Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1208/81 av den 28 april 1981 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 123 , 07/05/1981 s. 0003 - 0006

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0062

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 21 s. 0191

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 13 s. 0062

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 21 s. 0191RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1208/81 av den 28 april 1981 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (), senast ändrad genom 1979 års Anslutningsakt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1358/80 av den 5 juni 1980 om fastställande av orienterings- och interventionspriset för vuxna nötkreatur för 1980/81 års regleringsår och om införande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur (), särskilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1358/80 fastställs att en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur bör tillämpas vid rapportering av priser och vid intervention inom nötköttssektorn.

Klassificeringen måste ske med utgångspunkt från konformation och fettansättningsgrad. En kombination av dessa två kriterier gör det möjligt att indela slaktkroppar av vuxna nötkreatur i olika klasser. Slaktkroppar som klassificeras på detta sätt måste identifieras.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning inom gemenskapen bör en kontrollkommitté från gemenskapen tillåtas att göra kontroller på plats.

Med tanke på de praktiska problem som genomförandet av gemenskapens skala för klassificering innebär för medlemsstaterna bör införandet ske gradvis.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur.

Artikel 2

1. I denna förordning skall följande definitioner gälla:

a)

slaktkroppar: hela kroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och avhudade med följande presentation:

P Utan huvud och utan fötter. Huvudet skall vara avskuret från kroppen vid leden mellan atlaskotan och skallbenet och fötterna skall vara avskurna vid övre eller nedre fotleden.

P Utan bröst- och bukhålornas organ, med eller utan njure, njurfett och bäckenfett.

P Utan könsorgan och dithörande muskler och hos hondjur utan juver eller juverfett.

b)

halva slaktkroppar: produkter som erhålls genom en symmetrisk delning av den slaktkropp som avses i a genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom bröstbenet och bäckenbensfogen.

2. För fastställande av marknadspriser skall slaktkroppen dessutom presenteras med halsen avskuren enligt veterinära krav och utan att det yttre fettet tagits bort, och

P utan njurar, njurfett eller bäckenfett,

P utan mellangärde eller njurtapp,

P utan svans,

P utan ryggmärg,

P utan ljumskfett,

P utan innanlårsfett,

P utan stora halsvenen och angränsande fett.

Medlemsstaterna skall dock vara bemyndigade att tillåta andra presentationer när denna referenspresentation inte används.

I sådana fall skall de justeringar som är nödvändiga för att passa in dessa presentationer i referenspresentationen fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 3

1. Slaktkroppar av vuxna nötkreatur skall indelas i följande kategorier:

P Slaktkroppar av okastrerade unga handjur under 2 år.

P Slaktkroppar av andra okastrerade handjur.

P Slaktkroppar av kastrerade handjur.

P Slaktkroppar av hondjur som har kalvat.

P Slaktkroppar av andra hondjur.

Kriterierna för att särskilja slaktkroppskategorier skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

2. Slaktkroppar av vuxna nötkreatur skall klassificeras genom bedömning av

a)

konformation

b)

fettansättning

enligt definitionerna i bilagorna 1 respektive 2.

Medlemsstaterna är tillåtna att inte låta muskelutvecklingen utgöra ett ytterligare kriterium för konformationsbedömningen.

Medlemsstater som avser att använda denna möjlighet skall meddela kommissionen och övriga medlemsstater detta.

3. Medlemsstater skall tillåtas att dela upp var och en av de klasser som anges i bilagorna 1 och 2 i högst tre underklasser.

Artikel 4

1. Klassificeringen av slaktkroppar eller halva slaktkroppar skall ske så snart som möjligt efter slakten och skall äga rum i slakteriet.

2. Klassificerade slaktkroppar eller halva slaktkroppar skall identifieras.

3. Före identifieringen skall medlemsstaterna tillåtas att ta bort det yttre fettet från slaktkropparna eller de halva slaktkropparna, om fettansättningen motiverar detta.

Villkoren för borttagande av det yttre fettet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 5

Inspektion på plats skall genomföras av en inspektionskommitté från gemenskapen bestående av experter från kommissionen och experter som utnämnts av medlemsstaterna. Denna kommitté skall rapportera till kommissionen om de kontroller som utförts.

Vid behov skall kommissionen vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att säkra att klassificeringen utförs på ett enhetligt sätt.

Dessa inspektioner skall utföras på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall bära kostnaden för detta.

Detaljerade bestämmelser för tillämpningen av denna artikel skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 6

Före den 30 juni 1981 skall ytterligare bestämmelser som specificerar definitionen av klasserna för konformation och fettansättning antas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Kommissionen skall senast den 31 december 1981 överlämna en rapport till rådet om de problem som uppstår i de olika medlemsstaterna genom tillämpningen av gemenskapens skala, särskilt vad gäller tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.2 andra stycket.

Rådet skall före den 31 mars 1982, på förslag från kommissionen och med beaktande av den nämnda rapporten, fastställa den dag från och med vilken fastställande av marknadspriser och tillämpning av interventionsåtgärderna skall ske med utgångspunkt i gemenskapens skala.

Fram till dagen för tillämpningen vid fastställande av marknadspriser skall pristabeller utformas parallellt, dels i enlighet med nu gällande gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser, dels med utgångspunkt i de administrativa metoder som successivt skall tas fram i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft då regleringsåret 1981/82 börjar.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 april 1981.

På rådets vägnar

J. de KONING

Ordförande

()) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

()) EGT nr L 140, 5.10.1979, s. 12.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>