Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2681/83 av den 21 september 1983 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ett stödsystem för oljeväxtfröEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 28/09/1983 s. 0001 - 0014

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0208

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 29 s. 0020

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 16 s. 0208

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 29 s. 0020KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2681/83 av den 21 september 1983 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för ett stödsystem för oljeväxtfrö

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1413/82 (), särskilt artikel 27.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1594/83 av den 14 juni 1983 om stöd för oljefväxtfrön () bestämmer att medlemsstaterna skall kontrollera användningen av dessa oljefrön vid oljefabriken eller foderfabriken. För att garantera effektiv kontroll bör bestämmelser för denna kontroll fastställas.

Oljefröanvändarnas lagerbokföring bör användas som grundval för denna kontroll.

I artikel 4 i förordning (EEG) nr 1594/83 föreskrivs införandet av ett intyg för gemenskapsstöd, som, om stödet är fastställt i förväg, gäller inom hela gemenskapen. Ikraftträdandet av dessa bestämmelser kräver fastställandet av gemensamma bestämmelser om upprättandet och användningen av dessa intyg, om upprättandet av gemenskapsblanketter och införandet av metoder för administrativt samarbete mellan medlemsstaterna.

Om stödet är fastställt i förväg bör intygets giltighetstid bestämmas med beaktande av behovet att anta villkoren för att köpa in frö som skördats i gemenskapen i förhållande till de frö som säljs på världsmarknaden.

Med beaktande av praxis inom fröhandeln bör en viss tolerans med avseende på identifierade kvantiteter i förhållande till kvantiteterna i intyget medges.

Om stödet är fastställt i förväg ställer artikel 5 i förordning (EEG) nr 1594/83 som villkor för utfärdandet av ett intyg, att ett belopp deponeras, som utom vid force majeure, är förverkat om fröna inte under intygets giltighetstid bringats under kontroll av en oljefabrik eller foderfabrik inom gemenskapen. För detta ändamål bör depositionssystemet bestämmas genom att fastställa depositionsbeloppet och villkoren för dess frisläppande.

För att uppnå en effektiv administration får intygen och utdragen ur intygen inte ändras sedan de utfärdats. I fall av tvivelsmål avseende fel som tillskrivs den utfärdande myndigheten och som gäller uppgifter som framgår av intyget eller utdraget bör det finnas ett förfarande för att dra tillbaka felaktiga intyg eller utdrag och utfärda rättade dokument.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av stödsystemet bör förfarandena för utbetalning av stödet fastställas.

Enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 1594/83 skall all import av frön eller fröblandningar underkastas ett kontrollsystem. Denaturerade frön och fröblandningar får inte längre användas för att framställa olja. I fråga om frön som är avsedda som utsäde förhindrar det system som gäller för dessa varor att de används för att framställa olja. Vita och räfflade solrosfrön och rensade solrosfrön för mänsklig konsumtion förpackade i 25-kilossäckar är inte lämpliga för framställning av olja. Dessa produktgrupper bör därför inte bli föremål för den kontroll som anges i artikel 9 ovan.

Artikel 9 bestämmer att kontrollen av fröblandningar kan åtföljas av ingivandet av en deposition. Det är nödvändigt att definiera systemet för denna deposition genom att fastställa depositionsbeloppet och de omständigheter under vilka beloppet skall anses vara förverkat.

För att stödsystemet skall fungera på avsett sätt bör administrativa bestämmelser antas för att garantera att importerade frön eller fröblandningar har bringats under kontroll av en oljefabrik eller en foderfabrik belägen i gemenskapen eller bevisats inte vara berättigade till stödet. Detta syfte kan uppnås genom att vid handel inom gemenskapen använda det kontrollexemplar som utges och används enligt kommissionens förordning (EEG) nr 223/77 ().

Ett kriterium bör fastställas som bestämmer minst hur ofta stödet skall fastställas. Det synes tillräckligt om stödet fastställs en gång per vecka.

Enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 1594/83, skall hänsyn särskilt tas till pristrenden på världsmarknaden för de aktuella fröna då det korrigerande belopp till vilket hänvisning görs i denna artikel bestäms. Trenden kan registreras på grundval av skillnaden mellan det aktuella världsmarknadspriset och terminspriset på världsmarknaden för dessa frön. Kriterier bör fastställas för att möjliggöra bestämning av denna trend även i avsaknad av ett terminspris.

Förordning (EEG) nr 1594/83 utökade det stödsystem för oljefrön som bestämts i artikel 27 i förordning nr 136/66/EEG till rybs- och rapsfrön som ingår i djurfoder och upphäver förordning (EEG) nr 2114/71 (). De närmare bestämmelserna för tillämpning av stödsystemet bör därför skrivas om i en ny text och förordning (EEG) nr 1204/72 () bör återkallas.

De åtgärder som bestäms i denna förordning överensstämmer med yttrandet från förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning fastställer bestämmelser för tillämpning av det stödsystem för oljefrön som infördes genom artikel 27 i förordning nr 136/66/EEG.

KAPITEL 1

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. företag: oljefabrik eller företag för djurfoder inklusive

a) alla byggnader eller andra platser inom företagets område där framställning äger rum, och

b) om fröna inte kan lagras inom detta område alla byggnader utanför detta område där frön lämpligen kan lagras under kontroll och vilka i förväg har godkänts av den myndighet som är ansvarig för denna kontroll.

2. bearbetning:

a) pressning av oljefrön för att utvinna all olja eller del av oljan från dessa, eller

b) inarbetning av rybsfrön eller rapsfrön i djurfoder.

