Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95Europeiska unionens officiella tidning nr L 289 , 07/11/2003 s. 0001 - 0007Rådets förordning (EG) nr 1954/2003

av den 4 november 2003

om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 och artikel 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(3) skall rådet införa gemenskapsbestämmelser för tillträde till vatten och resurser och för hållbar fiskeverksamhet.

(2) De bestämmelser för tillträde till vissa zoner och resurser som anges i artiklarna 156-166 och 347-353 i Anslutningsakten för Spanien och Portugal löpte ut den 31 december 2002. Följaktligen behöver vissa bestämmelser i rådets förordning (EG) nr 685/95 av den 27 mars 1995 om administreringen av fiskeinsatsen med avseende på vissa fiskezoner och -resurser i gemenskapen(4) och rådets förordning (EG) nr 2027/95 av den 15 juni 1995 om en förvaltningsordning för fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen(5), anpassas till den nya rättsliga situationen.

(3) Andra bestämmelser i förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95 är utformade så att de skall införa ett allmänt system för förvaltningen av fiskeansträngningen för att hindra en ökning av fiskeansträngningen, och är inte relaterade till Anslutningsakten för Spanien och Portugal. Dessa bestämmelser är viktiga för förvaltningen av fisket och bör behållas.

(4) Det är nödvändigt att införa en ny förvaltningsordning för fiskeansträngningen i ICES-områdena V, VI, VII, VIII, IX och X samt CECAF-områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0 för att se till att den nuvarande fiskeansträngningen inte ökar totalt sett. Genom denna ordning skall begränsningar av fiskeansträngningen införas på grundval av fiskeansträngningen inom sådant fiske under perioden 1998-2002.

(5) För att man skall få en överensstämmelse mellan de olika reglerna om förvaltning av fiskeansträngningen bör de allmänna begränsningarna av fiskeansträngningen i denna förordning ses över så snart rådet, som del av en återhämtningsplan, antar regler för förvaltning av fiskeansträngningen för fisket i samma område eller en del av detta. En översyn av genomförandet av ordningen senast i december 2006 skulle också göra det möjligt för rådet att bedöma situationen på nytt.

(6) Med beaktande av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen på öarna är det nödvändigt att begränsa vissa fiskeaktiviteter i dessa vatten till fartyg som är registrerade i dessa öars hamnar, för att skydda den känsliga biologiska situationen i vattnen runt Azorerna, Madeira och Kanarieöarna och för att värna den lokala ekonomin på dessa öar. En översyn av dessa åtgärder senast i december 2006 skulle göra det möjligt för rådet att göra en ny bedömning av situationen.

(7) Ett område söder och väster om Irland har fastställts som ett område med hög koncentration av ungkummel. I detta område har användningen av redskap för bottenfiske särskilt begränsats. I samma beståndsbevarande syfte bör området även bli föremål för särskilda krav på begränsning av fiskeansträngningen inom det allmänna system som beskrivs ovan. En översyn av dessa krav senast i december 2008 skulle göra det möjligt för rådet att göra en ny bedömning av situationen.

(8) Det är flaggmedlemsstaternas uppgift att reglera fiskeansträngningen. Det är därför nödvändigt att säkerställa öppna och rättvisa förfaranden för förvaltning och kontroll.

(9) Med beaktande av de särskilda kraven på bevarande av arter med en geografisk spridning in i vatten som står under fler än en medlemsstats suveränitet eller jurisdiktion, bör medlemsstaterna tillåtas att begränsa fiskeaktiviteterna för fartyg som för deras flagg till särskilda redskap, tidsperioder och områden.

(10) Kommissionen bör ha möjlighet att anpassa de övre gränserna för fiskeansträngningen på grundval av en motiverad begäran från en medlemsstat, så att denna fullt ut kan utnyttja sina fiskemöjligheter.

(11) Som en följd av ändringen i förvaltningsordningen för fiskeansträngningen är det nödvändigt att göra motsvarande ändringar i avdelning IIA och III i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(6).

(12) För att säkerställa rättslig klarhet, undvika risken att störa den nuvarande jämvikten i berörda områden och för berörda resurser och garantera att den gjorda fiskeansträngningen är i balans med befintliga resurser bör förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95 upphävas.

(13) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs kriterier och förfaranden för ett system för förvaltning av fiskeansträngningen inom ICES-områdena V, VI, VII, VIII, IX och X och CECAF-områdena 34.1.1, 34.1.2 och 34.2.0.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Definitionerna av ICES- och CECAF-områden är de som finns i rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del(8).

b) fiskeansträngning: produkten av ett fiskefartygs kapacitet och aktivitet. För en grupp av fartyg är fiskeansträngningen summan av varje enskilt fiskefartygs fiskeansträngning.

