Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3388/81 av den 27 november 1981 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 28/11/1981 s. 0019 - 0023

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0073

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0188

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0073

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 23 s. 0188KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3388/81 av den 27 november 1981 om särskilda tillämpningsföreskrifter om import- och exportlicenser inom vinsektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3456/80 (), särskilt artiklarna 16.3 och 65 i denna, och

med beaktande av följande:

I kommissionens förordning (EEG) nr 3183/80 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2646/81 (), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet för import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

I kommissionens förordning (EEG) nr 2826/79 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3204/80 (), fastställs särskilda bestämmelser om import- och exportlicenser inom vinsektorn.

Erfarenheten har visat att administrationen av systemet för import- och exportlicenser är något tungrodd. Det bör vara möjligt att förbättra situationen och underlätta utfärdandet av dessa licenser genom att lätta på vissa regler.

I samband med ändringen av dessa regler och för tydlighetens skull bör alla de särskilda tillämpningsföreskrifterna för systemet för import- och exportlicenser för vin samlas i en ny förordning.

Enligt artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 337/79 skall en importlicens visas upp vid import till gemenskapen av de produkter som anges i artikel 1 i samma förordning.

För att göra det möjligt att följa utvecklingen vad gäller omfattningen av den vinexport för vilken exportbidrag lämnas bör en licens krävas för sådan export.

För att systemet med exportlicenser skall kunna tillämpas korrekt är det nödvändigt att dessa innehåller ett visst minimum av uppgifter. Det är således nödvändigt att den berörda parten underrättar den myndighet som är behörig att utfärda licenserna om produktens ursprungs- eller bestämmelseland. Mot bakgrund av de vunna erfarenheterna bör det tillåtas att en och samma licens omfattar undernumren i Gemensamma tulltaxan för koncentrerad druvsaft och druvmust eller icke-koncentrerad druvsaft och druvmust eller vin av färska druvor.

Licensernas giltighetstid måste avspegla praxis och leveranstiderna inom den internationella handeln. Den ursprungligen fastställda giltighetstiden bör därför förlängas med en månad.

Enligt artikel 16.2 tredje stycket i förordning (EEG) nr 337/79 skall licenserna utfärdas på villkor att vederbörande ställer en säkerhet, som helt eller delvis skall förverkas om transaktionen inte genomförs eller endast genomförs till en del. I samband med konsolidering av förordning (EEG) nr 2826/79 bör storleken av de olika säkerheterna justeras.

Syftet med exportlicensen är mera begränsat än när det gäller importlicensen. Hänsyn bör tas till denna skillnad när säkerhetens storlek fastställs.

För att hänsyn skall tas till förändringar i alkoholhalten i samband med långvarig transport, särskilt till följd av på- och avlastning, är det nödvändigt att tillåta en tolerans som går utöver den felmarginal som föreskrivs för den analysmetod som används enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2984/78 ().

För att underlätta handeln bör de ursprungligen fastställda importmängder för vilka licens inte krävs höjas och denna dispens bör utvidgas till att omfatta även exporttransaktioner som omfattas av licenssystemet.

För att ge kommissionen möjlighet att få överblick över utvecklingen inom handeln är det nödvändigt att medlemsstaterna regelbundet underrättar den om de mängder och de produkter för vilka de har utfärdat import- eller exportlicenser. Sådana meddelanden bör lämnas varje månad och bör, vad gäller importen, följa en enhetlig mall. För att uppnå en god förvaltning av vinmarknaden är det dock nödvändigt att kommissionen omgående underrättas av medlemsstaterna om de mängder för vilka importlicenser har sökts kan utgöra en risk för störning av marknaden.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Vid all import till gemenskapen av de produkter som anges i artikel 1.2 a och 1.2 b i förordning (EEG) nr 337/79 skall en importlicens visas upp.

2. Vid all export från gemenskapen av produkter för vilka exportören önskar exportbidrag skall en exportlicens visas upp.

Artikel 2

1. Om undernumret i Gemensamma tulltaxan innehåller en uppgift om alkoholhalten i en produkt, skall en tolerans på 0,4 volymprocent i förhållande till denna uppgift tillåtas i samband med licensen.