3. inarbetning: inblandning av rybsfrön eller rapsfrön, som krossats eller malts före eller efter denna bearbetning utan utvinning av olja.

Artikel 3

1. Den kontroll som anges i artikel 2.1 i förordning nr 1594/83 skall utövas från den tidpunkt fröna införs till företaget tills de bearbetats för oljeutvinning eller inarbetats i djurfoder eller tills de lämnar företaget i oförändrat tillstånd.

2. Kontrollen skall i synnerhet göra det möjligt att övervaka att den kvantitet frön som införts till företaget motsvarar

a) den kvantitet olja och oljekakor som erhålls genom behandling av dessa frön,

b) den kvantitet frön som inarbetats i djurfoder, eller

c) den kvantitet frön som lämnar företaget i oförändrat tillstånd, vilketdera som gäller.

3. För kontrolländamål skall företagets lagerbokföring göra åtskillnad på frön som skördats inom gemenskapen och frön som importerats och skall visa

- kvantiteter som införts till företaget, med angivande av mottagen nettovikt, vattenhalt och föroreningsinnehåll och i fråga om oljefabriker även oljeinnehållet,

- förflyttning av frön mellan byggnader och platser som anges i artikel 2.1 a) och artikel 2.1 b),

- kvantiteter bearbetade frön och kvantiteter olja och oljekakor som erhållits från dessa frön eller kvantiteter frön som inarbetats i djurfoder.

Artikel 4

1. Frön som skördats i gemenskapen får lämna företaget endast efter godkännande av den myndighet som är ansvarig för kontrollen och under förutsättning att en begäran om ID-delen av det intyg som anges i artikel 4 i förordning (EEG) nr 1594/83 inte har överlämnats med avseende på varorna i fråga.

2. Importerat frö får lämna företaget endast efter godkännande av den myndighet som är ansvarig för kontrollen. De skall då de lämnar företaget underkastas den kontroll som anges i artikel 9 i förordning (EEG) nr 1594/83.

Artikel 5

1. Gemenskapens stödintyg enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 1594/83 skall bestå av

a) en del betecknad AP som intygar fastställandet i förväg av stödet,

b) en del betecknad ID som intygar att den identifierade kvantiteten frön som skördats i gemenskapen är föremål för den kontroll som anges i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1594/83.

2. Intyget skall utfärdas i minst två exemplar av vilka det första skall överlämnas till den sökande och den andra behållas av det utfärdande organet.

Artikel 6

1. Ansökan kan göras för ID-delen av ett intyg för ett enstaka parti eller för flera partier. En ansökan får inte göras för ID-delen av ett intyg med avseende på ett parti för vilket en ID-del redan har utfärdats.

I denna förordning avses med parti: en kvantitet frön som bestämts av den berörda parten vilken har tilldelat denna kvantitet ett nummer när det infördes till företaget och analyserades enligt artikel 32.

2. Ansökan om ID-delen av intyget skall beaktas endast om fröna infördes till företaget senast den dag då intyget utfärdades.

Ansökan skall också beaktas om fröna infördes till företaget under den eller de arbetsfria dagar som följde den dag då ovanstående ansökan ingavs.

Artikel 7

1. Ansökningar om AP- och ID-delarna av ett intyg skall insändas till eller inges till den behöriga myndigheten på en förtryckt blankett som upprättats enligt artikel 18. I annat fall skall de inte beaktas.

Ansökningarna får emellertid insändas till den behöriga myndigheten genom telegram eller telex.

I detta fall skall de avvisas såvida de inte innehåller alla de upplysningar som skulle ha visats på blanketten om blanketten hade använts. Telegrammet eller telexet skall följas av en ansökan enligt bestämmelserna i första stycket. Detta krav skall inte påverka giltigheten hos den ansökan som insänts genom telegrammet eller telexet. En ansökan som innehåller villkor som inte föreskrivs i gemenskapsförordningarna skall avvisas.

2. En ansökan om AP-delen av intyget skall avvisas om den säkerhet som anges i artikel 5 i förordning (EEG) nr 1594/83 inte ingetts till eller ställts till den behöriga myndigheten senast kl. 16.00 den dag då ansökan inges, eller om säkerheten ställs genom telegram, om den efter att ha registrerats vid den avsändande telegrafstationen senast kl. 16.00 når den behöriga myndigheten efter 17.30.

3. Om en ansökan gjorts för ID-delen av intyget för en typ av frön för vilken ett stöd har fastställts i förväg skall ansökan avvisas om den inte åtföljs av av kopia nr 1 av AP-delen av intyget eller av ett utdrag av detta, som skall återsändas till den berörda parten sedan en anteckning införts och påskrift gjorts.

Om ansökan insänds till den behöriga myndigheten genom telegram eller telex skall exemplar nr 1 av AP-delen av intyget eller ett utdrag av detta nå den behöriga myndigheten senast under den andra arbetsdagen efter den dag då ansökan ingavs.

4. Om en ansökan om ID-delen av intyget inges i en annan medlemsstat än i den som utfärdade AP-delen av intyget skall den myndighet som är ansvarig för kontrollen av fröna till den utfärdande myndigheten efter påskrift översända en kopia av ID-delen av intyget.

Artikel 8

1. I denna förordning avses med

- den dag då ansökan om intyg inges:

a) om ansökan inges direkt till den behöriga myndigheten, den dag då ansökan inges, under förutsättning att ingivandet äger rum före kl. 16.00,

b) om ansökan insänds genom brev eller telex till den behöriga myndigheten, den dag då de mottas av den behöriga myndigheten, under förutsättning att de mottas före kl. 16.00,

c) om ansökan insänds genom telegram till den behöriga myndigheten, den dag då det mottas av den behöriga myndigheten, under förutsättning att telegrammet registreras vid den avsändande telegrafstationen före kl. 16.00 och att det når den behöriga myndigheten före kl. 17.30.

