Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för äggEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 282 , 01/11/1975 s. 0049 - 0055

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0196

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 14 s. 0046

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 6 s. 0196

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0126

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 9 s. 0126RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande.

De grundläggande bestämmelserna om organisationen av marknaden för ägg har ändrats ett flertal gånger sedan de antogs. Eftersom bestämmelserna är många och komplicerade och dessutom återfinns i ett antal olika nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning, är de svåra att tillämpa och saknar följaktligen den klarhet som bör vara ett väsentligt drag i all lagstiftning. De bör därför sammanföras i en enda text.

För att den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter skall kunna fungera och utvecklas måste den kompletteras av en gemensam jordbrukspolitik som framför allt innefattar gemensam organisation av marknaderna för olika jordbruksprodukter. En sådan organisation kan utformas på olika sätt beroende på vilket produkt det är fråga om.

Syftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att uppnå de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget. För att stabilisera marknaderna och tillförsäkra den berörda jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard är det nödvändigt att inom äggsektorn införa bestämmelser om åtgärder som skall vidtas för att underlätta anpassningen av utbudet till marknadens behov.

Förverkligandet av en enhetlig marknad för ägg inbegriper införandet av ett enhetligt system för handeln över gemenskapens yttre gränser, innefattande importavgifter och exportbidrag.

För att uppnå detta syfte bör det i regel vara tillräckligt att i samband med import från tredje land införa importavgifter som bestäms med hänsyn till effekten på foderkostnaderna av den skillnad som råder mellan priserna på foderspannmål inom gemenskapen och på världsmarknaden, och till behovet att skydda gemenskapens förädlingsindustri.

Det är nödvändigt att undvika störningar på gemenskapsmarknaden till följd av utbud på världsmarknaden till extremt låga priser. Därför bör slusspriser fastställas och om anbudspriserna fritt gränsen är lägre än slusspriserna bör importavgifterna höjas med en tilläggsavgift.

Gemenskapens deltagande i den internationella handeln med ägg skulle säkras av möjligheten att vid export till tredje land bevilja ett exportbidrag som motsvarar skillnaden mellan priserna inom gemenskapen och priserna på världsmarknaden. För att garantera gemenskapens exportörer ett visst mått av trygghet med avseende på exportbidragens stabilitet, bör det göras möjligt att fastställa exportbidragen för ägg på förhand.

Utöver det ovan beskrivna systemet bör möjligheter skapas att, när marknadssituationen så kräver, helt eller delvis förbjuda tillämpningen av aktiv förädling.

Systemet med importavgifter gör det möjligt att avskaffa alla andra skyddsåtgärder vid gemenskapens yttre gränser. Under extraordinära omständigheter kan detta avgiftssystem emellertid visa sig otillräckligt. I sådana fall bör gemenskapen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder för att inte lämna gemenskapsmarknaden utan skydd mot de störningar som kan uppstå när de tidigare importhindren har avlägsnats.

Begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder som vidtas för att förhindra spridning av djursjukdomar kan skapa svårigheter på en eller flera medlemsstaters marknader. För att stödja marknaden och avhjälpa en sådan situation är det nödvändigt att möjliggöra vidtagandet av extraordinära åtgärder.

För att underlätta genomförandet av de föreslagna åtgärderna bör ett förfarande fastställas för att inom en förvaltningskommitté upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Beviljandet av vissa former av stöd kan äventyra förverkligandet av en enhetlig marknad. Följaktligen bör de bestämmelser i fördraget som gör det möjligt att värdera stödåtgärder som beviljats av medlemsstaterna och att förbjuda stödåtgärder som är oförenliga med den gemensamma marknaden göras tillämpliga på marknaden för ägg.

Den gemensamma organisationen av marknaden för ägg skall på lämpligt sätt och samtidigt ta hänsyn till de mål som fastställs i artikel 39 och artikel 110 i fördraget.

De utgifter som medlemsstaterna ådrar sig till följd av förpliktelser som uppstår vid tillämpningen av denna förordning skall finansieras av gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 och 3 i rådets förordning (EEG) nr 729/70(2) av den 21 april 1970 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, ändrad genom förordning (EEG) nr 1566/72(3).HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den gemensamma organisationen av marknaden för ägg skall omfatta följande produkter:

>Plats för tabell>

2. I denna förordning avses med:

a) ägg med skal: fjäderfäägg med skal, färska eller konserverade, undantaget kläckägg enligt b.

b) kläckägg: fjäderfäägg för kläckning.

c) hela produkter: fjäderfäägg utan skal, lämpliga som livsmedel

- färska eller konserverade, även sötade

- torkade, även sötade

d) delprodukter: äggula av fjäderfä, lämplig som livsmedel, som är

- färsk eller konserverad, även sötad

- torkad, även sötad

e) kvartal: tremånadersperiod som börjar den 1 februari, den 1 maj, den 1 augusti eller den 1 november.

