Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1566/72 av den 20 juli 1972 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 25/07/1972 s. 0005 - 0005

Engelsk specialutgåva: Serie IV Område 1965-1972 s. 0058

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 8 s. 0084

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0045

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 6 s. 0045

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0222

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 4 s. 0222RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1566/72 av den 20 juli 1972 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken(1) skall rådet på förslag av kommissionen fastställa allmänna bestämmelser om finansiering av interventioner avsedda att stabilisera jordbruksmarknaderna. Till dess att dessa allmänna bestämmelser träder i kraft skall vissa tidigare antagna bestämmelser i enlighet med artikel 3.3 första stycket fortsätta att gälla längst t.o.m. den 30 juni 1972.

Kommissionen har inte möjlighet att i tid lägga fram ett förslag till dessa allmänna bestämmelser för rådet. Med hänsyn till denna situation och för att säkerställa kontinuiteten i finansieringen av den gemensamma organisationen av marknaderna i enlighet med nu gällande bestämmelser bör den tidpunkt som fastställs i artikel 3.3 första stycket i förordning (EEG) nr 729/70 flyttas fram.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med verkan från den 1 juli 1972 skall i artikel 3.3 första stycket i förordning (EEG) nr 729/70 "den 30 juni 1972" ersättas med "den 31 december 1972".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.