2. Ansökan om intyg som anländer antingen en dag som inte är en arbetsdag för den behöriga myndigheten eller som är en arbetsdag för den behöriga myndigheten men utanför den tid som angetts ovan skall betraktas som ingiven följande arbetsdag.

3. Ansökan om intyg som insänds genom telegram enligt punkt 1 c och som ankommer efter kl. 17.30 skall avvisas om den sökande inte entydigt och på ett sätt som utesluter tvist närmare anger sin avsikt att, om ansökan skulle inkomma sent, begära det stödbelopp som gäller den första arbetsdagen som följer på den då ansökan mottas. Detta anges genom användning av orden "utan reservation". Ansökningar insända genom telegram som registerats vid det avsändande telegrafkontoret efter kl. 16.00 skall betraktas som ingivna den följande arbetsdagen. Även om de anländer en annan dag skall ovanstående bestämmelser om ansökningsdag gälla.

4. De tider som anges ovan skall avse belgisk tid.

Artikel 9

Om ansökan om ett intyg och säkerhetsgarantin för AP-delen av intyget skickas genom telegram och telegrammet, trots att det registrerats före kl. 16.00 inte har nått det behöriga organet före kl. 17.30 på grund av force majeur kan det behöriga organet besluta att telegrammet skall anses ha ankommit inom föreskriven tid.

Om en myndighet konstaterar ett fall av force majeure skall den behöriga medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen som skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 10

1. Utom i fråga om force majeure skall ID-delen av intyget innebära skyldighet att bearbeta den identifierade kvantiteten inom 150 dagar från utfärdandet.

Skyldigheten skall betraktas som uppfylld om den bearbetade kvantiteten, fastställd enligt den metod som anges i bilaga 1, är högst 2 % mindre än den identifierade kvantiteten. Den bearbetade kvantiteten får också bestämmas med utgångspunkt från de erhållna kvantiteterna av olja och oljekakor.

Om den bearbetade kvantiteten inte är mindre än 90 % men mindre än 98 % av den identifierade kvantiteten skall skyldigheten anses uppfylld i förhållande till de behandlade kvantiteterna.

Om den bearbetade kvantiteten är mindre än 90 % av den identifierade kvantiteten skall skyldigheten inte betraktas som uppfylld utom i fall av force majeure.

Om en medlemsstat konstaterar en skillnad mellan identifierad och bearbetad kvantitet och denna skillnad inte kan härledas till ett särskilt ID-intyg skall medlemsstaten betrakta den saknade kvantiteten som fördelad proportionellt bland alla de ID-intyg som utfärdats under den tid då situationen uppstod.

Om som ett resultat av force majeure den identifierade kvantiteten endast delvis bearbetats under denna tid skall skyldigheten anses uppfylld i proportion till de bearbetade kvantiteterna.

2. AP-delen av intyget medför en skyldighet att hänföra de frön som anges där till den kontroll som anges i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1594/83 under intygets giltighetstid och att ansöka om intygets ID-del för dessa frön under samma giltighetstid.

Den kvantiteten skall avse en vara med vattenhalt och föroreningsinnehåll som motsvarar standardkvalitén.

3. Om kvantiteten i ID-delen av intyget, bestämd enligt metoden i bilaga 1, med högst 7 % överstiger den kvantitet som visas i AP-delen av intyget skall kvantiteten betraktas som identifierad i det dokumentets mening.

4. Om kvantiteten i ID-delen av intyget, bestämd enligt metoden i bilaga 1, med högst 7 % understiger den kvantitet som visas i AP-delen av intyget skall skyldigheten att begära identifiering anses uppfylld.

5. Om kvantiteten i ID-delen av intyget med mer än 7 % överstiger den kvantitet som anges i AP-delen av intyget skall överskottskvantiteten berättiga till det stöd som gäller dagen för dess identifiering.

Artikel 11

1. AP-delen av intyget skall gälla från den i artikel 12 angivna dagen tills

- med avseende på rybsfrö och rapsfrön slutet på den femte månaden som följer på månad under vilken ansökan ingavs.

Om terminserbjudanden och terminspriser på världsmarknaden så medger och villkoren för försäljning av gemenskapens frön gör det nödvändigt skall kommissionen utsträcka giltighetstiden för AP-delen, högst till slutet av den sjunde månaden som följer på den månad då ansökan ingavs,

- med avseende på solrosfrön slutet på den fjärde månaden som följer på den månad då ansökan ingavs.

Om terminserbjudanden och terminspriser på världsmarknaden så medger och villkoren för försäljning av gemenskapens frön medför att det är nödvändigt skall kommissionen utsträcka giltighetstiden för AP-delen, högst till slutet av den femte månaden som följer på den månad då ansökan ingavs.

2. Om giltighetstiden för AP-delen av intyget utsträcks utöver det regleringsår under vilket intyget har utfärdats kan giltighetstiden, på begäran av den sökande då den sökande ansöker om AP-delen av intyget, begränsas till slutet på regleringsåret.

Artikel 12

Intyget skall betraktas som utfärdat

- med avseende på AP-delen på eftermiddagen den första arbetsdag som följer på den dag då ansökan inges,

- med avseende på ID-delen den dag då ansökan inges.

Artikel 13

Rättigheter och skyldigheter till följd av intygen skall inte vara överförbara. Rättigheter till följd av AP-delen av intyget och från utdrag ur AP-delen får överföras av innehavaren under intygets giltighetstid. Denna överföring, som endast får göras till förmån för en mottagare per intyg och per utdrag, skall avse kvantiteter som ännu inte införts på något intyg eller utdrag.

