Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1098/2007

av den 18 september 2007

om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Nya vetenskapliga utlåtanden från Internationella rådet för havsforskning (ICES) pekar på att torskbeståndet i ICES-delområdena 25–32 i Östersjön har sjunkit till nivåer där det drabbats av minskad reproduktionsförmåga och att beståndet skördas på ett sätt som inte är hållbart.

(2)

Nya vetenskapliga utlåtanden från ICES anger att torskbeståndet i ICES-delområdena 22, 23 och 24 i Östersjön är överfiskat och har nått nivåer där det råder risk för minskad reproduktionsförmåga.

(3)

Åtgärder behöver vidtas för att upprätta en flerårig plan för förvaltning av torskbestånden i Östersjön.

(4)

Målet för planen är att tillse att Östersjöns torskbestånd kan utnyttjas under hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden.

(5)

Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) innehåller bland annat krav på att gemenskapen skall tillämpa försiktighetsprincipen när den vidtar åtgärder för att skydda och bevara beståndet, möjliggöra ett hållbart utnyttjande och minska fiskets effekter på de marina ekosystemen till ett minimum. Gemenskapen bör sikta på att gradvis genomföra en ekosystembaserad strategi för fiskeförvaltning och bidra till effektiv fiskeverksamhet inom ramen för en ekonomiskt sund och konkurrenskraftig fiskeindustri som ger dem som är beroende av att fiska torsk i Östersjön en rimlig levnadsstandard och som tar hänsyn till konsumenternas intressen.

(6)

För att nå målet måste det östra beståndet byggas upp till biologiskt säkra värden och för båda bestånden måste nivåer garanteras där reproduktionskapaciteten bibehålls och den högsta långsiktiga avkastningen kan uppnås.

(7)

Detta kan uppnås genom att fastställa en lämplig metod för att gradvis minska fiskeansträngningen inom torskfisket till nivåer som ligger i linje med målet, och genom att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för torskbestånden som ligger på nivåer som är förenliga med fiskeansträngningen.

(8)

Eftersom fångsterna av torsk i sill- och skarpsillfisket och i samband med stågarns- och snärjnätsfiske efter lax är mycket små, bör dessa typer av fiske inte omfattas av den successiva minskningen av fiskeansträngningen.

(9)

För att garantera stabila fiskemöjligheter bör variationen av TAC från år till år begränsas.

(10)

En lämplig form för reglering av fiskeansträngningen är att reglera längden på de perioder när torskfiske är tillåtet. Medlemsstaterna får fastställa gemensamma dagar när alla gemenskapsfartyg som för deras flagg skall tillåtas vara ute ur hamn.

(11)

Kontrollåtgärder krävs förutom eller genom undantag från de åtgärder som ingår i rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (3), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (4) och kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (5), för att kunna garantera efterlevnaden av de åtgärder som fastställs i denna förordning.

(12)

Under de första tre år som den fleråriga planen tillämpas bör den betraktas som en återhämtningsplan enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002.

(13)

ICES-delområde 27 eller 28 kan undantas från bestämmelserna om förvaltning av fiskeansträngningen på grund av minimala fångster i dessa ICES-delområden.

(14)

Den fleråriga plan som föreskrivs i denna förordning ersätter befintliga överenskommelser om förvaltning av fiskeansträngningen i Östersjön. Därför bör rådets förordning (EG) nr 779/97 av den 24 april 1997 om upprättande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i Östersjön (6) upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning upprättas en flerårig plan för följande torskbestånd (nedan kallade ”berörda torskbestånd”) och det fiske som utnyttjar de bestånden:

a)

Torsk som lever i område A.

b)

Torsk som lever i områdena B och C.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning skall gälla för gemenskapens fiskefartyg med en totallängd på minst 8 meter som bedriver fiske i Östersjön och de medlemsstater som gränsar till Östersjön (nedan kallade ”berörda medlemsstater”). Artikel 9 skall emellertid gälla fartyg med en totallängd under 8 meter som bedriver fiske i Östersjön.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner, utöver de definitioner som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 och artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 2187/2005 av den 21 december 2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund (7):

a)

De områden och delområden som tillämpas av Internationella rådet för havsforskning (ICES) definieras i rådets förordning (EEG) nr 3880/1991 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (8).

b)

Östersjön: ICES-områdena IIIb, IIIc och IIId.

c)

total tillåten fångstmängd (TAC): den mängd som kan tas från varje bestånd varje år.

d)

VMS: ett övervakningssystem för fartyg enligt kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet (9) för fartyg av alla längder.

e)

område A: ICES-delområdena 22–24.

område B: ICES-delområdena 25–28.

område C: ICES-delområdena 29–32.

f)

dagar ute ur hamn: varje sammanhängande period på 24 timmar eller delar därav under vilken fartyget är ute ur hamn.

