Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3590/85 av den 18 december 1985 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmustEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 343 , 20/12/1985 s. 0020 - 0029

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0005

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 39 s. 0170

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 20 s. 0005

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 39 s. 0170KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3590/85 av den 18 december 1985 om det intyg och den analysrapport som krävs för import av vin, druvsaft och druvmust

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3307/85 (), särskilt artiklarna 50.5, 51.2 och 65 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 354/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2633/85 (), särskilt artiklarna 1 och 1a i denna, och

med beaktande av följande:

Förordning (EEG) nr 2633/85 om ändring av förordning (EEG) nr 354/79 tillkom för att förenkla det administrativa förfarandet vid import av vin från vissa tredje länder som har erbjudit särskilda garantier som gemenskapen har godkänt. Kommissionens förordning (EEG) nr 2115/76 av den 20 augusti 1976 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust () bör därför ersättas.

För att förenkla de kontroller som utförs av behöriga myndigheter i medlemsstaterna bör intygets och analysrapportens form och, om det är nödvändigt, innehåll fastställas, liksom bestämmelser om hur de skall användas.

För att förhindra bedrägerier måste intyget och i förekommande fall analysrapporten för varje sändning av den importerade produkten kontrolleras. Därför måste detta eller dessa dokument följa med varje sändning till dess att den står under gemenskapens kontroll.

Med hänsyn till handelsbruk måste de behöriga myndigheterna vid uppdelning av en sändning av vin ha befogenhet att under sin kontroll låta upprätta ett utdrag av intyget och analysrapporten, som skall följa med varje ny sändning efter uppdelningen.

I enlighet med artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 354/79 kan de behöriga myndigheterna inom gemenskapen under vissa omständigheter godta de intyg och analysrapporter som har utfärdats av vederbörligen auktoriserade producenter, om det berörda tredje landet har gett särskilda garantier som har godkänts av gemenskapen. Enligt artikel 1a andra stycket i samma förordning kan dokument med förenklade analysrapporter godkännas på samma villkor. För att förenkla importen till gemenskapen av vin med ursprung i vissa tredje länder bör dessa möjligheter utnyttjas och erforderliga tillämpningsföreskrifter fastställas.

Förteckningar med namn och adresser på de organ och laboratorier i tredje land som har fått bemyndigande att utfärda intyg och analysrapporter bör offentliggöras så att de myndigheter inom gemenskapen som svarar för kontroll av importen av vinprodukter vid behov kan utföra nödvändiga kontroller.

Enligt artikel 51 i förordning (EEG) nr 337/79 kan vinprodukter endast erbjudas för direkt konsumtion inom gemenskapen under förutsättning att de enologiska metoder som har använts vid deras framställning är tillåtna inom gemenskapen. Om en importerad produkt har genomgått berikning, tillsats av syra eller avsyrning, bör det dessutom fastställas att den kan godkännas för direkt konsumtion inom gemenskapen endast om de gränsvärden som gäller för den vinodlingszon inom gemenskapen vars naturliga produktionsförhållanden svarar mot förhållandena inom det område som den importerade produkten härstammar från har iakttagits.

Exportörernas och myndigheternas arbete bör förenklas genom att det fastställs att det i dokument V I 1 skall antecknas att den alkohol som har tillsatts starkvin och vin för destillation har framställts av vin, utan att det krävs ett särskilt dokument som bekräftar detta. Av samma skäl bör det fastställas att V I 1-dokumentet om önskas, får användas för att bekräfta den ursprungsbeteckning som krävs för import av vin som omfattas av en nedsatt tullsats. Starkvinerna Boberg och Tokaj (Aszu och Szamorodni) är dock undantagna från kravet på intyg och analysrapporter i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EEG) nr 354/79, under förutsättning att ett intyg om ursprungsbeteckning visas upp. Det bör föreskrivas att V I 1-dokumentet får användas för att bekräfta ursprungsbeteckningen för dessa starkviner och att den del som utgör analysrapporten inte behöver fyllas i.