Vid tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke skall något av följande uttryck skrivas i fält 20 respektive 18 i exportlicensen:"Tolerance 0,4 % vol",

"Toleranz 0,4 % vol",

"Áíï÷Þ 0,4 % vol",

"Tolerance of 0,4 % vol",

"Tolérance de 0,4 % vol",

"Tolleranza di 0,4 % vol",

"Tolerantie van 0,4 % vol" 7

2. I fält 14 i ansökan om importlicens och i själva licensen skall ursprungslandet anges.

I fält 13 i ansökan om exportlicens och i själva licensen skall bestämmelselandet anges.

3. Ansökan om exportlicens och själva licensen skall i fält 7 innehålla följande kompletterande uppgifter:

a) Vinets eller druvmustens färg.

b) För Riesling eller Sylvaner, en uppgift om druvsorten.

4. Sökanden får i en och samma ansökan om importlicens ange produkter som omfattas av flera undernummer i tulltaxan genom att fylla i fältn 7 och 8 i ansökan på något av följande sätt:

a) - Fält 7: koncentrerad druvsaft (inbegripet druvmust) med en densitet vid 20 °C på minst 1,240 g/cm³,

och

- fält 8: ex 20.07.

b) - Fält 7: icke-koncentrerad druvsaft (inbegripet druvmust),

och

- fält 8: ex 20.07 B I.

c) - Fält 7: vin av färska druvor,

och

- fält 8: ex 22.05 C.

Varubeskrivningen och undernumren i ansökan skall också anges i importlicensen.

Artikel 3

Licensen skall gälla från dagen för utfärdandet, såsom denna definieras i artikel 21.1 i förordning (EEG) nr 3183/80, fram till slutet av den fjärde månaden därefter.

Artikel 4

1. De säkerheter som skall ställas i samband med importlicenser framgår av följande tabell:

>Plats för tabell>

2. Säkerheter för exportlicenser skall vara 1 ecu per hektoliter.

Artikel 5

Trots artikel 5.1 tredje strecksatsen i förordning 3183/80 skall ingen licens krävas eller visas upp i fråga om import- eller exporttransaktioner som omfattar en mängd på högst 30 hl eller, i förekommande fall, 3 000 kg.

Artikel 6

Före den 15 i varje månad skall medlemsstaterna meddela kommissionen, på det sätt som framgår av bilagan, de produktmängder för vilka importlicenser har utfärdats under föregående kalendermånad. Om importen av de mängder för vilka ansökningar om importlicenser har lämnats in i en medlemsstat verkar kunna medföra risk för störningar på marknaden, skall medlemsstaten dock omgående underrätta kommissionen om detta och ange mängderna i fråga, fördelade på produkttyper.

Artikel 7

Före den 15 i varje månad skall medlemsstaterna meddela kommissionen de produktmängder för vilka exportlicenser harutfärdats under föregående kalendermånad, fördelade på de berörda bestämmelseländerna.

Artikel 8

Förordning (EEG) nr 2826/79 upphör att gälla.

Artikel 9

Alla hänvisningar i gemenskapsrättsakter till förordning (EEG) nr 2826/79 eller artiklarna i den förordningen skall förstås som hänvisningar till den här förordningen eller till motsvarande artiklar i den här förordningen.

Artikel 10

På begäran av de berörda parterna skall de säkerheter som har ställts för import- eller exportlicenser för vilka ansökningar lämnats in före den 1 januari 1982 friställas för de mängder som inte har utnyttjats.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1982.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 november 1981.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

() EGT nr L 360, 31.12.1980, s. 18.

() EGT nr L 338, 13.12.1980, s. 1.

() EGT nr L 259, 12.9.1981, s. 10.

() EGT nr L 320, 15.12.1979, s. 43.

() EGT nr L 333, 11.12.1980, s. 20.

() EGT nr L 360, 22.12.1978, s. 1.

BILAGA

MEDLEMSSTAT: ........................................

TILLÄMPNING AV ARTIKEL 6 I FÖRORDNING (EEG) Nr 3388/79 Produktmängder för vilka importlicenser har utfärdats

Fr.o.m ........................................ t.o.m .......................................

>Plats för tabell>