KAPITEL II

SYFTE OCH MÅL

Artikel 4

Syfte och mål

Syftet med planen är att garantera ett hållbart utnyttjande av de berörda torskbestånden genom att gradvis minska och sedan bevara fiskdödligheten på nivåer som inte är lägre än

a)

0,6 för åldrarna 3–6 år för torskbeståndet i område A,

b)

0,3 för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i områdena B och C.

KAPITEL III

TILLÅTNA TOTALFÅNGSTER

Artikel 5

Fastställande av TAC

1.   Varje år skall rådet med kvalificerad majoritet och på grundval av ett förslag från kommissionen bestämma TAC för det kommande året för de berörda torskbestånden.

2.   TAC för de berörda torskbestånden skall bestämmas i enlighet med artiklarna 6 och 7.

Artikel 6

Förfarande för fastställande av TAC för de berörda torskbestånden

1.   Rådet skall fatta beslut om TAC för de berörda torskbestånden som enligt en vetenskaplig bedömning från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerifrågor (STECF) motsvarar det som är högst av

a)

en TAC som skulle ge en tioprocentig minskning av fiskdödligheten under det år den tillämpas jämfört med beräknad fiskdödlighet för det föregående året,

b)

en TAC som skulle ge den fiskdödlighet som definieras i artikel 4.

2.   Om tillämpningen av punkt 1 ovan skulle resultera i en TAC som överstiger den för det föregående året med mer än 15 procent, skall rådet besluta om en TAC som är 15 procent större än TAC för det året.

3.   Om tillämpningen av punkt 1 ovan skulle resultera i en TAC som ligger mer än 15 procent under TAC för det föregående året, skall rådet besluta om en TAC som är 15 procent mindre än TAC för det året.

4.   Punkt 3 skall inte gälla om en vetenskaplig bedömning som utförts av STECF visar att fiskdödligheten under det år som TAC tillämpas kommer att överstiga värdet 1 per år från åldrarna 3–6 år för torskbeståndet i område A eller värdet 0,6 per år för åldrarna 4–7 år för torskbeståndet i områdena B och C.

Artikel 7

Undantag

Genom undantag från det som anges i artikel 6 får rådet, om det bedöms som lämpligt, anta en TAC som är lägre än den som följer av en tillämpning av artikel 6.

KAPITEL IV

BEGRÄNSNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

Artikel 8

Förfarande för att fastställa perioder när fiske med vissa typer av redskap tillåts

1.   Det skall vara förbjudet för fiskefartyg att fiska med bottennät, dansk snurrevad eller liknande med en nätstorlek som är minst 90 mm, med stågarn, snärjnät eller grimgarn med en nätstorlek som är minst 90 mm, med bottenlinor, långrevar med undantag av drivlinor, med handlinor och pimpelutrustning

a)

mellan den 1 och den 30 april i område A,

b)

mellan den 1 juli och den 31 augusti i område B.

2.   Vid fiske med drivlinor får ingen torsk behållas ombord.

3.   Rådet skall varje år fatta beslut med kvalificerad majoritet om högsta antalet dagar ute ur hamn utanför de perioder som anges i punkt 1 under det kommande året när fiske med den utrustning som anges i punkt 1 är tillåtet i enlighet med de regler som anges i punkterna 4 och 5.

4.   Om fiskdödligheten för ett av de berörda torskbestånden enligt STECF:s beräkningar är minst 10 procent högre än den lägsta fiskdödlighet som anges i punkt 4, skall det totala antalet dagar när fiske med sådana redskap som anges i punkt 1 är tillåtet minskas med 10 procent jämfört med det totala antalet dagar som tillåts under innevarande år.

