Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 989/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 169 , 18/07/1968 s. 0010 - 0011

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0104

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0254

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0104

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1968(I) s. 0264

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 3 s. 0124

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0198

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 2 s. 0198RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 989/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68(1) av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, särskilt artiklarna 8.1 och 14.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 805/68 ges möjlighet till intervention inom nötköttssektorn i form av stöd till privat lagring.

Tillämpningen av ett sådant stödsystem kan underlättas genom att avtal ingås med interventionsorgan.

För att uppnå syftet med stödet, såsom det anges i förordning (EEG) nr 805/68, bör stödbeloppet fastställas med hänsyn till kostnaderna för lagringen. Två metoder bör därför ges för att fastställa beloppet. I båda fallen bör stödet beviljas utan att någon diskriminering görs mellan sökande som är etablerade inom gemenskapen.

De förmåner som ges genom tillämpningen av bestämmelserna i artikel 14.3 b aa i förordning (EEG) nr 805/68 bör förbehållas sådana avtal om stöd vars belopp fastställs med hänsyn till förmånen. I sådana fall får minskningen av stödbeloppet uppvägas av möjligheten att importera med ett fullständigt inställande av uttag av importavgift.

Lämpliga bestämmelser bör fastställas för de fall när marknadssituationen för produkterna i fråga gör det nödvändigt att ändra villkoren i avtal som skall ingås eller lagringstiden i redan ingångna avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Privat lagring i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 805/68 innebär att de nötköttsprodukter som avses i den artikeln förvaras i ett lagerutrymme på egen risk och på egen bekostnad av en fysisk eller juridisk person som har sin verksamhet inom gemenskapen, med undantag för de interventionsorgan som avses i den artikeln.

2. Stöd till privat lagring kan endast beviljas för produkter framställda av nötkreatur med ursprung i gemenskapen som lagras i form av en av de styckningsdelar som räknas upp i avdelning c i bilagan till förordning (EEG) nr 805/68 under villkor som skall fastställas senare.

3. Stöd skall beviljas i enlighet med villkoren i de avtal som ingås med interventionsorgan. Sådana avtal skall fastställa avtalsparternas ömsesidiga förpliktelser genom standardvillkor utformade för varje produktslag.

Artikel 2

Ansökan om stöd till privat lagring kan endast göras i det land där produkten skall lagras, såvida det inte finns ett särskilt tillstånd.

Artikel 3

Om marknadssituationen kräver det får den lagringstid som anges i avtalet förkortas eller förlängas under villkor som skall fastställas senare.

Artikel 4

1. Stödbeloppet skall antingen

- fastställas genom en anbudsinfordran som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, eller

- förutfastställas, och i sådant fall får stödet ersättas helt eller delvis av de förmåner som fastställs genom artikel 14.3 b aa i förordning (EEG) nr 805/68.

2. Sökande skall behandlas lika vad gäller beaktandet av deras anbud, oavsett var inom gemenskapen de har sin verksamhet.

Endast sökande som garanterar att förpliktelserna i avtalet uppfylls genom att ställa en säkerhet vilken förverkas helt eller delvis om de inte uppfylls eller endast uppfylls delvis, skall tillåtas lämna anbud och ingå sådana avtal.

Den tidsfrist inom vilken produkternas lagring måste påbörjas samt lagringstiden skall anges.

Stödbeloppet får normalt inte överstiga ett belopp motsvarande de kostnader som skulle uppstå om lagringen utfördes av ett interventionsorgan.

Artikel 5

1. Vid val av anbud skall förtur ges till de anbud som är mest gynnsamma för gemenskapen.

2. Anbud leder inte nödvändigtvis till någon tilldelning.

Artikel 6

Vid förutfastställelse av stödbelopp

a) skall för varje produkt ett enhetligt belopp fastställas som tar hänsyn till lagringskostnader, normal kvalitetsförsämring, eventuella förmåner enligt artikel 14.3 b aa i förordning (EEG) nr 805/68 och, i möjligaste mån, förväntade prisökningar för produkten i fråga,

b) skall ansökan om stöd beviljas enligt villkor som skall fastställas senare, särskilt vad gäller den tid som får gå mellan det att ansökan lämnas in och det att avtalet ingås,

c) får ingåendet av avtal om lagring tillfälligt upphöra eller villkoren i framtida avtal revideras om en översikt av marknadssituationen, av kvantiteterna i avtalen och ansökningarna om avtal visar att dessa åtgärder är nödvändiga.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 29 juli 1968.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 1968.

På rådets vägnar

G. SEDATI

Ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.