Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för grisköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 01/11/1975 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0170

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 14 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0170

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0086

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0086RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

De grundläggande bestämmelserna om organisationen av marknaden för griskött har sedan de antogs ändrats ett antal gånger. Den stora mängden texter, deras komplexitet och det faktum att de är utspridda i olika nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning gör att de är svåra att använda och därför saknar den klarhet som bör utmärka all lagstiftning. De bör därför kodifieras.

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall kunna fungera och utvecklas måste den kompletteras av en gemensam jordbrukspolitik som framför allt innefattar gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilken produkt det är fråga om.

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att uppnå målen enligt artikel 39 i fördraget. För att stabilisera marknaderna och tillförsäkra den berörda befolkningen inom jordbruket en skälig levnadsstandard bör inom grisköttssektorn dels vidtas åtgärder för att underlätta en anpassning av utbudet till marknadens behov, dels vidtas lämpliga interventionsåtgärder. Det senare kan ske i form av uppköp genom interventionsorgan. Stöd kan emellertid också utgå för privat lagring, eftersom ett sådant stöd minst stör den normala avsättningen av produkter och kan bidra till att minska den volym som köps upp av interventionsorganen. I detta syfte bör särskilt fastställas ett baspris, vid vilket interventionsåtgärder kan sättas in, och de villkor som skall gälla för interventionen.

Upprättandet av en enhetlig gemensam marknad för griskött innebär att ett enhetligt system för handel vid gemenskapens yttre gränser införs. Ett sådant system, som innefattar importavgifter och exportbidrag i förening med interventionsåtgärder, tjänar också till att stabilisera den gemensamma marknaden, särskilt genom att förhindra att prisfluktuationer på världsmarknaden påverkar priserna inom gemenskapen.

För att uppnå detta mål bör det som regel vara tillräckligt att införa avgifter på import från tredje land, vilka tar hänsyn till den effekt på foderkostnaderna som skillnader mellan priserna på foderspannmål inom gemenskapen och på världsmarknaden medför, och till behovet av att skydda förädlingsindustrin inom gemenskapen.

Det är nödvändigt att undvika sådana störningar på den gemensamma marknaden som förorsakas av utbud på världsmarknaden till onormalt låga priser. Därför bör slusspriser fastställas och importavgifterna höjas med ett tilläggsbelopp när offertpriserna fritt gränsen är lägre än dessa priser. Systemet med slusspriser kommer emellertid inte att fungera i de fall då det är svårt att fastställa ett tillräckligt representativt offertpris för alla de produkter som faller under ett enskilt nummer i tulltaxan. En metod att beräkna tilläggsbeloppet i sådana fall bör därför utarbetas.

För att kunna kontrollera importens omfattning bör ett system med importlicenser skapas, vari ingår att säkerhet ställs som en garanti för att importen sker.

Införandet av exportbidrag till tredje land motsvarande skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och på världsmarknaden kommer att säkerställa gemenskapens deltagande i den internationella handeln med griskött. För att ge exportörerna inom gemenskapen ett visst mått av säkerhet i fråga om exportbidragens stabilitet bör åtgärder vidtas för att i förväg kunna fastställa bidragen inom grisköttsektorn.

Förutom det ovan beskrivna systemet bör åtgärder vidtas för att helt eller delvis kunna förbjuda utnyttjandet av aktiv förädling, när situationen på marknaden kräver det.

Systemet med importavgifter gör det möjligt att undvara alla andra skyddsåtgärder vid gemenskapens yttre gränser. I undantagsfall kan emellertid ett system med gemensamma priser och importavgifter visa sig bristfälligt. För att i sådana fall inte lämna den gemensamma marknaden försvarslös inför de störningar som kan uppstå sedan de hinder för importen som tidigare fanns avlägsnats, bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla de åtgärder som är nödvändiga.

Inskränkningar i den fria omsättningen av varor på grund av åtgärder som syftar till att hindra spridningen av djursjukdomar kan skapa svårigheter på marknaden i en eller flera medlemsstater. Åtgärder bör vidtas för att kunna införa särskilda marknadsstödjande åtgärder för att avhjälpa en sådan situation.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande införas som medger att ett nära samarbete etableras mellan medlemsstaterna och kommissionen i en förvaltningskommitté.

Upprättandet av en enhetlig marknad byggd på ett gemensamt prissystem kan komma att äventyras om vissa stöd beviljas. Därför bör de bestämmelser i fördraget tillämpas på grisköttssektorn, vilka medger en värdering av de stödåtgärder som medlemsstaterna vidtar och förbud mot sådana som är oförenliga med den gemensamma marknaden.

