Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 062 , 07/03/1980 s. 0005 - 0007

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0003

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 28 s. 0050

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0182

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 17 s. 0182RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 565/80 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1547/79(), särskilt artikel 16.5 i denna, och av motsvarande bestämmelser i övriga förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Rådets förordning (EEG) nr 441/69 av den 4 mars 1969 om ytterligare allmänna bestämmelser om beviljande av exportbidrag för produkter som omfattas av ett enhetligt prissystem och som exporteras i obearbetat skick eller i form av vissa varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 269/78(), har ändrats flera gånger. Erfarenheten har visat att ytterligare ändringar är önskvärda. Av tydlighetsskäl är det önskvärt att kodifiera de berörda reglerna.

Enligt förordningarna om allmänna föreskrifter för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter och om villkoren för fastställande av storleken på sådana bidrag måste det vara styrkt att dessa produkter har lämnat gemenskapen innan exportbidraget får betalas ut.

För att följa principen att en balans skall säkerställas mellan användning av basprodukter från gemenskapen i avsikt att till tredje land exportera sådana bearbetade produkter och varor som är förtecknade i bilagorna B och C till förordning (EEG) nr 2682/72(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 707/78(), och användning av basprodukter från tredje land som förts in enligt systemet för aktiv förädling enligt rådets direktiv 69/73/EEG av den 4 mars 1969 om harmonisering av bestämmelserna i lagar och andra författningar om aktiv förädling(), senast ändrat genom direktiv 76/119/EEG(), bör ett belopp betalas ut som motsvarar exportbidragen så snart de basprodukter från gemenskapen, av vilka de för export avsedda produkterna och varorna skall framställas, ställs under tullkontroll.

Produkter som omfattas av en gemensam marknadsorganisation och som importeras från tredje land får på vissa villkor placeras i tullager eller i frizoner och då upphör uppbörden av importavgifter tillfälligt. Bestämmelser bör införas om utbetalning av ett belopp som motsvarar exportbidraget så snart produkter eller varor från gemenskapen som är avsedda för export placeras i tullager eller i frizon.

Att ett belopp som motsvarar exportbidraget betalas ut påverkar inte villkoren för hur rätten till exportbidrag skall styrkas. En säkerhet bör ställas som garanterar att minst det utbetalade beloppet kan återbetalas, om det senare visar sig att det inte fanns någon rätt till exportbidrag eller att de berörda produkterna eller varorna inte har exporterats från gemenskapen inom den fastställda tiden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning fastställer allmänna föreskrifter för utbetalning före exporttillfället av ett belopp som motsvarar exportbidragen för de produkter som omfattas av följande förordningar:

P förordning nr 136/66/EEG (oljor och fetter),

P förordning (EEG) nr 804/68 (mjölk och mjölkprodukter),

P förordning (EEG) nr 805/68 (nötkött),

P förordning (EEG) nr 727/70 (råtobak),

P förordning (EEG) nr 1035/72 (frukt och grönsaker),

P förordning (EEG) nr 3330/74 (socker),

P förordning (EEG) nr 2727/75 (spannmål),

P förordning (EEG) nr 2759/75 (griskött),

P förordning (EEG) nr 2771/75 (ägg),

P förordning (EEG) nr 2777/75 (fjäderfäkött),

P förordning (EEG) nr 100/76 (fiskeriprodukter),

P förordning (EEG) nr 1418/76 (ris),

P förordning (EEG) nr 516/77 (bearbetade produkter av frukt och grönsaker),

P förordning (EEG) nr 337/79 (vin).

Artikel 2

I denna förordning avses med

a) P produkter: produkter som anges i artikel 1,

P basprodukter: produkter som skall exporteras sedan de använts i framställningen av bearbetade produkter eller varor;

b) bearbetade produkter:

P produkter som framställts genom bearbetning av basprodukter, och

P för vilka exportbidrag är tillämpligt;

c) varor: de varor som räknas upp i bilagorna B och C till förordning (EEG) nr 2682/72.

Artikel 3

Produkter för vilka det har fastställts ett bidrag som är större än eller lika med noll omfattas av denna förordning.

