Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2026/83 av den 18 juli 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 565/80 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 199 , 22/07/1983 s. 0012 - 0013

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0155

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0132

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0155

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 28 s. 0132RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2026/83 av den 18 juli 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 565/80 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1451/82(), särskilt artikel 16.5 i denna, och av motsvarande bestämmelser i övriga förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i förordning (EEG) nr 565/80() definieras basprodukter som produkter vilka omfattas av en marknadsorganisation och som är avsedda att exporteras efter bearbetning. För basprodukter får exportbidrag betalas ut i förskott.

De varor som omfattas av förordning (EEG) nr 3035/80(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 764/82(), omfattas för närvarande inte av definitionen av basprodukter.

Sådana varor bör omfattas av denna definition för att säkerställa att de behandlas på samma sätt som produkter som omfattas av marknadsorganisationen.

I artikel 4.3 i förordning (EEG) nr 565/80 föreskrivs att den utbytesgrad som skall tillämpas vid bearbetning är den som tillämpas vid aktiv förädling. Exportbidrag utbetalas på grundval av teoretiska kvantiteter av de produkter som används vid framställningen av de varor som räknas upp i bilaga C till förordning (EEG) nr 3035/80. Dessa teoretiska kvantiteter bör användas som utbytesgrad för dessa varor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 565/80 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

I denna förordning avses med

a) - produkter: de produkter som anges i artikel 1,

- basprodukter: produkter som är avsedda att exporteras efter att ha använts i framställningen av bearbetade produkter eller varor; varor som är avsedda att exporteras efter bearbetning skall också anses utgöra basprodukter,

b) bearbetade produkter:

- produkter som framställts genom bearbetning av basprodukter,

och

- produkter för vilka exportbidrag är tillämpligt,

c) varor: de varor som räknas upp i bilagorna B och C till förordning (EEG) nr 3035/80."

2. Artikel 4.3 skall ersättas med följande:

"3. I fråga om kontrollförfaranden och utbytesgrad skall basprodukterna omfattas av samma regler som gäller vid aktiv förädling för produkter av samma slag.

De utbytesgrader som skall tillämpas på basprodukter som används vid framställning av de varor som räknas upp i bilaga C till förordning (EEG) nr 3035/80 skall dock vara de satser som anges i den bilagan."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 1983.

På rådets vägnar

C. SIMITIS

Ordförande

() EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

() EGT nr L 164, 14.6.1982, s. 1.

() EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.

() EGT nr L 323, 29.11.1980, s. 27.

() EGT nr L 87, 1.4.1982, s. 4.