Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3800/81 av den 16 december 1981 om klassificering av druvsorterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 381 , 31/12/1981 s. 0001 - 0078

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0104

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 24 s. 0013

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 14 s. 0104

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 24 s. 0013KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3800/81 av den 16 december 1981 om klassificering av druvsorter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/81(), särskilt artikel 31.4 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 31 i förordning (EEG) nr 337/79 fastställs regler om klassificering av druvsorter som godkänns för odling inom gemenskapen. Sådana druvsorter skall klassificeras efter administrativa enheter eller delar av sådana enheter i rekommenderade, godkända och tillfälligt godkända druvsorter.

Denna klassificering av vinstockssorter skall fastställas med beaktande av bestämmelserna och kriterierna i rådets förordning (EEG) nr 347/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om klassificering av druvsorter().

Enligt artikel 31.2 i förordning (EEG) nr 337/79 får endast rekommenderade eller godkända sorter användas vid nyplantering, omplantering eller ympning inom gemenskapen.

Klassificeringen av druvsorter fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 2005/70(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 591/80().

På grundval av erfarenhet och studier av odlingsvärde bör klassificeringen av druvsorter ändras väsentligt för många av de administrativa enheterna.

Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2005/70 har ändrats flera gånger efter det att förordningen antogs. De många ändringarna har gjort förordningen svårbegriplig. Kodifieringen av förordningarna (EEG) nr 816/70() och (EEG) nr 1388/70() i förordningarna (EEG) nr 337/79 och (EEG) nr 347/79 måste beaktas. Med hänsyn till denna situation bör förordning (EEG) nr 2005/70 kodifieras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Druvsorter skall klassificeras enligt bilagan.

Artikel 2

1. Förordning (EEG) nr 2005/70 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphör att gälla i enlighet med punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 1 september 1981.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1981.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 54, 5. 3. 1979, s. 1.

() EGT nr L 359, 15. 12. 1981, s. 1.

() EGT nr L 54, 5.3. 1979, s. 75.

() EGT nr L 224, 10. 10. 1970, s.1.

() EGT nr L 66, 12. 3. 1980, s. 5.

() EGT nr L 99, 5. 5. 1970, s. 1.

() EGT nr L 155, 16. 7. 1970, s. 5.

BILAGA Klassificering av druvsorter efter administrativa enheter

AVDELNING 1 DRUVSSORTER FÖR VINFRAMSTÄLLNING

UNDERAVDELNING 1: Rekommenderade och godkända druvsorter

I. BELGIEN

a) Rekommenderade druvsorter:

Müller-Thurgau B, Riesling B, Sylvaner B.

b) Godkända druvsorter:

Landal 244 N, Maréchal Foch N, Ravat blanc B.

II. TYSKLAND

1. Regierungsbezirk Köln:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Weißer Burgunder B, Ehrenfelser B, Faberrebe B, Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Huxelrebe B, Kanzler B, Kerner B, Morio-Muskat B, Müller-Thurgau B, Perle Rs, Ruländer G, Grüner Silvaner B, Blauer Portugieser N, Rieslaner B, Weißer Riesling B, Rotberger N, Scheurebe B, Siegerrebe Rs, Blauer Spätburgunder N.

b) Godkända druvsorter:

Domina N(), Roter Elbling R, Weißer Elbling B, Freisamer B, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N, Heroldrebe B, Blauer Limberger N, Malvasier B, Gelber Muskateller B, Muskat-Ottonel B, Optima B, Ortega B, Saint-Laurent N, Veltiner B.

2. Regierungsbezirk Trier:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Bacchus B, Weißer Burgunder B, Ehrenfelser B, Roter Elbling R(), Weißer Elbling B(), Faberrebe B, Freisamer B, Gewürztraminer Rs, Huxelrebe B, Kanzler B, Kerner B, Morio-Muskat B, Müller-Thurgau B, Rieslaner B, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Siegerrebe Rs.

b) Godkända druvsorter:

Roter Elbling R, Weißer Elbling B, Findling B, Früher Roter Malvasier R, Weißer Gutedel B, Roter Gutedel R, Gelber Muskateller B, Muskat-Ottonel B, Optima B, Ortega B, Perle Rs, Reichensteiner B(), Grüner Silvaner B, Veltiner B.

3. Regierungsbezirk Koblenz:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Bacchus B, Weißer Burgunder B, Ehrenfelser B, Roter Elbling R(), Weißer Elbling B(), Faberrebe B, Freisamer B, Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N, Heroldrebe B, Huxelrebe B, Kanzler B, Kerner B, Blauer Limberger N, Morio-Muskat B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Muskat-Ottonel B, Optima B(), Perle Rs, Blauer Portugieser N, Rieslaner B, Weißer Riesling B, Rotberger N(), Ruländer G, Scheurebe B, Siegerrebe Rs, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Saint-Laurent N, Veltiner B.

b) Godkända vinstockssorter:

Albalonga B(), Domina N(), Roter Elbling R, Weißer Elbling B, Färbertraube N, Findling B, Früher Malingre B, Früher Roter Malvasier R, Müllerrebe N, Nobling B, Optima B, Ortega B, Regner B()(), Reichensteiner B()(), Septimer B(), Würzer B()().

4. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Bacchus B, Weißer Burgunder B, Ehrenfelser B, Faberrebe B, Freisamer B, Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Helfensteiner N, Heroldrebe N, Huxelrebe B, Kerner B, Kanzler B, Blauer Limberger N, Morio-Muskat B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Muskat-Ottonel B, Optima B, Ortega B, Perle Rs, Blauer Portugieser N, Rieslaner B, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Siegerrebe Rs, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Saint-Laurent N, Veltiner B().

b) Godkända druvsorter:

Albalonga B, Färbertraube N, Findling B, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Früher Malingre B(), Früher Roter Malvasier R, Roter Muskateller R, Müllerrebe N, Nobling B, Septimer B, Regner B()(), Reichensteiner B(), Blauer Trollinger N, Würzer B()().

5. Saarland:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Bacchus B, Weißer Burgunder B, Ehrenfelser B, Roter Elbling R(), Weißer Elbling B(), Faberrebe B, Freisamer B, Gewürztraminer Rs, Kanzler B, Kerner B, Müller-Thurgau B, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Siegerrebe Rs.

b) Godkända druvsorter:

Roter Elbling R, Weißer Elbling B, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Huxelrebe B, Früher Malingre B, Morio-Muskat B, Gelber Muskateller B, Muskat-Ottonel B, Optima B, Ortega B, Perle Rs, Grüner Silvaner B, Veltiner B.

6. Regierungsbezirk Darmstadt:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ehrenfelser B, Gewürztraminer Rs, Kerner B, Müller-Thurgau B, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N.

b) Godkända druvsorter:

Auxerrois B, Bacchus B, Weißer Burgunder B, Dunkelfelder N(), Faberrebe B, Blauer Frühburgunder N, Kanzler B, Optima B, Blauer Portugieser N, Reichensteiner B(), Rotberger N, Saint-Laurent N.

7. Regierungsbezirk Karlsruhe:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Weißer Burgunder B, Blauer Frühburgunder N(), Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel B, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N(), Heroldrebe N(), Kerner B, Blauer Limberger N(), Müllerrebe N(), Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Roter Muskateller R, Muskat-Ottonel B, Blauer Portugieser N(), Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Silvaner N(), Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R, Blauer Trollinger N().

b) Godkända druvsorter:

Dornfelder N()().

8. Regierungsbezirk Freiburg:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Weißer Burgunder B, Freisamer B, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Kerner B, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B, Roter Muskateller R, Muskat-Ottonel B, Nobling B, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R.

b) Godkända druvsorter:

Deckrot N.

9. Regierungsbezirk Stuttgart:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Bacchus B(), Weißer Burgunder B, Ehrenfelser B(), Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R(), Weißer Gutedel B(), Helfensteiner N(), Heroldrebe N(), Kerner B, Blauer Limberger N(), Müllerrebe N, Müller-Thurgau B, Gelber Muskateller B(), Roter Muskateller R(), Muskat-Ottonel B, Muskat-Trollinger N(), Blauer Portugieser N, Weißer Riesling B, Ruländer G, Scheurebe B, Blauer Silvaner N, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Blauer Trollinger N(), Roter Traminer R.

b) Godkända druvsorter:

Dornfelder N(), Perle Rs.

10. Regierungsbezirk Tübingen:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B(), Blauer Frühburgunder N, Gewürztraminer Rs, Roter Gutedel R, Weißer Gutedel B, Helfensteiner N(), Heroldrebe N(), Kerner B, Blauer Limberger N(), Müllerrebe N, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N(), Weißer Riesling B(), Ruländer G, Scheurebe B(), Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N, Roter Traminer R.

b) Godkända druvsorter:

Dornfelder N()().

11. Regierungsbezirk Unterfranken:

a) Rekommenderade druvsorter:

Bacchus B, Gewürztraminer Rs, Kerner B, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N, Weißer Riesling B, Scheurebe B, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N.

b) Godkända druvsorter:

Albalonga B, Weißer Burgunder B, Domina N(), Ehrenfelder B, Faberrebe B, Blauer Frühburgunder N, Huxelrebe B, Kanzler B, Mariensteiner B, Morio-Muskat B, Müllerrebe N, Gelber Muskateller B, Muskat-Ottonel B, Optima B, Ortega B, Perle B, Rieslaner B, Ruländer B.

12. Regierungsbezirk Mittelfranken:

Samma druvsorter som för Regierungsbezirk Unterfranken.

13. Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Bamberg:

a) Rekommenderade druvsorter:

Kerner B, Müller-Thurgau B, Perle Rs, Rieslaner B, Ruländer G, Grüner Silvaner B, Blauer Spätburgunder N.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

14. Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Landshut:

Samma druvsorter som för Regierungsbezirk Oberfranken.

15. Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Regensburg:

Samma druvsorter som för Regierungsbezirk Oberfranken.

16. Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Lindau:

a) Rekommenderade druvsorter:

Bacchus B, Kerner B, Müller-Thurgau B, Blauer Portugieser N, Blauer Spätburgunder N.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

17. Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen, Gemeinde Böddiger:

a) Rekommenderade druvsorter:

Müller-Thurgau B, Perle RS, Grüner Silvaner B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

III. GREKLAND

1. Íïìüò ¸âñïõ (Èvrou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limniò) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, ¼øéìïò Óïõöëßïõ (Opsimos Soufliou) B, Ðáìßäé (Pamìdi) N.

2. Íïìüò Ñïäüðçò (Rodòpis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limnió) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ðáìßäé (Pamìdi) N.

3. Íïìüò ÎÜíèçò (Xànthis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limniò) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ìðáôßêé (Batìki) B, Ðáìßäé (Pamìdi) N.

4. Íïìüò ÄñÜìáò (Dràmas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limnió) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ðáìßäé (Pamìdi) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs.

5. Íïìüò ÊáâÜëáò (Kavàlas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limnió) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, Ðáìßäé (Pamìdi) B, Ñïæáêß (Rozakì) B.

6. Íïìüò Óåññþí (Serròn):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limnió) N.

b) Godkända druvsorter:

Áãïýìáóôïò (Ayoúmastos) B, Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ìðáôßêé (Batìki) B, Ðáìßäé (Pamìdi) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs.

7. Íïìüò ×áëêéäéêÞò (Halkidikìs):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limnió) N.

b) Godkända druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, Áóýñôéêï (Assyrtiko) B, Cabernet Sauvignon N, Cabernet Franc N, Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Öùêéáíü (Fokianò) N, Grenache rouge N, Merlot N, Sauvignon B, Syrah N, Ugni blanc B, Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N.

8. Íïìüò Èåóóáëïíßêçò (Thessalonìkis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ëçìíéü (Limnió) N, Ðáìßäé (Pamìdi) B, Ñïæáêß (Rozakì) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, ÓÝöêá (Séfka) N.

9. Íïìüò Êéëêßò (Kilkìs):

a) Rekommenderade druvsorter:

Íåãêüóêá (Negòska) N(), Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N().

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, Íåãêüóêá (Negòska) N, Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N, Ðáìßäé (Pamìdi) B, ÓÝöêá (Séfka) N.

10. Íïìüò Çìáèßáò (Imathìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N().

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Íåãêüóêá (Negòska) N, Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N, Ðáìßäé (Pamìdi) B.

11. Íïìüò Ðéåñßáò (Pierìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÆïõìéÜôéêï (Zoumiàtiko) B, Ìðáôßêé (Batìki) B, Êïõêïýëé (Koukoùli) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, ÓÝöêá (Séfka) N.

12. Íïìüò ÐÝëëçò (Pèllis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ¼øéìïò ÅäÝóóçò (Opsimos Edéssis) B, Ðáìßäé (Pamìdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, ÓÝöêá (Séfka) N.

13. Íïìüò ÊïæÜíçò (Kozànis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ìïó÷ïìáýñï (Moschomàvro) N, Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, Ìðáôßêé (Batìki) B, Êïõêïýëé (Koukoùli) B, Êïñßèé (Korìthi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óôáõñùôü (Stavrotò) N, ×ïíäñüìáõñï (Chondròmavro) N.

14. Íïìüò Öëùñßíçò (Florìnis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Ëáãüñèé (Lagòrthi) B, Ìïó÷ïößëåñï (Moschofìlero) Rs, Sylvaner B, Chardonnay B, Merlot N, Riesling B, Sauvignon blanc B, Traminer B.

15. Íïìüò ÊáóôïñéÜò (Kastoriàs):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N.

16. Íïìüò Ãñåâåíþí (Grevenòn):

a) Rekommenderade druvsorter:

Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÂïúäïìÜôé (Voïdomàti) N, Ìïó÷ïìáýñï (Moschomàvro) N, Ìðáôßêé (Batìki) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óôáõñùôü (Stavrotò) N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Riesling rhénan B, Traminer B, ËéÜôéêï (Liàtiko) N.

17. Íïìüò Éùáííßíùí (Ioannìnon):

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet Sauvignon N(), Íôåìðßíá (Debìna) B().

b) Godkända druvsorter:

Cabernet Sauvignon N, ÂëÜ÷éêï (Vlàchiko) N, ÌðåêÜñé (Bekàri) N, Íôåìðßíá (Debìna) B.

18. Íïìüò Èåóðñùôßáò (Thesprotìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÊïíôïêëÜäé (Kontoklàdi) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Íôåìðßíá (Debìna) B.

19. Íïìüò ¶ñôçò (Àrtis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N.

20. Íïìüò ÐñåâÝæçò (Prevèzis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, Âåñôæáìß (Vertzami) N, Êïñßèé (Korìthi) B, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs.

21. Íïìüò Êåñêýñáò (Kerk´yras):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áãïýìáóôïò (Agoumastos) B, Áìöéüíç (Amfioni) N, Âåñôæáìß (Vertzami) N, Êáêïôñýãçò (Kakotrìyis) B, Êáôóáêïýëéáò (Katsakoùlias) N, Êïæáíßôçò (Kozanìtis) B, Ëçìíéü (Limnió) N, Ðåôñïêüñéèï ëåõêü (Petrokòritho lefkò) B, Ðåôñïêüñéèï ìáýñï (Petrokòritho màvro) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Ôóáïýóé (Tsaoùssi) B, ÖåéäéÜ (Fidià) N.

