Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

79/542/EEG: Rådets beslut av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt köttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 146 , 14/06/1979 s. 0015 - 0017

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0015

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 25 s. 0135

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0015

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0136

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0136RÅDETS BESLUT av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin och färskt kött (79/542/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter och svin samt av färskt kött eller färska köttvaror (), senast ändrat genom direktiv 77/98/EEG (), särskilt artikel 3.1 i detta, och

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

En förutsättning för den ordning som fastställs i direktiv 72/462/EEG är att en förteckning upprättas över de tredje länder och delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur och svin, av färskt nöt-, gris-, får- och getkött och kött av hovdjur, eller av en eller flera av dessa djurkategorier eller kategorier av färskt kött.

Vid bedömningen av om ett land eller en del av ett land får anges i förteckningen som tillåten leverantör av djur eller kött beaktas särskilt de kriterier som fastställs i artikel 3.2 i nämnda direktiv.

De länder som förtecknas i bilagan till detta beslut och som sedan länge levererar till medlemsstaterna kan anses uppfylla dessa kriterier.

Denna förteckning upprättas dock med förbehåll för sådana ändringar eller tillägg som får göras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30 i direktiv 72/462/EEG. På grund av tillkommande information kan det bli nödvändigt att begränsa eller utöka antalet kategorier av djur och färskt kött som det är tillåtet att importera. Det kan också bli nödvändigt att särskilt ange från vilka delar av länderna som import är tillåten både vad gäller djur och färskt kött.

Även om förteckningen över tredje länder utgör en av grundpelarna i den gemenskapsordning för import från tredje land som fastställs i direktiv 72/462/EEG måste ordningen kompletteras med ytterligare åtgärder, särskilt vad gäller hygien och veterinärbesiktning. Följaktligen är det viktigt att underlätta ett samordnat genomförande av alla dessa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall tillåta import av djur och färskt kött i enlighet med den nämnda förteckningen utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 72/462/EEG och särskilt de åtgärder som kan behöva vidtas i enlighet med artikel 29, samt med förbehåll för ändringar eller tillägg som görs i förteckningen i bilagan till detta beslut i enlighet med artikel 30, särskilt i syfte att begränsa eller utöka antalet kategorier av djur och färskt kött som det är tillåtet att importera eller i syfte att bestämma från vilka delar av länder som import av djur eller färskt kött skall tillåtas.

Artikel 2

Den lista som finns i bilagan skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning samtidigt med de ändringar eller tillägg som avses i artikel 1.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta beslut inom två år från det offentliggörande som avses i artikel 2 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1976.

På rådets vägnar

A.P.L.M.M. van der STEE

Ordförande

()()

()) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28.

()) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 81.

BILAGA

>Plats för tabell>