Den gemensamma organisationen av marknaden för griskött måste samtidigt på lämpligt sätt ta hänsyn även till de mål som anges i artikel 39 och 110 i fördraget.

De utgifter som medlemsstaterna haft till följd av de förpliktelser som uppkommer vid tillämpningen av denna förordning faller på gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 729/70(2) av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken, ändrad genom förordning (EEG) nr 1566/72(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den gemensamma organisationen av marknaden för griskött skall bestå av ett pris och handelssystem och täcka följande varor:

>Plats för tabell>

2. I denna förordning avses med ett kvartal en period om tre månader som börjar den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti eller den 1 november.

AVDELNING I

Priser

Artikel 2

För att stimulera åtgärder inom näringslivet som underlättar en anpassning av utbudet till marknadens krav, får i fråga om de produkter som anges i artikel 1.1 följande åtgärder vidtas inom gemenskapen:

- Åtgärder som främjar en bättre organisation av produktionen, förädlingen och avsättningen.

- Åtgärder som förbättrar kvaliteten.

- Åtgärder som gör det möjligt att införa kort och långsiktiga prognoser på grundval av kunskap om de produktionsmedel som används.

- Åtgärder som underlättar redovisningen av prisutvecklingen på marknaden.

Allmänna bestämmelser om dessa åtgärder skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget.

Artikel 3

Följande interventionsåtgärder får vidtas för att förhindra eller dämpa ett kraftigt prisfall:

- Stöd till privat lagring.

- Uppköp genom interventionsorgan.

Stöd till privat lagring kan ges för produkter som bestäms enligt reglerna i artikel 5.

Interventionsorganen skall köpa upp hela eller halva slaktkroppar, färska eller kylda (nummer ex 02.01 A III a 1 i Gemensamma tulltaxan); de kan köpa upp färskt eller kylt sidfläsk (randigt) (nummer ex 02.01 A III a 5 i Gemensamma tulltaxan) och färskt eller kylt grisfett (nummer ex 02.05 A I i Gemensamma tulltaxan).

Artikel 4

1. Före den 1 augusti varje år skall ett baspris fastställas att gälla från och med 1 november samma år för kött av tamsvin som slaktkropp eller halv slaktkropp, nedan kallade "slaktkroppar av gris", med en standardkvalitet som överensstämmer med definitionen i gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av gris.

När baspriset fastställs skall hänsyn tas till

- slusspriset och den avgift som skall gälla under det kvartal som börjar den 1 augusti varje år,

- behovet av att fastställa detta pris på en nivå som bidrar till en stabilisering av marknadspriserna utan att leda till att det bildas strukturella överskott inom gemenskapen.

2. Interventionsåtgärder får vidtas när marknadspriset i gemenskapen på slaktkroppar av gris är och sannolikt kommer att förbli mindre än 103 % av baspriset. Marknadspriset fastställs därvid efter de priser som noterats i varje medlemsstat på de representativa marknaderna inom gemenskapen och som är vägda genom koefficienter som anger den relativa storleken på grisbeståndet i varje medlemsstat.

3. Interventionsorganen som är utsedda av varje medlemsstat skall vidta åtgärder enligt de villkor som anges i artiklarna 57.

4. Det förfarande som anges i artikel 43.2 i fördraget skall tillämpas för

- fastställande av baspriset,

- bestämmande av en standardkvalitet för slaktkroppar av gris.

5. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet

- fatta beslut om förteckningen över representativa marknader,

- fastställa gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av gris.

6. Det förfarande som anges i artikel 24 skall tillämpas för

- beslut om interventionsåtgärder och datum då de skall upphöra att gälla,

- beslut om närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel.

Artikel 5

1. Uppköpspriset på slaktkroppar av gris av standardkvalitet får inte överstiga 92 % eller understiga 85 % av baspriset.

2. För andra produkter av standardkvalitet än slaktkroppar av gris skall uppköpspriserna förhålla sig till uppköpspriset på slaktkroppar av gris som varje enskilt slusspris på dessa produkter förhåller sig till slusspriserna på slaktkroppar av gris.

3. För andra produkter än sådana som är av standardkvalitet, skall uppköpspriserna utgå från dem som gäller för motsvarande standardkvaliteter och hänsyn tas till skillnaden i kvalitet i förhållande till standardkvaliteten. Dessa priser skall gälla för definierade kvaliteter.

