Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 340/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2115/2005

av den 20 december 2005

om upprättande av en återhämtningsplan för liten hälleflundra inom ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 3179/78 av den 28 december 1978 om Europeiska ekonomiska gemenskapens antagande av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (2), godkändes denna konvention (”NAFO-konventionen”) av gemenskapen.

(2)

Genom NAFO-konventionen upprättas den ram som behövs för ett multilateralt samarbete på området för rationellt bevarande och rationell förvaltning av fiskeresurserna i det område som definieras i konventionen.

(3)

Vid sitt möte i juni 2003 angav NAFO:s vetenskapliga råd att beståndet av liten hälleflundra var på snabb tillbakagång och rekommenderade en kraftig minskning av TAC-nivån (TAC – Totala tillåtna fångstmängder).

(4)

Vid sitt 25:e årsmöte den 15–19 september 2003 antog Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (NAFO) en 15-årig återuppbyggnadsplan för liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 och NAFO:s områden 3KLMNO (”NAFO:s återuppbyggnadsplan”). NAFO:s återuppbyggnadsplan följer samma målsättning som de återhämtningsplaner som föreskrivs i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (3).

(5)

För att beståndet skall kunna återuppbyggas föreskriver NAFO:s återuppbyggnadsplan en minskning av de totala tillåtna fångstmängderna fram till 2007 och kontrollbestämmelser för att planen skall vara effektiv.

(6)

I avvaktan på en rådsförordning om genomförande av fleråriga åtgärder för uppbyggnad av beståndet av liten hälleflundra genomfördes NAFO:s återuppbyggnadsplan provisoriskt genom förordning (EG) nr 2287/2003 (4) respektive förordning (EG) nr 27/2005 (5) om fastställande för år 2004 och 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs.

(7)

Det är därför nödvändigt att genomföra NAFO:s återuppbyggnadsplan på permanent basis genom en återhämtningsplan i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002. Det bör också fastställas ett förfarande för meddelande av den förteckning över fartyg till vilka ett särskilt fisketillstånd utfärdats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (6).

(8)

För att kontrollbestämmelserna i NAFO:s återuppbyggnadsplan skall kunna iakttas bör det föreskrivas att befälhavarna på gemenskapsfartygen skall vara rapporteringsskyldiga och att medlemsstaterna skall vara skyldiga att fördela sin kvot mellan de fartyg som de utfärdat tillstånd till.

(9)

Det krävs extra kontrollåtgärder i syfte att garantera ett effektivt genomförande på gemenskapsnivå samt att garantera överensstämmelse med de återhämtningsplaner som rådet antagit på andra områden. Sådana åtgärder bör omfatta en skyldighet att i förväg anmäla anlopp till hamn som anvisats av medlemsstaterna samt att begränsa toleransmarginalerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser och villkor för gemenskapens tillämpning av en återhämtningsplan för beståndet liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 och NAFO:s områden 3KLMNO.

Syftet med återhämtningsplanen skall vara att uppnå en nivå exploaterbar biomassa av exemplar på 5 år och äldre på 140 000 ton i genomsnitt, vilket medger stabila fångster på lång sikt inom fisket efter liten hälleflundra.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

NAFO:s delområde 2 det geografiska område som definieras i bilaga III 3 a till NAFO-konventionen,

2.

områdena 3KLMNO det geografiska område som definieras i bilaga III 4 b till NAFO-konventionen.

Artikel 3

Totala tillåtna fångstmängder (TAC)

TAC för beståndet liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 och områdena 3KLMNO skall vara följande:

18 500 ton under 2006.

16 000 ton under 2007.

Om det inom ramen för NAFO beslutas om nya TAC-nivåer skall emellertid rådet, med stöd av en kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, justera den TAC som föreskrivs i första stycket i enlighet med detta.

Artikel 4

Förbud med avseende på liten hälleflundra

Det skall vara förbjudet för gemenskapens fiskefartyg att fiska liten hälleflundra i NAFO:s delområde 2 och områdena 3KLMNO samt att förvara ombord, omlasta eller landa liten hälleflundra som fiskats i den zonen om fartygen inte har ett särskilt fisketillstånd som utfärdats av flaggmedlemsstaten.

Artikel 5

Särskilda fisketillstånd för beståndet liten hälleflundra

1.   Medlemsstaterna skall se till att fartyg till vilka det har utfärdats ett särskilt fisketillstånd enligt artikel 4 tas upp i en förteckning innehållande uppgifter om deras namn och nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta enligt definitionen i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (7). Medlemsstaterna skall utfärda det särskilda fisketillståndet endast när ett fartyg har upptagits i NAFO:s fartygsregister.

2.   Alla medlemsstater skall till kommissionen översända förteckningen enligt punkt 1 samt alla efterföljande ändringar i dataläsbart format.

3.   Ändringar i förteckningen enligt punkt 1 skall meddelas kommissionen minst fem dagar före den dag då det fartyg som nyligen uppfördes i förteckningen går in i delområde 2 och områdena 3KLMNO. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

4.   Varje medlemsstat skall fördela sin kvot liten hälleflundra mellan de fartyg som finns med i den förteckning som avses i punkt 1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om kvotfördelningen senast den 15 januari varje år.