Artikel 2

1. För att stimulera näringslivet att vidta åtgärder för att underlätta anpassningen av utbudet till marknadens behov med undantag för åtgärder som har samband med undandragande från marknaden, får följande gemenskapsåtgärder vidtas med avseende på de produkter som anges i artikel 1.1:

- Åtgärder för att främja en bättre organisation av produktionen, förädlingen och saluförandet.

- Åtgärder för att förbättra kvaliteten.

- Åtgärder för att möjliggöra kort- och långsiktiga prognoser på basis av de produktionsmedel som används.

- Åtgärder för att underlätta registreringen av prisutvecklingen på marknaden.

Allmänna bestämmelser om dessa åtgärder skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 i fördraget.

2. För en eller flera av de produkter som anges i artikel 1.1 skall handelsnormer fastställas. Dessa normer får särskilt avse klassificering efter kvalitet och vikt, förpackning, lagring, transport, presentation och saluförande.

På förslag av kommissionen skall rådet med kvalificerad majoritet fastställa normerna och deras användningsområde samt allmänna regler om hur de skall tillämpas.

Artikel 3

De produkter som anges i artikel 1.1 skall vid import till gemenskapen beläggas med en importavgift som förut fastställts för varje kvartal i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.

Artikel 4

1. Importavgiften på ägg med skal skall bestå av följande delar:

a) En del som motsvarar skillnaden mellan gemenskapens och världsmarknadens priser för den kvantitet foderspannmål som åtgår till att inom gemenskapen producera 1 kg ägg med skal.

Priserna på foderspannmål inom gemenskapen skall fastställas en gång om året för en tolvmånadersperiod som börjar den 1 augusti. Dessa priser skall baseras på tröskelpriserna på sådan spannmål och den månatliga höjningen av dessa priser.

Världsmarknadspriserna på foderspannmål skall fastställas kvartalsvis på basis av priserna på sådan spannmål under de sex månader som föregår det kvartal för vilket nämnda del beräknas.

Vid fastställande av de importavgifter som skall tillämpas från och med den 1 november, den 1 februari och den 1 maj, skall emellertid hänsyn tas till utvecklingen av världsmarknadspriserna på foderspannmål endast om ett nytt slusspris fastställs samtidigt.

b) En del som motsvarar 7 % av genomsnittet av de slusspriser som gäller för de fyra kvartal som föregår den 1 maj varje år.

Denna del skall beräknas en gång om året för en tolvmånadersperiod som börjar den 1 augusti.

2. Importavgiften för kläckägg skall beräknas på samma sätt som importavgiften för ägg med skal. Dock skall den kvantitet foderspannmål som skall användas vid beräkningen vara den kvantitet som åtgår till att inom gemenskapen producera ett kläckägg. Slusspriset skall vara det som gäller för kläckägg.

3. På förslag av kommissionen skall rådet med kvalificerad majoritet

- fastställa den kvantitet foderspannmål som åtgår till att producera 1 kg ägg med skal och den kvantitet foderspannmål som åtgår till att producera ett kläckägg, samt procentsatserna av de olika slag av foderspannmål som ingår i dessa kvantiteter,

- anta bestämmelser för tillämpningen av denna artikel.

Artikel 5

1. För de produkter som anges i artikel 1.1 b skall importavgiften härledas från importavgiften för ägg med skal enligt följande:

- För hela produkter, på basis av den kvantitet ägg med skal som åtgår till att framställa 1 kg av sådana produkter.

- För delprodukter, på basis av den kvantitet ägg med skal som åtgår till att framställa 1 kg av sådana produkter och av det genomsnittliga förhållandet mellan marknadsvärdena på äggbeståndsdelarna.

2. Koefficienterna som uttrycker de kvantiteter och det förhållande som avses i punkt 1 skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17. De uppgifter som används vid fastställande av koefficienterna skall omprövas minst en gång om året.

Artikel 6

Om en betydande prisökning noteras på gemenskapsmarknaden och denna situation sannolikt kommer att bestå och därigenom störa eller hota att störa marknaden, får nödvändiga åtgärder vidtas.

