Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2719/98 av den 16 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1899/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 342 , 17/12/1998 s. 0016 - 0017KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2719/98 av den 16 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1899/97 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött och ägg för den ordning som fastställs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2699/93 och (EG) nr 1559/94

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalen i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2435/98 (2), särskilt artikel 8 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1516/96 (4) av den 29 juli 1996, särskilt artikel 22 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (5), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (6) av den 18 december 1995, särskilt artikel 22 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (7), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95, särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

Genom förordning (EG) nr 2435/98 läggs gås- och ankbröst där revbenen helt eller delvis tagits bort till bland de produktgrupper som berörs av förordning (EG) nr 3066/95 med samma förmånstull som bröst med samtliga revben. Denna ändring bör tillämpas från och med den 1 januari 1998. Bilagorna till kommissionens förordning (EG) nr 1899/97 (8) bör följaktligen ändras och aktörerna med licenser som fortfarande gäller bör tillåtas använda dessa även för de nya produkterna.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1899/97 skall ändras på följande sätt:

I del A gruppnummer 2, del B gruppnummer 12, del C gruppnummer 19, del D gruppnummer 28 och del F gruppnummer 43 skall följande KN-nummer läggas till:

- ex 0207 35 79

- ex 0207 36 79

Artikel 2

Licenser som utfärdats för de grupper som anges i artikel 1 för ansökningar som lämnats in under perioderna 1-10 juli 1998 och 1-10 oktober 1998 får användas för bröst och bitar därav av anka där revbenen avlägsnats helt eller delvis och som omfattas av KN-nummer ex 0207 35 79 och ex 0207 36 79.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) EGT L 303, 13.11.1998, s. 1.

(3) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.

(4) EGT L 189, 30.7.1996, s. 99.

(5) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.

(6) EGT L 305, 19.12.1995, s. 49.

(7) EGT L 282, 1.11.1975, s. 104.

(8) EGT L 267, 30.9.1997, s. 67.