Artikel 4

1. Ett belopp som motsvarar exportbidraget skall betalas ut på begäran av den berörda parten så snart basprodukterna har ställts under tullkontroll, varigenom det säkerställs att de bearbetade produkterna eller varorna kommer att exporteras inom den fastställda tiden.

2. Det förfarande som avses i denna artikel skall tillämpas på bearbetade produkter och varor som framställts av basprodukter, förutsatt att aktiv förädling inte är förbjuden för jämförbara produkter.

Förfarandet skall dock inte tillämpas i de undantagsfall då de bearbetade produkterna eller varorna framställs av basprodukter som utan svårighet kan avsättas.

3. I fråga om kontrollåtgärder och utbytesgrad skall basprodukterna omfattas av samma regler som gäller vid förfarandet med aktiv förädling för produkter av samma slag.

4. Det exportbidrag som avses i punkt 1 skall vara följande:

a) För bearbetade produkter: det bidrag som tillämpas för den bearbetade produkten.

b) För varor: det bidrag som särskilt fastställts för basprodukter som

P använts, eller

P anses ha använts enligt gemenskapens bestämmelser för framställning av sådana varor.

5. Om exportbidragssatsen inte har fastställts på förhand skall den bidragssats tillämpas som gäller den dag då basprodukterna ställs under tullkontroll.

6. När exportbidraget fastställs på förhand skall den dag då basprodukterna ställs under tullkontroll vara den avgörande dagen vid fastställandet av eventuella ändringar av den tillämpliga bidragssatsen.

7. När exportbidraget varierar beroende på användning eller bestämmelse skall den lägsta bidragssatsen tillämpas. Om användningen eller bestämmelsen har angivits skall dock den sats tillämpas som är fastställd för den användning eller den bestämmelse som de bearbetade produkterna eller varorna är avsedda för.

Artikel 5

1. Ett belopp som motsvarar exportbidraget skall betalas ut på begäran av den berörda parten så snart produkterna eller varorna har placerats i tullager eller i frizon för att exporteras inom den fastställda tiden.

2. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på produkter och varor som är avsedda att exporteras utan vidare bearbetning om produkterna eller varorna är lagringsbara.

Bestämmelserna skall dock inte tillämpas i de undantagsfall då de berörda produkterna eller varorna utan svårighet kan avsättas.

3. När exportbidragen varierar beroende på användning eller bestämmelse skall den lägsta bidragssatsen tillämpas. Om användningen eller bestämmelsen har angivits skall den bidragssats tillämpas som är fastställd för den användning eller den bestämmelse som produkterna eller varorna är avsedda för.

Artikel 6

Förmåner enligt denna förordning skall ges på villkor att en säkerhet ställs som garanti för att ett belopp återbetalas som motsvarar det utbetalade beloppet plus ett tilläggsbelopp.

Förutom vid force majeure förverkas hela eller delar av säkerheten

P om bidraget inte har återbetalats när exporten inte har ägt rum inom den frist som anges i artiklarna 4.1 och 5.1, eller

P om det visar sig att det inte finns någon rätt till exportbidrag, eller endast rätt till ett mindre bidrag.

Artikel 7

Medlemsstaternas behöriga myndigheter får vägra att bevilja de förmåner som föreskrivs i denna förordning om den sökande befinner sig i sådana omständigheter att det finns risk för att inte hela transaktionen kommer att genomföras i enlighet med gällande bestämmelser.

I varje medlemsstat skall detta bemyndigande utövas i enlighet med i denna stat gällande bestämmelser om ickediskriminerande behandling av sökande och om näringsfrihet.

Artikel 8

Om så krävs skall det utarbetas en förteckning över de basprodukter, produkter och varor som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 9

Förordning (EEG) nr 441/69 upphör att gälla från och med den 1 april 1980. Den skall dock fortsätta att tillämpas på transaktioner som påbörjades medan förordningen fortfarande var i kraft.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 1980 på basprodukter, produkter och varor som ställs under kontroll från och med den dagen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

()) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

()) EGT nr L 188, 26.7.1979, s. 1.

()) EGT nr L 59, 10.3.1969, s. 1.

()) EGT nr L 40, 10.2.1978, s. 7.

()) EGT nr L 289, 27.12.1972, s. 13.

()) EGT nr L 94, 8.4.1978, s. 7.

()) EGT nr L 58, 8.3.1969, s. 1.

()) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 58.