4. Det förfarande som anges i artikel 24 skall tillämpas för att

a) bestämma vilka produkter som skall bli föremål för interventionsåtgärder och specificera vilka kvaliteter som får köpas upp; vidare får en del viktgrupper i vissa regioner inom gemenskapen undantas från intervention, då de inte är representativa för grisköttsproduktionen i den berörda regionen,

b) fastställa uppköpspriserna och storleken på stödet till privat lagring,

c) anta närmare bestämmelser om tillämpningen av denna artikel, särskilt vad gäller villkoren för uppköp och lagring av produkter i de fall intervention enligt artikel 3 skall tillämpas.

Artikel 6

1. Avsättningen av de produkter som köpts upp av interventionsorganen i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 skall ske på ett sådant sätt att man dels undviker varje form av störning på marknaden, dels kan garantera köparna såväl en likvärdig tillgång till varorna som en likvärdig behandling i övrigt.

2. Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna artikel, särskilt i fråga om försäljningspriser, villkor för uttag av lagrade produkter och i förekommande fall förädling av de produkter som köpts upp av interventionsorganen, skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Artikel 7

1. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet fatta beslut om allmänna bestämmelser om bidrag till privat lagring.

2. Närmare bestämmelser om tillämpningen skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

AVDELNING II

Handel med tredje land

Artikel 8

En avgift som fastställs på förhand för varje kvartal i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24 skall tas ut för import till gemenskapen av de produkter som specificeras i artikel 1.1.

Artikel 9

1. Avgiften för slaktkroppar av gris skall bestå av följande komponenter:

a) En komponent som är lika med skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och världsmarknadspriserna för den kvantitet foderspannmål som krävs för produktionen av ett kilo griskött inom gemenskapen.

Priserna på foderspannmål inom gemenskapen skall bestämmas en gång per år för en period om 12 månader med början den 1 augusti. De bestäms på grundval av tröskelpriserna på denna spannmål och det månatliga tillägget till dem.

Priserna på foderspannmål på världsmarknaden skall bestämmas för varje kvartal på grundval av priserna på denna spannmål under de sex månader som föregår det kvartal, under vilket den ovan nämnda komponenten beräknas.

När de avgifter som skall gälla från den 1 november, den 1 februari och den 1 maj fastställs, skall dock hänsyn tas till utvecklingen av världsmarknadspriserna för foderspannmål bara om ett nytt slusspris samtidigt fastställs.

b) En komponent som är lika med 7 % av genomsnittet av de slusspriser som gällt för de fyra kvartal som föregår den 1 maj varje år.

Denna komponent skall beräknas en gång om året för en period om 12 månader med början den 1 augusti.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet

- fastställa den kvantitet foderspannmål som krävs för produktion av ett kilo griskött inom gemenskapen och de procentandelar för olika slag av foderspannmål som ingår i denna kvantitet,

- anta bestämmelser om tillämpningen av denna artikel.

Artikel 10

1. För andra produkter än slaktkroppar av gris som är förtecknade i artikel 1.1 a och b skall avgiften förhålla sig till avgiften på slaktkroppar av gris som priserna på dessa produkter förhåller sig till priset på slaktkroppar av gris inom gemenskapen.

2. För de produkter som är förtecknade i artikel 1.1 c skall avgiften vara lika med summan av följande komponenter:

a) En komponent som förhåller sig till avgiften på slaktkroppar av gris som priserna på dessa produkter förhåller sig till priset på slaktkroppar av gris inom gemenskapen.

b) En annan komponent som är lika med 7 % av det genomsnittliga offertpris som fastställs på grundval av den import som skett under de 12 månader som föregår den 1 maj varje år. För produkter som hänför sig till Gemensamma tulltaxans nummer ex 16.02 skall dock procenttalet vara 10%.

Denna komponent skall beräknas en gång om året för tolv månader med början den 1 augusti.

3. För produkter som hänför sig till Gemensamma tulltaxans nummer ur 02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A och ex 16.02 A II och för vilka tullsatsen bundits inom GATT, skall avgifterna genom undantag från bestämmelserna i punkterna 1 och 2 begränsas till det belopp som följer av denna bindning.

4. De koefficienter som uttrycker de förhållanden som nämns i punkterna 1 och 2 skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Artikel 11

Om en kraftig prisstegring konstateras på gemenskapens marknad och denna situation bedöms bli bestående och därigenom stör eller hotar att störa marknaden, får de åtgärder som krävs vidtas.

Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet besluta om allmänna bestämmelser om tillämpningen av denna artikel.