5.   Om fiskdödligheten för något av de berörda torskbestånden enligt STECF:s beräkningar är mindre än 10 procent över den lägsta fiskdödlighet som anges i artikel 4, skall det totala antalet dagar när fiske med sådana redskap som anges i punkt 1 är tillåtet motsvara det totala antalet dagar som tillåts under innevarande år, multiplicerat med den lägsta fiskdödlighet som anges i artikel 4 delat med den fiskdödlighet som beräknas av STECF.

6.   Genom undantag från punkt 1 skall fiskefartyg vars totala längd understiger 12 meter ha rätt att använda fem dagar per månad uppdelade i perioder på minst två dagar i följd av det maximala antalet dagar ute ur hamn som följer av tillämpningen av punkterna 3–5 under de fredningstider som anges i punkt 1. Under dessa dagar får fiskefartyg endast lägga ut nät och landa fisk från kl. 6.00 på måndag till kl. 18.00 på fredag under samma vecka.

Artikel 16 skall tillämpas på de fiskefartyg som avses i punkt 1 som saknar tillstånd för torskfiske.

7.   På begäran av kommissionen eller en medlemsstat skall medlemsstaterna på sin webbplats beskriva vilket system som tillämpas för att garantera efterlevnaden av punkterna 3, 4 och 5, eller översända beskrivningen till kommissionen och samtliga medlemsstater.

Artikel 9

Områdesbegränsningar för fiske

1.   Det skall vara förbjudet att bedriva någon som helst fiskeverksamhet från och med den 1 maj till och med den 31 oktober inom de områden som uppkommer genom att sekventiellt förena följande positioner, som skall mätas i enlighet med koordinatsystemet WGS84, med räta linjer (loxodromer):

a)

Område 1:

55°45′ N, 15°30′ O

55°45′ N, 16°30′ O

55°00′ N, 16°30′ O

55°00′ N, 16°00′ O

55°15′ N, 16°00′ O

55°15′ N, 15°30′ O

55°45′ N, 15°30′ O

b)

Område 2:

55°00′ N, 19°14′ O

54°48′ N, 19°20′ O

54°45′ N, 19°19′ O

54°45′ N, 18°55′ O

55°00′ N, 19°14′ O

c)

Område 3:

56°13′ N, 18°27′ O

56°13′ N, 19°31′ O

55°59′ N, 19°13′ O

56°03′ N, 19°06′ O

56°00′ N, 18°51′ O

55°47′ N, 18°57′ O

55°30′ N, 18°34′ O

56°13′ N, 18°27′ O

2.   Genom undantag från punkt 1 skall fiske med stågarn, snärjnät och grimgarn med en maskstorlek som är minst 157 mm eller med drivlinor tillåtas. Inga andra redskap får finnas ombord.

3.   När fiske sker med något av de redskap som definieras i punkt 2 får ingen torsk behållas ombord.

KAPITEL V

ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH INSPEKTION

Artikel 10

Specialtillstånd för torskfiske i Östersjön

1.   Genom undantag från artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1627/94 skall alla gemenskapsfartyg med en totallängd på minst åtta meter och som ombord har utrustning för torskfiske inom Östersjön i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2187/2005 inneha ett specialtillstånd för torskfiske i Östersjön.

2.   Medlemsstaterna får utfärda det specialtillstånd för torsk som anges i punkt 1 enbart för gemenskapsfartyg som 2005 innehade ett specialtillstånd för torskfiske i Östersjön i enlighet med punkt 6.2.1 i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (10). En medlemsstat kan emellertid utfärda ett specialtillstånd för torskfiske för ett gemenskapsfartyg som för den medlemsstatens flagg, och som inte hade specialtillstånd under 2005 om den garanterar att minst motsvarande kapacitet mätt i kilowatt (kW) förhindras från att fiska i Östersjön med någon av de utrustningar som anges i punkt 1.

3.   Varje berörd medlemsstat skall upprätta och underhålla en förteckning över fartyg som innehar specialtillstånd för torskfiske i Östersjön och offentliggöra den på sin officiella webbplats.

4.   Kaptenen, eller hans behöriga företrädare, på ett fiskefartyg till vilket en viss medlemsstat har utfärdat ett specialtillstånd för torskfiske i Östersjön skall medföra en kopia av tillståndet ombord på fiskefartyget.

Artikel 11

Loggböcker

1.   Genom undantag från artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2847/93, skall kaptenerna på alla gemenskapsfartyg med en totallängd på minst åtta meter föra loggbok om sina operationer i enlighet med artikel 6 i den förordningen.

