Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål /* SEK/2003/0367 slutlig - COD 2001/0277 */MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål

2001/0277 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål

1. FÖRFARANDE Förslaget KOM(2001)703 slutlig [1] överlämnades till Europaparlamentet och rådet den 28 november 2001 inom ramen för medbeslutandeförfarandet enligt artikel 95 i EG-fördraget. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 20 mars 2002 [2]. Den 02.07.2002 avgav Europaparlamentet sitt yttrande och antog förslaget utan ändringar vid den första behandlingen. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt den 17 mars 2003.

[1] EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 536.

[2] EGT C 94, 18.4.2002, s. 5.

2. DIREKTIVETS SYFTE Genom direktiv 86/609/EEG om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål genomförs Europarådets konvention om skydd av ryggradsdjur som används för försöks- och annat vetenskapligt ändamål (ETS 123), som gemenskapen är part till. Europarådet har öppnat ett ändringsprotokoll till konventionen för undertecknande och ratifikation. Enligt detta protokoll skall bilagorna till konventionen kunna ändras genom ett förenklat förfarande i stället för genom det vanliga förfarandet, vilket kräver att alla parter ratificerar ändringen. På så vis skulle konventionen snabbare än idag kunna anpassas till de senaste vetenskapliga rönen och forskningen om försöksdjurs välbefinnande. Kommissionen har föreslagit detta direktiv för att ändra direktiv 86/609/EEG och se till att det överensstämmer med ändringsprotokollet. Denna ändring syftar till att det skall införas bestämmelser om ett förfarande med en föreskrivande kommitté, för att bilagorna till direktivet skall kunna ändras snabbare. Utan denna ändring måste medbeslutandeförfarandet tillämpas i sin helhet.

3. KOMMISSIONENS SYNPUNKTER Kommissionen välkomnar rådets ändring som innebär att texten i artikel 1 anpassas till standardformuleringen för hänvisningar till kommittéförfarandet. Kommissionen godtar det datum vid vilket medlemsstaterna skall följa direktivet, närmare bestämt ett år efter direktivets offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, vilket fastställs i artikel 2. Kommissionen godtar även de redaktionella ändringarna i skälen 3 och 5, som förbättrar texten. Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkt som antogs den 17 mars 2003 inte ändrar förslagets syften. Den stöder därför den gemensamma ståndpunkten utan ändringar.

4. SLUTSATS Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkt som antogs den 17 mars 2003.