KAPITEL II SYSTEM FÖR FÖRVALTNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Avdelning I Bestämmelser som gäller vissa fisken

Artikel 3

Åtgärder för fångst av bottenlevande arter samt vissa blötdjur och skaldjur

1. Medlemsstaterna skall med undantag för den zon som anges i artikel 6.1

a) bedöma den årliga genomsnittliga fiskeansträngningen av fartyg med en största längd på minst 15 meter för perioden 1998-2002, inom vart och ett av de ICES- och CECAF-områden som avses i artikel 1, för fiske av bottenlevande arter, utom fiske av bottenlevande arter, vilket omfattas av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd(9), samt fiske av kammusslor, krabbtaskor och spindelkrabbor, i enlighet med bilagan till den här förordningen. Vid beräkningen av fiskeansträngningen skall ett fartygs fiskekapacitet mätas som den installerade effekten uttryckt i kilowatt (kW),

b) fördela den fiskeansträngning som blir resultatet av bedömningen enligt led a i varje ICES- eller CECAF-område när det gäller vart och ett av de fisken som nämns i led a.

2. Den ordning för fiskeansträngningen som fastställs i punkt 1 skall inte inverka på de ordningar i återhämtningsplaner som kan komma att antas av rådet.

3. När rådet antar återhämtningsplaner som inbegriper förvaltningen av fiskeansträngningen i alla eller en del av de områden som avses i artikel 1, skall planerna samtidigt innehålla alla nödvändiga anpassningar av denna förordning.

4. Kommissionen skall senast den 31 december 2006 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av genomförandet av den ordning för fiskeansträngningen som fastställs i punkt 1. På grundval av rapporten skall rådet besluta om alla nödvändiga anpassningar av denna.

Artikel 4

Fiskefartyg med en största längd på högst 15 meter

1. Fiskeansträngningen för fiskefartyg med en största längd på högst 15 meter skall bedömas sammantaget för varje fiske och område som avses i artikel 3.1 under perioden 1998-2002.

2. Fiskeansträngningen för fiskefartyg med en största längd på högst 10 meter skall bedömas sammantaget för varje fiske och område som avses i artikel 6.1 under perioden 1998-2002.

3. Medlemsstaterna skall se till att fartygens fiskeansträngning begränsas till den nivå som bedömts i enlighet med punkterna 1 och 2.

Artikel 5

Villkor för vissa fiskeaktiviteter

1. I vattnen upp till 100 sjömil från Azorernas, Madeiras och Kanarieöarnas baslinjer får de berörda medlemsstaterna begränsa fisket till fartyg som är registrerade i dessa öars hamnar, utom när det gäller gemenskapsfartyg som traditionellt fiskar i dessa vatten så länge dessa inte överskrider den traditionella fiskeansträngningen.

Tillämpningsregler för bestämmelserna i denna punkt skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2. Kommissionen skall senast den 31 december 2006 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av bestämmelserna i punkt 1 och, vid behov, förelägga rådet förslag till anpassningar av dessa.

Avdelning II

Artikel 6

Villkor i det biologiskt känsliga området

1. Ett särskilt system för fiskeansträngning skall tillämpas i det område som innesluts av Irlands kust söder om 53°30'N och väster om 07°00'V och de räta linjer som i tur och ordning går till följande geografiska koordinater:

- En punkt på Irlands kust på latitud 53°30'N.

- Latitud 53°30'N, longitud 12°00'V.

- Latitud 53°00'N, longitud 12°00'V.

- Latitud 51°00'N, longitud 11°00'V.

- Latitud 49°30'N, longitud 11°00'V.

- Latitud 49°30'N, longitud 07°00'V.

- En punkt på Irlands kust på longitud 07°00'V.

2. Inom det område som anges i punkt 1 skall medlemsstaterna bedöma den årliga genomsnittliga fiskeansträngningen av fartyg med en största längd på minst 10 meter för perioden 1998-2002, för fiske av bottenlevande arter, utom dem som omfattas av rådets förordning (EG) nr 2347/2002, samt fiske av kammusslor, krabbtaskor och spindelkrabbor, och fördela den fiskeansträngning som har bedömts för vart och ett av dessa fisken.

3. Kommissionen skall senast den 31 december 2008 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en utvärdering av den ordning för fiskeansträngningen som fastställs i punkterna 1 och 2 jämförda med andra förvaltningsåtgärder i det berörda området. På grundval av denna rapport skall rådet besluta om alla nödvändiga anpassningar.