Trots vad som sägs i första stycket skall fiskefartyg med en totallängd på mellan 8 och 10 meter som har torsk ombord som fångats i område C föra en loggbok som uppfyller bestämmelserna i punkt 2 i bilaga IV till förordning (EEG) nr 2807/83.

2.   För fartyg utrustade med VMS skall medlemsstaterna kontrollera att informationen som kommer från centrumet för fiskerikontroll (FMC) motsvarar den verksamhet som registrerats i loggboken med hjälp av VMS-data. Sådana kontroller skall förvaras i digital form under tre år.

3.   Varje medlemsstat skall på sin officiella webbplats registrera och offentliggöra kontaktuppgifter för insändande av loggböcker, landningsdeklarationer och förhandsmeddelanden i enlighet med artikel 17.

Artikel 12

Digital registrering och överföring av fångstdata

Genom undantag från artikel 1 i förordning (EEG) nr 2807/83 får medlemsstaterna tillåta att kaptenen på ett fiskefartyg som är utrustat med VMS lämnar den begärda informationen i loggboken elektroniskt. Informationen skall lämnas dagligen till flaggmedlemsstatens FMC efter det att fiskeverksamheten under den kalenderdagen har avslutats. Informationen i loggboken skall göras tillgänglig på begäran från kuststatens FMC under den tid som fiskefartyget befinner sig i kuststatens vatten och efter begäran om en inspektion.

Artikel 13

Registrering av uppgifter om fiskeansträngningen

1.   Genom undantag från artikel 19 b i förordning (EEG) nr 2847/93 skall kaptenen på ett gemenskapsfiskefartyg med något av de redskap som definieras i artikel 8.1 i den här förordningen ombord, när han lämnar eller anlöper en hamn eller går in i och lämnar Östersjön, överlämna en fiskeansträngningsrapport med följande information till flaggmedlemsstatens FMC:

a)

När han lämnar hamn eller går in i Östersjön

i)

fartygets namn, yttre identitetsmärke och radioanrop,

ii)

datum och tid när fartyget lämnar hamnen eller går in i Östersjön (lokal tid),

iii)

område där fartyget kommer att fiska enligt artikel 3 e.

b)

När han anlöper hamnen eller lämnar Östersjön

i)

fartygets namn, yttre identitetsmärke och radioanrop,

ii)

datum och tid när fartyget anlöper hamnen eller lämnar Östersjön (lokal tid).

2.   Punkt 1 a i och ii och 1 b i och ii skall inte gälla för fartyg som utrustats med VMS.

3.   Flaggstatens FMC skall registrera fiskeansträngningsrapporten i sin datoriserade databas.

4.   Flaggstaten skall på begäran lämna informationen i punkt 1 till kustmedlemsstaten.

Artikel 14

Övervakning och kontroll av fiskeansträngningen

Flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter skall övervaka och kontrollera efterlevnaden av

a)

begränsningarna för fiskeansträngningen enligt artikel 8,

b)

fiskebegränsningarna enligt artikel 9.

Artikel 15

Toleransmarginal i loggboken

Genom undantag från artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 2807/83 skall den tillåtna felmarginalen för uppskattad kvantitet i kilo för fisk som omfattas av TAC som förvaras ombord i fartyget vara 10 procent av siffran i loggboken, utom för torsk där toleransmarginalen skall vara 8 procent.

För fångster i område A och B som landas osorterade skall den tillåtna toleransnivån för uppskattade kvantiteter vara 10 procent av den totala kvantitet som förvaras ombord.

Artikel 16

Att gå in i eller lämna specifika områden

1.   Ett fiskefartyg som har specialtillstånd att fiska torsk får endast fiska i område A, B eller C under en fiskeresa.

2.   Ett fiskefartyg får endast påbörja sin fiskeverksamhet i gemenskapsvatten i antingen område A, B eller C utan torsk ombord.

Om fiskefartyget går till en hamn i det område där det har fiskat men inte landar fisken, får fartyget fortsätta fiskeverksamheten med torsk ombord.