Rådet skall på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 7

1. Slusspriserna skall fastställas på förhand för varje kvartal i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.

2. Slusspriserna på ägg med skal skall bestå av följande delar:

a) Ett belopp som motsvarar världsmarknadspriset på den kvantitet foderspannmål som åtgår till att i tredje land producera 1 kg ägg med skal.

b) Ett standardbelopp som representerar övriga foderkostnader och omkostnader för produktion och försäljning.

Världsmarknadspriset på kvantiteten foderspannmål skall fastställas kvartalsvis på grundval av priserna på sådan spannmål under de sex månader som föregår det kvartal under vilket slusspriset fastställs.

Vid fastställande av det slusspris som skall gälla från den 1 november, den 1 februari och den 1 maj skall emellertid hänsyn tas till prisutvecklingen på världsmarknaden för foderspannmål endast om priset för kvantiteten foderspannmål uppvisar en minimiavvikelse från det pris som användes vid beräkning av slusspriset föregående kvartal. De uppgifter som används för att fastställa det standardbelopp som avses i b skall omprövas minst en gång om året.

3. Slusspriset på kläckägg skall beräknas på samma sätt som slusspriset på ägg med skal. Dock skall världsmarknadspriset på mängden foderspannmål vara priset på den kvantitet som åtgår till att i tredje land producera ett kläckägg och standardbeloppet skall vara det belopp som representerar övriga foderkostnader och omkostnader för produktion och försäljning av ett kläckägg.

4. För de produkter som anges i artikel 1.1 b skall slusspriserna härledas ur slusspriset på ägg med skal, varvid hänsyn skall tas till basmaterialets värdeminskning, de koefficienter som fastställts för sådana produkter i enlighet med artikel 5.2 och ett standardbelopp som representerar de omkostnader för produktion och försäljning som fastställts i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.

5. Rådet skall på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Artikel 8

1. Om anbudspriset fritt gränsen för en produkt ligger under slusspriset, skall importavgiften för denna produkt höjas med en tilläggsavgift som motsvarar skillnaden mellan slusspriset och anbudspriset fritt gränsen.

2. Importavgiften skall emellertid inte höjas med denna tilläggsavgift när det gäller tredje land som vill och är i stånd att garantera att importpriset till gemenskapen på produkter som har sitt ursprung i och kommer från deras territorium inte kommer att bli lägre än slusspriset för produkten i fråga och att varje snedvridning av handeln kommer att undvikas.

3. Anbudspriset fritt gränsen skall fastställas för all import från tredje land.

Om exporten från ett eller flera tredje länder sker till onormalt låga priser, lägre än de priser som gäller i andra tredje länder, skall dock ett andra anbudspris fritt gränsen fastställas för export från dessa länder.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Då tilläggsavgifter krävs, skall dessa fastställas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 9

1. I den mån det är nödvändigt för att göra det möjligt att exportera de produkter som avses i artikel 1.1, i det tillstånd som anges där eller i den produktform som anges i bilaga 1 till denna förordning, på grundval av världsmarknadspriserna på dessa produkter, får skillnaden mellan priserna på dessa produkter på världsmarknaden och priserna inom gemenskapen täckas av ett exportbidrag.

2. Exportbidraget skall vara detsamma för hela gemenskapen. Det får variera beroende på ändamål och destination.

Exportbidraget skall beviljas på ansökan av berörd part.

Vid fastställande av exportbidraget skall särskild hänsyn tas till behovet av att skapa en balans mellan användningen av gemenskapens basprodukter vid framställning av bearbetade varor för export till tredje land och användningen av produkter från tredje land som förts in enligt bestämmelserna för aktiv förädling.

På förslag av kommissionen skall rådet med kvalificerad majoritet fastställa allmänna bestämmelser för beviljande av och förutfastställelse av exportbidrag och kriterier för fastställande av detta belopp.

Exportbidrag skall fastställas med jämna mellanrum i enlighet med förfarandet i artikel 17. Vid behov får kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, ändra exportbidragen under mellanperioderna.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Artikel 10

I den mån det är nödvändigt för att den gemensamma organisationen av marknaden för ägg skall fungera väl, får rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet helt eller delvis förbjuda tillämpningen av bestämmelserna för aktiv förädling

- för produkter enligt artikel 1.1 som skall användas till framställning av de produkter som anges i artikel 1.1 b, och

- i särskilda fall, för produkter enligt artikel 1.1 som skall användas till framställning av de produkter som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Artikel 11

1. De allmänna bestämmelserna om tolkningen av Gemensamma tulltaxan och de särskilda tillämpningsföreskrifterna skall gälla tullklassificeringen av produkter som omfattas av denna förordning. Tullnomenklaturen som skapas genom tillämpningen av denna förordning skall ingå som del i Gemensamma tulltaxan.

