Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet och direktiven 70/524/EEG, 96/25/EG och 1999/29/EG på djurfoderområdet med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2001/0324 slutlig - COD 2000/0068 */KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet och direktiven 70/524/EEG, 96/25/EG och 1999/29/EG på djurfoderområdet MED ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

MOTIVERING

I artikel 251.2 c i EG-fördraget fastställs att kommissionen skall yttra sig över de ändringar som Europaparlamentet föreslagit vid den andra behandlingen.

Kommissionen avger sitt yttrande i punkt 3 om de fem ändringar som parlamentet föreslagit.

I. FÖRFARANDE

I.1 På grundval av artikel 152.4 b i EG-fördraget (KOM) 162 slutlig - 2000/0068(COD) överlämnade kommissionen den 21 mars 2000 till rådet och Europaparlamentet för antagande enligt det medbeslutandeförfarande som fastställs i artikel 251 i EG-fördraget ett förslag om ändring av rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet [1] och rådets direktiv 1999/29/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder.

[1] EGT L 265, 8.11.1995, s. 17.

I.2 Den 4 oktober 2000 avgav Europaparlamentet ett första yttrande om kommissionens förslag och antog en rapport och 26 ändringar (A5-0256/2000). Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 20 september 2000 [2]. Vid sitt plenarsammanträde i september 2000 beslöt Regionkommittén att inte avge något yttrande.

[2] EGT C

I.3 Efter att ha godkänt de ändringar som Europaparlamentet föreslagit antog kommissionen den 1 december 2000 ett ändrat förslag i enlighet med artikel 250 i EG-fördraget.

I.4 Vid sitt möte den 12 februari 2001 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i EG-fördraget.

I.5 Europaparlamentet antog den 15 maj 2001 vid den andra behandlingen en lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt med fem ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten.

II. SYFTET MED DIREKTIVET

I direktiv 95/53/EG fastställs principerna för de officiella kontrollerna på djurfoderområdet. Det omfattar både produkter med ursprung i gemenskapen och produkter från tredje land. Direktivet trädde i kraft i maj 1998.

Direktiv 1999/99/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder föreskriver bl.a. ett underrättelseförfarande för kontaminering av foder.

Förslaget, som var en av de åtgärder som gäller livsmedelssäkerhet som angavs i kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet, syftar till att komplettera befintlig lagstiftning på följande sätt:

Medlemsstaterna skall upprätta lämpliga beredskapsplaner för att kunna hantera allvarliga risker när det gäller foder.

I händelse av allvarlig risker för folkhälsan, djurhälsan eller miljön kommer kommissionen att kunna vidta interimistiska skyddsåtgärder som rör djurfoder och produkter som används i djurfoder som framställs inom gemenskapen.

Enligt ett harmoniserat förfarande skall medlemsstaterna informera kommissionen så snart en allvarlig kontaminering eller risk uppkommit och spritt sig till foder och livsmedelskedjan eller kan sprida sig till andra länder.

I en krissituation skall utbytet av information om foderprodukter ske inom ramen för det befintliga systemet för snabbt informationsutbyte.

III. KommissionENS yttrande om EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

III.1. Ändringsförslag som godtagits av kommissionen

Ändringsförslag nr 1

Ändringsförslaget innebär att ordet "dekontaminering" ändras till "oskadliggörande" i artikel 13.1 andra strecksatsen i direktiv 1995/53/EG.

Denna ändring godtas av kommissionen, eftersom den utvidgar tillämpningsområdet till att omfatta främmande ämnen som till exempel kan uppstå som ett resultat av fel och brister i tillverkningsprocessen (till exempel när olämpliga tillverkningsförhållanden förorsakar negativa förändringar i den kemiska sammansättningen av fodret). Sådana ämnen täcks inte entydigt av begreppet kontaminering, som skulle kunna tolkas som att endast gälla ämnen som tillsatts fordret.

Ändringsförslag nr 2

Ändringsförslaget innebär att "dekontaminering" ändras till "oskadliggörande" i artikel 14.1 direktiv 1995/53/EG.

Denna ändring godtas av kommissionen av samma skäl som för ändringsförslag 1 ovan.

Ändringsförslag nr 3

Ändringsförslaget innebär att "kontaminering" ändras till "främmande ämnen" i artikel 16b.1 i direktiv 1995/53/EG.

Denna ändring godtas av kommissionen av samma skäl som för ändringsförslag 1 ovan.

Ändringsförslag nr 4

Ändringsförslaget innebär att "kontaminering" ändras till "främmande ämnen" och "dekontaminering" till "oskadliggörande" i artikel 16b.2 i direktiv 1995/53/EG.

Denna ändring godtas av kommissionen av samma skäl som för ändringsförslag 1 ovan.

Ändringsförslag nr 6 så som det ändrats muntligt

Artikel 17a i direktiv 1995/53/EG ersätts med liknande bestämmelser som överensstämmer med utvecklingen av bestämmelser i lagstiftningen som rör kommissionens kontroller på plats när det gäller transmissibel spongiform encefalopati.

III.2. Ändringsförslag som inte godtagits av kommissionen

Inga.

IV. Slutsatser

Kommissionen bifaller alla ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkt som Europaparlamentet röstat om.

Med beaktande av artikel 250.2 i EG-fördraget ändrar kommissionen sitt förslag enligt ovan.