3.   När ett fiskefartyg lämnar antingen område A, B eller C med torsk ombord gäller följande:

a)

Fartyget skall gå direkt till en hamn utanför området där det har fiskat och landa fisken.

b)

När fartyget lämnar området där det har fiskat skall näten stuvas undan i enlighet med följande villkor, så att de inte enkelt kan användas:

i)

Nät, vikter och liknande utrustning skall tas loss från sina trålbord och från bogser- och lyftvajrar och rep.

ii)

Nät som befinner sig på eller ovan däck skall surras säkert vid någon del av överbyggnaden.

4.   Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 får ett fiskefartyg fiska i områdena A och B under en fiskeresa och får påbörja sin fiskeverksamhet i någotdera området endast med mindre än 150 kg torsk ombord under år 2008. Medlemsstaterna skall vidta särskilda åtgärder så att effektiv kontroll garanteras. Medlemsstaterna skall rapportera om dessa åtgärder till kommissionen senast den 31 januari 2008.

Artikel 17

Förhandsmeddelande

1.   Kaptenen på ett gemenskapsfiskefartyg som lämnar område A, B eller C med mer än 300 kg torsk i levande vikt ombord, skall informera de behöriga myndigheterna i den kuststat där det kommer att landa fisken minst en timme innan området lämnas om

a)

tidpunkt och position när området lämnas,

b)

kvantiteterna av torsk och den totala vikten av andra arter i levande vikt som förvaras ombord,

c)

namnet på landningsplatsen,

d)

beräknad tid för ankomsten till landningsplatsen.

Kuststaten skall underrätta flaggstaten om landningen.

2.   När ett gemenskapsfiskefartyg avser att anlöpa en hamn i det område där det har fiskat med mer än 300 kg torsk i levande vikt ombord, skall kaptenen på fiskefartyget meddela de behöriga myndigheterna i kuststaten och kuststaten skall minst en timme innan fartyget anlöper hamnen lämna flaggstaten all den information som avses i punkt 1 b–d.

3.   Skyldigheten att lämna den information som avses i punkt 1 a och b skall inte gälla fartyg som omfattas av artikel 12.

4.   Punkt 1 a skall inte gälla fartyg som är utrustade med VMS.

5.   Den information som anges i punkterna 1 och 2 kan även lämnas av en företrädare för gemenskapsfartygets kapten.

Artikel 18

Utsedda hamnar

1.   När ett fartyg för med sig över 750 kilo torsk ombord i levande vikt får torsken enbart landas i utsedda hamnar.

2.   Varje medlemsstat kan utse hamnar där alla kvantiteter av Östersjötorsk överstigande 750 kilo i levande vikt skall landas.

3.   Senast den 10 oktober 2007 skall varje medlemsstat som har upprättat en förteckning över utsedda hamnar uppdatera förteckningen och göra den tillgänglig på sin officiella webbplats.

Artikel 19

Vägning av landad torsk

Fiskefartygets kapten skall se till att all torsk som fångats i Östersjön och som landas i en gemenskapshamn vägs före försäljningen eller innan den transporteras vidare från landningshamnen. De vågar som används för vägningen skall vara godkända av de behöriga nationella myndigheterna. Sifforna från vägningen skall användas för den deklaration som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2847/93.

Artikel 20

Inspektionskriterier

Varje medlemsstat runt Östersjön skall fastställa särskilda inspektionskriterier. Sådana kriterier skall revideras regelbundet sedan en analys har gjorts av de uppnådda resultaten. Inspektionskriterierna skall utvecklas gradvis tills de målkriterier som anges i bilaga I har uppnåtts.

Artikel 21

Förbud mot transitering och omlastning

1.   Transitering inom områden som är stängda för torskfiske är förbjuden om inte fiskeredskapen har surrats och stuvats ombord i enlighet med artikel 16.3 b.

2.   Omlastning av torsk är förbjuden.

Artikel 22

Transport av Östersjötorsk

Genom undantag från artikel 8.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall kaptenen på ett fiskefartyg med en totallängd på minst åtta meter, fylla i en landningsdeklaration när fisk transporteras till en annan plats än landningsplatsen.

Genom undantag från artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall landningsdeklarationen åtfölja de transportdokument som anges i artikel 13.1 i den förordningen när det gäller de kvantiteter som transporteras. Undantaget enligt artikel 13.4 b i den förordningen skall inte gälla.

Artikel 23

Gemensam övervakning och utbyte av inspektörer

De berörda medlemsstaterna skall genomföra gemensam inspektion och övervakning.

