Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

97/602/EG: Rådets beslut av den 22 juli 1997 om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 242 , 04/09/1997 s. 0064 - 0066RÅDETS BESLUT av den 22 juli 1997 om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97 (97/602/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 av den 4 november 1991 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder (1), särskilt artikel 3.1 andra stycket i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om bestämmelser rörande certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91 (2), särskilt artikel 1.1 a i denna, gäller bara i fråga om införsel av pälsskinn från djur som inte är födda och uppfödda i fångenskap i länder som förekommer i förteckningen i bilagan till detta beslut.

Nämnda förteckning har upprättats på grundval av uppgifter som kommissionen begärt in från länder inom det kända utbredningsområdet för de arter som avses i bilaga I till förordning (EEG) nr 3254/91.

En internationell överenskommelse om normer för humana fångstmetoder har sänts till rådet. Det är lämpligt att avstå från handlingar som skulle omintetgöra målet och syftet med överenskommelsen. Förteckningen omfattar därför de länder som har paraferat överenskommelsen.

Bland annat i avvaktan på att ytterligare tredje länder ansluter sig till den internationella överenskommelsen om normer för humana fångstmetoder, eller andra situationer som omfattas av artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 3254/91, kan detta beslut bara vara av övergångskaraktär. Den förut nämnda förteckningen bör omedelbart ändras efter nya situationer för att inte hindra handeln med pälsskinn och pälsskinnsprodukter.

Den kommitté som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3254/91, och med vilken samråd skett enligt skriftligt förfarande den 20 december 1996, har inte avgivit något positivt yttrande om kommissionens utkast till det beslut, i vilket de godkända länderna finns angivna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen över länder som uppfyller åtminstone ett av de villkor som anges i artikel 3.1 första stycket i förordning (EG) nr 3254/91 och som avses i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97, innefattas i bilagan till detta beslut tillsammans med berörda arter.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1997.

På rådets vägnar

J. POOS

Ordförande

(1) EGT L 308, 9.11.1991, s. 1.

(2) EGT L 8, 11.1.1997, s. 2.

BILAGA

Förteckning över länder och arter som avses i artikel 1

>Plats för tabell>