Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 1266/96 av den 1 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1960/95 om övergångsbestämmelser för tillämpningen av ordningen med ingångspris för druvsaft och druvmust, och förordning (EG) nr 2309/95 om övergångsbestämmelser för import av druvsaft och druvmust med ursprung i CypernEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 02/07/1996 s. 0030 - 0031KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1266/96 av den 1 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1960/95 om övergångsbestämmelser för tillämpningen av ordningen med ingångspris för druvsaft och druvmust, och förordning (EG) nr 2309/95 om övergångsbestämmelser för import av druvsaft och druvmust med ursprung i Cypern

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1544/95 (2), särskilt artiklarna 53.3 och 83 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om nödvändiga anpassningar och övergångsbestämmelser inom jordbrukssektorn för genomförandet av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1193/96 (4), särskilt artikel 3.1 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EG) nr 1960/95 (5) fastställdes övergångsbestämmelser gällande till och med den 30 juni 1996 för att underlätta övergången från den ordning som tillämpas för kontroll av importpriserna för druvsaft och druvmust som följd av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. Denna förordning gör det möjligt för tullmyndigheterna att jämföra importpriserna med ingångspriserna i den gemensamma tulltaxan för att fastställa vilken tullsats som skall tillämpas.

I kommissionens förordning (EG) nr 2309/95 (6) fastställdes övergångsbestämmelser gällande till och med den 30 juni 1996 för att underlätta övergången från den ordning som tillämpas på importer av druvsaft och druvmust med ursprung i Cypern som följd av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan i avvaktan på en definitiv lösning inom ramen för associationsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Cypern.

Tidsfristen för vidtagande av övergångsåtgärder förlängdes till och med den 30 juni 1997 genom förordning (EG) nr 1193/96 om förlängning av tidsfristen för vidtagande av nödvändiga övergångsåtgärder inom jordbrukssektorn för genomförandet av de avtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. I avvaktan på att rådet antar definitiva bestämmelser bör de övergångsåtgärder som fastställs i förordningarna (EG) nr 1960/95 och (EG) nr 2309/95 förlängas till och med den 30 juni 1997.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1960/95 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall "den 30 juni 1996" ersättas med "den 30 juni 1997".

2. I artikel 4 skall "den 30 juni 1996", ersättas med "den 30 juni 1997".

Artikel 2

I artikel 2 i förordning (EG) nr 2309/95 skall "den 30 juni 1996" ersättas med "den 30 juni 1997".

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 148, 30.6.1995, s. 31.

(3) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(4) EGT nr L 161, 29.6.1996, s. 1.

(5) EGT nr L 189, 10.8.1995, s. 16.

(6) EGT nr L 233, 30.9.1995, s. 54.