Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 98/69 av den 16 januari 1969 om allmänna bestämmelser för interventionsorgans avyttring av fryst nötköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 21/01/1969 s. 0002 - 0003

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0163

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0012

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 2 s. 0163

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0014

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 4 s. 0068

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0057

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 3 s. 0057RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 98/69 av den 16 januari 1969 om allmänna bestämmelser för interventionsorgans avyttring av fryst nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68(1) av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, särskilt artikel 7.2 i denna

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 805/68 fastställs att avyttringen av de produkter som köpts upp av interventionsorgan måste ske på ett sådant sätt att alla störningar på marknaden undviks och att en lika tillgång till varorna och lika behandling av köparna säkerställs.

Det bör därför fastställas att fryst kött som köpts upp av interventionsorgan endast får avyttras om det pris på vuxna nötkreatur som noterats på gemenskapens representativa marknader i enlighet med artikel 10 i förordning (EEG) nr 805/68 uppgår till minst 93 % av orienteringspriset och inga beslut om interventionsåtgärder har tagits i enlighet med artikel 6.1 i samma förordning.

För att det ska finnas en viss handlingsfrihet i tillämpningen av dessa bestämmelser bör det dock fastställas att undantag får göras. Dessutom bör de inte få påverka det system som väljs vid tillämpning av artikel 14.3 b aa i förordning (EEG) nr 805/68.

För att underlätta avyttringen av produkterna i fråga bör två metoder ges för att fastställa försäljningspriset, nämligen anbudsinfordran och fastställande på förhand. I båda fallen bör likabehandling av sökande som är etablerade inom gemenskapen garanteras.

Det bör fastställas att en säkerhet skall ställas för att garantera att de förpliktelser som uppstår genom deltagande i anbudsförfarandet eller genom köp uppfylls. Möjlighet bör dock ges, när försäljningspriset är fastställt på förhand, att undantag skall kunna göras från denna bestämmelse under vissa särskilda förhållanden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 14.3 b aa i förordning (EEG) nr 805/68 skall avyttring av fryst nötkött som köpts upp av interventionsorgan endast genomföras om följande två villkor samtidigt är uppfyllda:

- Det pris på vuxna nötkreatur som noteras på gemenskapens representativa marknader i enlighet med artikel 10 i samma förordning är minst 93 % av orienteringspriset.

- Inga beslut om interventionsåtgärder har fattats i enlighet med artikel 6.1 i förordningen.

2. Undantag får dock göras från

a) de villkor som fastställs i första och andra strecksatserna i föregående artikel,

- om uttag från lagret är nödvändig av tekniska skäl, eller

- om produkterna utbjuds till försäljning för export. I detta fall får särskilda villkor fastställas för att säkra att produkterna inte avviker från destinationen och för att ta hänsyn till särskilda krav vid sådan försäljning.

b) det villkor som fastställs i andra strecksatsen i föregående artikel, om marknadssituationen tillåter det.

Artikel 2

1. Försäljningspriset för de produkter som avses i artikel 1 skall antingen

- fastställas genom en anbudsinfordran som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, eller

- fastställas på förhand.

2. Sökande skall behandlas lika vid beaktandet av anbud, oavsett var inom gemenskapen de är etablerade.

Artikel 3

1. Endast sökande som garanterar att förpliktelserna i avtalet uppfylls genom att ställa en säkerhet, som skall förverkas helt eller delvis om de inte uppfylls eller endast uppfylls delvis, skall tillåtas lämna anbud och ingå försäljningsavtal.

I särskilda fall får undantag göras från denna bestämmelse, om det är motiverat på grund av villkoren för försäljning till på förhand fastställda priser.

2. Vid valet av anbud skall förtur ges till de som är mest gynnsamma för gemenskapen.

3. Anbud leder inte nödvändigtvis till någon tilldelning.

Artikel 4

När försäljningspriset fastställs på förhand skall hänsyn särskilt tas till marknadssituationen och priserna på konkurrerande produkter.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 1969.

På kommissionens vägnar

P. LARDINOIS

Ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.