Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2729/75 av den 29 oktober 1975 om importavgifterna för blandningar av spannmål, ris och brutet risEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 281 , 01/11/1975 s. 0018 - 0019

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0158

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 13 s. 0175

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0158

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0030

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0030RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2729/75 av den 29 oktober 1975 om importavgifterna för blandningar av spannmål, ris och brutet ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

För att tillse att det avgiftssystem som gäller vid import av spannmål, ris och brutet ris från tredje land och som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(2) och rådets förordning nr 359/67/EEG av den 25 juli 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 668/75(4), fungerar på ett tillfredsställande sätt bör lämpliga regler gälla för handeln med blandningar av spannmål, ris och brutet ris.

Importavgiften för dessa blandningar bestäms utifrån deras tullklassificering, vilken normalt bestäms i enlighet med de allmänna bestämmelserna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan.

För blandningar av spannmål, ris och brutet ris, kan tullklassificeringen ge upphov till svårigheter om den bestäms i enlighet med dessa bestämmelser. Denna klassificering kan i själva verket leda till att en låg importavgift tas ut för blandningar som i betydande omfattning består av produkter som är belagda med en hög importavgift.

För att undvika sådana svårigheter bör särskilda bestämmelser antas för fastställandet av importavgiften för blandningar av spannmål, ris och brutet ris.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För blandningar som består av två av de spannmålsslag som omfattas av artikel 1 a och b i förordning (EEG) nr 2727/75, skall den importavgift tillämpas som gäller

- för det viktmässigt dominerande spannmålsslaget i blandningen, om detta utgör minst 90 procent av blandningens vikt,

- för det spannmålsslag i blandningen som är belagt med den högsta importavgiften, om inget av de två ingående spannmålsslagen utgör minst 90 procent av blandningens vikt.

2. En blandning som består av fler än två av de spannmålsslag som omfattas av artikel 1 a och b i förordning (EEG) nr 2727/75, och där flera av dessa spannmålsslag var för sig utgör mer än 10 procent av blandningens vikt, skall den högsta av de importavgifter som gäller för dessa spannmålsslag tillämpas för blandningen, även om importavgiften är densamma för två eller flera av de ingående spannmålsslagen.

Om endast ett spannmålsslag utgör mer än 10 procent av blandningens vikt, skall den importavgift tillämpas som gäller för detta spannmålsslag.

3. För blandningar som består av de spannmålsslag som omfattas av artikel 1 a och b i förordning (EEG) nr 2727/75 om inte regleras av ovannämnda bestämmelser, skall den importavgift tillämpas som är den högsta av de importavgifter som gäller för de spannmålsslag som ingår i den aktuella blandningen, även om importavgiften är densamma för två eller flera av de ingående spannmålsslagen.

Artikel 2

1. För blandningar som dels består av en eller flera av de spannmålsslag som omfattas av artikel 1 a och b i förordning (EEG) nr 2727/75, dels av en eller flera av de produkter som anges i artikel 1 a och b i förordning nr 359/67/EEG, skall den importavgift tillämpas som gäller för det spannmålsslag eller den produkt i blandningen som är belagd med den högsta importavgiften.

2. För blandningar som består antingen av ris som kan hänföras till olika bearbetningsgrupper eller bearbetningsled, eller av ris som kan hänföras till en eller flera olika bearbetningsgrupper eller ett eller flera bearbetningsled, och brutet ris, skall den importavgift tillämpas som gäller

- för den viktmässigt dominerande beståndsdelen, om denna utgör minst 90 procent av blandningens vikt,

- för den beståndsdel som är belagd med den högsta importavgiften, om ingen av beståndsdelarna utgör minst 90 procent av blandningens vikt.

Artikel 3

Om den metod för fastställande av importavgiften som fastställs i artiklarna 1 och 2 inte kan användas, skall för de blandningar som omfattas av denna förordning den importavgift tillämpas som bestäms av blandningarnas tullklassificering.

Artikel 4

1. Rådets förordning nr 156/66/EEG av den 25 oktober 1966 om importavgifterna för blandningar av spannmål, ris och brutet ris(5), skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som enligt punkt 1 skall upphöra att gälla, skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1975.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 oktober 1975.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) Yttrandet avgett den 16 oktober 1975.

(2) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(3) EGT nr 174, 31.7.1967, s. 1

(4) EGT nr L 72, 20.3.1975, s. 18.

(5) EGT nr 192, 27.10.1966, s. 3278/66.