Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 503/98 av den 3 mars 1998 om ändring för åttonde gången av förordning (EG) nr 913/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i SpanienEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 04/03/1998 s. 0012 - 0014KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 503/98 av den 3 mars 1998 om ändring för åttonde gången av förordning (EG) nr 913/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artiklarna 20 och 22 andra stycket i denna, och

med beaktande av följande:

På grund av att klassisk svinpest brutit ut i vissa produktionsområden i Spanien har undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden vidtagits för denna medlemsstat genom kommissionens förordning (EG) nr 913/97 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 292/98 (4).

I vissa zoner som nyligen har drabbats av klassisk svinpest har de spanska myndigheterna beslutat om veterinära och handelsmässiga restriktioner för slaktsvin av den iberiska rasen. Dessa svin skiljer sig tekniskt och ekonomiskt från andra slaktsvin. Det är därför motiverat att skapa en särskild kategori för dessa svin och inkludera dem i de stödåtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 913/97.

På grund av de veterinära och handelsmässiga restriktioner som vidtagits av de spanska myndigheterna, är det lämpligt att öka det antal slaktsvin som får levereras till de behöriga myndigheterna för att på så sätt göra det möjligt att upprätthålla undantagsåtgärderna under de kommande veckorna.

Det böra fastställas att slaktsvin som väger 25 kg eller mer får levereras inom ramen för dessa stödåtgärder, men att stödet för dessa djur är begränsat till stödnivån för smågrisar på 25 kg.

Stödåtgärderna i provinserna Segovia, Madrid och Toledo inleddes med en viss försening, främst på grund av kapacitetsproblem på destrueringsanläggningarna. Följaktligen har slaktsvinen hållits kvar på anläggningarna i flera veckor. Det är därför motiverat att inte tillämpa stödbegränsningen för slaktsvin på över 110 kg som kommer från dessa zoner under perioden 6 februari-15 mars 1998.

Artiklarna 1 och 4 har ändrats vid ett flertal tillfällen. De bör därför omarbetas på nytt så att texten blir förståelig.

Restriktionerna för den fria rörligheten för levande svin har tillämpats i flera veckor i Segovia, Madrid och Toledo, vilket har lett till en betydande ökning av djurens vikt och därmed en oacceptabel situation vad gäller djurens välfärd. Det är därför berättigat att tillämpa denna förordning från och med den 18 februari 1998.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 913/97 ändras på följande sätt:

1) Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

1. Från och med den 6 maj 1997 får producenter på begäran omfattas av ett stöd som beviljas av de behöriga spanska myndigheterna för leverans av slaktsvin med KN-nummer 0103 92 19 med en genomsnittsvikt på 90 kg eller mer per parti.

2. Från och med den 18 februari 1998 får producenter på begäran omfattas av ett stöd som beviljas av de behöriga spanska myndigheterna för leverans av slaktsvin av den iberiska rasen eller av korsningar av denna med KN-nummer 0103 92 19 med en genomsnittsvikt på 150 kg eller mer per parti.

3. Från och med den 18 september 1997 får producenter på begäran omfattas av ett stöd som beviljas av de behöriga spanska myndigheterna för leverans av utslagssuggor med KN-nummer 0103 92 11 med en genomsnittsvikt på 160 kg eller mer per parti.

4. Från och med den 6 maj 1997 får producenter på begäran omfattas av ett stöd som beviljas av de behöriga spanska myndigheterna för leverans av smågrisar med KN-nummer 0103 91 10 med en genomsnittsvikt på 10 kg eller mer per parti.

5. 70 % av utgifterna för detta stöd skall täckas av gemenskapens budget, för det maximala antal djur totalt som fastställs i bilaga I."

2) Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. För slaktsvin med en genomsnittsvikt på 90 kg eller mer per parti skall det stöd som avses i artikel 1.1, fritt gården, motsvara det marknadspris för slaktkroppar av gris av klass E enligt artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75, förordning (EEG) nr 3537/89 (*) och förordning (EEG) nr 2123/89 (**) som noterats i Spanien under den vecka som föregår veckan då slaktsvinen levereras till de behöriga myndigheterna, minskat med transportkostnader på 1,3 ecu per 100 kg slaktvikt.