2. Såvida inte annat föreskrivs i denna förordning eller rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet fattar beslut om undantag från denna förordning, skall följande vara förbjudet:

- Införande av tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

- Tillämpning av någon kvantitativ restriktion eller åtgärd med motsvarande verkan.

Varje åtgärd som begränsar utfärdandet av importeller exportlicenser till en angiven personkategori skall betraktas som en åtgärd som har samma effekt som en kvantitativ restriktion.

Artikel 12

1. Om gemenskapsmarknaden för en eller flera av de produkter som anges i artikel 1.1 till följd av import eller export är utsatt för eller hotas av allvarliga störningar som kan äventyra de mål som fastställs i artikel 39 i fördraget, får lämpliga åtgärder avseende handeln med tredje land vidtas till dess att störningen eller hotet om störning har upphört.

På förslag av kommissionen skall rådet med kvalificerad majoritet fastställa närmare tillämpningsföreskrifter för denna punkt samt närmare ange under vilka omständigheter och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

2. Om den situation som avses i punkt 1 uppstår skall kommissionen, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, fatta beslut om nödvändiga åtgärder. Medlemsstaterna skall underrättas om beslutet, som skall gälla med omedelbar verkan. Om kommissionen mottar en begäran från en medlemsstat, skall kommissionen fatta beslut om denna begäran inom 24 timmar efter det att den mottagits.

3. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut om åtgärder till rådet inom tre arbetsdagar efter det att beslutet meddelades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål och får med kvalificerad majoritet ändra eller upphäva kommissionens beslut.

Artikel 13

De produkter som anges i artikel 1.1 och som framställs av eller utvinns ur produkter som inte är angivna i artikel 9.2 och 10.1 i fördraget får inte omsättas fritt inom gemenskapen.

Artikel 14

För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar, får extraordinära åtgärder för att stödja marknader som påverkas av sådana begränsningar vidtas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17. Sådana åtgärder får endast vidtas i den mån och under den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja denna marknad.

Artikel 15

Medlemsstaterna och kommissionen skall till varandra överlämna sådana uppgifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Bestämmelser om överlämnande och spridning av sådana uppgifter skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.

Artikel 16

1. Härmed inrättas en förvaltningskommitté för fjäderfäkött och ägg (nedan kallad "kommittén"). Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 17

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

3. Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats.

Rådet får inom en månad fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 18

Kommittén får överväga varje annan fråga som dess ordförande hänskjuter till kommittén på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

Artikel 19

Om inte annat följer av denna förordning, skall artikel 92 94 i fördraget gälla för produktionen av och handeln med de produkter som anges i artikel 1.1.

Artikel 20

Denna förordning skall tillämpas på så sätt att hänsyn tas samtidigt och på lämpligt sätt till de mål som fastställs i artiklarna 39 och 110 i fördraget.

Artikel 21

Om Italien åberopar bestämmelserna i artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75(4) av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, skall rådet, på förslag av kommissionen, med kvalificerad majoritet besluta om de åtgärder som krävs för att undvika en snedvridning av konkurrensen.

Artikel 22

1. Rådets förordning nr 122/67/EEG(5) av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg, senast ändrad genom rådets beslut av den 1 januari 1973(6) om anpassning av dokumenten avseende de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska gemenskaperna, upphävs härmed.

2. Alla hänvisningar till den förordning som upphävs genom punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till den här förordningen.

Hänvisningar till artiklar i den upphävda förordningen skall läsas enligt den jämförelsetabell som finns i bilaga 2.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1975.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 oktober 1975.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

(1) EGT nr C 60, 13.3.1975, s. 41.

(2) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(3) EGT nr L 167, 25.7.1972, s. 5.

(4) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

(5) EGT nr 117, 19.6.1967, s. 2293/67.

(6) EGT nr L 2, 1.1.1973, s. 1.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Jämförelsetabell

Förordning nr 122/67/EEG Denna förordning

Artikel 13a Artikel 14

Artikel 14 Artikel 19

Artikel 22 Artikel 21

Bilaga Bilaga 1