22. Íïìüò ËåõêÜäïò (Lefkàdos):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÂáñäÝá (Vardèa) B, Ëáãüñèé (Lagòrthi) B.

b) Godkända druvsorter:

ÁóðñïâÝñôæáìï (Asprovèrtzamo) B, Âåñôæáìß (Vertzami) N, ÃëõêïðÜôé (Glykopàti) N, Èåéáêü (Thiakò) N, ÊïíôïêëÜäé (Kontoklàdi) B, Êïæáíßôçò (Kozanìtis) B, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) Rg, ÌáõñïäÜöíç (Mavrodàfni) N, Ðáôñéíü (Patrinò) N, ×ëþñåò (Chlòres) B, ËéÜôéêï (Liàtiko) N, Chardonnay N, Merlot N, Riesling rhénan B, Sémillon B, Sylvaner vert B, Traminer B.

23. Íïìüò Ìáãíçóßáò (Magnissias):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, Âñáäõáíü (Vradianò) N, Êïõìéþôçò (Koumiòtis) B, Ëçìíéü (Limnió) N, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñçôéíü (Ritinò) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Óôáõñùôü (Stavrotò) N, Óõêéþôçò (Sikiòtis) N, ÖéëÝñé (Filèri) Rs.

24. Íïìüò Ëáñßóçò (Larìssis):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÊñáóÜôï (Krassàto) N(), Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N(), Óôáõñùôü (Stavrotò) N().

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, ÊñáóÜôï (Krassàto) N, Êáñôóéþôçò (Kartsiòtis) N, Ëçìíéü (Limnió) N, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ìðáôßêé (Batìki) B, Íôåìðßíá (Debìna) B, Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Óôáõñùôü (Stavrotò) N.

25. Íïìüò ÔñéêÜëùí (Trikàlon):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ìðáôßêé (Batìki) B, Æáëïâßôéêï (Zalovìtiko) N, Îõíüìáõñï (Xynòmavro) N.

26. Íïìüò Êáñäßôóçò (Kardìtsis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ìáýñï Ìåóóåíéêüëá (Màvro Messenikòla) N.

b) Godkända druvsorter:

Cinsaut N, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ìðáôßêé (Batìki) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, ÓÝöêá (Séfka) N.

27. Íïìüò Åõñõôáíßáò (Evritanìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÊïíôïêëÜäé (Kontoklàdi) B.

28. Íïìüò Öèéþôéäïò (Fthiòtidos):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Âñáäõáíü (Vradianò) N, ÊïíôïêëÜäé (Kontoklàdi) B, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B.

29. Íïìüò Áéôùëïáêáñíáíßáò (Etoloakarnanias):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Ãïõóôïëßäé (Goustolìdi) B, ÊïñéôóÜíïò (Koritsànos) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, ÌõãäÜëé (Mygdàli) B.

30. Íïìüò Öùêßäïò (Fokìdos):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Êïñßèé (Korìthi) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ìïý÷ôáñï (Moùchtaro) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Óêõëïðíß÷ôçò (Skylopnìchtis) N.

31. Íïìüò Âïéùôßáò (Viotìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, Áóýñôéêï (Ass´yrtiko) B, Êáóôåëéþôéêï (Kasteliòtiko) N, Êïñßèé (Korìthi) N, Ìïý÷ôáñï (Moùchtaro) N, ÌïõäéÜôéêï (Moudiàtiko) N, Ñïæáêß (Rozakì) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B.

32. Íïìüò Åõâïßáò (Evìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, Áóýñôéêï (Ass´yrtiko) B, Âñáäõáíü (Vradianò) N, ÊáñáìðñáÀìçò (Karambraîmis) N, Ëçìíéü (Limnió) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Ñçôéíü (Ritinò) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B.

33. Íïìüò ÁôôéêÞò (Attikìs):

a) Rekommenderade druvsorter:

Óáââáôéáíü (Savatianò) B().

b) Godkända druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, Áóýñôéêï (Ass´yrtiko) B, Cabernet Sauvignon N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Öùêéáíü (Fokianò) N, Áãéùñãßôéêï (Agiorgìtiko) N, ÂéëÜíá (Vilàna) B, Cabernet Franc N, Chardonnay B, Folle blanche B, Merlot N, Pinot noir N, Riesling rhénan B, Sylvaner B, Sauvignon B, Traminer B, Ugni blanc B.

34. Íïìüò Ðåéñáéþò (Pireòs):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Öùêéáíü (Fokianò) N.

35. Íïìüò Êïñéíèßáò (Korinthìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Áãéùñãßôéêï (Agiorgìtiko) N().

b) Godkända druvsorter:

Áãéùñãßôéêï (Agiorgìtiko) N, Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

36. Íïìüò Á÷áÀáò (Achaìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÌáõñïäÜöíç (Mavrodàfni) N(), Ìïó÷Üôï Üóðñï (Moschàto àspro) B(), Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs(), Âïëßôóá ìáýñç (Volitsa màvri) N(), Ëáãüñèé (Lagòrthi) B(), Ìáýñï Êáëáâñõôéíü (Màvro Kalavritino) N(), Øéëüìáõñï Êáëáâñýôùí (Psilòmavro Kalavrìton) N().

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, Âïëßôóá Üóðñç (Volitsa àspri) B, Ãïõóôïëßäé (Goustolìdi) B, ÊïñéôóÜíïò (Koritsànos) N, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, ÌáõñïäÜöíç (Mavrodàfni) N, Ìïó÷Üôï Üóðñï (Moschàto àspro) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, ×ïíäñüìáõñï (Chondròmavro) N, Øéëüìáõñï (Psilòmavro) N, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Chardonnay B, Barbara N, Folle blanche B, Pinot noir N, Sauvignon blanc B, Riesling rhénan B, Saint Laurent N, Traminer B, Valteliner Grüner B, Ugni blanc B.

37. Íïìüò Çëåßáò (Ilìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, ÊïëëéíéÜôéêï (Kolliniàtiko) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Ñåöüóêï (Refòsco) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B, ÖéëÝñé (Filèri) Rs.

38. Íïìüò Ìåóóçíßáò (Messinìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÂïúäïìÜôçò (Voïdomàtis) N, Ãïõóôïëßäé (Goustolìdi) B, ÊïëëéíéÜôéêï (Kolliniàtiko) N, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, ÖéëÝñé (Filèri) Rs, Öùêéáíü (Fokianò) N, Arintho B, Cabernet Sauvignon N, Cabernet franc N, Carignan N, Cinsaut N, Grenache rouge N, Merlot N, Tempranillo N, Ugni blanc B.

39. Íïìüò Ëáêùíßáò (Lakonìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, Áóýñôéêï (Ass´yrtiko) B, ÂïúäïìÜôçò (Voïdomàtis) N, ÊïëëéíéÜôéêï (Kolliniàtiko) N, Êõäùíßôóá (Kydonìtsa) Rg, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, ÌïíåìâáóéÜ (Monemvassià) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, ÖéëÝñé (Filèri) Rs.

40. Íïìüò Áñêáäßáò (Arkadìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ìïó÷ïößëåñï (Moschofìlero) Rs(), Áóðñïýäåò (Asproùdes) B().

b) Godkända druvsorter:

Áãéùñãßôéêï (Agiorgìtiko) N, Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÊïëëéíéÜôéêï (Kolliniàtiko) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ìïó÷ïößëåñï (Moschofìlero) Rs, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Ñåöüóêï (Refòsco) N, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Óêõëïðíß÷ôçò (Skylopnìchtis) N, Öùêéáíü (Fokianò) N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Ëáãüñèé (Lagòrthi) B, Merlot N, Íôåìðßíá (Debìna) B, Pinot noir N, Ñïìðüëá (Robòla) B, Riesling rhénan B, Sauvignon blanc B, Sylvaner vert B, Traminer B, Valteliner Grüner B.

41. Íïìüò Áñãïëßäïò (Argolìdos):

a) Rekommenderade druvsorter:

Áãéùñãßôéêï (Agiorgìtiko) N().

b) Godkända druvsorter:

Áãéùñãßôéêï (Agiorgìtiko) N, Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, ÂïúäïìÜôçò (Voïdomàtis) N, ÊïëëéíéÜôéêï (Kolliniàtiko) N, Ìáõñïýäé (Mavroùdi) N, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Óêõëïðíß÷ôçò (Skylopnìchtis) N, ÖéëÝñé (Filèri) Rs.

42. Íïìüò Êåöáëëçíßáò (Kefallinìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÌáõñïäÜöíç (Mavrodàfni) N(), Ìïó÷Üôï Üóðñï (Moschàto àspro) B(), Ñïìðüëá (Robòla) B().

b) Godkända druvsorter:

Áñáêëéíüò (Araklinòs) N, Ãïõóôïëßäé (Goustolìdi) B, Èåéáêü (Thiakò) N, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, ÊïñöéÜôçò (Korfiàtis) N, ÌáõñïäÜöíç (Mavrodàphni) N, Ìïó÷Üôï Üóðñï (Moschàto àspro) B, Ðáðáäéêü (Papadikò) N, Ñïìðüëá (Robòla) B, Óêéáäüðïõëï (Skiadòpoulo) B, Óêõëïðíß÷ôçò (Skylopnìchtis) N, Ôóáïýóé (Tsaoùssi) B.

43. Íïìüò Æáêýíèïõ (Zak´ynthou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áóðñïýäåò (Asproùdes) B, Âüóóïò (Vòssos) B, ÂïúäïìÜôçò (Voïdomàtis) N, Ãïõóôïëßäé (Goustolìdi) B, ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, Êïñßèé (Korìthi) B, ÊïõôóïõìðÝëé (Koutsoubèli) Rs, ÊïíôïêëÜäé (Kontoklàdi) B, Êáôóáêïýëéáò (Katsakoùlias) N, Êïæáíßôçò (Kozanìtis) B, Êïêêéíïâïóôßôóá (Kokinovostìtsa) N, Ðáýëïò (Pàvlos) B, Ñïìðüëá (Robòla) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óêéáäüðïõëï (Skiadòpoulo) B, Óêõëïðíß÷ôçò (Skylopnìchtis) N, ÖéëÝñé (Filèri) Rs.

44. Íïìüò ÊõêëÜäùí (Kyklàdon):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÁçäÜíé Üóðñï (Aïdàni àspro) B, ÁèÞñé (Athìri) B, Áóýñôéêï (Ass´yrtiko) B, ÌïíåìâáóéÜ (Monemvassià) B.

b) Godkända druvsorter:

ÁçäÜíé ìáýñï (Aidàni màvro) N, Áãéáííéþôéêï (Agianniòtiko) N, ÁèÞñé ìáýñï (Athìri màvro) N, Áñìåëåôïýóá (Armeletoùssa) N, ÂÜöôñá (Vàftra) N, ÊïõìÜñé (Koumàri) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Ìáõñïêüêïñáò (Mavrokòkoras) N, Îåñïìá÷áéñïýäá (Xeromacheroùda) B, Ðïôáìßóé (Potamìssi) B, Ñïäßôçò (Rodìtis) Rs, Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Öùêéáíü (Fokianò) N.

45. Íïìüò ËÝóâïõ (Lèsvou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ëçìíéü (Limnió) N, Ìïó÷Üôï Áëåîáíäñåßáò (Moschàto Alexandrìas) B.

b) Godkända druvsorter:

Óáââáôéáíü (Savatianò) B, Öùêéáíü (Fokianò) N.

46. Íïìüò ×ßïõ (Chìou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

×éþôéêï êñáóåñü (Chiòtiko krasserò) N, Öùêéáíü (Fokianò) N.

47. Íïìüò ÓÜìïõ (Sàmou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ìïó÷Üôï Üóðñï (Moschàto àspro) B.

b) Godkända druvsorter:

Ñçôéíü (Ritinò) N, Öùêéáíü (Fokianò) N.

48. Íïìüò ÄùäåêáíÞóïõ (Dodekanìssou):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, Ìïó÷Üôï Üóðñï (Moschàto àspro) B(), Ìïó÷Üôï ÔñÜíé (Moschàto Tràni) B().

b) Godkända druvsorter:

Äéìéíßôçò (Diminìtis) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B, Ñïæáêß (Rozakì) B, Öùêéáíü (Fokianò) N, Áóýñôéêï (Ass´yrtiko) B, Cabernet Sauvignon N, Cinsaut N, Grenache rouge N, Tempranillo N, Ugni blanc B, Syrah N.

49. Íïìüò Ëáóéèßïõ (Lassithìou):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, ÂéëÜíá (Vilàna) B, ÈñáøáèÞñé (Thrapsathìri) B, ÊïôóéöÜëé (Kotsifàli) N, ËéÜôéêï (Liàtiko) N(), Ëáäéêéíü (Ladikinò) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N.

b) Godkända druvsorter:

ËéÜôéêï (Liàtiko) N, Ðëõôü (Plitò) B, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

50. Íïìüò Çñáêëåßïõ (Iraklìou):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, ÂéëÜíá (Vilàna) B, ÈñáøáèÞñé (Thrapsathìri) B, ÊïôóéöÜëé (Kotsifàli) N, ËéÜôéêï (Liàtiko) N(), Ëáäéêéíü (Ladikinò) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N.

b) Godkända druvsorter:

ËéÜôéêï (Liàtiko) N, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B, Ôá÷ôÜò (Tachtàs) B, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache rouge N, Sauvignon blanc B, Sylvaner B, Tempranillo N, Ugni blanc B.

51. Íïìüò Ñåèýìíçò (Rethìmnis):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, ÂéëÜíá (Vilàna) B, ÈñáøáèÞñé (Thrapsathìri) B, ÊïôóéöÜëé (Kotsifàli) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N.

b) Godkända druvsorter:

Âéäéáíü (Vidianò) B, ÂáëáÀôçò (Valaìtis) B, ÄåñìáôÜò (Dermatàs) B, ËéÜôéêï (Liàtiko) N, Ñïæáêß (Rozakì) B, ÑùìÝéêï (Romèiko) N, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B, ÔóáñäÜíá (Tsardàna) N.

52. Íïìüò ×áíßùí (Chanìon):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÁèÞñé (Athìri) B, ÂéëÜíá (Vilàna) B, Carignan N, ÈñáøáèÞñé (Thrapsathìri) B, ÊïôóéöÜëé (Kotsifàli) N, Ëáäéêéíü (Ladikinò) N, ÌáíäçëáñéÜ (Mandilarià) N, Ìïó÷Üôï Óðßíáò (Moschàto Spìnas) B.

b) Godkända druvsorter:

ËéÜôéêï (Liàtiko) N, Grenache rouge N, Ñïæáêß (Rozakì) B, ÑùìÝéêï (Romèiko) N, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B, Tempranillo N, ÔóáñäÜíá (Tsardàna) N, Öùêéáíü (Fokianò) N, Carignan N, Cinsaut N, Alicante Bouschet N, Grenache blanc B, Maccabeau R, Ugni blanc B.