Artikel 24

Nationella kontrollprogram

1.   Medlemsstaterna runt Östersjön skall utarbeta nationella kontrollprogram för Östersjön i enlighet med bilaga II.

2.   Östersjömedlemsstaterna skall fastställa särskilda inspektionskriterier i enlighet med bilaga I. Sådana kriterier skall revideras regelbundet efter det att en analys har gjorts av de uppnådda resultaten. Inspektionskriterierna skall utvecklas gradvis tills de målkriterier som anges i bilaga I har uppnåtts.

3.   Före den 31 januari varje år skall Östersjömedlemsstaterna offentliggöra sina nationella kontrollprogram enligt punkt 1, tillsammans med en genomförandeplan på sina officiella webbplatser, för att de skall bli tillgängliga för kommissionen och övriga medlemsstater som har gränser mot Östersjön.

4.   Kommissionen skall minst en gång per år sammankalla ett möte med utskottet för fiske och fiskodling, för att utvärdera efterlevnaden av och resultaten från de nationella kontrollprogrammen för torskbestånd i Östersjön.

Artikel 25

Specifika övervakningsprogram

Genom undantag från artikel 34c.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 kan det särskilda kontroll- och övervakningsprogrammet för torskbestånden vara i kraft under längre tid än tre år.

KAPITEL VI

UPPFÖLJNING

Artikel 26

Utvärdering av planen

1.   Kommissionen skall, på grundval av utlåtanden från STECF och Östersjörådet, utvärdera effekterna av förvaltningsåtgärderna för de berörda bestånden och för det fiske som utnyttjar dessa bestånd under tredje året som denna förordning tillämpas och under vart och ett av de därpå följande åren.

2.   Kommissionen skall begära vetenskapliga uttalanden från STECF om takten i utvecklingen mot de mål som anges i artikel 4 under tredje året som denna förordning tillämpas och vart tredje år därefter. Om utlåtandena pekar på att målen knappast kommer att uppnås, skall rådet besluta med kvalificerad majoritet efter förslag från kommissionen om vilka ytterligare och/eller alternativa åtgärder som krävs för att målen skall uppnås.

Artikel 27

Revidering av gränser för lägsta fiskdödlighet

Om kommissionen, på grundval av utlåtanden från STECF finner att den lägsta fiskdödlighet som anges i artikel 4 inte överensstämmer med förvaltningsplanen, skall rådet på förslag från kommissionen besluta med kvalificerad majoritet om ändrade gränser för lägsta fiskdödlighet som överensstämmer med målet.

Artikel 28

Europeiska fiskerifonden

Under de första tre år som den fleråriga planen tillämpas skall den betraktas som en återhämtningsplan enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2371/2002 och enligt artikel 21 a i i förordning (EG) nr 1198/2006.

Artikel 29

ICES-delområde 27 och 28

1.   Varje år och senast den 31 oktober skall de medlemsstater som fiskar i område B lämna en rapport till kommissionen om alla fångster och bifångster av torsk under de föregående 12 månaderna i område B samt fångster av denna art som kastats överbord efter ICES-delområde och redskapstyper enligt artikel 8.1.

2.   Varje år och senast den 15 december skall kommissionen besluta i enlighet med det förfarande som anges i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 och på grundval av den rapport från medlemsstaterna som anges i punkt 1 och utlåtanden från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen om att undanta ICES-delområde 27 och/eller 28.2 från begränsningarna i artikel 8.1 b och 8.3–5 samt artikel 13 om det finns belägg för att fångsterna av torsk i dessa ICES-delområden är mindre än 3 procent av de totala fångsterna av torsk i område B.

3.   Undantaget för ICES-delområde 27 och/eller 28.2 får verkan från och med den 1 januari till och med den 31 december året efter.

4.   Artikel 8.1 b och 8.3–5 skall inte tillämpas på ICES-delområde 28.1. Om det emellertid finns belägg för att fångsterna av torsk är större än 1,5 procent av de totala fångsterna i område B skall artikel 8.1 b och 8.3–5 tillämpas och punkterna 1–3 i denna artikel skall tillämpas.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Upphävande

1.   Rådets förordning (EG) nr 779/97 upphävs härmed.

2.   Artikel 19a.1a i förordning (EEG) nr 2847/93 upphävs härmed.

Artikel 31

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 7 juni 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

(5)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2005 (EUT L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EGT L 113, 30.4.1997, s. 1.