Artikel 6

Rapporter

1.   Befälhavarna på de fiskefartyg som avses i artikel 5.1 skall till flaggmedlemsstaten översända rapporter om

a)

de kvantiteter liten hälleflundra som finns ombord när gemenskapsfartyget går in i delområde 2 och områdena 3KLMNO, och den rapporten skall sändas tidigast 12 timmar och senast 6 timmar före varje inresa som det fartyget företar i den zonen,

b)

kvantiteter liten hälleflundra varje vecka, och den rapporten skall översändas första gången senast vid slutet av den sjunde dagen efter den dag då fartyget gick in i delområde 2 och områdena 3KLMNO eller, om fisketurerna varar mer än sju dagar, senast på måndagen för fångster som togs i delområde 2 och områdena 3KLMNO under den föregående veckan som slutade vid midnatt på söndagen,

c)

de kvantiteter liten hälleflundra som finns ombord när gemenskapsfartyget går ut ur delområde 2 och områdena 3KLMNO, och den rapporten skall sändas tidigast 12 timmar och senast 6 timmar före varje utresa som det fartyget företar i den zonen och skall omfatta uppgifter om antalet fiskedagar och totala fångster i den zonen,

d)

de kvantiteter som lastas och lossats vid varje omlastning av liten hälleflundra under fartygets vistelse i delområde 2 och områdena 3KLMNO, och de rapporterna skall sändas inom 24 timmar efter fullbordad omlastning.

2.   När medlemsstaterna har mottagit de rapporter som föreskrivs i punkt 1 a, c och d skall de skicka dem vidare till kommissionen.

3.   När de fångster av liten hälleflundra som rapporterats i enlighet med punkt 2 anses ha uttömt 70 % av medlemsstaternas kvot, skall befälhavarna sända rapporterna enligt punkt 1 b var tredje dag.

Artikel 7

Toleransmarginal vid uppskattningen av de kvantiteter som rapporteras i loggboken

Genom undantag från artikel 5.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (8) och artikel 9.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2868/88 av den 16 september 1988 om närmare tillämpningsföreskrifter för den ordning för ömsesidig internationell inspektion som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (9) skall den tillåtna toleransmarginalen vid uppskattningen av kvantiteterna liten hälleflundra som fiskas i NAFO:s delområde 2 och områdena 3KLMNO uttryckta i kg vara 8 %.

Artikel 8

Anvisade hamnar

1.   Det skall vara förbjudet att, från fartyg som avses i artikel 5.1, landa liten hälleflundra som fiskas i NAFO:s delområde 2 och områdena 3KLMNO någon annanstans än i de hamnar som anvisats av de avtalsslutande parterna i NAFO. Det skall vara förbjudet att landa liten hälleflundra i icke-avtalsslutande parters hamnar.

2.   Medlemsstaterna skall anvisa de hamnar där liten hälleflundra får landas och skall besluta om inspektions- och övervakningsförfaranden för detta, inklusive villkor för registrering och rapportering av kvantiteten liten hälleflundra vid varje landning.

3.   Medlemsstaterna skall senast den 15 januari varje år till kommissionen översända förteckningen över anvisade hamnar och, den 31 januari, de därmed förbundna inspektions- och övervakningsförfaranden som avses i punkt 2. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

4.   Kommissionen skall utan dröjsmål översända en förteckning över de hamnar som avses i punkt 2 samt hamnar som anvisats av andra avtalsslutande parter i NAFO till samtliga medlemsstater.

Artikel 9

Anmälan i förväg

Befälhavare på de fiskefartyg som avses i artikel 5.1 eller företrädare för dessa, skall före fartygets ankomst till anvisad hamn, och minst 72 timmar före beräknad ankomst till hamnen, meddela de behöriga myndigheterna i de medlemsstater vars hamnar de önskar utnyttja följande uppgifter:

1.

Ankomsttid till anvisad hamn.

2.

En kopia av det särskilda fisketillstånd som avses i artikel 4.

3.

Kvantitet liten hälleflundra i kilo levande vikt ombord.

4.

Den zon eller de zoner i NAFO-området där fångsten togs.

Artikel 10

Inspektion i hamn

1.   Medlemsstaterna skall se till att alla fartyg som avses i artikel 5.1 och som anlöper en anvisad hamn för att landa eller omlasta liten hälleflundra som tagits i NAFO:s delområde 2 och områdena 3KLMNO kontrolleras i hamn i enlighet med NAFO:s regler för hamnkontroll.

2.   Det skall vara förbjudet att lossa eller omlasta fångster från sådana fartyg som avses i punkt 1 innan inspektörerna har anlänt.

3.   Alla kvantiteter som lossas skall vägas varje art för sig innan de transporteras till kyl- eller fryshus eller annan destination.

4.   Medlemsstaterna skall översända hamnkontrollrapporten till NAFO:s sekretariat, med kopia till kommissionen, inom fjorton arbetsdagar från och med den dag då kontrollen utfördes.

Artikel 11

Förbud mot landning och omlastning för fartyg tillhörande icke-avtalsslutande parter

Landningar och omlastningar av liten hälleflundra från eller till fartyg tillhörande icke-avtalsslutande parter som har fiskat i NAFO:s regleringsområde skall vara förbjudna.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 23 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 378, 30.12.1978, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 653/80 (EGT L 74, 20.3.1980, s. 1).

(3)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  EUT L 344, 31.12.2003, s. 1.

(5)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1.

(6)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(7)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25.

(8)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10.)

(9)  EGT L 257, 17.9.1988, s. 20. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 494/1997 (EGT L 77, 19.3.1997, s. 5).