Artikel 12

1. Slusspriser skall fastställas i förväg för varje kvartal i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

2. Slusspriset för slaktkroppar av gris skall bestå av

a) ett belopp som är lika med värdet på världsmarknaden av den kvantitet foderspannmål som motsvarar den kvantitet foder som behövs för produktionen av ett kg griskött i tredje land,

b) ett standardbelopp som svarar mot den i förhållande till foderspannmål extra kostnaden för annat foder än spannmål som behövs för produktionen av ett kg griskött,

c) ett standardbelopp som svarar mot de allmänna omkostnaderna för produktion och saluförande.

Värdet på kvantiteten foderspannmål skall bestämmas en gång i kvartalet på grundval av de världsmarknadspriser på spannmål som noterats under de sex månader som föregått det kvartal då slusspriset fastställs.

När det slusspris som skall gälla från den 1 november, den 1 februari och den 1 maj fastställs, skall dock hänsyn tas till utvecklingen av världsmarknadspriserna på foderspannmål bara om värdet av kvantiteten foderspannmål avviker med minst ett fastställt minimum från det värde som användes vid beräkningen av slusspriset för det föregående kvartalet.

3. Slusspriser skall fastställas bara för vissa av de produkter utöver slaktkroppar av gris som specificeras i artikel 1.1. Dessa slusspriser skall utgå från slusspriset på slaktkroppar av gris och bygga på det förhållande som fastställts för dessa produkter i artikel 10.4.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet

- fastställa kvantiteten foderspannmål enligt punkt 2 a och de procentandelar för olika slag av foderspannmål som ingår i denna kvantitet,

- fastställa en förteckning över produkter för vilka slusspriser skall fastställas,

- fastställa bestämmelser för beräkningen av slusspriser på slaktkroppar av gris.

Artikel 13

1. Om offertpriset fritt gränsen för en produkt sjunker under slusspriset, skall avgiften för produkten höjas med ett tilläggsbelopp som motsvarar skillnaden mellan slusspriset och offertpriset fritt gränsen.

För vissa produkter som saknar fastställda slusspriser skall ett system med "pilotprodukter" och "härledda produkter" införas för att göra det möjligt att fastställa tilläggsbeloppen.

2. Importavgiften skall dock inte höjas med det ovan nämnda tilläggsbeloppet för de tredje länder som är beredda och i stånd att garantera att priset vid införsel till gemenskapen av varor som har sitt ursprung i och kommer från deras territorium inte kommer att vara lägre än slusspriset för varan i fråga samt att varje förskjutning i handeln kommer att undvikas.

3. Offertpriset fritt gränsen skall bestämmas för all import från alla tredje länder.

Om emellertid exporten från ett eller flera tredje länder sker till onormalt låga priser, lägre än de priser som gäller i andra länder, skall ett andra offertpris fritt gränsen bestämmas för exporten från dessa länder.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet anta allmänna bestämmelser för det system som anges i punkt 1 andra stycket.

5. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Om tilläggsbelopp krävs skall dessa fastställas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 14

1. För införsel till gemenskapen av någon av de i artikel 1.1 angivna produkterna kan det komma att krävas en importlicens. En sådan skall utfärdas av medlemsstaterna till var och en som ansöker om det, oberoende av var i gemenskapen den sökande har sin verksamhet.

En sådan licens är giltig för införsel till hela gemenskapen.

Dessa licenser utfärdas under förutsättning att en säkerhet ställs som garanti för att importen sker under licensens giltighetsperiod. Säkerheten skall vara helt eller delvis förverkad om importen inte sker, eller bara delvis sker, under perioden.

2. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet fatta beslut om en förteckning över de produkter för vilka det krävs importlicenser.

3. Licensernas giltighetsperiod och andra närmare bestämmelser om tillämpningen av denna artikel skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Artikel 15

1. För att göra det möjligt att exportera de produkter som förtecknas i artikel 1.1 enligt de noteringar eller priser som de betingar på världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa noteringar eller priser och priserna inom gemenskapen vid behov täckas av ett exportbidrag.

2. Bidraget skall vara detsamma för hela gemenskapen. Det kan varieras beroende på användning eller destination.

Bidraget skall lämnas efter ansökan från berörd intressent.

3. När bidraget fastställs skall hänsyn särskilt tas till behovet av att skapa en balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid tillverkningen av förädlade produkter för export till tredje land och användningen av produkter från tredje land som förts in till gemenskapen enligt systemet för aktiv förädling.

4. Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet anta allmänna bestämmelser om hur exportbidragen skall ges och på förhand fastställas samt kriterier för hur bidragsbeloppet skall bestämmas.