IV. FRANKRIKE

1. Département de l'Ain:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Altesse B, Chardonnay B, Chasselas B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Jacquère B, Molette B, Mondeuse blanche B, Mondeuse N, Pinot gris G, Pinot noir N, Poulsard N.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Maréchal Foch N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

2. Département de l'Aisne:

Samma druvsorter som för departementet Marne.

3. Département de l'Allier:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Sacy B, Saint-Pierre doré B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Gouget N, Grolleau N, Melon B, Plantet N, Portan N, Ramorantin B.

()4. Département des Alpes de Haute-Provence:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Marsanne B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Bourboulenc B, Chardonnay B, Chasan B(), Cot N, Couderc N, Egiodola N(), Espanenc N, Fer N, Gamay N, Ganson N(), Gramon N(), Gros Vert(), Jurançon noir N, Listan B, Macabeu B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monerac N(), Mourvaison N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pinot noir N, Plant droit N, Portan N(), Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

5. Département des Hautes-Alpes:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Espanenc N, Marsanne B, Merlot N, Mollard N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Téoulier N, Tempranillo N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Aubun N, Bourboulenc B, Chardonnay B, Chasan B(), Counoise N, Egiodola N(), Fer N, Gamay N, Ganson N(), Gramon N(), Grassen N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Jurançon noir N, Listan B, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monérac N(), Mourvaison N, Mourvèdre N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola(), Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Plant droit N, Portan N(), Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard noir N.

6. Département des Alpes-Maritimes:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Bourboulenc B, Brachet N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B(), Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Folle noire N(), Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Marsanne B, Mayorquin B(), Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Roussanne B, Roussanne du Var Rs, Sauvignon B, Semillon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Tibouren N, Ugni blanc B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Aubun N, Chardonnay B, Chasan B(), Cot N, Couderc N, Counoise N, Egiodola N(), Espanenc N, Fer N, Fuella Nera N, Gamay N, Ganson N(), Gramon N(), Grassen N, Jurançon noir N, Listan B, Macabeu B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mayorquin B, Monérac N(), Mourvaison N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Plant droit N, Portan N(), Téoulier N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Villard blanc B, Villard noir N.

7. Département de l'Ardèche:

A. Hela arrondissementet Tournon och kantonerna Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Êtienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge och la Voulte-sur-Rhône:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aligoté B, Aubun N, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot N, Mourvèdre N, Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris C, Terret noir N, Ugni blanc B, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Brun argenté N, Calitor noir N, Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Cot N, Egiodola N(), Fer N, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Jurançon noir N, Listan B, Maréchal Foch N, Monérac N(), Muscardin N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pascal B, Plant droit N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

B. Kantonerna Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Joyeuse, Largentière, Rochemaure, Thueyts, Vallon-Pont-d'Arc, Les Vans, Villeneuve-de-Berg och Viviers:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aligoté B, Aubun N, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot N, Mourvèdre N, Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Ugni blanc B, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Brun argenté N, Calitor noir N, Chasan B(), Chasselas B, Colobel N, Cot N, Couderc N, Egiodola N(), Fer N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Jurançon noir N, Listan B, Monerac N(), Muscardin N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pascal B, Plant droit N, Portan N(), Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

8. Département des Ardennes:

Samma druvsorter som för departementet Marne.

9. Département de l'Ariège:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Cinsaut N, Cot N, Duras N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Jurançon noir N, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlet N, Muscadelle B, Ondanc B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chenin B, Egiodola N(), Folle blanche B, Gamay tenturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Monérac(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Plantet N, Portan N(), Seyval B, Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

10. Département de l'Aube:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Arbane B, Chardonnay B, Franc noir de la Haute-Saône N, Gamay N, Petit Meslier B, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Savagnin blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Bachet N, Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Lelon B, Léon Millot N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

11. Département de l'Aude:

A. Departementet Aude, utom kantonerna Belpech, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Fanjeaux och Salles-sur-l'Hers:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Chenin blanc B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Counoise N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Jurançon noir N, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Négrette N, Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret Noir N, Tourbat B, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Arinarnoa N(), Chasan B(), Chenanson N(), Colobel N, Couderc N, Egiodola N(), Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Listan B, Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Plant droit N, Portan N(), Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

B. Kantonerna Belpech, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Fanjeaux och Salles-sur-l'Hers:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Chenin B, Cinaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Counoise N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Jurançon noir N, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Négrette N, Pinot noir N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Tourbat B, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Arinarnoa N(), Chambourcin N, Chasan B(), Chenanson N(), Egiodola N(), Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Listan B, Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Plant droit N, Portan N(), Valdiguié N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

12. Département de l'Aveyron:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Castets N, Chardonnay B, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Courbu noir N, Duras N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache N, Jurançon noir N, Listan B, Lledoner Pelut N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Morrastel N, Mouyssaguès N, Muscadelle B, Muscat à petits grains B, Négrette N, Ondenc B, Pinot noir N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon N(), Arinarnoa N(), Chambourcin N, Chasan B(), Egiodola N(), Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Segalin N(), Semebat N(), Seyval B, Terret blanc B, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Villard blanc B, Villard noir N.

13. Département des Bouches-du-Rhône:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun B, Barbaroux Rs, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Roussanne du Var Rs, Sauvignon B, Semillon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Tibouren N(), Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon noir N, Chardonnay B, Chasan B(), Cot N, Couderc N, Egiodola N(), Fer N, Gamay N, Ganson N(), Gramon N(), Gros Vert(), Jurançon noir N, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monérac N(), Mourvaison N, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pascal B, Pinot noir N, Plant droit N, Portan N(), Teoulier N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Tibouren N, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir.

14. Département du Calvados:

Samma druvsorter som för departementet Sarthe.

15. Département du Cantal:

A. Arrondissement Aurillac och Mauriac:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante, Henri Bouschet N, Baroque B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Castets N, Chardonnay B, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Courbu noir N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Jurançon noir N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Mouyssaguès N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Pinot noir N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Egiodola N(), Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Monérac N(), Odola N(), Plantet N, Portan N(), Segalin N(), Seyval B, Villard blanc B, Villard noir N.

B. Arrondissementet Saint-Flour:

Samma druvsorter som för departementet Haute-Loire. Dessutom godkänns sorterna Garnson N(), Gramon N(), Monérac N(), Ségalin N().

16. Département de la Charente:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chenin B, Cot N, Colombard B, Fer N, Folle blanche B, Gamay, Jurançon noir N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot blanc B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Bouchalès N, Chambourcin N, Chasan B(), Cinsaut N, Egiodola N(), Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Jurançon blanc B, Mérille N, Meslier Saint-François B, Monérac N(), Montils B, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Select B, Villard blanc B, Villard noir N.

17. Département de la Charente-Maritime:

Samma vinsstockssorter som för departementet Charente. Druvsorten Tannat N rekommenderas dock för l'Île de Ré.

18. Département du Cher:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Chasselas B, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Melon B, Muscadelle B, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Romarantin B, Saint-Pierre doré B, Seinoir N, Sémillon B, Seyval B.

19. Département de la Corrèze:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chenin B, Cot N, Fer N, Gamay N, Jurançon noir N, Mérille N, Mancin N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Melon B, Merlot blanc B, Merlot M, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Ugni blanc B, Petit Verdet N.

b) Godkända druvsorter:

Bouchalès N, Chambourcin N, Chasan B(), Cinsaut N, Colombard B, Egiodola N(), Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet H, Gramon N(), Grolleau N, Jurançon blanc B, Meslier Saint-François B, Monérac N(), Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Segalin N(), Villard blanc B, Villard noir N.

20. Département de la Haute-Corse et de la Corse du Sud:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aléatico N, Alicante Henri Bouschet N, Barbarossa Rs, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Cinsaut N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Nielluccio N, Riminèse B, Sciaccarello N, Syrah N, Tempranillo N, Ugni blanc B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Carcajolo B, Carcajolo N, Egiodola N(), Ganson N(), Garbesso B, Genovese B, Gramon N(), Monérac N(), Muscat d'Alexandrie B(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pagadebiti B, Plant droit N.

21. Département de la Côte d'Or:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Melon B, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Maréchal Foch N, Léon Millot N, Oberlin N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B.

22. Département des Côtes-du-Nord:

Samma druvsorter som för departementet Loire-Atlantique.

23. Département de la Creuse:

Samma druvsorter som för departementet Allier.

24. Département de la Dordogne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Bouchalès N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Fer N, Gamay N, Jurançon noir N, Mérille N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot blanc B, Merlot N, Muscadelles, Négrette N, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Ugni blanc B, Petit Verdot N.

b) Godkända druvsorter:

Baroque B, Bouillet N, Chambourcin N, Chasan B(), Cinsaut N, Colombard B, Egiodola N(), Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Jurançon blanc B, Liliorila B(), Meslier Saint-François B, Monérac N(), Montils B(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Select B(), Segalin N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

25. Département du Doubs:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Poulsard N, Savagnin blanc B, Trousseau N.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Maréchal Foch N, Kelon B, Léon Millot N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

26. Département de la Drôme:

A. Arrondissementen Valence och Die, utom kantonerna Dieulefit, Loriol, Marsanne och Montélimar:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aligoté B, Aubun N, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Cinsant N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris S, Grenache N, Lledoner Palut N, Macabeu B, Marsanne B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Pinot gris G, Pinot noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Ugni blanc B, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Brun argenté N, Calitor noir N, Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Cot N, Egiodola N(), Fer N, Feunate N, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Jurançon noir N, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monérac N(), Muscardin N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pascal B, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Plant droit N, Plantet N, Portan N(), Seyval B, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

B. Arrondissementen Nyons och kantonerna Dieulefit, Loriol, Marsanne och Montélimar i arrondissementet Valence:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aligoté B, Aubun N, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Palut, Macabeu B, Marsanne B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Pinot gris G, Pinot noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Ugni blanc B, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Brun argenté N, Calitor noir N, Chasan B(), Chasselas B, Cot N, Couderc N, Egiodola N(), Fer N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Gramon N(), Jurançon noir N, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monérac N(), Muscardin N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pascal B, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Plant droit N, Portan N(), Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino G, Villard blanc B, Villard noir.

27. Département de l'Eure:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

28. Département de l'Eure-et-Loir:

Samma druvsorter som för departementet Loir-et-Cher.

29. Département du Finistère:

Samma druvsorter som för departementet Loire-Atlantique.

30. Département du Gard:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Bourboulenc B, Brun argenté N(), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Counoise N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Jurançon N, Lledoner Pelut N, Macabeu B, Marsanne B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot N, Mourvèdre M, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Muscat d'Alexandrie B, Négrette N, Pinot N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Semillon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Brun argenté N, Calitor noir N, Chasan B(), Chasselas B, Chenanson N(), Colobel N, Couderc N, Egiodola N(), Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Gros Vert(), Listan B, Monérac N(), Muscardin N, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pascal B, Plant droit N, Portan N(), Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

31. Département de la Haute-Garonne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Camaralet de Lasseube B, Cinsaur N, Cot N, Duras N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Graisse B, Grenache N, Jurançon noir N, Listan B, Lledoner Pelut N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Milgranet N, Morrastel N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Chambourcin N, Chasan B(), Chenin B, Couderc N, Egiodola N(), Folle blanche B, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

32. Département du Gers:

b) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Arrufiac B, Baroque B, Bouchalès N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Camaralet de Lasseube B, Chardonnay B, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Claverie B, Colombard B, Cot N, Courbu B, Courbu noir N, Crouchen B, Fer N, Folle blanche B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Graisse B, Jurançon noir N, Listan B, Gros Manseng blanc B, Petit Manseng blanc B, Manseng noir N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Meslier Saint-François B, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Raffiat de Moncade B, Sauvignon B, Semillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Baco blanc B, Blanc Dame B, Chambourcin N, Chasan B(), Egiodola N(), Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Gramon N(), Grolleau N, Jurançon blanc B, Liliorila B(), Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

33. Département de la Gironde:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Béquignol N, Bouchalès N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carmenère N, Chardonnay B, Chenin B, Colombard B, Cot N, Fer N, Jurançon noir N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot blanc B, Merlot N, Muscadelle B, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Ugni blanc B, Petit Verdet N.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Cinsaut N, Egiodola N(), Folle blanche B, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Jurançon blanc B, Liliorila B(), Mancin N, Mérille N, Meslier Saint-François B, Monérac N(), Montils B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Potan N(), Ravat blanc B, Saint-Macaire N, Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

34. Département de l'Hérault:

Samma druvsorter som för departementet Gard. Dessutom rekommenderas sorten Tourbat B och sorterna Servant B() och Arinarnoa N() godkänns.

35. Département de l'Ille-et-Vilaine:

Samma druvsorter som för departementet Loire-Atlantique.

36. Département de l'Indre:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Arbois B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gascon N, Grolleau G(), Grolleau N(), Melon B, Meslier Saint-François B, Meunier N, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rayon d'Or B, Rubilande Rs, Seinoir N, Seyval B, Villard noir N.

37. Département de l'Indre-et-Loire:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Arbois B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Folle Blanche B(), Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau G(), Grolleau N(), Melon B, Meslier Saint-François B, Meunier N, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rubilande Rs, Seinoir N, Sevyal B, Villard noir N.

38. Département de l'Isère:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Altesse B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Etraire de la Dui N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Jacquère B, Marsanne B, Merlot N, Mondeuse N, Persan N, Pinot gris G, Pinot noir N, Syrah N, Verdesse B, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Joubertin N, Landal N, Maréchal Foch N, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravant blanc B, Servanin N, Seyval N, Valérien B, Villard blanc B.

39. Département du Jura:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Poulsard N, Savagnin blanc B, Trousseau N.

b) Godkända druvsorter:

Petit Béclan N, Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Maréchal Foch N, Melon B, Plantet N, Portan N(), Seyval B.

40. Département des Landes:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Bouchalès N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Clairette B, Clairette rose Rs, Claverie B, Colombard B, Cot N, Courbu B, Courbu noir N, Crouchen B, Fer N, Gamay N, Jurançon noir N, Listan B, Gros Manseng blanc B, Petit Manseng blanc B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Merlot blanc B, Merlot N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Raffiat de Moncade B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B, Petit Verdot N.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Baco blanc B(), Chambourcin N, Chasan B(), Cinsaut N, Couderc N, Egiodola N(), Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Mérille N, Meslier Saint-François B, Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Perdea B(), Odola N(), Plantet N, Portan N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

41. Département de Loir-et-Cher:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Arbois B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gascon N, Grolleau G(), Grolleau N(), Melon B, Meslier Saint-François B, Meunier N, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rayon d'or B, Rubilande Rs, Seinoir N, Seyval B, Villard noir N.

42. Département de la Loire:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Clairette B, Clairette rose Rs, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Marsanne B, Merlot N, Pinot gris G, Pinot noir N, Syrah N, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Jacquère B, Maréchal Foch N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

43. Département de la Haute-Loire:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Chardonnay B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Pinot gris G, Pinot noir N.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Maréchal Foch N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

44. Département de la Loire-Atlantique:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Folle blanche B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau N(), Grolleau G(), Melon B, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Meunier N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rubilande Rs, Seinoir N, Seyval B, Villard noir N.