Avdelning III Allmänna bestämmelser

Artikel 7

Förteckning över fartyg

1. Medlemsstaterna skall upprätta förteckningar över fiskefartyg registrerade i gemenskapen som seglar under deras flagg och har tillstånd att utöva fiskeaktiviteter i de fisken som anges i artiklarna 3 och 6.

2. Medlemsstater får senare ersätta fartyg i sin förteckning, förutsatt att den totala fiskeansträngningen för fartyg i något område och fiske som anges i artiklarna 3 och 6 inte ökar.

Artikel 8

Reglering av fiskeansträngningen

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att reglera fiskeansträngningen när den fiskeansträngning som motsvarar fritt tillträde för fiskefartyg på de förteckningar över fartyg som avses i artikel 7 överskrider den tilldelade fiskeansträngningen.

2. Medlemsstaterna skall reglera fiskeansträngningen genom att övervaka sin fiskeflottas aktiviteter och genom att vidta lämpliga åtgärder om den fiskeansträngning som tillåts enligt artikel 11 är nära att uppnås för att se till att fiskeansträngningen inte överskrider de fastställda gränserna.

3. Varje medlemsstat skall, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd(10), utfärda särskilda fisketillstånd för fartyg som för dess flagg och som utövar fiskeaktiviteter i de fisken som anges i artiklarna 3 och 6.

Artikel 9

Medlemsstaterna får begränsa fiskeaktiviteterna för fartyg som för deras flagg till särskilda redskap, tidsperioder eller delar av ett ICES- eller CECAF-område.

Artikel 10

Underrättelse

1. Medlemsstaterna skall senast den 30 november 2003 till kommissionen anmäla

a) de förteckningar över fartyg som avses i artikel 7,

b) en bedömning av fiskeansträngningen enligt artiklarna 3 och 6, och

c) de åtgärder för reglering av fiskeansträngningen som avses i artikel 8.

2. Medlemsstaterna skall regelbundet meddela alla ändringar i den information som avses i punkt 1 till kommissionen.

3. Kommissionen skall vidarebefordra all information som avses i punkterna 1 och 2 till alla de övriga medlemsstaterna.

4. Medlemsstaterna skall, när de överlämnar den förteckning över fartyg som avses i artikel 7, ange vilka ändringar som gjorts i den förteckning som senast anmälts enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 2092/98 av den 30 september 1998 om deklaration av fiskeansträngningen för vissa fiskeområden och fiskeresurser i gemenskapen(11).

Artikel 11

Beslutsfattande

1. På grundval av den information som avses i artikel 10 och efter nära samråd med de berörda medlemsstaterna skall kommissionen senast den 29 februari 2004 till rådet överlämna ett förslag till förordning om fastställande av den maximala årliga fiskeansträngningen för varje medlemsstat och varje område och fiske enligt artiklarna 3 och 6.

2. Rådet skall, med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, senast den 31 maj 2004 fatta beslut om den maximala fiskeansträngning som avses i punkt 1.

I den förordning som rådet antar kan föreskrivas att tillämpningsbestämmelser skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

3. Om rådet inte skulle nå fram till ett beslut senast den 31 maj 2004, skall kommissionen senast den 31 juli 2004 på grundval av det förslag som avses i punkt 1 i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 anta en förordning om fastställande av den maximala årliga fiskeansträngningen för varje medlemsstat och för varje område och fiske enligt artiklarna 3 och 6.

Artikel 12

Anpassningar

1. På begäran av en medlemsstat får den maximala årliga fiskeansträngning som fastställs i förordningen i artikel 10.2 eller 10.3 justeras av kommissionen, antingen genom en ökning av den maximala fiskeansträngningen i ett särskilt område eller genom ett byte av fiskeansträngning mellan områden för att medge att medlemsstaten fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter med avseende på arter som omfattas av TAC:er eller att den bedriver fiske som inte omfattas av sådana begränsningar. En sådan begäran skall åtföljas av information om avsaknad av fullt utnyttjande av kvoter och, för bestånd som inte omfattas av TAC:er, vetenskaplig information om läget för beståndet. Kommissionen skall inom en månad efter mottagandet av begäran besluta i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2. Den maximala fiskeansträngning som avses i artikel 11 skall av de berörda medlemsstaterna anpassas mot bakgrund av det utbyte av kvoter som sker enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och sådana nytilldelningar och/eller avdrag som görs enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 och artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93, i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

3. När medlemsstaterna beslutar att sinsemellan byta hela eller delar av de fiskemöjligheter som tilldelats dem, skall de till kommissionen anmäla kvotutväxlingarna och den fiskeansträngning som motsvarar de utbytta mängderna, enligt vad som överenskommit dem emellan.

