Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 428/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 989/68 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 061 , 05/03/1977 s. 0017 - 0017

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 8 s. 0151

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 17 s. 0207

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 8 s. 0151

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 12 s. 0034

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 12 s. 0034RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 428/77 av den 14 februari 1977 om ändring av förordning (EEG) nr 989/68 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 425/77(2), särskilt artikel 8.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Genom förordning (EEG) nr 425/77 avskaffas möjligheten att importera vissa typer av fryst kött med total avgiftsbefrielse mot att ett avtal om stöd till privat lagring uppvisas.

De ändringar som har gjorts i förordning (EEG) nr 805/68 kräver dessutom att vissa anpassningar görs av rådets förordning (EEG) nr 989/68 av den 15 juli 1968 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av nötkött(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 989/68 skall ersättas med följande:

"2. Stöd till privat lagring kan endast beviljas för produkter framställda av nötkreatur med ursprung i gemenskapen som lagras i form av en av de styckningsdelar som avses i avdelning b i bilagan till förordning (EEG) nr 805/68, under villkor som skall fastställas senare."

Artikel 2

Artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 989/68 skall ersättas med följande.

"1. Stödbeloppet skall antingen

- fastställas genom en anbudsinfordran som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, eller

- fastställas på förhand."

Artikel 3

Artikel 6 a i förordning (EEG) nr 989/68 skall ersättas med följande:

"a) skall det fastställas ett enhetligt belopp för varje produkt som tar hänsyn till lagringskostnader, normal kvalitetsförsämring och så långt som möjligt förväntade prisökningar för produkten i fråga."

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1977.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1977.

På rådets vägnar

J. SILKIN

Ordförande

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 61, 5.3.1977, s. 1.

(3) EGT nr L 169, 18.7.1968, s. 10.