Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 929/79 av den 8 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 avseende det belopp som tilldelas utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 12/05/1979 s. 0004 - 0005

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 25 s. 0067

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0091

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 16 s. 0091

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0218

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0218RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 929/79 av den 8 maj 1979 om ändring av förordning (EEG) nr 729/70 avseende det belopp som tilldelas utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De årliga anslag som tilldelas utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket enligt bestämmelserna i artikel 6.5 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2788/72(4), kommer från och med 1980 inte att vara tillräckliga för att täcka denna sektions utgifter för förbättring av jordbruksstrukturen.

Det är nödvändigt att fastställa storleken på det stöd som fondens utvecklingssektion får bevilja för en femårsperiod från den 1 januari 1980 och, såvida inte rådet utfärdar ett nytt beslut, därefter för varje efterföljande femårsperiod.

De årliga anslag som tilldelas fondens utvecklingssektion skall fastställas vid budgetbehandlingen med hänsyn till de åtaganden som skall fullgöras.

För att kunna bedöma de finansiella behoven för varje femårsperiod bör särskilda bestämmelser fastställas inte bara för övergången till det nya finansieringssystemet utan även för slutet av varje period.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.5 i förordning (EEG) nr 729/70 skall ersättas med följande:

"5. För år 1972 skall anslagen till fondens utvecklingssektion uppgå till 285 miljoner beräkningsenheter. Från och med den 1 januari 1973 till och med den 31 december 1979 skall dessa anslag uppgå till 325 miljoner beräkningsenheter per år.

Från och med den 1 januari 1980 skall rådet på förslag från kommissionen, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget, för femårsperioder fastställa det totala finansiella stöd som får belasta fondens utvecklingssektion. Det exakta anslagsbeloppet, som skall inskrivas i budgeten, skall fastställas årligen vid budgetbehandlingen på grundval av den utgiftsvolym som skall finansieras vad gäller gemensamma åtgärder och särskilda åtgärder för det aktuella året.

Rådet får i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.2 tredje stycket i fördraget, höja det totala belopp som fastställts för varje femårsperiod, dock endast i samband med de gemensamma åtgärder som avses i stycke 6.2 i denna förordning.

Om rådet inte fastställer ett nytt belopp före utgången av den aktuella femårsperioden skall det belopp som gäller den perioden, med eventuell höjning i enlighet med föregående stycke, fortsätta att gälla för den påföljande perioden."

Artikel 2

Följande bestämmelser skall införas i förordning (EEG) nr 729/70:

"Artikel 6

1. De belopp som förutses som finansiellt stöd för en femårsperiod och som inte inskrivits i budgeten under den perioden, får inte inskrivas i budgeten under påföljande femårsperiod.

2. Anslag som inskrivits i budgeten och som vid utgången av det sista räkenskapsåret för den perioden inte är förbrukade, skall förbli tillgängliga i enlighet med artikel 6 i budgetförordningen för det första räkenskapsåret i påföljande femårsperiod. Dessa anslag skall emellertid dras av från summan av det finansiella stödet för påföljande femårsperiod.

Artikel 6b

1. Anslag som sparats i enlighet med förordning (EEG) nr 2010/68, (EEG) nr 1534/69, (EEG) nr 2591/70, (EEG) nr 847/72, (EEG) nr 2809/73, (EEG) nr 1215/75 och (EEG) nr 3309/75 och som inte inskrivits i budgeten den 31 december 1979 får efter detta datum inte skrivas in i budgeten.

2. Anslag som inskrivits i 1979 års budget för fondens utvecklingssektion och som inte förbrukats den 31 december 1979 skall förbli tillgängliga enligt artikel 6 i budgetförordningen för påföljande räkenskapsår. Dessa anslag skall emellertid dras av från totalsumman av det finansiella stödet för den femårsperiod som börjar den 1 januari 1980.

Artikel 6c

I enlighet med artikel 6.5 andra stycket skall totalsumman av det finansiella stöd som får belasta fondens utvecklingssektion för perioden 1980 1984, uppgå till 3 600 miljoner europeiska beräkningsenheter."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 1979.

På rådets vägnar

P. BERNARD-REYMOND

Ordförande

(1) EGT nr C 244, 14.10.1978, s. 4.

(2) EGT nr C 6, 8.1.1979, s. 76.

(3) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(4) EGT nr L 295, 30.12.1972, s. 1.