För svin med en genomsnittsvikt på mindre än 90 kg men mer än 80 kg per parti, skall det stöd som fastställs enligt bestämmelserna i första stycket minskas med 15 %.

Stödet fastställs på grundval av konstaterad slaktvikt. Om djuren endast vägs levande skall stödet multipliceras med en koefficient på 0,81.

2. För slaktsvin av den iberiska rasen eller korsningar av denna med en genomsnittsvikt på 150 kg eller mer per parti som fötts upp och götts enligt särskilda villkor för denna typ av produktion skall det stöd som avses i artikel 1.2, fritt gården, motsvara det marknadspris per kg levande vikt för iberiska svin cebados de pienso (uppfödda med foderblandningar) som noterats i Spanien av jordbruksministeriet under den vecka som föregår veckan då slaktsvinen levereras till de behöriga myndigheterna, minskat med transportkostnader på 1,3 ecu per 100 kg slaktvikt.

För svin med en genomsnittsvikt på mindre än 150 kg men mer än 140 kg per parti, skall det stöd som fastställs enligt bestämmelserna i första stycket minskas med 15 %.

3. För utslagssuggor med en genomsnittsvikt på 160 kg eller mer per parti skall det stöd som avses i artikel 1.3, fritt gården, motsvara det stöd som fastställts enligt bestämmelserna i punkt 1 första stycket, minskat med 30 %.

Stödet fastställs på grundval av konstaterad slaktvikt. Om djuren endast vägs levande skall stödet multipliceras med en koefficient på 0,78.

4. För smågrisar med en genomsnittsvikt per parti på minst 10 kg men mindre än 16 kg, skall det stöd som avses i artikel 1.4, fritt gården, beräknas på grundval av det pris per kg för `smågrisar från Lérida` i klassen 15 kg, som noterats på marknaden `Mercolerida` veckan före den vecka då smågrisarna levereras till de behöriga myndigheterna.

För smågrisar med en genomsnittsvikt per parti på minst 16 kg men mindre än 25 kg, skall det stöd som avses i artikel 1.4, fritt gården, beräknas på grundval av det pris per kg för smågrisar i klassen 20 kg `Selecta`, som noterats på marknaden i Segovia veckan före den vecka då smågrisarna levereras till de behöriga myndigheterna.

När det gäller smågrisar med en genomsnittsvikt på mer än 25 kg får stödet inte överstiga det stöd som fastställs enligt bestämmelserna i andra stycket för smågrisar med en genomsnittsvikt på 25 kg.

5. När det gäller de slaktsvin som avses i artikel 1.1 med en genomsnittsvikt på mer än 110 kg får stödet inte överstiga det stöd som fastställs enligt bestämmelserna i punkt 1 för slaktsvin med en genomsnittsvikt på 110 kg.

Denna bestämmelse skall dock inte tillämpas från och med den 6 februari till och med den 15 mars 1998 på slaktsvin från de zoner som avses i bilaga II i provinserna Segovia, Madrid och Toledo.

(*) EGT L 347, 28.11.1989, s. 20.

(**) EGT L 203, 15.7.1989, s. 23."

3) Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

Behöriga spanska myndigheter skall varje onsdag till kommissionen lämna följande uppgifter från den föregående veckan:

- Antal och deras totala vikt när det gäller

- levererade slaktsvin,

- levererade iberiska slaktsvin,

- levererade utslagssuggor

- levererade smågrisar,

- De stöd som avses i artikel 4

- punkt 1 första stycket

- punkt 2 första stycket

- punkt 4 första och andra stycket."

4) Bilaga I skall ersättas med bilaga till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 18 februari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EGT L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT L 131, 23.5.1997, s. 14.

(4) EGT L 30, 5.2.1998, s. 14.

BILAGA

"BILAGA I

Maximalt antal djur totalt från och med den 6 maj 1997:

>Plats för tabell>