Vid ny tilldelning och/eller avdrag på kvoterna skall medlemsstaterna meddela kommissionen den fiskeansträngning som motsvarar nytilldelningen och/eller avdraget.

KAPITEL III KONTROLLSYSTEM

Artikel 13

Särskilda kontrollbestämmelser

I denna förordning skall avdelning IIA i förordning (EEG) nr 2847/93 tillämpas

a) i det område som fastställs i artikel 6.1 i denna förordning,

b) i alla områden med undantag för det område som fastställs i artikel 6.1, med undantag för artiklarna 19a.3, 19b, 19c, 19d och 19e.3 i förordning (EEG) nr 2847/93.

Artikel 14

Ändringar

Rådets förordning (EEG) 2847/93 ändras på följande sätt:

1) Artikel 19a skall ändras enligt följande:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. I denna avdelning avses med 'de berörda fiskeområdena' de ICES- eller CECAF-områden för vilka ordningar för begränsning av fiskeansträngningen gäller enligt gemenskapsförordningar."

b) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Gemenskapens fiskefartyg är förbjudna att bedriva fiskeaktiviteter i de berörda fiskeområdena om fartyget inte har vederbörligt tillstånd till detta från flaggmedlemsstaten."

2) Artikel 19g skall ersättas med följande:

"Artikel 19g

Varje medlemsstat skall registrera de fiskeansträngningar som görs av fartyg som för dess flagg i varje berört fiskeområde på grundval av tillgängliga upplysningar som finns i fartygens loggböcker och upplysningar som samlas in i enlighet med artikel 19e.4."

3) Artikel 19h skall ersättas med följande:

"Artikel 19h

Varje medlemsstat skall göra en samlad uppskattning av den fiskeansträngning som görs av fartyg som för dess flagg och som har en största längd på mindre än 15 meter i varje berört fiskeområde och av fartyg med en största längd på mindre än 10 meter i det område som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen(12)."

4) I artikel 19i skall den första strecksatsen ersättas med följande:

"- under föregående månad för varje berört fiskeområde av bottenlevande arter, före den 15 i varje månad,"

5) Följande artikel skall införas efter artikel 19i:

"Artikel 19j

Varje medlemsstat skall snarast underrätta de andra medlemsstaterna om kännetecken för det fartyg som för dess flagg och för vilket fisketillståndet i ett eller flera av de fisken som anges i artiklarna 3 och 6 i förordning (EG) nr 1954/2003 tillfälligt eller slutgiltigt har återkallats."

6) Nuvarande artikel 19j blir artikel 19k.

7) I artikel 20a skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

"1. När fiskefartyg som omfattas av avdelning IIA bedriver fiske i berörda fiskeområden får de endast medföra och använda det eller de fiskeredskap som passar där.

2. Fiskefartyg som under samma resa också fiskar i andra fiskeområden än dem som anges i punkt 1 får emellertid medföra fiskeredskap som passar för fiske i dessa områden, under förutsättning att de redskap som finns ombord och som inte får användas i det fiskeområde som avses i punkt 1 är undanstuvade så att de inte utan vidare kan användas, i enlighet med artikel 20.1 andra stycket."

8) Artikel 21a första stycket skall ersättas med följande:

"Artikel 21a

Varje medlemsstat skall fastställa det datum när de fartyg som för dess flagg eller som är registrerade i gemenskapen skall anses ha uppnått maximinivån för fiskeansträngning i en fiskezon enligt vad som fastställs i den förordning som det hänvisas till i artikel 11.2 eller 11.3 i förordning (EG) nr 1954/2003. Från och med det datumet skall den tillfälligt förbjuda dessa fartyg att utöva fiskeaktiviteter i det området. Denna åtgärd skall omgående anmälas till kommissionen, som sedan skall informera de övriga medlemsstaterna om den."

KAPITEL IV SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Upphävande

1. Förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95 skall upphöra att gälla

a) den dag då den förordning som avses i artikel 11.2 eller 11.3 träder i kraft,

eller

b) den 1 augusti 2004.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2003.

På rådets vägnar

G. Tremonti

Ordförande

(1) Förslag av den 17 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrande av den 4 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4) EGT L 71, 31.3.1995, s. 5.

(5) EGT L 199, 24.8.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 149/1999 (EGT L 18, 23.1.1999, s. 3).

(6) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(7) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1637/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 20).

(9) EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

(10) EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(11) EGT L 226, 1.10.1998, s. 47.

(12) EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

BILAGA

A

Fiske

>Plats för tabell>

B

Fiske

>Plats för tabell>

C

Fiske

>Plats för tabell>