(7)  EUT L 349, 31.12.2005, s. 1.

(8)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).

(9)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(10)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1936/2005 (EUT L 311, 26.11.2005, s. 1).


BILAGA I

SÄRSKILDA INSPEKTIONSKRITERIER

Mål

1.

Varje medlemsstat skall fastställa särskilda inspektionskriterier enligt denna bilaga.

Strategi

2.

Inspektion och övervakning av fiskeverksamhet skall koncentreras till fartyg som kan tänkas fånga torsk. Slumpmässiga inspektioner av transport och försäljning av torsk skall användas som en kompletterande kontrollmekanism för att kontrollera effektiviteten i inspektioner och övervakning.

Prioriteringar

3.

Olika typer av redskap skall omfattas av olika prioriteringar, beroende på i vilken utsträckning flottorna påverkas av begränsningar av fiskemöjligheterna. Av den anledningen skall varje medlemsstat ställa upp särskilda prioriteringar.

Målkriterier

4.

Senast en månad efter det att denna förordning trätt i kraft skall medlemsstaterna genomföra sina inspektionsplaner avseende de mål som anges nedan.

Medlemsstaterna skall ange och beskriva vilken provtagningsstrategi som kommer att tillämpas.

Kommissionen kan på begäran få tillgång till den provtagningsplan som tillämpas av medlemsstaten.

a)   Nivå på hamninspektioner

Som allmän regel gäller att den noggrannhet som skall uppnås minst bör motsvara vad som skulle uppnås av en enkel stickprovsmetod, där inspektionerna skall omfatta 20 viktprocent av all torsk som landas i en medlemsstat.

b)   Nivå på försäljningsinspektioner

Inspektion av 5 procent av den torsk som erbjuds till försäljning vid auktioner.

c)   Nivå på inspektionerna till sjöss

Flexibelt kriterium: skall fastställas efter en detaljerad analys av fiskeverksamheten i varje område. Kontroller till sjöss skall avse antalet patrulldagar till sjöss inom torskförvaltningsområden, eventuellt med ett särskilt kriterium för dagar när man patrullerar speciella områden.

d)   Nivå på flygövervakning

Flexibelt kriterium: skall bestämmas efter en detaljerad analys av den fiskeverksamhet som bedrivs i varje område och som tar hänsyn till de tillgängliga resurser som står till medlemsstatens förfogande.


BILAGA II

INNEHÅLL I NATIONELLA KONTROLLPROGRAM

Nationella kontrollprogram skall bland annat syfta till att ange följande.

1.   KONTROLLRESURSER

Mänskliga resurser

1.1

Antalet landbaserade och sjöbaserade inspektörer samt perioder och zoner där de skall sättas in.

Tekniska resurser

1.2

Antalet patrullerande fartyg och flygplan samt perioder och zoner där de skall sättas in.

Ekonomiska resurser

1.3

Budgetavsättningar för mänskliga resurser samt patrullfartyg och flygplan.

2.   ELEKTRONISK REGISTRERING OCH RAPPORTERING AV INFORMATION SOM AVSER FISKEAKTIVITETER

Beskrivning av de system som tillämpas för att garantera efterlevnaden av artiklarna 13, 14, 15 och 18.

3.   UTSEDDA HAMNAR

I förekommande fall, en förteckning över hamnar som utsetts för landning av torsk enligt artikel 19.

4.   ATT GÅ IN I ELLER LÄMNA SPECIFIKA OMRÅDEN

Beskrivning av de system som tillämpas för att garantera efterlevnaden av artikel 17.

5.   KONTROLL AV LANDNINGAR

Beskrivning av de anläggningar och/eller system som används för att garantera efterlevnaden av bestämmelserna i artiklarna 12, 16, 20, 22 och 23 i denna förordning.

6.   INSPEKTIONSFÖRFARANDEN

De nationella kontrollprogrammen skall innehålla uppgifter om vilka förfaranden som skall tillämpas

a)

när inspektioner utförs till sjöss och på land,

b)

för att kommunicera med de behöriga myndigheter som utsetts av övriga medlemsstater att ansvara för det nationella kontrollprogrammet för torsk,

c)

för gemensam övervakning och utbyte av inspektörer, inklusive en beskrivning av befogenheter och behörigheter för de inspektörer som är verksamma inom övriga medlemsstaters vatten.