45. Département du Loiret:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Arbois B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gascon N, Melon B, Meunier N, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Meslier Saint-François B, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rayon d'or B, Rubilande Rs, Saint-Pierre doré B, Sainoir N, Seyval B, Villard noir N.

46. Département du Lot:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Bouchalès N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Courbu noir N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Jurançon noir N, Len de l'El B, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrath N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Chambourcin N, Chasan B(), Egiodola N(), Folle blanche B, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Segalin N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

47. Département du Lot-et-Garonne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Bouchalès N, Bouillet N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Clairette B, Clairette rose Rs, Cot N, Fer N, Gamay N, Gros Manseng B, Jurançon noir N, Len de l'El B, Listan B, Mauzac rose Rs, Mauzac B, Mérille N, Merlot blanc B, Merlot N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Petit Manseng B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B, Petit Verdot N.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Baco blanc B(), Chambourcin N, Chasan B(), Cinsaut N, Colombard B, Couderc N, Egiodola N(), Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Meslier Saint-François B, Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Segalin N, Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

48. Département de la Lozère:

A. Arrondissementet Florac:

Samma druvsorter som för departementet Gard.

B. Arrondissementet Mende:

Samma druvsorter som för departementet Aveyron. Dessutom godkänns sorten Tempranillo N.

49. Département de Maine-et-Loire:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonay B, Chenin B, Cot N, Folle blanche B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau gris G(), Grolleau N(), Melon B, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seinoir N, Villard noir N.

50. Département de la Manche:

Samma druvsorter som för departementet Sarthe.

51. Département de la Marne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Arbane B, Chardonnay B, Gamay N, Meunier N, Petit-Meslier B, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay tenturier Fréaux N, Landal N, Maréchal Foch N, Melon B, Léon Millot N, Oberlin N, Planet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

52. Département de la Haute-Marne:

Samma druvsorter som för departementet Marne. Dessutom rekommenderas druvsorten Auxerrois B.

53. Département de la Mayenne:

Samma druvsorter som för departementet Marne-et-Loire.

54. Département de Meurthe-et-Moselle:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Aubin B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N.

b) Godkända druvsorter:

Aubin vert B, Chasan B(), Florental N, Landal N, Maréchal Foch N, Léon Millot N, Oberlin N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

55. Département de la Meuse:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Aubin B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N.

b) Godkända druvsorter:

Aubin vert B, Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Léon Millot N, Maréchal Foch N, Oberlin N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

56. Département de Morbihan:

Samma druvsorter som för departementet Loire-Atlantique.

57. Département de la Moselle:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Aubin B, Auxerrois B, Chardonnay B, Gamay N, Gewürztraminer Rs, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Riesling B, Sylvaner B.

b) Godkända druvsorter:

Abondant B, Aubin vert B, Chasan B(), Elbling B, Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Maréchal Foch N, Léon Millot N, Müller-Thurgau B, Oberlin N, Plantet N, Portan N(), Seyval B.

58. Département de la Nièvre:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Chardonnay B, Chasselas B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Melon B, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Colobel N, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Plantet N, Portan N(), Ravat Blanc B, Rayon d'Or B, Rubilande Rs, Seinoir N, Seyval B.

59. Département du Nord:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

60. Département de l'Oise:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

61. Département de l'Orne:

Samma druvsorter som för departementet Sarthe.

62. Département du Pas-de-Calais:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

63. Département du Puy-de-Dôme:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Chardonnay B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Noir Fleurien N, Pinot Gris G, Pinot noir N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Maréchal Foch N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

64. Département des Pyrénées-Atlantique:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Arrufiac B, Baroque B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Camaralet de Lasseube B, Chardonnay B, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Cot N, Courbu B, Courbu noir N, Crouchen B, Fer N, Gamay N, Gamay Teinturier de Beuze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Jurançon noir N, Lauzet B, Listan B, Gros Manseng blanc B, Petit Manseng blanc B, Manseng noir N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Pinot noir N, Raffiat de Moncade B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B, Petit Verdot N.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Arrouya N, Blanc Dame B, Chambourcin N, Chasan B(), Claverie B, Egiodola N(), Folle blanche B, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Jurançon blanc B, Liliorila B(), Meslier Saint-François B, Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B,() Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seinoir N, Semebat N(), Villard blanc B, Villard noir N.

65. Département des Hautes-Pyrénées:

Samma druvsorter som för departementet Pyrénées-Atlantique.

66. Département des Pyrénées-Orientales:

Samma druvsorter som för departementet Gard. Dessutom rekommenderas druvsorten Tourbat B.

67. Département du Bas-Rhin:

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Chardonnay B, Chasselas B, Gewürztraminer Rs, Knipperlé B, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains roses Rs, Muscat-Ottonel B, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Riesling B, Savagnin rose Rs, Sylvaner B.

b) Godkända druvsorter:

Abondant B, Bouquettraube B, Elbling B, Florental N, Goldriesling B, Landal N, Maréchal Foch N, Léon Millot N, Müller-Thurgau B, Plantet N, Seyval B.

68. Département du Haut-Rhin:

Samma druvsorter som för departementet Bas-Rhin.

69. Département du Rhône:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Chardonnay B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Marsanne B, Pinot gris G, Pinot noir N, Syrah N, Viognier B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Landal N, Maréchal Foch N, Melon B, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

70. Département de la Haute-Saône:

Samma druvsorter som för departementet Marne. Dessutom rekommenderas druvsorten Auxerrois B.

71. Département de Saône-et-Loire:

Samma druvsorter som för departementet Côte-d'Or.

72. Département de la Sarthe:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau G(), Grolleau N(), Melon B, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Meunier N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seinoir N.

73. Département de la Savoie:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Altesse B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudennay, Jacquère B, Merlot N, Mondeuse blanche B, Mondeuse N, Persan N, Pinot gris G, Pinot noir N, Roussanne B, Verdesse B, Velteliner rouge précoce Rs.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Chasselas B, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Molette B, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Seyval B.

74. Département de la Haute-Savoie:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aligoté B, Altesse B, Chardonnay B, Chasselas B, Gamay N, Gamay teinturier de Beuze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gringet B, Jacquère B, Molette B, Mondeuse blanche B, Mondeuse N, Pinot gris G, Pinot noir N, Roussette d'Ayze B, Velteliner rouge précoce Rs.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Chambourcin N, Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Maréchal Foch N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seyval B.

75. Département de Paris:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

76. Département de la Seine-Maritime:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

77. Département de Seine-et-Marne:

A. De kommuner som är belägna i vinodlingsdistriktet Champagne:

samma druvsorter som för departementet Marne.

B. Resten av departementet:

samma druvsorter som för departementet Yonne.

78. Département des Yvelines:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

79. Département des Deux-Sèvres:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Arbois B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Folle blanche B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau gris G(), Grolleau N(), Melon B, Merlot N, Négrette N, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris B, Pinot noir N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chasan B(), Chambourcin N, Colobel N, Colombard B, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Meslier Saint-François B, Meunier N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rubilande Rs, Seinoir N, Sémillon B, Seyval B, Ugni blanc B, Villard noir N.

80. Département de la Somme:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

81. Département du Tarn:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Précoce Bousquet B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Cinsaut N, Cot N, Duras N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay, Grenache N, Jurançon noir N, Len de l'El B, Lledoner Pelut N, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Milgranet N, Morrastel N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Portugais bleu N, Prunelard N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Chambourcin N, Chasan B(), Chenin B, Couderc N, Egiodola N(), Folle blanche B, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

82. Département du Tarn-et-Garonne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Alicante Henri Bouschet N, Baroque B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Cinsaut N, Cot N, Duras N, Fer N, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Graisse B, Jurançon noir N, Listan B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mérille N, Merlot N, Milgranet N, Morrastel N, Muscadelle B, Négrette N, Ondenc B, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Tannat N, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Arinarnoa N(), Chambourcin N, Chasan B(), Chenin B, Couderc N, Egiodola N(), Folle blanche B, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Gramon N(), Grolleau N, Liliorila B(), Monérac N(), Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Perdea B(), Plantet N, Portan N(), Segalin N(), Semebat N(), Valdiguié N, Villard blanc B, Villard noir N.

83. Département du Var:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Barbaroux Rs, Bourboulenc B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Calitor noir N, Carignan blanc B, Carignan N, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Lledoner Pelut N, Marsanne B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Roussanne du Var Rs, Sauvignon B, Sémillion B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Tibouren N, Ugni blanc B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Bouteillan blanc B, Chardonnay B, Chasan B(), Cot N, Couderc N, Egiodola N(), Fer N, Gamay N, Ganson N(), Gramon N(), Gros vert(), Jurançon noir N, Listan B, Macabeu B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monérac N(), Mourvaison N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pinot noir N, Plant droit N, Portan N(), Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valiguié N, Varousset N, Villard blanc B, Villard noir N.

84. Département de Vaucluse:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante Henri Bouschet N, Aubun N, Barbaroux Rs, Bourboulenc B, Brun argenté N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Calitor noir N, Carignan blanc B, Carignan N, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Counoise N, Grenache blanc B, Grenache gris B, Grenache N, Lledener Pelut N, Marsanne B, Merlot N, Mourvèdre N, Muscardin N, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains rouges Rg, Pascal B, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Roussanne B, Sauvignon B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret noir N(), Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Alphonse Lavallée N(), Aramon blanc B, Aramon gris G, Aramon N, Chardonnay B, Chasan B(), Chasselas B, Cot N, Couderc N, Egiodola N(), Fer N, Gamay N, Ganson N(), Gramon N(), Gros Vert(), Jurançon noir N, Listan B, Macabeu B, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Monérac N(), Mourvaison N, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N(), Odola N(), Pinot noir N, Plant droit N, Portan N(), Tespranillo(), Terret blanc B, Terret gris G, Terret noir N, Valdiguié N, Varousset N, Vermentino B, Villard blanc B, Villard noir N.

85. Département de la Vendée:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Colombard B(), Cot N, Folle blanche B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau gris G(), Grolleau N(), Précoce de Malingre B, Melon B, Négrette N, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris B, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Colombard B, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Rubilanda Rs, Seinoir N, Seyval B, Valérien B, Villard noir N.

86. Département de la Vienne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Arbois B, Auxerrois B, Bequignol N, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Chenin B, Cot N, Folle blanche B, Gamay N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Grolleau G(), Grolleau N(), Melon B, Merlot N, Meslier Saint-François B, Pineau d'Aunis N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Romorantin B, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Chambourcin N, Chasan B(), Colobel N, Egiodola N(), Florental N, Gamay teinturier Fréaux N, Ganson N(), Garonnet N, Grolleau G, Grolleau N, Landal N, Léon Millot N, Meunier N, Odola N(), Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Seinoir N, Sémillon B, Seyval B, Villard noir N.

87. Département de la Haute-Vienne:

Samma druvsorter som för departementet Vienne.

88. Département des Vosges:

Samma druvsorter som för departementet Meuse.

89. Département de l'Yonne:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abouriou N, Aligoté B, Auxerrois B, César N(), Chardonnay B, Gamay N, Melon B, Meunier N, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Roublot B, Sacy B, Sauvignon B, Tressot N().

b) Godkända druvsorter:

César N, Chasan B(), Florental N, Gamay teinturier de Bouze N, Gamay teinturier de Chaudenay N, Gamay teinturier Fréaux N, Grolleau N, Landal N, Maréchal Foch N, Léon Millot N, Plantet N, Portan N(), Ravat blanc B, Tressot N.

90. Territoire de Belfort:

Samma druvsorter som för departementet Haute-Saône.

91. Département de l'Essonne:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

92. Département des Hauts-de-Seine:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

93. Département de la Seine-Saint-Denis:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

94. Département du Val-de-Marne:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

95. Département du Val-d'Oise:

Samma druvsorter som för departementet Loiret.

V. ITALIEN

1. Provincia di Aosta:

a) Rekommenderade druvsorter:

Blanc de Morgex B, Dolcetto N, Freisa N, Gamay N, Moscato bianco B, Müller Thurgau B, Nebbiolo N, Neyret N, Petit rouge N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot Nero N, Vien de Nus N.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Cornallin G(), Fumin N, Mayolet G(), Merlot N, Petite Arvine B(), Priè blanc B(), Priè rouge G(), Syrah N.

2. Provincia di Alessandria:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Malvasia di Casorzo N, Moscato bianco B, Müller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera bianca B, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato nero N, Nebbiolo N, Sangiovese N, Sauvignon B, Sylvaner verde B(), Timorasso B, Traminer aromatico B().

3. Provincia di Asti:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Malvasia di Casorzo N, Malvasia di Schierano N, Moscato bianco B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Nebbiolo N.

b) Godkända druvsorter:

Barbera bianca B, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato nero N, Müller Thurgau B(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Ruche N(), Sauvignon B(), Sylvaner verde B(), Timorasso B, Traminer aromatico B().

4. Provincia di Cuneo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Arneis B, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Grignolino N, Moscato bianco B, Nebbiolo N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N.

b) Godkända druvsorter:

Barbera bianca B, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Croatina N, Lambrusca di Alessandria N, Merlot N, Moscato nero N, Müller Thurgau B(), Neretta cuneese N, Pelaverga N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Sylvaner verde B(), Timorasso B(), Traminer aromatico B().

5. Provincia di Novara:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bonarda piemontese N, Croatina N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N.

b) Godkända druvsorter:

Durasa N.

6. Provincia di Torino:

a) Rekommenderade druvsorter:

Avana N, Avarengo N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Doux d'Henry N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Malvasia di Schierano N, Merlot N, Neretto di Bairo N, Plassa N, Sangiovese N.

b) Godkända druvsorter:

Lambrusca di Alessandria N, Neretta cuneese N.

7. Provincia di Vercelli:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bonarda piemontese N, Croatina N, Dolcetto N, Erbaluce B, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N(), Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Neretto di Bairo N.

8. Provincia di Genova:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albarola B, Bianchetta genovese B, Bosco B, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Pigato B, Rollo B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Moscato bianco B, Sangiovese N.

9. Provincia di Imperia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Dolcetto N, Pigato B, Rossese N, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Bosco B, Sangiovese N.

10. Provincia di La Spezia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albana B, Albarola B, Bosco B, Canaiolo N, Ciliegiolo N, Greco B, Malvasia B lunga o del Chianti B, Merlot N, Pollera nera N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet franc N().

11. Provincia di Savona:

a) Rekommenderade druvsorter:

Lumassina B, Pigato B, Rossese N, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Alicante N(), Barbera N, Dolcetto N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B().

12. Provincia di Bergamo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Croatina N, Franconia N, Incrocio terzi n. 1 N, Marzemino N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Prosecco B, Riesling italico B, Riesling renano B, Schiava grossa N.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Moscato di Scanzo N().

13. Provincia di Brescia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Croatina N, Incrocio terzi n. 1 N, Groppello di Mocasina N, Groppello di S. Stefano N, Groppello gentile N, Marzemino N, Merlot N, Montepulciano N, Nebbiolo N, Corvina veronese N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sangiovese N, Schiava gentile N, Schiava grigia N, Tocai friulano B, Trebbiano di Soave B, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Garganega B, Invernenga B(), Schiava grossa N.