Överföringen på intyget eller, om så är tillämpligt, på utdraget, skall anses vara gjord då den myndighet som utfärdar intyget inför namn och adress på den mottagande parten och detta bekräftas genom underskrift av den överförande parten och genom anbringande av myndighetens stämpel.

Detta införande skall göras på begäran av intygsinnehavaren. Den mottagande parten får inte överföra sin rättighet eller återföra den till innehavaren.

Artikel 14

Då belopp erhållna från omvandling till nationell valuta av belopp angivna i ecu skall införas på intygsblanketterna har plats för tre decimaler eller fler skall endast de två första anges. I detta fall skall den andra decimalen avrundas uppåt om den tredje decimalen är fem eller mer och bibehållas oförändrad om den tredje decimalen är mindre än fem.

Artikel 15

1. Om stödet fastställs i förväg får på begäran av innehavaren och vid uppvisandet av exemplar nr 1 av AP-delen av intyget ett eller flera utdrag av AP-delen av intyget utfärdas av medlemsstatens behöriga myndigheter.

Minst två exemplar av utdragen skall utfärdas, det första kallat "exemplar för innehavaren" och märkt nummer 1 skall överlämnas till den sökande och det andra exemplaret, kallat "exemplar för den utfärdande myndigheten", och märkt nummer 2 skall behållas av den utfärdande myndigheten.

Den utfärdande myndigheten skall på exemplar nr 1 av AP-delen av intyget införa den kvantitet för vilken utdraget utfärdats samt återstoden.

I detta fall skall ordet "Utdrag" placeras intill den på exemplar nr 1 av AP-delen av intyget införda kvantiteten.

2. Utdrag ur intyg skall ha samma verkan som de intyg från vilka utdragen gjorts inom gränsen för den kvantitet som de utfärdats för. Inget ytterligare utdrag får utfärdas från ett utdrag ur ett intyg.

3. När Nr 1-exemplaren av utdragen har använts eller inte längre är giltiga skall den utfärdande myndigheten korrigera det som införts på Nr 1-exemplaret av AP-delen av intyget genom hänvisning till vad som införts på utdragen då fröna identifierades.

Av denna anledning skall innehavaren återsända exemplaren till den myndighet som utfärdade intyget tillsammans med Nr 1-exemplaret av AP-delen av det intyg ur vilket utdragen hämtats.

4. Om den identifierade kvantiteten med mer än 7 % överstiger den kvantitet som angetts i utdraget skall bestämmelserna i artikel 10.5 gälla för den överstigande kvantiteten.

Artikel 16

1. De upplysningar som anges på intyg och utdrag ur intyg får inte ändras sedan dessa har utfärdats.

2. Vid tvivel på riktigheten hos de upplysningar som framgår av ett intyg eller ett utdrag skall intyget eller utdraget av den berörda personen eller den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten returneras till det organ som utfärdat intyget.

Om det organ som utfärdar intyg anser att villkoren för en ändring är uppfyllda skall organet dra in antingen utdraget eller intyget samt intyg eller utdrag som tidigare utfärdats och skall utan dröjsmål utfärda antingen ett rättat utdrag eller ett rättat intyg och motsvarande rättade utdrag. De tidigare uppgifterna skall då så är tillämpligt återges på dessa nya dokument som skall innehålla orden "intyg rättat den ..." eller "utdrag rättat den ..." på varje exemplar

Om det utfärdande organet inte anser det nödvändigt att rätta intyget eller utdraget skall det tillfoga orden "kontrollerat den ..." och sin stämpel.

3. Innehavaren skall vara skyldig att återsända intyget och utdragen till den myndighet som utfärdat intyget på begäran av den myndigheten.

Om de behöriga nationella myndigheterna återsänder eller behåller det omtvistade dokumentet enligt denna artikels bestämmelser skall dessa myndigheter på begäran till den berörda personen ge kvitto på mottagandet.

Artikel 17

Om utrymmet för uppgifter på intygen eller utdrag från dessa visar sig vara otillräckligt får den myndighet som lämnar uppgiften tillfoga en eller flera tilläggssidor som innehåller utrymme för uppgifter på baksidan av exemplar nr 1 av intygen eller utdragen ur dessa. Den myndighet som lämnar uppgiften skall anbringa sin stämpel så att hälften av den finns på intygen eller utdragen ur dessa och hälften på tilläggssidan och, om flera tilläggssidor används, så att hälften av stämpeln finns på den tilläggssida som redan är bifogad och hälften på nästa tillägg.

Artikel 18

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.1, andra stycket, skall ansökningar om intyg, intyg och utdrag ur dessa fyllas i på blanketter som motsvarar de exempel som visas i bilagorna 2, 3, 4 och 5 till denna förordning. Dessa blanketter skall fyllas i enligt i bilagorna angivna anvisningar och enligt bestämmelserna i denna förordning.

2. Ansökningsblanketter för intyg skall innehålla endast ett blad.

3. Blanketterna för intyg och utdrag skall bestå av blankettset med flera blad i följande ordning: exemplar nr 1, kallat "exemplar för innehavare", exemplar nr 2 kallat "exemplar för utfärdande myndighet" åtföljda av ytterligare exemplar av dessa dokument.