5. Bidragen skall fastställas med jämna mellanrum i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24. Om det visar sig nödvändigt kan kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ändra bidragen under den mellanliggande perioden.

6. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Artikel 16

Om det är nödvändigt för att få en väl fungerande organisation av marknaden för griskött kan rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet helt eller delvis förbjuda tillämpningen av systemet med aktiv förädling av sådana i artikel 1.1 förtecknade produkter som är avsedda för tillverkning av andra produkter förtecknade i samma punkt.

Artikel 17

1. De allmänna bestämmelserna för tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda bestämmelserna för tillämpningen av den skall gälla tullklassificeringen av de produkter som täcks av denna förordning. Den tullnomenklatur som följer av tillämpningen av denna förordning skall utgöra en del av Gemensamma tulltaxan.

2. Om inte annat beslutats i denna förordning eller om rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet fattar beslut om avvikelser från nämnda förordning, skall följande vara förbjudet:

- Att ta ut varje form av tull eller avgift med motsvarande verkan.

- Att tillämpa varje form av kvantitativ restriktion eller åtgärd med motsvarande verkan.

Varje åtgärd som begränsar utfärdandet av importlicenser till en särskild kategori personer skall betraktas som likvärdig med en kvantitativ restriktion.

Artikel 18

1. Om gemenskapens marknad i fråga om en eller flera av de produkter som förtecknas i artikel 1.1, på grund av import eller export blir utsatt för eller hotad av allvarliga störningar som kan försvåra förverkligandet av målen enligt artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder vidtas i handeln med tredje land, tills dessa störningar eller hot om störningar upphört.

Rådet skall på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet anta närmare bestämmelser om tillämpningen av denna punkt och precisera i vilka fall och inom vilka ramar medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder

2. Om den situation som nämns i punkt 1 uppstår, skall kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder skall delges medlemsstaterna och gälla med omedelbar verkan. Om kommissionen får en begäran från en medlemsstat, skall den fatta beslut i frågan inom 24 timmar efter mottagandet av en sådan begäran.

3. De åtgärder som beslutats av kommissionen får hänskjutas till rådet av var och en av medlemsstaterna inom tre arbetsdagar efter dagen för meddelandet. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Det kan med kvalificerad majoritet ändra eller upphäva åtgärderna.

AVDELNING III

Allmänna bestämmelser

Artikel 19

De av produkterna i artikel 1.1, som är tillverkade av eller erhållna från produkter som inte omfattas av artiklarna 9.2 och 10.1 i fördraget, får inte fritt omsättas inom gemenskapen.

Artikel 20

För att ta hänsyn till de begränsningar i det fria varuflödet som följer av åtgärder som syftar till att hindra spridning av djursjukdomar, får i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24 undantagsåtgärder vidtas för att stödja den marknad som påverkas av dessa begränsningar. Sådana åtgärder får bara vidtas i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

Artikel 21

Om inte annat anges i denna förordning, skall artiklarna 92 94 i fördraget tillämpas på produktionen av och handeln med de varor som anges i artikel 1.1.

Artikel 22

Medlemsstaterna och kommissionen skall delge varandra den information som är nödvändig för genomförandet av denna förordning.

Bestämmelserna om delgivning och spridning av denna information skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.

Artikel 23

1. En förvaltningskommitté för griskött inrättas, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas i enlighet med artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 24

1. I de fall förfarandet enligt denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta frågan till kommittén antingen på eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över dessa åtgärder inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med 41 rösters majoritet.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom en månad.

Artikel 25

Kommittén får pröva varje annan fråga som hänskjuts till den av dess ordförande antingen på dennes initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

Artikel 26

Vid tillämpningen av denna förordning skall hänsyn på lämpligt sätt tas även till målen i artikel 39 och 110 i fördraget.

Artikel 27

Om Italien använder sig av bemyndigandet enligt artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75(4) av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, skall rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet vidta de åtgärder som behövs för att undvika en snedvridning av konkurrensen.

Artikel 28

1. Rådets förordning nr 121/67/EEG(5) av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1861/74(6), upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs genom punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Hänvisningar till artiklar i den förordningen skall läsas enligt jämförelsetabellen.

Artikel 29

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1975.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 oktober 1975.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr C 60, 13.3.1975, s. 42.

(2) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(3) EGT nr L 167, 25.7.1972, s. 5.

(4) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(5) EGT nr 117, 19.6.1967, s. 2283/67.

(6) EGT nr L 197, 19.7.1974, s. 3.

BILAGA

Jämförelsetabell

>Plats för tabell>