14. Provincia di Como:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Croatina N, Marzemino N, Merlot N, Pinot bianco B, Riesling italico B, Sauvignon B, Schiava lombarda N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Sangiovese N.

15. Provincia di Cremona:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ancellotta N, Barbera N, Fortana N, Lambrusco maestri N, Lambrusco viadenese N.

b) Godkända druvsorter:

Merlot N, Raboso Veronese N.

16. Provincia di Mantova:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ancellotta N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Fortana N, Garganega B, Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco grasparossa N, Lambrusco maestri N, Lambrusco marani N, Lambrusco salamino N, Lambrusco viadenese N, Malvasia bianca di Candia B, Merlot N, Molinara N, Negrara trentina N, Pinot bianco B, Riesling italico B, Riesling renano B, Rondinella N, Sangiovese N, Tocai friulano B, Trebbiano di Soave B, Trebbiano giallo B, Trebbiano romagnolo B, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

17. Provincia di Milano:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ancellotta N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Croatina N, Freisa N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia istriana B, Merlot N, Riesling italico B, Riesling renano B, Uva rara N, Verdea B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

18. Provincia di Pavia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cortese B, Croatina N, Dolcetto N, Malvasia bianca di Candia B, Moscato bianco B, Müller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Uva rara N, Vespolina N.

b) Godkända druvsorter:

Bonarda piemontese N, Freisa N.

19. Provincia di Sondrio:

a) Rekommenderade druvsorter:

Fortana N, Merlot N, Nebbiolo N, Pignola valtellinese N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Riesling renano B, Rossola nera N.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N.

20. Provincia di Varese:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Merlot N, Nebbiolo N.

b) Godkända druvsorter:

Croatina N, Freisa N, Riesling italico B, Tocai friulano B.

21. Provincia di Bolzano:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Lagrein N, Malvasia N, Merlot N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Müller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Portoghese N, Riesling italico B, Riesling renano B, Schiava gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Sauvignon B, Sylvaner verde B, Traminer aromatico B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Kerner B().

22. Provincia di Trento:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Lagrein N, Lambrusco a foglia frastagliata N, Marzemino N, Merlot N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Müller Thurgau B, Nosiola B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Schiava gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Sylvaner verde B, Teroldego N, Traminer aromatico B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Bianchetta trevigiana B, Chardonnay B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Meunier N(), Negrara trentina N, Pavana N, Rebo N(), Trebbiano toscano B, Kerner B().

23. Provincia di Belluno:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bianchetta trevigiana B, Malvasia istriana B, Merlot N, Pavana N, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Sylvaner verde B, Trevisana nera N, Turca N.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

24. Provincia di Padova:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Garganega B, Merlot N, Moscato bianco B, Pinella B, Pinot bianco B, Prosecco B, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai friulano B.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Incrocio bianco fedit 51 C.S.G. B(), Marzemino N, Moscato giallo B(), Pinot grigio G, Pinot nero N, Trebbiano toscano B.

25. Provincia di Rovigo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Malvasia bianca di Candia B, Merlot N, Raboso veronese N, Riesling italico B, Tocai friulano B.

b) Godkända druvsorter:

Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

26. Provincia di Treviso:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Incrocio Manzoni 2.15 N, Malbech N, Marzemino N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Müller Thurgau

B, Prosecco B, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Riesling italico B, Sauvignon B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verdiso B, Verduzzo friulano B, Verduzzo trevigiano B.

b) Godkända druvsorter:

Bianchetta trevigiana B, Chardonnay B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Lambrusco di Sorbara N, Fertilia N(), Flavis B(), Italica B(), Malvasia istriana B, Nigra N(), Prodest N(), Refosco dal peduncolo rosso N, Wildbacher N(), Riesling renano B.

27. Provincia di Venezia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Malvasia istriana B, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Refosco dal peduncolo rosso N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B, Verduzzo trevigiano B.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N(), Chardonnay B(), Malbech N, Müller Thurgau B, Tocai rosso N().

28. Provincia di Verona:

a) Rekommenderade druvsorter:

Bianchetta trevigiana B, Corvina veronese N, Durella B, Garganega B, Lagrein N, Lambrusco a foglia frastagliata N, Merlot N, Molinara N, Müller Thurgau B, Negrara trentina N, Nosiala B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Rondinella N, Schiava gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Sylvaner verde B, Teroldego N, Tocai friulano B, Trebbiano di Soave B, Trebbiano toscano B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B(), Cortese B, Croatina N, Malvasia del Chianti B, Malvasia istriana B, Raboso veronese N, Rossignola N, Sangiovese N, Sauvignon B, Trebbiano giallo B, Trebbiano romagnolo B.

29. Provincia di Vicenza:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Durella B, Freisa N, Garganega B, Groppello gentile N, Marzemino N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Raboso veronese N, Riesling italico B, Riesling renano B, Rossignola N, Sauvignon B, Tocai friulano B, Tocai rosso N, Trebbiano di Soave B, Trebbiano toscano B, Vespaiola B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Chardonnay B(), Ciliegiolo N(), Incrocio bianco fedit 51 C.S.G. B(), Traminer aromatico B, Negrara trentina.

30. Provincia di Gorizia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Franconia N, Malvasia istriana B, Merlot N, Picolit B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Refosco dal peduncolo rosso N, Ribolla gialla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Terrano N, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Gamay N(), Malbech N(), Moscato giallo B(), Moscato rosa G(), Müller Thurgau B, Pignolo N(), Schioppettino N(), Sylvaner verde B(), Tazzelenghe N().

31. Provincia di Pordenone:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Malvasia istriana B, Marzemino N, Merlot N, Picolit B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Refosco dal peduncolo rosso N, Refosco nostrano N, Ribolla gialla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N(), Chardonnay B(), Franconia N, Lambrusco maestri N(), Malbech N, Moscato giallo B(), Moscato rosa G(), Müller Thurgau B, Raboso piave N, Raboso veronese N, Terrano N, Verduzzo trevigiano B.

32. Provincia di Trieste:

a) Rekommenderade druvsorter:

Garganega B, Malvasia istriana, Merlot N, Pinot nero N, Prosecco B, Refosco dal peduncolo rosso N, Sauvignon B, Sémillon B, Terrano N.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Malvasia B lunga o del Chianti B(), Piccola nera N, Pinot bianco B.

33. Provincia di Udine:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Malvasia istriana B, Merlot N, Müller Thurgau B, Picolit B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Prosecco B, Refosco dal peduncolo rosso N, Refosco nostrano N, Ribolla gialla B, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Verduzzo friulano B.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N(), Chardonnay B(), Franconia N, Gamay N(), Lambrusco maestri N(), Malbech N(), Marzemino N(), Moscato giallo B(), Moscato rosa G(), Pignolo N(), Schioppettino N(), Sylvaner verde B, Tazzelenghe N().

34. Provincia di Bologna:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albana B, Barbera N, Cabernet Sauvignon N, Ciliegiolo N, Fortana N, Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco grasparossa N, Lambrusco salamino N, Merlot N, Montu B, Pinot bianco B, Raboso veronese N, Riesling italico B, Sangiovese N, Sauvignon B, Trebbiano romagnolo B.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet franc N, Canina nera N, Mostosa B(), Negretto N, Pignoletto B(), Terrano N(), Tocai friulano B, Trebbiano toscano B.

35. Provincia di Ferrara:

a) Rekommenderade druvsorter:

Fortana N, Lambrusco maestri N, Merlot N, Sangiovese N, Sauvignon B, Tocai friulano B, Trebbiano romagnolo B.

b) Godkända druvsorter:

Albana B, Barbera N, Cabernet franc N, Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco salamino N, Malvasia bianca di Candia B, Montu B, Raboso veronese N, Trebbiano toscano B.

36. Provincia di Forlì:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albana B, Biancame B, Merlot N, Sangiovese N, Trebbiano romagnolo B.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N, Cabernet franc N, Canina nera N, Ciliegiolo N, Montepulciano N, Mostosa B(), Pinot bianco B, Ribolla gialla B(), Riesling italico B, Terrano N().

37. Provincia di Modena:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albana B, Ancellotta N, Fortana N, Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco grasparossa N, Lambrusco maestri N, Lambrusco marani N, Lambrusco salamino N, Lambrusco viadenese N, Montu B, Pinot bianco B, Raboso veronese N, Trebbiano modenese B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Ciliegiolo N, Merlot N, Sangiovese N, Sauvignon B, Sgavetta N, Trebbiano romagnolo B, Trebbiano toscano B, Uva tosca N.

38. Provincia di Parma:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bonarda piemontese N, Croatina N, Fortana N, Lambrusco maestri N, Malvasia di Candia B, Moscato bianco B, Pinot nero N, Sauvignon B.

b) Godkända druvsorter:

Malvasia bianca di Candia aromatica B().

39. Provincia di Piacenza:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bervedino B, Bonarda piemontese N, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Croatina N, Dolcetto N, Merlot N, Moscato bianco B, Müller Thurgau B, Ortrugo B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Sauvignon B, Trebbiano romagnolo B.

b) Godkända druvsorter:

Fortana B, Chardonnay B(), Verdea B, Malvasia bianca di Candia aromatica B().

40. Provincia di Ravenna:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albana B, Fortana B, Merlot N, Montu B, Sangiovese N, Trebbiano romagnolo B.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N(), Barbera N, Cabernet franc N, Canina nera N, Ciliegiolo N, Mostosa B(), Negretto N, Pinot bianco B, Raboso veronese N(), Sauvignon B, Terrano N(), Tocai friulano B.

41. Provincia di Reggio Emilia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ancellotta N, Croatina N, Lambrusco maestri N, Lambrusco marani N, Lambrusco montericco N, Lambrusco salamino N, Malvasia bianca di Candia B, Marzemino N, Sauvignon B, Sgavetta N, Trebbiano romagnolo B.

b) Godkända druvsorter:

Fortana N, Lambrusco di Sorbara N, Lambrusco grasparossa N, Merlot N, Moscato bianco B, Pinot bianco B, Uva tosca N.

42. Provincia di Arezzo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Canaiolo N, Ciliegiolo N, Colorino N, Malvasia del Chianti B, Sangiovese N, Trebbiano B, Vernaccia di S. Gimignano B.

b) Godkända druvsorter:

Gamay N, Grechetto B, Malvasia N().

43. Provincia di Firenze:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cabernet Sauvignon N, Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Colorino N, Malvasia del Chianti B, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet franc N, Chardonnay B(), Ciliegiolo N, Gamay N, Malvasia nera di Brindisi N, Mammolo N, Merlot N, Müller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sauvignon B, Syrah N, Traminer aromatico B, Vermentino B, Vernaccia di S. Gimignano B.

44. Provincia di Grosseto:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Alicante N, Ansonica B, Canaiolo nero N, Ciliegiolo N, Colorino N, Greco B, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Mammolo N, Montepulciano N, Pinot grigio G, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Verdello B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Canaiolo bianco B.

45. Provincia di Livorno:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Ansonica N, Biancone di Portoferraio B, Canaiolo nero N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet Sauvignon N(), Ciliegiolo N, Clairette B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G.

46. Provincia di Lucca:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Canaiolo nero N, Ciliegiolo N, Colorino N, Grechetto B, Greco B, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Merlot N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Roussane B, Sangiovese N, Sauvignon B, Sémillon B, Syrah N, Trebbiano toscano B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Alicante Bouschet N(), Aleatico N, Ansonica B, Bonamico N, Malvasia bianca di Candia B, Mammolo N, Moscato bianco B(), Verdea B.

47. Provincia di Massa Carrara:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albarola B, Barsaglina N, Caloria N, Durella B, Greco B, Groppello di S. Stefano N, Groppello gentile N, Livornese bianca B, Pollera nera N, Sangiovese N, Schiava gentile N, Vermentino B, Vermentino nero N.

b) Godkända druvsorter:

Bracciola nera N, Canaiolo nero N, Ciliegiolo N, Colombana nera N, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Trebbiano toscano B, Verdello B.

48. Provincia di Pisa:

a) Rekommenderade druvsorter:

Canaiolo nero N, Ciliegiolo N, Colorino N, Malvasia del Chianti B, Sangiovese N, Syrah N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Albana B(), Albarola B, Ancellotta N(), Bonamico N, Cabernet franc N(), Canaiolo bianco B, Canina nera N, Malvasia bianca di Candia B(), Malvasia nera di Brindisi N, Malvasia nera di Lecce N, Mazzese N, Merlot N, Montepulciano N, Pinot bianco B, Sauvignon B, Teroldego N, Verdea B(), Vermentino B, Vernaccia di S. Gimignano B.

49. Provincia di Pistoia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Ciliegiolo N, Colorino N, Malvasia del Chianti B, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Bonamico N, Bracciola nera N, Canina nera N, Foglia tonda N, Malvasia nera di Brindisi N, Mammolo N, Syrah N, Verdicchio bianco B, Vermentino B, Vernaccia di S. Gimignano B.

50. Provincia di Siena:

a) Rekommenderade druvsorter:

Brunello di Montalcino N, Canaiolo nero N, Colorino N, Grechetto B, Malvasia del Chianti B, Mammolo N, Moscato bianco B, Prugnolo gentile N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Vernaccia di S. Gimignano B.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Ciliegiolo N, Foglia tonda N.

51. Provincia di Ancona:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Alicante N, Barbera N, Biancame B, Carignano N, Ciliegiolo N, Incrocio Bruni 54 B, Malvasia del Chianti B, Lacrima N, Malvasia bianca di Candia B, Montepulciano N, Passerina B, Pinot nero N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B, Vernaccia nera N, Pecorino B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

52. Provincia di Ascoli Piceno:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante N, Barbera N, Biancame B, Bombino bianco B, Ciliegiolo N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Passerina B, Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B, Vermentino B.

b) Godkända druvsorter:

Canaiolo nero N, Gaglioppo N, Montonico bianco B, Mostosa B.

53. Provincia di Macerata:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bombino bianco B, Cabernet franc N, Ciliegiolo N, Grechetto B, Incrocio Bruni 54 B, Lacrima N, Maceratino B, Maiolica N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia toscana B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Passerina B, Pecorino B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Sangiovese N, Vernaccia nera N, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

54. Provincia di Pesaro:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albana B, Alicante N, Barbera N, Biancame B, Cabernet franc N, Ciliegiolo N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Pinot grigio G, Riesling italico B, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Lacrima N, Pinot nero N, Tocai friulano B.

55. Provincia di Perugia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N, Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Gamay N, Garganega B, Grechetto B, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Pinot bianco B, Pinot nero N, Riesling italico B, Sagrantino N, Sangiovese N, Tocai friulano B, Trebbiano spoletino B, Trebbiano toscano B, Verdello B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Biancame B, Cabernet Sauvignon N(), Pecorino B, Vernaccia di S. Gimignano B, Vernaccia nera N.

56. Provincia di Terni:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Cesanese comune N, Ciliegiolo N, Colorino N, Dolcetto N, Garganega B, Grechetto B, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Pinot nero N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Verdello B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

57. Provincia di Frosinone:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bellone B, Bombino bianco B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Cesanese comune N, Cesanese d'Affile N, Malvasia bianca di Candia B, Montepulciano N, Montonico bianco B, Passerina B, Sangiovese N, Syrah N, Trebbiano giallo B, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Malvasia del Lazio B, Merlot N, Mostosa B, Olivella nera N, Sciascinoso N.