4. Blanketterna inklusive tilläggssidorna skall tryckas på vitt papper fritt från mekanisk massa, avsett att skriva på och med en ytvikt mellan 40 och 65 g/m². Formatet skall vara 210 × 297 mm och avståndet mellan de maskinskrivna raderna 4,24 mm (en sjättedels tum). Blanketternas layout skall noga iakttas. Båda sidor av exemplar nr 1 av AP-intygen och utdragen ur dessa, framsidan på exemplar nr 1 av ID-intygen och sidorna i tilläggsbladen där uppgifter skall införas skall också ha en bakgrund som framhäver alla mekaniska eller kemiska förfalskningar. Detta bakgrundstryck skall för AP-delarna och kopior av dessa vara grönt och för ID-delarna brunt.

5. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av dessa blanketter.

Varje blankett skall innehålla tryckeriets namn och adress eller en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet och, utom för tilläggssidor och intygsansökningar, ett serienummer för att identifiera blanketten.

Numret skall föregås av följande bokstav eller bokstäver enligt dokumentets utgivningsland: S för Sverige, B för Belgien, D för Tyskland, DK för Danmark, E för Grekland, F för Frankrike, I för Italien, IR för Irland, L för Luxemburg, NL för Nederländerna och UK för Förenade Kungadömet.

6. Blanketterna skall fyllas i på maskin eller om skrivmaskin saknas för hand med versaler. De skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk som anges av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat till vilken ansökan on intyg inges.

7. Avtrycket av de stämplar som anbringas av de utfärdande myndigheterna och av de myndigheter som för in lämnade uppgifter skall anbringas med hjälp av en stämpel, helst en stålstämpel.

8. Om det är nödvändigt får medlemsstaternas behöriga myndigheter begära en översättning av intygen och utdragen ur dessa till sitt eget eller ett av sina egna officiella språk.

9. Om ett intyg eller utdrag ur ett intyg förloras får det utfärdande organet i undantagsfall till den berörda parten utfärda en kopia av detta dokument, ifyllt och påtecknat på samma sätt som originaldokumentet, och som skall tydligt ange ordet "duplikat" på varje kopia. Om en kopia av AP-delen av intyget utfärdas skall det utfärdande organet omedelbart underrätta de utfärdande organen i de andra medlemsstaterna om utfärdandet av denna kopia.

Artikel 19

Om äktheten av ett intyg eller utdrag eller av innehållet eller av påskrift på intyget ifrågasätts skall det behöriga nationella myndigheterna returnera det ifrågasatta dokumentet eller en fotokopia av detta dokument till de berörda myndigheterna för kontroll. Detsamma får göras vid stickprovskontroll, i vilket fall en fotokopia av dokumentet skall återsändas.

Om det behöriga nationella departementet returnerar det ifrågasatta dokumentet enligt det föregående stycket skall departementet på begäran av den berörda personen utfärda ett kvitto på mottagandet.

Artikel 20

1. I den utsträckning det är nödvändigt för en korrekt tillämpning av denna förordning skall medlemsstaternas behöriga myndigheter till varandra översända upplysningar om intyg och utdrag och om oegentligheter och överträdelser avseende intyg och utdrag.

2. Medlemsstaterna skall varje kvartal till kommissionen översända en redogörelse som upptar antal och typ av oegentligheter och överträdelser som de fått kännedom om under det gångna kvartalet.

3. Korrekt utfärdade intyg och utdrag, innehållet i dessa och påskriften gjorda av en medlemsstats myndigheter skall i var och en av de övriga medlemsstaterna ha samma rättsliga verkan som gäller för de dokument och innehållet i dessa samt påskriften på dem som har utfärdats av dessa medlemsstaters myndigheter.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända förteckningen över och adresserna till de myndigheter som utfärdar intyg och utdrag och utbetalar stöd. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Medlemsstaterna skall också till kommissionen översända avtryck av de officiella stämplarna och om så är tillämpligt stämpelreliefer för berörda myndigheter. Kommissionen skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna.

Artikel 21

1. Den säkerhet som anges i artikel 5 av förordning (EEG) nr 1594/83 skall uppgå till 6 ecu per 100 kg.

2. Säkerheten skall enligt den sökandes val inges kontant eller i form av en garanti utfärdad av institution som uppfyller de krav som fastställts av den medlemsstat från vilken ansökan om intyg görs.

Medlemsstaterna skall till kommissionen meddela vilka kategorier av institutioner som är berättigade att ge denna garanti och som uppfyller de krav som anges i föregående stycke och kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 22

Innan säkerheten enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 1594/83 frisläpps skall det bevisas att skyldigheterna enligt artikel 10.2 har uppfyllts. Detta bevisas genom uppvisande av exemplar nr 1 av AP-delen av intyget som försetts med en anteckning och underskrift enligt artikel 7.3. Säkerheten skall frisläppas omedelbart efter uppvisandet av ovannämnda bevis.

Artikel 23

1. Vid uppvisandet av ID-delen eller ID-delarna av intyget får upp till 85 % av säkerhetsbeloppet frisläppas om nettovikten av varan i befintligt skick för vilken ID-delen eller ID-delarna av det utfärdade intyget är minst densamma som den kvantitet som angetts i avsnitt 3 av AP-delen av intyget.

2. Om de skyldigheter till vilka hänvisning sker i artikel 10.2 inte uppfylls, skall, enligt bestämmelserna i artikel 24, säkerheten vara förverkad med avseende på en kvantitet lika med skillnaden mellan

a) 93 % av nettokvantiteten enligt intyget,

och

b) den kvantitet som identifierats vid företaget, bestämd enligt den metod som anges i bilaga 1.

Om emellertid den identifierade kvantiteten uppgår till mindre än 7 % av den nettokvantitet som visas i intyget skall hela säkerheten vara förverkad. Om dessutom det totala beloppet av den säkerhet som skulle vara förverkad för ett intyg är mindre än 5 ecu får medlemsstaten frisläppa hela säkerheten.

