Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 378 , 31/12/1982 s. 0058 - 0062

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0215

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0227

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 15 s. 0215

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 26 s. 0227RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (82/894/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har utfärdat förordningar om hälsokrav för handeln med nötkreatur och svin, färskt kött, färskt kött av fjäderfä och köttprodukter inom gemenskapen.

Uppkomsten eller förekomsten av vissa smittsamma djursjukdomar utgör en risk för gemenskapens djurbestånd, särskilt genom spridningen på grund av handeln inom gemenskapen. Informationen måste vara snabb och exakt för att de olika skyddsåtgärder som fastställts i gemenskapens förordningar skall kunna tillämpas.

Varje medlemsstat skall till varje annan medlemsstat och till kommissionen anmäla när vissa djursjukdomar bryter ut inom eller försvinner från deras territorium, enligt artikel 9 i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(), senast ändrat genom rådets direktiv 80/1274/ EEG(), artikel 11 i rådets direktiv 71/118/EEG av den 15 februari 1971 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött av fjäderfä(), senast ändrat genom rådets direktiv 80/216/EEG(), artikel 7 i rådets direktiv 72/461/EEG av den 12 december 1972 om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen(), senast ändrat genom rådets direktiv 80/1099/EEG() och artikel 7 i rådets direktiv 80/215/EEG av den 22 januari 1980 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med köttprodukter inom gemenskapen(), senast ändrat genom rådets direktiv 80/1100/EEG().

Metoden för anmälan och de sjukdomar som skall anmälas behöver fastställas särskilt. I synnerhet behövs en periodisk översikt över sjukdomssituationen i varje medlemsstat.

Mot bakgrund av erfarenheterna från anmälningsförfarandet, kommer anpassningen till tekniska behov att ske enligt ett förfarande som kräver ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv avser anmälan av

- utbrott av någon av de sjukdomar som förtecknats i bilaga 1,

- upphävande - efter utrotning av det sista utbrottet - av sådana restriktioner som införts vid utbrott av någon av sjukdomarna i bilaga 1.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelser som gäller information om samordning av utrotning av och förebyggande åtgärder mot djursjukdomar.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) anläggning: varje typ av anläggning (jordbruks- eller annan) belägen på en medlemsstats territorium, där djur föds upp eller hålls,

b) fall: officiellt fastställande av någon av sjukdomarna i bilaga 1 hos något djur eller i någon djurkropp,

c) utbrott: den anläggning eller den plats på gemenskapens territorium där djur finns samlade och där ett eller flera fall fastställts officiellt,

d) primärt utbrott: ett utbrott utan epizootologiskt samband med något tidigare utbrott inom samma region i en medlemsstat enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 64/432/EEG eller det första utbrottet inom någon annan region i samma medlemsstat.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat skall inom 24 timmar direkt till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla

- det primära utbrottet av någon av sjukdomarna i bilaga 1 som fastställts på dess territorium,

- upphävande - efter utrotning av det sista utbrottet - av sådana restriktioner som införts på dess territorium vid utbrott av någon av sjukdomarna i bilaga 1.

2. De anmälningar som avses i punkt 1 skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2 och skall sändas med telex.

3. Om det gäller klassisk svinpest skall de uppgifter som fastställts enligt rådets direktiv 80/217/EEG av den 22 januari 1980 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest(), senast ändrat genom direktiv 80/1274/EEG(), anses vara tillräckliga.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som avses i artikel 1.2 skall varje medlemsstat direkt till kommissionen anmäla sekundära utbrott av någon av sjukdomarna i bilaga 1 som fastställts på dess territorium, senast den första arbetsdagen i varje vecka.

Ovannämnda anmälan skall omfatta den vecka som avslutas vid midnatt på söndagen dessförinnan.

Kommissionen skall sammanställa de olika uppgifterna och vidarebefordra dem till den högsta myndigheten för veterinärväsendet i varje medlemsstat.

2. Om kommissionen inte får någon information skall detta anses betyda att inga sekundära utbrott inträffat under den period som avses i punkt 1 andra stycket.

3. De anmälningar som avses i punkt 1 skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2 och skall sändas med telex.

Artikel 5

1. Den kodade form som skall användas vid överföringen av sådan information som anges i bilaga 2 skall upprättas enligt det förfarande som fastställs i artikel 6 och före dagen för genomförande av detta direktiv.

2. I överensstämmelse med det förfarande som fastställs i artikel 6 får beslut fattas om

- komplettering eller ändring av bilagorna,

- tillfällig ändring av anmälningarnas omfattning, innehåll och frekvens, trots artikel 4, beroende på sjukdomen i fråga och dess särskilda epizootologiska utveckling.

Artikel 6

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén (nedan kallad "kommittén"), inrättad genom rådets beslut av den 15 oktober 1968.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 45 röster.

4. Kommissionen skall själv anta förslaget och genomföra det omedelbart, om det är förenligt med yttrandet från kommittén. Om förslaget inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas samt genomföra dem omedelbart, såvida inte rådet med enkel majoritet avvisat förslaget.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1984 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1982.

På rådets vägnar

Ø. MÖLLER

Ordförande

() Yttrande avgivet den 12/13 april 1982.

() EGT nr C 112, 3.5.1982, s. 4.

() EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

() EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 75.

() EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 8.

() EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 24.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 14.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 4.

() EGT nr L 325, 1.12.1980, s. 16.

() EGT nr L 47, 21.2.1980, s. 11.

() EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 75.

BILAGA 1

Sjukdomar som skall anmälas

Mul- och klövsjuka

Boskapspest

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Bluetongue

Vesikulär svinsjuka (SVD)

Klassisk svinpest

Afrikansk svinpest

Svinlamhet (teschensjuka)

Hönspest

Newcastlesjuka

BILAGA 2

Uppgifter som skall lämnas vid anmälan

1. Följande uppgifter krävs enligt artikel 3 då det gäller de primära utbrotten av de sjukdomar som förtecknas i bilaga 1:

1. Datum för avsändning

2. Tidpunkt för avsändning

3. Medlemsstatens namn

4. a) Sjukdomens namn

b) Virustyp, om sådan är aktuell

5. Datum för fastställande

6. Anläggningens geografiska belägenhet

7. Antal djur på platsen som är mottagliga för sjukdomen a) nötkreatur b) svin c) får d) getter e) fjäderfä

8. Antal slaktade djur a) nötkreatur b) svin c) får d) getter e) fjäderfä

9. Antal destruerade djurkroppar a) nötkreatur b) svin c) får d) getter e) fjäderfä

2. Följande uppgifter krävs enligt artikel 4 då det gäller sekundära utbrott av de sjukdomar som förtecknas i bilaga 1:

1. Datum för avsändning

2. Tidpunkt för avsändning

3. Medlemsstatens namn

4. För varje anmäld sjukdom:

a) Sjukdomens namn

b) Antal utbrott

3. Följande uppgifter krävs enligt artikel 3 då det gäller upphävande av restriktioner i en medlemsstat efter utrotning av det sista utbrottet av någon av de sjukdomar som förtecknas i bilaga 1:

1. Datum för avsändning

2. Tidpunkt för avsändning

3. Medlemsstatens namn

4. Sjukdomens namn

5. Datum för upphävande av restriktioner