58. Provincia di Latina:

a) Rekommenderade druvsorter:

Abbuoto N, Bellone B, Bombino bianco B, Cesanese comune N, Ciliegiolo N, Greco nero N, Greco B, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Lazio B, Merlot N, Montepulciano N, Moscato di Terracina B, Nero buono di Cori N, Sangiovese N, Trebbiano giallo B, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

59. Provincia di Rieti:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bellone B, Cabernet franc N, Canaiolo nero N, Cesanese comune N, Cesanese d'Affile N, Ciliegiolo N, Grechetto B, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Malvasia del Lazio B, Merlot N, Pecorino B, Riesling italico B, Sangiovese N, Trebbiano giallo B, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Alicante N, Bombino bianco B, Carignano N, Montepulciano N, Mostosa B, Tocai friulano B, Verdicchio bianco B.

60. Provincia di Roma:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bellone B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Cabernet franc N, Canaiolo nero N, Carignano N, Cesanese comune N, Cesanese d'Affile N, Ciliegiolo N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Lazio B, Merlot N, Montepulciano N, Sangiovese N, Trebbiano giallo B, Trebbiano toscano B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Greco bianco B, Pinot bianco B, Pinot nero N, Moscato bianco B, Trebbiano di Soave B, Trebbiano romagnolo B().

61. Provincia di Viterbo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Barbera N, Bellone B, Canaiolo bianco B, Canaiolo nero N, Cesanese d'Affile N, Grechetto rosso N, Greco B, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Moscato bianco B, Sangiovese N, Tocai friulano B, Trebbiano giallo B, Trebbiano toscano B, Verdello B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Bombino bianco B, Carignano N, Ciliegiolo N, Malvasia del Lazio B, Mostosa B, Vernaccia di S. Gimignano B, Trebbiano romagnolo B().

62. Provincia di Avellino:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Barbera N, Coda di volpe bianca B, Fiano B, Greco B, Piedirosso N, Sangiovese N, Sciascinoso N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Aleatico N, Bombino bianco B, Malvasia bianca B.

63. Provincia di Benevento:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Barbera N, Coda di volpe bianca B, Falanghina B, Greco B, Lambrusco maestri N, Merlot N, Montepulciano N, Piedirosso N, Sangiovese N, Sciascinoso N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Malvasia bianca di Candia B(), Primitivo N.

64. Provincia di Caserta:

a) Rekommenderade druvsorter:

Asprinio bianco B, Coda di volpe bianca B, Primitivo N, Sangiovese N.

b) Godkända druvsorter:

Aglianico N, Barbera N, Falanghina B, Fiano B, Montepulciano N, Piedirosso N, Uva di Troia N.

65. Provincia di Napoli:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Asprinio bianco B, Barbera N, Biancolella B, Coda di volpe bianca B, Falanghina B, Forastera B, Greco B, Guarnaccia B, Merlot N, Piedirosso N, Sciascinoso N, Verdeca B.

b) Godkända druvsorter:

Bombino bianco B, Greco nero N, Montonico bianco B, Sangiovese N, S. Lunardo B.

66. Provincia di Salerno:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Barbera N, Biancolella B, Cesanese comune N, Fiano B, Greco B, Malvasia bianca B, Moscato bianco B, Piedirosso N, Sangiovese N, Sciascinoso N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Aleatico N, Bombino bianco B, Coda di volpe bianca B, Falanghina B, Malvasia nera N, Montepulciano N, Primitivo N.

67. Provincia di Chieti:

a) Rekommenderade druvsorter:

Bombino bianco B, Ciliegiolo N, Cococciola B, Maiolica N, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Pecorino N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling renano B, Sangiovese N, Sylvaner verde B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Trebbiano toscano B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Montonico bianco B, Regina B, Regina dei vigneti B.

68. Provincia di Aquila:

a) Rekommenderade druvsorter:

Bombino bianco B, Ciliegiolo N, Cococciola B, Malvasia del Chianti B, Montepulciano N, Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sangiovese N, Sylvaner verde B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Trebbiano toscano B, Veltliner B, Verdicchio bianco B.

b) Godkända druvsorter:

Mostosa B.

69. Provincia di Pescara:

a) Rekommenderade druvsorter:

Barbera N, Bombino bianco B, Ciliegiolo N, Cococciola B, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sangiovese N, Sylvaner verde B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Trebbiano toscano B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

70. Provincia di Teramo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Biancame B, Bombino bianco B, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Malbech N, Malvasia del Chianti B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sangiovese N, Sylvaner verde B, Tocai friulano B, Traminer aromatico B, Trebbiano toscano B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

71. Provincia di Campobasso e Isernia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Barbera N, Bombino bianco B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Malvasia del Chianti B, Montepulciano N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Sylvaner verde B, Sangiovese N, Traminer aromatico B, Trebbiano toscano B, Veltliner B.

b) Godkända druvsorter:

Bovale grande N, Ciliegiolo N, Incrocio manzoni 6.0.13 B(), Garganega B(), Moscato bianco B, Sauvignon B().

72. Provincia di Bari:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Aglianico N, Bianco d'Alessano B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Fiano B, Malbech N, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Merlot N, Montepulciano N, Moscato bianco B, Pampanuto B, Primitivo N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Uva di Troia N, Verdeca B, Lambrusco maestri N.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Garganega B(), Greco di Tufo B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Lacrima N, Malvasia nera di Lecce N(), Moscatello selvatico B(), Piedirosso N, Pinot bianco B(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B(), Trebbiano giallo B, Vermentino B().

73. Provincia di Brindisi:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Bianco d'Alessano B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Fiano B, Francavidda B, Impigno B, Malbech N, Lambrusco maestri N, Malvasia bianca B, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Malvasia nera di Lecce N, Merlot N, Montepulciano N, Moscato bianco B, Negro amaro N, Notardomenico N, Ottavianello N, Primitivo N, Sangiovese N, Susumaniello N, Trebbiano toscano B, Uva di Troia N, Verdeca B.

b) Godkända druvsorter:

Aglianico N(), Barbera N, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Garganega B(), Grillo B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Moscatello selvatico B(), Pinot bianco B(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B(), Vermentino B().

74. Provincia di Foggia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Aleatico N, Barbera N, Bombino bianco B, Bombino nero N, Lambrusco maestri N, Malbech N, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Merlot N, Montepulciano N, Moscato bianco B, Negro amaro N, Primitivo N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Uva di Troia N, Verdeca B, Greco di Tufo B.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Ciliegiolo N, Cococciola B, Garganega B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Malvasia nera di Lecce N(), Moscatello selvatico B(), Montonico bianco B, Mostosa B, Pinot bianco B(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B(), Vermentino B().

75. Provincia di Lecce:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aleatico N, Bombino bianco B, Bombino nero N, Lambrusco maestri N, Malbech N, Malvasia bianca B, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Malvasia nera di Lecce N, Merlot N, Montepulciano N, Moscato bianco B, Negro amaro N, Primitivo N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Aglianico N(), Asprinio B(), Barbera N, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Garganega B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Moscatello selvatico B(), Pinot bianco B(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B(), Vermentino B().

76. Provincia di Taranto:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Aleatico N, Bianco d'Alessano B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Fiano B, Lambrusco maestri N, Malbech N, Malvasia del Chianti B, Malvasia nera di Brindisi N, Malvasia nera di Lecce N, Merlot N, Montepulciano N, Negro amaro N, Primitivo N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Verdeca B.

b) Godkända druvsorter:

Ancellotta N, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Garganega B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Malvasia bianca di Candia B, Moscatello selvatico B(), Pinot bianco B(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B(), Trebbiano romagnolo B, Vermentino B().

77. Provincia di Matera:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Aglianicone N, Bombino bianco B, Bombino nero N, Ciliegiolo N, Malvasia bianca di Basilicata B, Malvasia nera di Basilicata N, Montepulciano N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Aleatico N, Chardonnay B(), Moscato bianco B, Pinot grigio G(), Primitivo N.

78. Provincia di Potenza:

a) Rekommenderade druvsorter:

Aglianico N, Aglianicone N, Aleatico N, Asprinio bianco B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Ciliegiolo N, Fiano B, Malvasia bianca di Basilicata B, Malvasia nera di Basilicata N, Montepulciano N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B(), Pinot grigio G().

79. Provincia di Catanzaro:

a) Rekommenderade druvsorter:

Gaglioppo N, Greco bianco B, Greco nero N, Magliocco canino N, Malvasia bianca B, Marsigliana nera N, Nocera N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Malvasia nera di Brindisi N, Merlot N(), Nerello cappuccio N, Nerello Mascalese N(), Pinot bianco B(), Prunesta N, Riesling italico B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B().

80. Provincia di Cosenza:

a) Rekommenderade druvsorter:

Gaglioppo N, Greco nero N, Guarnaccia B, Magliocco canino N, Malvasia bianca B, Nerello cappuccio N.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Chardonnay B(), Greco bianco B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Malvasia nera di Brindisi N, Merlot N(), Montonico bianco B, Moscato bianco B, Pecorello N, Pinot bianco B(), Riesling italico B(), Sangiovese N, Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B().

81. Provincia di Reggio Calabria:

a) Rekommenderade druvsorter:

Castiglione N, Gaglioppo N, Greco bianco B, Nocera N, Prunesta N.

b) Godkända druvsorter:

Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Calabrese N, Chardonnay B(), Greco nero N, Guardavalle B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B(), Malvasia bianca B, Malvasia nera di Brindisi N, Merlot N(), Montonico bianco B, Nerello cappuccio N, Pinot bianco B(), Riesling italico B(), Sauvignon B(), Sémillon B(), Traminer aromatico B().

82. Provincia di Agrigento:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Grillo B, Nerello mascalese N, Perricone N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Gaglioppo N, Nerello cappuccio N, Vernaccia di S. Gimignano B.

83. Provincia di Caltanissetta:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albanello B, Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Catarratto bianco comune B, Malvasia bianca B, Vernaccia di S. Gimignano B.

84. Provincia di Catania:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alicante N, Ansonica B, Calabrese N, Carricante B, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Minnella bianca B, Montonico bianco B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Gaglioppo N, Grecanico dorato B, Malvasia bianca B, Moscato bianco B, Vernaccia di S. Gimignano B.

85. Provincia di Enna:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albanello B, Ansonica B, Calabrese N, Carricante B, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Grillo B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Malvasia bianca B, Moscato bianco B, Vernaccia di S. Gimignano B.

86. Provincia di Messina:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Corinto nero N, Frappato di Vittoria N, Grillo B, Malvasia di Lipari B, Nerello cappuccio N, Nerello mascalese N, Nocera N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Alicante N, Barbera N, Carricante B, Gaglioppo N, Perricone N, Vernaccia di S. Gimignano B.

87. Provincia di Palermo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Calabrese N, Catanese nero N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Grillo B, Nerello mascalese N, Perricone, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Carricante B, Moscato giallo B, Vernaccia di S. Gimignano B.

88. Provincia di Ragusa:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Damaschino B, Frappato di Vittoria N, Montonico bianco B, Nerello Mascalese N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Vernaccia di S. Gimignano B.

89. Provincia di Siracusa:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Grillo B, Malvasia bianca B, Montonico bianco B, Moscato bianco B, Nerello mascalese N, Nocera N, Damaschino B, Frappato di Vittoria N, Trebbiano toscano B.

b) Godkända druvsorter:

Albanello B(), Barbera N, Grecanico dorato B, Perricone N(), Vernaccia di S. Gimignano B.

90. Provincia di Trapani:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Calabrese N, Catarratto bianco comune B, Catarratto bianco lucido B, Frappato di Vittoria N, Grecanico dorato B, Grillo B, Nerello mascalese N, Perricone N, Sangiovese N, Trebbiano toscano B, Zibibbo B.

b) Godkända druvsorter:

Barbera N, Damaschino B, Vernaccia di S. Gimignano B.

91. Provincia di Cagliari:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albaranzeuli bianco B, Alicante bouschet N, Arvesiniadu B, Barbera N, Bovale grande N, Bovale sardo N, Caddiu N, Cagniulari N, Canaiolo nero N, Cannonao N, Carignano N, Clairette B, Girò N, Greco nero N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia di Sardegna B, Monica N, Moscato bianco B, Nasco B, Nieddera N, Nuragus B, Pascale di Cagliari N, Sangiovese N, Semidano B, Torbato B, Trebbiano romagnolo B, Trebbiano toscano B, Vermentino B, Vernaccia di Oristano B, Vernaccia di S. Gimignano B.

b) Godkända druvsorter:

Aglianico N(), Aleatico N(), Ancellotta N(), Barbera sarda N(), Biancolella B(), Bombino nero N(), Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Falanghina B(), Forastera B(), Garganega B(), Gaglioppo N, Malvasia nera N(), Merlot N(), Montepulciano N(), Nebbiolo N(), Pinot bianco B(), Pinot grigio G(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Traminer aromatico().

92. Provincia di Nuoro:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albaranzeuli bianco B, Albaranzeuli nero N, Barbera sarda N, Bovale grande N, Bovale sardo N, Cannonao N, Carignano N, Girò N, Malvasia di Sardegna B, Monica N, Moscato bianco B, Nieddera N, Nieddu Mannu N, Nuragus B, Pascale di Cagliari N, Retagliado bianco B, Semidano B, Trebbiano romagnolo B, Torbato B, Vermentino B, Vernaccia di S. Gimignano B.

b) Godkända druvsorter:

Aglianico N(), Aleatico N(), Ancellotta N(), Barbera N(), Biancolella B(), Bombino nero N(), Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Dolcetto N, Falanghina B(), Forastera B(), Garganega B(), Malvasia nera N(), Merlot N(), Montepulciano N(), Nebbiolo N(), Pinot bianco B(), Pinot grigio G(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Traminer aromatico B(), Vernaccia di Oristano B.

93. Provincia di Oristano:

a) Rekommenderade druvsorter:

Albaranzeuli bianco B, Alicante bouschet N, Arvesiniadu B, Barbera N, Bovale grande N, Bovale sardo N, Caddiu N, Cagniulari N, Canaiolo nero N, Cannonao N, Carignano N, Clairette B, Girò N, Greco nero N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia di Sardegna B, Monica N, Moscato bianco B, Nasco B, Nieddera N, Nuragus B, Pascale di Cagliari N, Retagliado bianco B, Sangiovese N, Semidano B, Trebbiano romagnolo B, Trebbiano toscano B, Vermentino B, Vernaccia di Oristano B, Vernaccia di S. Gimignano B.

b) Godkända druvsorter:

Aleatico N(), Aglianico N(), Ancellotta N(), Barbera sarda N(), Biancolella B(), Bombino nero N(), Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Falanghina B(), Forastera B(), Garganega B(), Gaglioppo N, Malvasia nera N(), Merlot N(), Montepulciano N(), Nebbiolo N(), Pinot bianco B(), Pinot grigio G(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Traminer aromatico B(), Torbato B().