3. På begäran av innehavaren av AP-delen av intyget får medlemsstaterna frisläppa säkerheten i delar som är proportionella mot de kvantiteter av varor med avseende på vilka bevis enligt artikel 22 har företetts.

Artikel 24

1. Om det inte är möjligt att uppfylla de skyldigheter som bestäms i artikel 10.2 under intygets giltighetstid på grund av force majeure skall på begäran av innehavaren medlemsstatens behöriga myndighet antingen besluta att dessa skyldigheter skall upphävas, och säkerheten återlämnas eller att intygets giltighet skall förlängas med den tid som på grund av omständigheterna anses nödvändig. Förlängningen får utfärdas efter det att intygets giltighetstid har gått ut. Beslutet om upphävande eller förlängning skall begränsas till den kvantitet varor för vilken de ovannämnda skyldigheterna inte kunde uppfyllas på grund av force majeure. All förlängning av intyget skall vara föremål för påteckning på intyget av den utfärdande myndigheten. Intyget skall därefter godkännas.

2. Om den behöriga myndigheten godkänner ett fall av force majeure skall den medlemsstat under vars jurisdiktion detta inträffar omedelbart underrätta kommissionen som skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

3. Innehavaren av intyget skall förete bevis på de omständigheter som ansågs utgöra ett fall av force majeure.

Artikel 25

1. Stödet skall endast beviljas för frön av felfri, god och säljbar kvalitet och vad gäller solrosfrön med mindre än 1 % av vita och randiga frön.

2. Stödet skall utbetalas vid uppvisandet av ID-delen av intyget sedan den ansvariga kontrollmyndigheten bekräftat att de frön som identifierats i intyget har bearbetats inom den tid som anges i artikel 10.1.

3. Stödet skall betalas inom 120 dagar efter bekräftelsen enligt stycke 2.

KAPITEL 2

Artikel 26

1. Enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 1594/83 skall ett system av tullkontroll eller administrativ kontroll som erbjuder likvärdiga garantier tillämpas vid tiden för import av alla frön eller fröblandningar enligt den artikeln utom för

- frö och blandningar godkända som frö för utsäde enligt den importerande medlemsstatens lagstiftning,

- rybsfrö och rapsfrö och blandningar som innehåller dessa frön som har denaturerats såsom anges i kommissionens förordning (EEG) nr 190/68 (),

- vita och randiga solrosfrö i behållare som innehåller högst 100 kg. Dessa frön får innehålla upp till 10 % svarta solrosfrön,

- skalade solrosfrö i behållare som innehåller högst 25 kg.

Säkerhet skall ställas för frö som lämnats för kontroll.

2. I fråga om handel inom gemenskapen med importerade fröer eller fröblandningar får bevis på att dessa frön eller fröblandningar enligt kontrollsystemet i punkt 1 har underkastats kontroll vid företaget enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 1594/83 eller har gjorts icke kvalificerade för stöd ges endast genom uppvisande av kontrollexemplaret enligt artikel 10 i förordning (EEG) nr 223/77 vars avsnitt 31 förutom beskrivningen av varorna innehåller en av följande texter

- "graines ou mélanges importés",

- "indførte frø eller blandinger",

- "eingeführte Saaten oder Mischungen",

- "åéóá÷èÝíôåò óðüñïé Þ ìåßãìáôá",

- "imported seeds or mixtures",

- "semi o miscele importati",

- "ingevoerde zaden of mengsels".

Följande avsnitt av kontrollexemplaret skall fyllas i

a) avsnitt 103,

b) avsnitt 104, genom att det som ej gäller stryks över och genom att en av följande texter införs:

"Destiné à être placé sous le régime de contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1594/83 ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide",

"Bestemt til at undergives den kontrollordning, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 15194/83, eller til at bringes i en sådan tilstand, at de ikke kan få stotte",

"Dazu bestimmt, der Kontrolle nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1594/83 unterworfen oder in den Zustand vesetzt zu werden, das die Beihilfe nicht mehr beansprucht werden kann",

"Ðñïïñßæåôáé íá ôåèåß õðü êáèåóôþò åëÝã÷ïõ ðïõ ðñïâëÝðåôáé óôï Üñèñï 2 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 1595/83 Þ íá ðåñéÝëèåé óå êáôÜóôáóç ðïõ íá áðïêëåßåé áðü ôï äéêáßùìá åíéó÷ýóåùò",

"Intended to be placed under the control system provided for in Article 2 of Regulation (EEC) No 1594/83 or to be rendered ineligible for the subsidy",

"Destinato ad essere sottoposto al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83 o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione",

"Bestemd om onder het in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1594/83 bedoelde controlestelsel te worden gesteld of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking kunnen komen".

Den kontrollerade produktens nettovikt, dess fuktighetshalt och föroreningshalt och dess vikt justerad enligt den metod som anges i bilaga 1 skall införas i avsnittet för "kontroll av användning och/eller bestämmelse" på baksidan av kontrollexemplaret under rubriken "Anmärkningar".

Artikel 27

1. Säkerheten enligt artikel 9.2 i förordning (EEG) nr 1594/83 skall per 100 kg netto uppgå till

- 15 ecu för rybsfrön och rapsfrön,

- 20 ecu för solrosfrön.

Kommissionen får dock om så är nödvändigt avvika från beloppet i föregående stycke under en tid av högst 30 dagar.

