Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2946/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2814/90 om närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar och förordning (EEG) nr 2700/93 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 21/12/1995 s. 0026 - 0029KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2946/95 av den 18 december 1995 om ändring av förordning (EEG) nr 2814/90 om närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar och förordning (EEG) nr 2700/93 om tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1265/95 (2), särskilt artiklarna 5.9 och 28 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3901/89 av den 12 december 1989 om fastställande av definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1266/95 (4), särskilt artikel 1.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Närmare bestämmelser för definitionen av de lamm som är uppfödda till tunga slaktkroppar antogs genom kommissionens förordning (EEG) nr 2814/90 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2583/95 (6).

För att samordna datumen för bidragsansökningar för producenter som utnyttjar det undantag som föreskrivs i artikel 1.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3901/89 vad gäller lamm som tillhör vissa raser och som föds upp i särskilda geografiska områden, är det nödvändigt att klargöra på vilka villkor producenter får föda upp sina lamm innan regleringsåret inleds.

Tillämpningsföreskrifter för bidrag till får- och getköttsproducenter antogs genom kommissionens förordning (EEG) nr 2700/93 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 279/94 (8), särskilt artikel 2 i denna. För att förbättra administrationen för beviljandet av bidraget för tackor vars lamm föds upp till tunga slaktkroppar är det nödvändigt att kommissionen varje år får information om besättningsstorlek och geografisk plats för det antal tackor som är bidragsberättigande i medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att anpassa bilagan till förordning (EEG) nr 2700/93.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall ersätta tredje stycket i artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 2814/90:

"Medlemsstaterna får emellertid besluta att bidragsansökningar får lämnas in inom loppet av en bestämd tid under perioden mellan den 1 november året före regleringsårets början och nästföljande regleringsår (31 mars). I dessa fall skall producenten, senast den dag då lamningen börjar, till de behöriga myndigheterna inlämna en särskild deklaration med de upplysningar som anges i första styckets tre strecksatser. I bidragsansökan för det regleringsår för vilket meddelandet inlämnades skall det hänvisas till detta meddelande."

Artikel 2

I förordning (EEG) nr 2700/93 skall:

a) bilagan ersättas med bilaga I och II till denna förordning,

b) artikel 2 ersättas med följande:

"Artikel 2

Meddelande

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen:

- senast den 31 juli varje år beträffande den information som rör bidragsansökningar som lämnas in under den period som nämns i artikel 1.2; detta skall ske enligt förlagan i bilaga I,

- senast den 31 juli det år som följer på ovannämnda period, beträffande den information som rör det antal tackor som är bidragsberättigande för bidraget för lamm som föds upp till tunga slaktkroppar under den period som avses i artikel 1.2. Detta skall ske enligt förlagan i bilaga II.

Ovannämnda information skall på uppmaning hållas tillgänglig för de nationella myndigheterna som är ansvariga för att sammanställa den officiella statistiken för får- och getköttssektorn."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas på bidragsansökningar för bidrag för regleringsåret 1996 och för följande regleringsår.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 123, 3.6.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 375, 23.12.1989, s. 4.

(4) EGT nr L 123, 3.6.1995, s. 3.

(5) EGT nr L 268, 29.9.1990, s. 35.

(6) EGT nr L 263, 4.11.1995, s. 10.

(7) EGT nr L 245, 1.10.1993, s. 99.

(8) EGT nr L 37, 9.2.1994, s. 1.

BILAGA I

ANSÖKNINGAR OM BIDRAG FÖR TACKOR OCH HONGETTER

REGLERINGSÅR: . . . .

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA II

ANTAL TACKOR SOM ÄR BERÄTTIGANDE TILL BIDRAG FÖR LAMM SOM FÖDS UPP TILL TUNGA SLAKTKROPPAR

REGLERINGSÅR: . . . .

>Start Grafik>

>Slut Grafik>