94. Provincia di Sassari:

a) Rekommenderade druvsorter:

Arvesiniadu B, Barbera N, Bovale grande N, Bovale sardo N, Cagniulari N, Cannonao N, Caricagiola N, Carignano N, Girò N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia di Sardegna B, Monica N, Moscato bianco B, Nasco B, Nuragus B, Pascale di Cagliari N, Retagliado bianco B, Sangiovese N, Tocai friulano B, Torbato B, Trebbiano toscano B, Vermentino B, Vernaccia di S. Gimignano B.

b) Godkända druvsorter:

Aglianico N(), Aleatico N(), Ancellotta N(), Barbera sarda N(), Biancolella B(), Bombino nero N(), Cabernet franc N(), Cabernet Sauvignon N(), Clairette B, Dolcetto N, Falanghina B(), Forastera B(), Garganega B(), Malvasia nera N(), Merlot N(), Montepulciano N(), Nebbiolo N(), Pinot bianco B(), Pinot grigio G(), Pinot nero N(), Riesling italico B(), Riesling renano B(), Sauvignon B(), Traminer aromatico B(), Vernaccia di Oristano B.

VI. LUXEMBURG

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Chardonnay B, Elbling B(), Gamay N, Muscat-Ottonel B, Pinot blanc B, Pinot gris G, Pinot noir N, Riesling B, Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner B, Gewürztraminer Rs.

b) Godkända druvsorter:

Elbling B.

VII. NEDERLÄNDERNA

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Müller-Thurgau B, Pinot gris G, Pinot noir N, Riesling B, Rieslaner B, Sylvaner B, Gewürztraminer Rs.

b) Godkända druvsorter:

Chardonnay B, Muscat-Ottonel B, Sauvignon B.

VIII. FÖRENADE KUNGARIKET

a) Rekommenderade druvsorter:

Auxerrois B, Müller-Thurgau B, Wrotham Pinot.

b) Godkända druvsorter:

Bacchus B, Chardonnay B, Ehrenfelser B, Faber B, Huxelrebe B, Kanzler B, Kerner B, Madeleine angevine B, Madeleine royale B, Madeleine Sylvaner B, Mariensteiner B, Ortega B, Perle Rs, Pinot noir N, Ruländer G, Seyval B, Siegerrebe Rs.

UNDERAVDELNING 2: Tillfälligt godkända druvsorter

För varje administrativ enhet eller del av sådan enhet i underavdelning 1 skall de tillfälligt godkända druvsorterna vara de som odlas inom den aktuella adminstrativa enheten eller inom den berörda delen därav, i den mån de inte anges i underavdelning 1 och inte är föremål för

- undersökning av odlingsvärdet

- vetenskaplig forskning,

- urvals- eller korsningsstudier.

Följande druvsorter är dock inte införda i klassificeringen: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton och Herbémont.

AVDELNING 2 BORDSDRUVSORTER

I. BELGIEN

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N (= Ribier), Gros Colman N, Canon Hall B, Frankenthal N, Léopold III N, Muscat d'Alexandrie B, Royal N.

b) Godkända druvsorter:

Black Alicante N, Gradisca B, Italia B, Muscat de Hambourg N.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

II. GREKLAND

1. Íïìïß ¸âñïõ (Èvrou), Ñïäüðçò (Rodòpis), ÎÜíèçò (Xànthis), ÄñÜìáò (Dràmas), Óåññþí (Serròn):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ñïæáêß (Rozakì) B, ainoastaan nomos Èvrou -alueelle.

b) Godkända druvsorter:

Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ñïæáêß (Rozakì) B, Ñïæáêß ìáýñï (Rozakì màvro) N, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, Ôóáïýóé (Tsaoùssi) B, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

2. Íïìüò ÊáâÜëáò (Kavàlas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Italia B, Ñïæáêß (Rozakì) B.

b) Godkända druvsorter:

Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ñïæáêß ìáýñï (Rozakì màvro) N.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

3. Íïìïß Èåóóáëïíßêçò (Thessalonìkis), ×áëêéäéêÞò (Chalkidikìs), Ðéåñßáò (Pierìas), Êéëêßò (Kilkìs):

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Cardinal Rg, Calmeria B, Italia B, Ñïæáêß (Rozakì) B.

b) Godkända druvsorter:

Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Muscat Reine des vignes B, ¼øéìïò ÅäÝóóçò (Opsimos Edéssis) B, Perlette B.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

4. Íïìïß Çìáèßáò (Imathìas), ÐÝëëçò (Péllis), Öëùñßíçò (Florìnis), ÊáóôïñéÜò (Kastoriàs), ÊïæÜíçò (Kozànis), Ãñåâåíþí (Grevenòn):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Calmeria B, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, ¼øéìïò ÅäÝóóçò (Opsimos Edéssis), Ñïæáêß (Rozakì) B, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

5. Íïìüò Ëáñßóçò (Larìssis):

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Cardinal Rg.

b) Godkända druvsorter:

Calmeria B, Italia B, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ñïæáêß (Rozakì) B.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

6. Íïìïß Ìáãíçóßáò (Magnissìas), Êáñäßôóçò (Kardìtsis), ÔñéêÜëùí (Trikàlon), Öèéþôéäïò (Fthiòtidos):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Cardinal Rg, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Muscat Reine des vignes B, Ñïæáêß B (Rozakì), Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

7. Íïìïß Éùáííßíùí (Ioannìnon), Èåóðñùôßáò (Thesprotìas), ÐñåâÝæçò (Prevèzis), ¶ñôçò (Àrtis), ËåõêÜäïò (Lefkàdos), Êåñêýñáò (Kerk´yras):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ainoastaan nomos Êåñêýñáò (Kerk´yras) -alueelle: Cardinal Rg, Ñïæáêß (Rozakì) B.

b) Godkända druvsorter:

Áåôïíý÷é (Aetonychi) B, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, Ôóáïýóé (Tsaoùssi) B, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

8. Íïìïß Êïñéíèßáò (Korinthìas), Á÷áÀáò (Achaìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

Calmeria B, Cardinal Rg, Gold B, Italia B, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

b) Godkända druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

9. Íïìïß Áñãïëßäïò (Argolìdos), Áñêáäßáò (Arkadìas), Ëáêùíßáò (Lakonías), Ìåóóçíßáò (Messinìas), Çëåßáò (Ilìas), Æáêýíèïõ (Zaknthou), Êåöáëëçíßáò (Kefallinìas), Áéôùëïáêáñíáíßáò (Etoloakarnanìas), Öùêßäïò (Fokìdos):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áåôïíý÷é (Aetonychi) B, Cardinal Rg, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

10. Íïìïß Åõâïßáò (Evìas), ÊõêëÜäùí (Kyklàdon), ÄùäåêáíÞóïõ (Dodekkanìssou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Cardinal Rg, Italia B, Ñïæáêß (Rozakì) B(), Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

b) Godkända druvsorter:

Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

11. Íïìïß Âïéùôßáò (Viotìas), ÁôôéêÞò (Attikìs), Ðåéñáéþò (Pireòs), ËÝóâïõ (Lésvou), ×ßïõ (Chìou), ÓÜìïõ (Sàmou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Áåôïíý÷é (Aetonychi) B, ÁõãïõëÜôï (Avgoulàto) B, Cardinal Rg, Ìïó÷Üôï Áìâïýñãïõ (Moschàto Amvoùrgou) N, Ìïó÷Üôï Áëåîáíäñåßáò (Moschàto Alexandrìas) B, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óéäåñßôçò (Siderìtis) Rs, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

12. Íïìïß Ëáóéèßïõ (Lasithìou), Çñáêëåßïõ (Iraklìou), Ñåèýìíçò (Rethìmnis), ×áíßùí (Chanìon):

a) Rekommenderade druvsorter:

Cardinal Rg, Ñïæáêß (Rozakì) B, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

b) Godkända druvsorter:

Aledo B, Alphonse Lavallée N, Ohanez B, ÖñÜïõëá (Fràoula) Rg.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

III. FRANKRIKE

1. Département des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrenées-Orientales, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Var och de Vaucluse:

a) Rekommenderade druvsorter:

Admirable de Courtiller B, Alphonse Lavallée N, Cardinal Rs, Chasselas (doré, muscat, rosé), Clairette (toutes variétés), Dabouki B, Danam, Danlas B, Datal B, Dattier de Beyrouth B, Gros Vert B, Italia B, Jaoumet B, Lival N, Madeleines (toutes variétés), Mireille, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N, oeillade N, Olivette blanche B, Olivette noire N, Perlette B, Ribol N, Servant B, Sultanine B, Valensi N.

b) Godkända druvsorter:

Ignea Rs, Panse précoce B, Perlaut B, Perle de Csaba B, Reine des vignes B.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

2. De departement i avdelning 1 underavdelning 1 kapitel IV som inte anges i föregående stycke:

a) Rekommenderade druvsorter:

Chasselas doré B().

b) Godkända druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Chasselas (toutes variétés), Madeleines (toutes variétés), Muscat de Hambourg N.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Admirable de Courtiller B, Cardinal Rg, Clairettes (toutes variétés), Dabouki B, Dattier de Beyrouth B, Gros Vert B, Ignas Rs, Italia B, Jaoumet B, Muscat d'Alexandrie B, OEillade N, Olivette blanche B, Olivette noire N, Panse précoce B, Perle de Csaba B, Perlette B, Reine des vignes B, Servant B, Sultanine B, Valensi N.

IV. ITALIEN

1. Regione Valle d'Aosta:

a) Rekommenderade druvsorter:

Chasselas dorato B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

2. Regione Piemonte:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Annamaria B, Cardinal N, Chasselas dorato B, Delizia di vaprio B, Italia B, Moscato d'Adda N, Moscato d'Amburgo N, Panse precoce B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Perla di Csaba B, Regina B.

3. Regione Liguria:

a) Rekommenderade druvsorter:

Italia B, Moscato d'Amburgo N, Panse precoce N, Regina B, Regina dei vigneti B, Servant B.

b) Godkända druvsorter:

Cardinal N, Chasselas dorato B, Gros vert B, Primus B, Verdea B, Zibibbo B.

4. Regione Lombardia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Annamaria B, Chasselas dorato B, Delizia di Vaprio B, Italia B, Moscato d'Adda N, Moscato d'Amburgo N, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Cardinal N, Perala di Csaba B, Primus B, Zibibbo B.

5. Regione Trentino - Alto Adige:

a) Rekommenderade druvsorter:

Moscato d'Amburgo N.

b) Godkända druvsorter:

Delizia di Vaprio B, Italia B, Regina B.

6. Regione Veneto:

a) Rekommenderade druvsorter:

Delizia di Vaprio B, Italia B, Moscato d'Adda N, Moscato d'Amburgo N, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Chasselas dorato B, Lattuario nero N, Moscato di Terracina B, Perla di Csaba B, Perlona B, Verdea B, Zibibbo B.

7. Regione Friuli - Venezia Giulia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Chasselas Dorato B, Italia B, Moscato d'Adda N, Moscato d'Amburgo N, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Perla di Csaba B.

8. Regione Emilia-Romagna:

a) Rekommenderade druvsorter:

Chasselas dorato B, Delizia di Vaprio B, Italia B, Moscato d'Amburgo N, Regina B, Regina dei vigneti B, Verdea B.

b) Godkända druvsorter:

Angela B, Cardinal N, Moscato d'Adda N, Moscato di Terracina B, Perla di Csaba B, Pizzutello bianco B, Zibibbo B.

9. Regione Toscana:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Cardinal N, Chasselas dorato B, Italia B, Moscato d'Amburgo N, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B, Verdea B.

b) Godkända druvsorter:

Delizia di Vaprio B, Moscato di Terracina B, Pizzutello bianco B, Primus B, Zibibbo B.

10. Regione Marche:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Cardinal N, Moscato d'Amburgo N, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Chasselas dorato B, Delizia di Vaprio B, Moscato d'Adda N, Panse precoce B, Perla di Csaba B, Moscato di Terracina B, Zibibbo B.

11. Regione Umbria:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cardinal N, Chasselas dorato B, Italia B, Moscato d'Amburgo N, Regina B.

b) Godkända druvsorter:

Moscato di Terracina B.

12. Regione Lazio:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Angelo Pirovano G, Annamaria B, Cardinal N, Italia B, Lattuario nero N, Moscato d'Adda N, Moscato di Terracina B, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Chasselas dorato B, Delizia di Vaprio B, Red Emperor G, Pizzutello bianco B.

13. Regione Campania:

a) Rekommenderade druvsorter:

Catalanesca B, Italia B, Regina B.

b) Godkända druvsorter:

Baresana B, Cardinal N, Chasselas dorato B, Delizia di Vaprio B, Lattuario nero N, Moscato d'Amburgo N, Moscato di Terracina B, Panse precoce B, Pizzutello bianco B, Primus B, Regina dei vigneti B, Zibibbo B.

14. Regione Abruzzo:

a) Rekommenderade druvsorter:

Italia B, Regina B.

b) Godkända druvsorter:

Cardinal N, Chasselas dorato B, Emperor G, Moscato d'Amburgo N, Moscato di Terracina B, Panse precoce B, Pizzutello bianco B, Prunesta N, Regina dei vigneti B.

15. Regione Molise:

a) Rekommenderade druvsorter:

Cardinal N, Regina B.

b) Godkända druvsorter:

Baresana B, Lattuario nero N, Pizzutello bianco B, Zibibbo B.

16. Regione Puglia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Almeria B, Baresana B, Cardinal N, Ciminnita B, Italia B, Lattuario nero N, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Chasselas dorato B, Emperor G, Moscato d'Amburgo N, Moscato di Terracina B, Perlette B, Pizzutello bianco B, Primus B, Prunesta N, Sultanina bianca B, Zibibbo B.

17. Regione Basilicata:

a) Rekommenderade druvsorter:

Almeria B, Alphonse Lavallée N, Cardinal N, Italia B, Primus B, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Baresana B, Lattuario nero N, Moscato d'Amburgo N.

18. Regione Calabria:

a) Rekommenderade druvsorter:

Italia B, Lattuario nero N, Olivetta vibonese N, Panse precoce B, Regina B, Zibibbo B.

b) Godkända druvsorter:

Baresana B, Cardinal N, Emperor G, Moscato di Terracina B, Perlette B, Regina dei vigneti B, Sultanina bianca B.

19. Regione Sicilia:

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Cardinal N, Italia B, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B.

b) Godkända druvsorter:

Almeria B, Baresana B, Chasselas dorato B, Ciminnita B, Emperor G, Lattuario nero N, Moscato d'Amburgo N, Perla di Csaba B, Perlette B, Pizzutello bianco B, Prunesta N, Sultanina bianca B.

20. Regione Sardegna:

a) Rekommenderade druvsorter:

Italia B, Panse precoce B, Regina B, Regina dei vigneti B, Zibibbo B.

b) Godkända druvsorter:

Almeria B, Baresana B, Cardinal N, Catalanesca B, Chasselas dorato B, Delizia di Vaprio B, Emperor G, Lattuario nero N, Moscato d'Adda N, Moscato d'Amburgo N, Moscato di Terracina B, Perla di Csaba B, Perlette B, Perlona B, Pizzutello bianco B, Sultanina bianca N.