2. Säkerheten skall inges enligt den sökandes val kontant eller i form av en garanti som utställs av ett företag som uppfyller de krav som den medlemsstat fastställt där tullformaliteterna äger rum.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de kategorier av företag som är berättigade att utfärda denna garanti och som uppfyller de krav som anges i föregående stycke. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 28

1. Hela säkerhetsbeloppet skall frisläppas senast nio månader efter det att beloppet deponerats om bevis företes på att varorna i fråga har underkastats kontroll enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 1594/83 eller har förklarats ej vara berättigade till stöd.

Om den berörda parten så begär innan den tid utlöpt som anges i föregående stycke, skall denna tid utökas till 15 månader i fråga om solrosfrön och blandningar som innehåller dessa frön för användning i obehandlat tillstånd som foder.

2. Om de tider som anges i punkt 1 inte innehålls skall säkerheten vara förverkad.

Om emellertid det bevis som anges i punkt 1 uppvisas inom nio månader efter det att den tid utlöpt som anges i detta punkt skall säkerheten återbetalas med avdrag för 10 % av säkerheten för varje månad eller del av månad som detta uppvisande försenats.

3. Om inom den tid som anges i punkt 1 det bevis som anges i samma punkt uppvisas avseende en kvantitet av frön eller fröblandningar som är mer än 2 % mindre än den kvantitet som säkerheten avser skall beloppet av den innehållna säkerheten beräknas på grundval av skillnaden mellan den kvantitet som säkerheten avser minskad med 2 % och kvantiteten i fråga för vilken ovannämnda bevis uppvisas.

4. För varor som underkastas kontroll enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 1594/83 eller som förklarats ej berättigade till stöd inom den tid som anges i punkt 1 och som visar tecken på denaturering skall hela säkerhetsbeloppet vara förverkat. Säkerheten skall emellertid återbetalas om varorna i fråga visade samma tecken på denaturering vid tiden för importen.

5. I denna artikel skall den vikt som fastställdes vid tiden för import och som justerats enligt den metod som anges i bilaga 1 jämföras med

- den justerade vikt som fastställdes vid tiden för ankomsten till företaget,

eller

- den justerade vikt som fastställdes vid den tidpunkt varorna förklarades ej vara berättigade till stöd

eller

- i fråga om handel inom gemenskapen med importerade varor den justerade vikt som anges på kontrollexemplaret enligt det sista stycket i artikel 26.2.

Artikel 29

Om på grund av force majeure importerade frön och fröblandningar inte kan förklaras ej berättigade till stöd eller underkastas kontroll under den tid som anges i artikel 28

a) i den mån frön och fröblandningar har blivit olämpliga för oljeframställning eller som ingrediens i fodermedel skall medlemsstaten i vilken säkerheten ställts besluta att skyldigheten att underkasta varorna kontroll eller förklara dem ej berättigade till stöd skall upphävas och säkerheten inte vara förverkad,

b) skall medlemsstaten utsträcka tiden så mycket som den anser det nödvändigt med hänsyn till de åberopade omständigheterna.

Om den behöriga myndigheten konstaterar ett fall av force majeure skall den medlemsstat inom vars jurisdiktion detta faller underrätta kommissionen som skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 30

Frön eller fröblandningar skall betraktas som ej berättigade till stöd enligt artikel 9 i förordning (EEG) nr 1594/83, om de är

- bearbetade till varor enligt nr 12.02 eller 23.07 i den gemensamma tulltaxan,

- godkända som utsäde enligt lagstiftningen i alla medlemsstater,

- exporterade till tredje land,

- föremål för den denatureringsprocess som avses i förordning (EEG) nr 190/68 vad gäller rybsfrön och rapsfrön och blandningar som innehåller dessa varor,

- avsedda för användning i oförändrat tillstånd som människoföda eller som djurfoder om tillfredsställande bevis har uppvisats för den berörda medlemsstaten,

Artikel 31

1. Bestämning av vikt och provtagning på frön skördade inom gemenskapen skall framför allt utföras vid införandet till det företag som skall bearbeta fröna.

2. Bestämning av vikt och provtagning på frön importerade till gemenskapen skall framför allt utföras

- vid importtillfället,

- vid införandet till det företag som skall bearbeta fröna,

- när de har gjorts ej berättigade till stöd vad gäller kvantiteter avsedda för annan användning än oljeframställning,

- vid exporttillfället.

3. Vikten på fröna enligt föregående punkter skall anges i kg och justeras enligt den metod som anges i bilaga 1.

Artikel 32

Provtagningen, reduceringen av prov för analys och bestämning av oljehalt, föroreningshalt och vattenhalt skall utföras enligt de standardiserade gemenskapsmetoder som anges i bilagorna 1-5 till kommissionens förordning (EEG) nr 1470/68 ().

KAPITEL 3

Artikel 33

1. Stödet skall fastställas så snart marknadssituationen gör det nödvändigt och på ett sätt som säkerställer att de tillämpas åtminstone en gång per vecka.

2. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om de stödbelopp som beviljats per 100 kg frön så snart de fastställts.

Artikel 34

Stödbeloppet skall gälla den dag då ansökan om ID-delen av intyget inges.

Om emellertid denna dag omedelbart föregår en period om en eller flera arbetsfria dagar som inbegriper den första dagen i en månad skall stödbeloppet i fråga om oljefrön för bearbetning under den eller de arbetsfria dagarna på eller efter den första dagen i månaden vara det som gäller den dag fröna bearbetas under förutsättning att den berörda parten har begärt detta då ansökan om ID-delen av intyget ingavs.

Artikel 35

Det stödbelopp som skall beviljas om beloppet fastställs i förväg skall vara lika med det belopp som gäller den dag då ansökan om AP-delen av intyget inges och skall ökas eller minskas

- beroende på om det målpris som är giltigt under den månad då ansökan ingavs för ID-delen är högre eller lägre än det pris som gällde den dag då ansökan om AP-delen ingavs, med skillnaden mellan dessa två målpriser,

- med korigeringsbeloppet enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 1594/83.

