Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 114/80 av den 15 januari 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EEG) nr 827/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördragetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 22/01/1980 s. 0003 - 0004

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0194

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 27 s. 0195

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 11 s. 0194

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0108

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0108RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 114/80 av den 15 januari 1980 om ändring av förordning (EEG) nr 1117/78 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EEG) nr 827/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Proteinkoncentrat som framställts av saft från lusern och gräs omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1117/78 av den 22 maj 1978 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder(), ändrad genom förordning (EEG) nr 2285/79(). Dessa produkter hänförs till undernummer 23.07 C i Gemensamma tulltaxan. Med hänsyn till vunna erfarenheter bör dessa produkter hänföras till undernummer 23.06 B i Gemensamma tulltaxan. Följaktligen bör förordning (EEG) nr 1117/78 ändras.

Biprodukterna från framställningen av dessa koncentrat utgör en ny produkt vars egenskaper är sådana att den bör hänföras till samma undernummer i tulltaxan som proteinkoncentrat. På grund av sin användning bör denna produkt omfattas av förordning (EEG) nr 1117/78.

Dessa biprodukter har en liknande sammansättning som det dehydratiserade foder som hänförs till undernummer 12.10 B i Gemensamma tulltaxan. I avvaktan på ett gemenskapsbeslut om tullklassificering har vissa medlemsstater därför klassificerat dessa produkter enligt det ovan nämnda undernumret och infört de kontroller som är nödvändiga för att bevilja stöd för dessa produkter. Strax före den 1 april 1979, då regleringsåret 1979/80 började, beslöt emellertid Kommittén för Gemensamma tulltaxans nomenklatur att dessa produkter bör klassificeras enligt undernummer 23.06. Det bör därför föreskrivas att denna förordning skall tillämpas från och med den 1 april 1979.

De ändringar som nämnts ovan innebär en anpassning av bilagan till rådets förordning (EEG) nr 827/68 ar den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1117/78.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 c i förordning (EEG) nr 1117/78 skall ersättas av följande:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Bilagan till förordning (EEG) nr 827/68 skall ändras på följande sätt:

1. Texten i undernummer 23.06 B skall ersättas med följande text:

"ex B. Andra, med undantag av

- proteinkoncentrat framställda av saft från lusern och gräs,

- dehydratiserade produkter framställda av enbart fasta rester och saft från framställningen av de koncentrat som avses i första strecksatsen."

2. Texten i undernummer 23.07 ex C skall ersättas med följande:

"C. Andra."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 1979.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 1980.

På rådets vägnar

Ordförande

G. ZAMBERLETTI

() EGT nr C 4, 7.1.1980, s. 69.

() Yttrandet avgivet den 24 och 25 oktober 1979.

() EGT nr L 142, 30.5.1978, s. 1.

() EGT nr L 263, 19.10.1979, s. 1.

() EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16.