Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 2192/2003 av den 8 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2341/2002 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapsfartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävsEuropeiska unionens officiella tidning nr L 328 , 17/12/2003 s. 0001 - 0002Rådets förordning (EG) nr 2192/2003

av den 8 december 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2341/2002 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapsfartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(1), särskilt artikel 20.1 och 20.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 2341/2002(2) fastställs för år 2003 fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(2) I oktober 2003 antog Internationella fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) en rekommendation om att öka den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för sill/strömming inom förvaltningsenhet 3 för 2003 från 60000 ton till 66000 ton.

(3) Den totala tillåtna fångstmängden för marulksfiskar i ICES-delområde VII och ICES-sektionerna VIIIa, VIIIb, VIIId och VIIIe bör fastställas till 17138 ton respektive 3862 ton för hela år 2003 med hänsyn till nya vetenskapliga utlåtanden från ICES.

(4) Med tanke på ärendets brådskande natur är det av yttersta vikt att bevilja undantag från den sexveckorsperiod som nämns i punkt I.3 i det protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som är fogat till Fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

(5) Förordning (EG) nr 2341/2002 bör följaktligen ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I A och I D till förordning (EG) nr 2341/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2003.

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2) EGT L 356, 31.12.2002, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1754/2003 (EUT L 252, 4.10.2003, s. 1).

BILAGA

a) I bilaga I A till förordning (EG) nr 2341/2002 skall uppgifterna om arten sill/strömming i förvaltningsenhet 3 ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

b) I bilaga I D till förordning (EG) nr 2341/2002 skall uppgifterna om arten marulksfiskar i zonerna "VII" och "VIIIa, b, d, e" ersättas med följande:

">Plats för tabell>

>Plats för tabell>"