Om emellertid intygets giltighetstid har utsträckts enligt artikel 24.1 skall det i förväg fastställda stödbelopp som skall beviljas vara det belopp som bestämts med avseende på den senaste månaden i den period som anges i artikel 11.

Artikel 36

1. Stödbeloppet enligt artikel 10 i förordning nr (EEG) 1594/83 skall meddelas till alla berörda parter som frågar efter det vid ansökan om ID-delen av intyget åtföljd av en säkerhet för ett belopp som är lika med det förskotterade stödbeloppet.

2. Säkerheten skall inges i form av en garanti utställd av ett företag som uppfyller de krav som fastställts av den medlemsstat till vilken ansökan om stöd har ställts.

3. Säkerheten skall frisläppas då den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt rätten till stöd för de kvantiteter som angetts i ansökan. Om rätten till stöd inte har godkänts för alla eller delar av de kvantiteter som anges i ansökan skall säkerheten vara förverkad i proportion till de kvantiteter för vilka villkoren som ger rätt till stöd inte uppfylldes.

4. Den vikt som används för att beräkna det stödförskott som skall beviljas enligt bestämmelserna i punkt 1 skall vara den registrerade nettovikten för frön i det tillstånd de befann sig i vid den tid då de infördes i det företag där de skall bearbetas.

Artikel 37

1. Med beaktande av bestämmelserna i artikel 38 skall det korrigeringsbelopp som anges i artikel 7 i förordning (EEG) nr 1594/83 bestämmas för varje månad enligt följande bestämmelser.

2. Korrigeringsbeloppet skall vara lika med skillnaden mellan

a) priset på rybsfrön, rapsfrön eller solrosfrön bestämt enligt artikel 1, 4 och 5 i rådets förordning nr 115/67/EEG (),

och

b) terminspriset för dessa frön bestämt genom tillämpning av de krav som fastställs i artikel 1, 4 och 5 i förordning nr 115/67/EEG och som gäller för leverans som fullgjorts under den månad då fröna identifierades på företaget.

Om för en av de månader som följer på den månad då begäran om fastställande i förväg ingavs inget anbud och inget pris för en typ av frön kan användas för bestämning av terminspriset enligt b skall det beräknade priset för den föregående månaden användas för att bestämma ovannämnda skillnad.

3. Om inget anbud och inget pris för en typ av frön kan användas för bestämning av

a) priset enligt punkt 2 a skall det pris som skall beaktas vara det som bestämts enligt artikel 2, 3 och 6 i förordning nr 115/67/EEG,

b) terminspriset för minst två på varandra följande månader enligt punkt 2 b, skall det pris som skall beaktas för var och en av dessa månader vara det pris som bestämts genom tillämpning av kriterier enligt artikel 2-3 i förordning nr 115/67/EEG och som gäller för leverans som fullgjorts under dessa månader.

4. Om till följd av punkt 3 b terminspriset för frön, i avsaknad av världsmarknadspriser för konkurrerande varor med avseende på en eller flera månader som följer på den månad då ansökan om fastställande i förväg ingavs, bestäms enligt kraven i artikel 3 i förordning nr 115/67/EEG, skall världsmarknadspriserna för konkurrerande varor för föregående månad användas.

Artikel 38

Om skillnaderna utvecklas på ett annorlunda sätt och om den situationen skulle kunna få avsevärd effekt på användningen av de frön som skördas i gemenskapen får den skillnad som bestäms enligt artikel 37 justeras med det belopp som närmast motsvarar differensen mellan skillnaderna, under förutsättning att

- skillnaden mellan priset på 100 kg av rybsfrön, rapsfrön eller solrosfrön plus bearbetningskostnader och totalsumman av priserna för de kvantiteter av olja och foderkakor som erhålls vid bearbetning av denna typ av frön,

och

- skillnaden mellan 100 kg av de huvudsakligen konkurrerande fröna plus bearbetningskostnader och totalsumman av priserna för de kvantiteter av foderkakor som erhålls vid bearbetning av dessa frön.

Denna differens skall om så är tillämpligt korrigeras med beloppet för den justering av världsmarknadspriset som fastställts enligt artikel 6 i förordning nr 115/67/EEG.

Artikel 39

Medlemsstaterna skall bistå varandra vid tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 40

Förordning (EEG) nr 1204/72 skall upphöra att gälla.

Artikel 41

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983.

Intyg som utfärdats med anledning av ansökningar som gjorts före den dag som anges i ovanstående stycke skall förbli föremål för de bestämmelser som tillämpades före denna dag.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 september 1983.

På kommissionens vägnar

Poul DALSAGER

Ledamot av kommissionen

() EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

() EGT nr L 162, 12.6.1982, s. 6.

() EGT nr L 163, 22.6.1983, s. 44.

() EGT nr L 38, 9.2.1977, s. 20.

() EGT nr L 222, 2.10.1971, s. 2.

() EGT nr L 133, 10.6.1972, s. 1.

() EGT nr L 43, 17.2.1968, s. 10.

() EGT nr L 239, 28.9.1968, s. 2.

() EGT nr 111, 10.6.1967, s. 2196/67.

BILAGA 1

Metod för beräkning av oljefrönas vikt

>NUM>100 - (i + h)

>DEN>100 - (i(1) + h(1))

× q = X

>Plats för tabell>

ANMÄRKNING:

För fuktighet och föroreningar skall endast de två första decimalerna beaktas.