur en zon för fiskeansträngningar där det har bedrivit fiske och när fartyget seglar in i en annan zon för fiskeansträngningar där man planerar att bedriva fiske skall en extra rad fyllas i. Följande upplysningar skall lämnas på denna rad:

`datum, uppgiften "utsegling", ny zon för fiskeansträngningar, tidpunkten för utsegling samt målarter`

När fartygen lämnar en fiskezon som de bedrivit fiske i och inte kommer att fortsätta fiska i en fiskezon, måste ytterligare en rad fyllas i. Följande upplysning skall då lämnas:

`datum, ordet "utseglat", fiskezonen, tidpunkt för utsegling samt målarterna`.

d) Fiske i flera områden (1)

När fartyget bedriver fiske i flera områden skall en extra rad fyllas i. Följande upplysningar skall lämnas på denna rad:

`datum, uppgiften "flera områden", tidpunkten för första utsegling och zon för fiskesträngningar, tidpunkten för sista insegling och zon för fiskeansträngningar samt målarter`

(1) Fartyg som förblir inom en zon för fiskeansträngningar om högst fem sjömil från gränsen mellan två zoner för fiskeansträngningar skall under en period av 24 timmar registrera den första inseglingen och den sista utseglingen.

2.3 Upplysningar om meddelande om fartygets förflyttning

När ett fartyg som bedriver fiske av demersala arter skall lämna uppgifter om sina förflyttningar till de berörda myndigheterna, skall uppgifterna i punkterna 2.2 b, c och d kompletteras med följande information:

- Datum och tidpunkt för meddelandet,

- fartygets geografiska position,

- använt kommunikationsmedel och, i förekommande fall, använd radiostation, samt

- meddelandets destination(er).

2.4 Upplysningar om fiskeansträngning med passiva eller fasta redskap

När ett fartyg bedriver fiske med hjälp av ett passivt eller fast redskap skall fartygets befälhavare fylla i en extra rad för samma dag till havs. Följande upplysningar skall lämnas på denna rad:

`datum och tidpunkt för utsättning eller återutsättning av redskapet, samt datum och tidpunkt då fisket avslutas`."

BILAGA II

"BILAGA VIa

UPPLYSNINGAR OM FISKE (1)>Plats för tabell>

A: Vb (utom Färöarna och Island), VI

B: VI (Irländska boxen) (1)

C: VIIa

D: VIIf (Irländska boxen)

E: Andra VII (Irländska boxen)

F: VII (utom irländska boxen)

G: VIIIa, VIIIb, VIIId

H: IX, X, CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 (utom andra vatten)

J: VIIIc, VIIIe, IX (spanska vatten) (2)

K: CECAF 34.1.1 (spanska vatten)

L: CECAF 34.1.2 (spanska vatten)

M: CECAF 34.2.0 (spanska vatten)

N: IX (portugisiska vatten)

P: X (portugisiska vatten)

Q: CECAF 34.1.1 (portugisiska vatten)

R: CECAF 34.1.2 (portugisiska vatten)

S: CECAF 34.2.0 (portugisiska vatten)

(1) Fiske definieras genom bestånd eller grupper av bestånd zoner för fiskeansträngningar och redskap, i enlighet med förordningarna (EG) nr 685/95 och (EEG) nr 2027/93."

(1) Irländska boxen omfattar området söder om latitud 56°30' N, öster om latitud 12°V och norr om latitud 50°30' N. Fiskeansträngningarna omfattar fiske både med bogserade och fasta redskap.

(2) Registreringen av fiskeansträngningarna för Förenade kungariket delas upp mellan IX, VIIIc, VIIIe (spanska vatten) och IX, VIIIc, VIIIe (icke-spanska vatten).

BILAGA III

"BILAGA VIIIa

RADIOSTATIONER SOM GODKÄNTS AV KOMMISSIONEN

>Plats för tabell>

BILAGA IV

"BILAGA VIIIb

NAMN, ADRESS OCH TELEXNUMMER TILL BEHÖRIGA MYNDIGHETER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA HAVSVATTEN SOM LYDER UNDER MEDLEMSSTATERNAS SUVERÄNITET ELLER JURISDIKTION

>Plats för tabell>