V. NEDERLÄNDERNA

a) Rekommenderade druvsorter:

Alphonse Lavallée N, Gros Colman N, Canon Hall B, Frankenthal N, Muscat d'Alexandrie B, Royal N.

b) Godkända druvsorter:

Prof. Aberson R, Black Alicante N, Gradisca B, Gros Maroc N, Golden Champion B, Muscat d'Hambourg N.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

AVDELNING 3 SORTER FÖR SÄRSKILD ANVÄNDNING

A. Klassificering för hela gemenskapens område (artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 347/79):

1. För framställning av druvsprit:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ansonica B, Asprinio bianco B, Baco blanc B, Blanc Dame B, Bombino bianco B, Bombino nero N, Catarratto bianco comune B, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Folle blanche B, Graisse B, Grillo B, Jurançon blanc B, Mauzac B, Meslier Saint-François B, Nuragus B, Raboso Piave N, Raboso veronese N, Garganega B, Regina B, Schiava grossa N, Trebbiano toscano (= Ugni blanc) B.

b) Godkända druvsorter:

Montils B, Sauvignon B, Sélect B, Sémillon B.

De druvsorter som rekommenderas och godkänns för nomos i underavdelning 1 avdelning 1 i kapitel III "Grekland" och avdelning 2 kapitel II "Grekland".

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

2. För druvor som används inom konservindustrin:

a) Rekommenderade druvsorter:

Canner Seedless B, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

B. Klassificering efter medlemsstater och de sorter som tillåts inom den berörda medlemsstatens territorium (artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 347/79):

I. GREKLAND

För framställning av torkade druvor:

1. Íïìïß ×áíßùí (Chanìon), Ñåèýìíçò (Rethymnis), Çñáêëåßïõ (Iraklìou), Ëáóéèßïõ (Lassithìou), ÄùäåêáíÞóïõ (Dodekanissou):

a) Rekommenderade druvsorter:

Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

2. Íïìïß Êïñéíèßáò (Korinthìas), Çëåßáò (Ilìas):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N, Óïõëôáíßíá (Soultanìna) B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

3. Íïìïß Á÷áÀáò (Achaìas), Ìåóóçíßáò (Messinìas), Æáêýíèïõ (Zakynthou), Êåöáëëçíßáò (Kefallinìas), ËåõêÜäïò (Lefkàdos):

a) Rekommenderade druvsorter:

ÊïñéíèéáêÞ (Korinthiaki) N.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

II. FRANKRIKE

I. För framställning av druvsprit:

1. I departementen Charente, Charente-Maritime, Dordogne och Deux-Sèvres, kommunerna inom det område som för framställning av druvsprit definieras som "appelation d'origine contrôlée du Cognac":

a) Rekommenderade druvsorter:

Colombard B, Folle blanche B, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Jurançon blanc B, Meslier Saint-François B, Montils B, Sauvignon B, Sélect B, Sémillon B.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

2. I departementen Gers, Landes och Lot-et-Garonne, kommunerna inom det området som för framställning av druvsprit definieras som "appellation d'origine contrôlée de l'Armagnac":

a) Rekommenderade druvsorter:

Baco blanc B, Blanc Dame B, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Folle blanche B, Graisse B, Jurançon blanc B, Mauzac B, Meslier Saint-François B, Ugni blanc B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

II. För druvor som används inom konservindustrin:

1. Département des Alpes-de-Haute-Provence, des Haute-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, de la Lozère, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Var och du Vaucluse:

a) Rekommenderade druvsorter:

Canner Seedless B.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Ingen.

2. De departement i avdelning 1 underavdelning 1 kapitel 4 som inte förtecknas i föregående artikel:

a) Rekommenderade druvsorter:

Ingen.

b) Godkända druvsorter:

Ingen.

c) Tillfälligt godkända druvsorter:

Canner Seedless B.

AVDELNING 4 GRUNDSTAMSORTER

A. Klassificering för hela gemenskapen (artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 347/79):

a) >Plats för tabell>

b) Tillfälligt godkända grundstammar:

Tillfälligt godkända grundstammar är de som odlas inom gemenskapens territorium men som inte anges i a och som inte är föremål för

- kontroll av odlingsvärdet,

- forskning,

eller

- urvals- eller korsningsstudier.

B. Klassificering efter medlemsstaternas territorier av grundstammar tillåtna inom berörda medlemsstaters territorier (artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 347/79).

I. TYSKLAND

1. Regierungsbezirke Köln, Trier, Koblenz och Saarland:

a) Rekommenderade grundstammar:

Sélection Oppenheim n° 4

5 C Geisenheim

Teleki 8 B

Berlandieri × Riparia Kober 5 BB

Berlandieri × Riparia Kober 125 AA

161-49 Couderc

Riparia × Rupestris 3309 Couderc

Geisenheim 26

Dr. Decker-Rebe()

b) Tillfälligt godkända grundstammar:

Ingen.

2. Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz:

a) Rekommenderade grundstammar:

Sélection Oppenheim n° 4

5 C Geisenheim

Teleki 8 B

Berlandieri × Riparia Kober 5 BB

Berlandieri × Riparia Kober 125 AA

Riparia × Rupestris 3309 Couderc

b) Tillfälligt godkända grundstammar:

Ingen.

3. Regierungsbezirk Darmstadt, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Melsungen och Böddinger kommun:

a) Rekommenderade grundstammar:

Sélection Oppenheim n° 4

5 C Geisenheim

Teleki 8 B

Berlandieri × Riparia Kober 5 BB

Berlandieri × Riparia Kober 125 AA

Riparia × Rupestris 3309 Couderc

b) Tillfälligt godkända grundstammar:

Ingen.

4. Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart och Tübingen:

a) Rekommenderade grundstammar:

Sélection Oppenheim n° 4

5 C Geisenheim

Teleki 8 B

Berlandieri × Riparia Kober 5 BB

Berlandieri × Riparia Kober 125 AA

Riparia × Rupestris 3309 Couderc

Geisenheim 26()

161-49 Couderc

b) Tillfälligt godkända grundstammar:

Ingen.

5. Regierungsbezirke Unterfranken och Mittelfranken, Regierungsbezirk Oberfranken, Landkreis Bamberg, Regierungsbezirk Niederbayern, Landkreis Landshut, Regierungsbezirk Oberpfalz, Landkreis Regensburg, Regierungsbezirk Schwaben, Landkreis Lindau:

a) Rekommenderade grundstammar:

Sélection Oppenheim n° 4

5 C Geisenheim

Teleki 8 B

Berlandieri × Riparia Kober 5 BB

Berlandieri × Riparia Kober 125 AA

Riparia × Rupestris 3309 Couderc

b) Tillfälligt godkända grundstammar:

Ingen.

II. GREKLAND

Grundstammar rekommenderade för de nomos som anges i avdelning 1 underavdelning 1 kapitel 3:

31 Richter

99 Richter

110 Richter

41 B. Millardet de Grasset

420 A. Millardet de Grasset

1103 Paulsen

140 Ruggeri

III. FRANKRIKE

Grundstammar rekommenderade för de departement som anges i avdelning 1 underavdelning 1 kapitel 4:

Rupestris du Lot

Riparia Gloire de Montpellier

34 École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier

333 École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier

3309 Couderc

1616 Couderc

161-49 Couderc

420 A Millardet de Grasset

101-14 Millardet de Grasset

41 B Millardet de Grasset

41 B Millardet de Grasset

99 Richter

110 Richter

Sélection Oppenheim n° 4

44-53 Malègue

196-17 Castel

216-3 Castel

4010-Castel

140 Ruggeri

1103 Paulsen

1447 Paulsen

Kober 5 BB

Kober 125 AA

Teleki 8 B

Teleki 5 C

Vialla

Grezot 1

Berlandieri-Colombard n° 2

Résséguier Sélection Birolleau n° 1

Forest

Fercal

IV. ITALIEN

Rekommenderade grundstammar:

Rupestris du Lot

Riparia Gloire de Montpellier

Riparia × Rupestris 3309 Couderc ou 3309 Couderc

161-49 Couderc

157-11 Couderc

41 B Millardet de Grasset

420 A Millardet de Grasset

101-14 Millardet de Grasset

106-8 Millardet de Grasset

57 Richter

110 Richter

775 Paulsen

779 Paulsen

1045 Paulsen

1103 Paulsen

1447 Paulsen

140 Ruggeri

225 Ruggeri

34 École nationale supérieure d'agronomie, Montpellier

17-37 Berlandieri × Rupestris

Golia

Berlandieri × Riparia Kober 5 BB ou Kober 5 BB

Berlandieri × Riparia Kober 125 AA ou Kober 125 AA

Teleki 5 C

Fercal

Teleki 8 B Selection Ferrari

Teleki 8 B

Selection Oppenheim n° 4

Geisenheim 26

Cosmo 2

Cosmo 10

Schwarzmann

Noter

() Införd från och med 23 februari 1976 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Införd från och med 5 juni 1979 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Införd från och med 1 september 1981 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Införd från och med 12 september 1976 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Införd från och med 12 mars 1978 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Införd från och med 15 mars 1980 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Införd från och med 11 december 1978 i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EEG) nr 347/79.

() Endast för framställning av mousserande vin i Landkreis Trier-Saarburg.

() Endast för framställning av mousserande vin i Landkreis Cochem-Zell.

() Endast Landkreis Bad Kreuznach.

() Endast Landkreis Ahrweiler.

() Endast Landkreis Bad Kreuznach.

() Inte Landkreis Ahrweiler.

() Endast Landkreis Mainz-Bingen och Alzey-Worms och städerna Mainz och Worms.

() Endast kommunerna Maikammer, Kirrweiler och Edenkoben i Landkreis Landau-Bergzabern.

() Inte godkänd i kommunerna Trechtingshausen, Oberheimbach, Niederheimbach, Oberdiebach, Bacharach, Breitscheid och Manubach.

() För framställning av mousserande viner.

() Endast kommunerna Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Mühlacker, Ölbronn, Ötisheim och Sternenfels i Enzkreis samt kommunen Oberderdingen i Landkreis Karlsruhe.

() Inte Landkreis Rastatt och Stadtkreis Baden-Baden.

() Endast kommunerna Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Mühlacker, Ölbronn, Ötisheim och Sternenfels i Enzkreis samt kommunen Oberderdingen i Landkreis Karlsruhe.

() Endast Main-Tauber-Kreis och kommunerna Krautheim och Schöntal i Hohenlohekreis.

() Inte Main-Tauber-Kreis och kommunerna Krautheim och Schöntal i Hohenlohekreis.

() Endast Bodensee-Kreis.

() Endast Landkreise Reutlingen och Tübingen.

() Endast Bodensee-Kreis.

() Endast regionen Goumenissa.

() Endast inom det avgränsade område med "Naoussa" som ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast regionen Métsovo.

() Endast inom ett avgränsat område med "Zitsa" som ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom ett avgränsat område med "Rapsàni" som ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom ett avgränsat område med "Kantza" som ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom ett avgränsat område med "Neméa" som ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom ett avgränsat område med Patras "Mavrodafni", Patras "Muscat" eller Patras som kontrolleradursprungsbeteckning för vin.

() Endast regionen Kalàvrita.

() Endast inom det avgränsade område med "Mantinia" som kontrollerad ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom det avgränsade område med "Neméa" som kontrollerad ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom det avgränsade område med Cephalonia "Mavrodafni", Cephalonia "Muscat" eller Caphalonia "Robola" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin eller kvalitetsvin.

() Endast inom det avgränsade område med Rhodes "Muscat" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast inom det avgränsade område med "Sitia" som kontrollerad ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom det avgränsade område med "Dafnes" som kontrollerad ursprungsbeteckning för kvalitetsvin.

() Endast inom det avgränsade område med "Bellet" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast arrondissementet de Millau.

() Endast inom det avgränsade område med "Côtes de Provence" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast i kommuner inom det område med "Cognac" som kontrollerad ursprungsbeteckning för drickbar sprit.

() Endast inom det avgränsade område med "Côtes-du-Rhone" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast inom det avgränsade område med "Touraine" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin och det område som svarar mot beteckningen "vin délimité de qualité supérieure, Valençay".

() Endast kantonerna Île-Bouchard, Richlieu och Sainte-Maure.

() Endast inom det avgränsade område med "Touraine" och "Coteaux du Loir" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast i kommuner inom det området med "Armagnac" som kontrollerad ursprungsbeteckning för drickbar sprit.

() Endast inom det avgränsade område med "Touraine" som kontrollerad ursprungsbeteckning för kvalitetsvin och det område som svarar mot beteckningen "vin délimité de qualité supérieure, Valençay".

() Endast inom ett avgränsat område i kantonerna Bourgneuf, Bouaye, Legé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornie, Saint-Père-en-Reitz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

() Endast kommuner inom det område med "Armagnac" som ursprungbeteckning för drickbar sprit.

() Endast inom det avgränsade område med "Anjou" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast kommuner inom det område med "Coteaux du Loir" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast inom det avgränsade område med "Anjou" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin och inom områden som svarar mot beteckningen "vin délimité de qualité supérieure, Haut-Poitou".

() Endast inom det avgränsade område med "Châteauneuf-du-Pape" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() Endast kantonerna Fonteney-le-Comte, Chaillé les Marais och Maillezais.

() Endast inom ett avgränsat område i kantonerna Saint-Gilles-sur-Vie, Les Sables d'Olonne och Talmont; inom produktionsområdet för "vin de pays des fiefs vendéens" (kantonerna Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, Luçon, Maillezais, Mareuil-sur-Lay, Moutiers-les-Mauxfaits, la Roche-sur-Yon) och i kommunerna Lucs-sur-Boulogne, Mormaison, Rocheservière, St Etienne du Bois och Saint Philbert de Bouaine.

() Endast inom det avgränsade område med "Anjou" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin och inom områden som svarar mot beteckningen "vin délimité de qualité supérieure Haut-Poitou".

() Endast inom ett avgränsat område med "Bourgogne" som kontrollerad ursprungsbeteckning för vin.

() För framställning av mousserande vin.

() Endast för nomos ÄùäåêáíÞüïõ (Dodekaníssou).

() Endast i departementet Seine-et-Marne.

() Endast i Saarland, Regierungsbezirk Trier och i följande delar av Regierungsbezirk Koblenz:

- Landkreis Cochem-Zell,

- kommunerna Güls, Lay, Winningen, Dieblich, Kobern-Gondorf, Niederfell, Oberfell, Lehmen, Alken, Kattenes, Löf, Hatzenport, Brodenbach och Burgen i Landkreis Koblenz,

och

- kommunerna Lasserg, Moselsürsch och Waldesch i Landkreis Mayen.

() Endast i Regierungsbezirk Stuttgart och Tübingen och i följande delar av Regierungsbezirk Karlsuhe: kommunerna Illingen, Knittlingen, Maulbronn, Mühlacker, Ölbronn, Ötisheim och Sternenfels i Enzkreise, kommunen Oberderdingen i Landkreis Karlsruhe.