För att undvika svårigheter av administrativ art är det nödvändigt att fastställa övergångsbestämmelser.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs bestämmelser om de intyg och analysrapporter som avses i artikel 50.1 a i förordning (EEG) nr 337/79 samt närmare bestämmelser om hur dessa skall upprättas och användas.

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) produkt: en produkt som anges i artikel 1.2 a och b i förordning (EEG) nr 337/79.

b) sändning: en mängd av en produkt som sänds av en avsändare till en mottagare.

c) gemenskapens tullområde: det område som definieras i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2151/84 av den 23 juli 1984 om gemenskapens tullområde ().

d) V I 1-dokument: ett dokument som har upprättats på blankett V I 1 motsvarande den mall som visas i bilaga 2, som uppfyller de tekniska krav som anges i bilaga 4 och som undertecknats av en tjänsteman från ett erkänt officiellt organ och av en tjänsteman från ett erkänt laboratorium enligt artikel 7.

e) V I 2-utdrag: ett utdrag som har upprättats på blankett V I 2 motsvarande den mall som visas i bilaga 3, som innehåller de uppgifter som finns på ett V I 1-dokument eller ett annat V I 2-utdrag och är stämplat av ett tullkontor inom gemenskapen.

Artikel 3

1. För varje sändning av en produkt som skall importeras till gemenskapen skall intyget och analysrapporten upprättas på en och samma V I 1-blankett.

Om produkten i fråga inte är avsedd för direkt konsumtion, behöver analysrapporten på blankett V I 1 dock inte fyllas i.

2. Trots punkt 1 första stycket behöver analysrapporten på blankett V I 1 endast fyllas i vad gäller

- verklig alkoholhalt,

- total syrahalt,

- total svaveldioxidhalt,

om det rör sig om vin i behållare med etikett som rymmer högst 60 liter och är försedda med engångsförslutningar, förutsatt att vinet härstammar från ett land som anges i bilaga 1 och som har gett särskilda garantier vilka har godkänts av gemenskapen.

Artikel 4

1. Blanketterna V I 1 och V I 2 skall omfatta ett maskinskrivet eller handskrivet original och en genomslagskopia. Både originalet och kopian skall åtfölja produkten. Blanketterna V I 1 och V I 2 skall fyllas i, antingen på maskin eller för hand, i det sistnämnda fallet med bläck eller kulspetspenna och med tryckbokstäver. De får inte innehålla några raderingar eller ändringar. Rättelser skall göras genom att det felaktiga stryks och eventuellt att de begärda uppgifterna läggs till. Varje sådan rättelse skall godkännas av upphovsmannen och stämplas av det officiella organet, laboratoriet eller tullmyndigheterna.

2. V I 1-dokumenten och V I 2-utdragen skall förses med ett löpnummer, som vad gäller V I 1-dokumentet tilldelas av det officiella organ vars tjänsteman undertecknar intyget och vad gäller V I 2-utdragen av de tullmyndigheter som stämplar dem i enlighet med artikel 6.2 och 6.3.

Artikel 5

1. V I 1-dokument upprättade av vinproducenter i de tredje länder som anges i bilaga 1 och som har gett särskilda garantier som godkänts av gemenskapen skall gälla som intyg eller analysrapporter, förutsatt att producenterna var för sig har godkänts av de behöriga myndigheterna i dessa tredje länder och står under dessa myndigheters kontroll.

2. De godkända producenter som avses i punkt 1 skall använda blankett V I 1, på vilken de i fält 10 skall uppge namn och adress på det officiella organ i det tredje land som har godkänt dem. Blanketten skall fyllas i korrekt.

Producenterna skall dessutom

- i fält 1 fylla i sitt namn och sin adress samt sitt registreringsnummer i ett av de tredje länder som anges i bilaga 1,

- i fält 11 lämna åtminstone de uppgifter som avses i artikel 3.2

och skriva sin namnteckning i det därför avsedda utrymmet i fälten 10 och 11, varvid de skall stryka orden "namn och tjänsteställning". I detta fall behövs varken stämpel eller uppgift om laboratoriets namn och adress.

Artikel 6

1. Efter det att den tullbehandling som krävs för att sändningen skall kunna övergå till fri omsättning har avslutats skall originalet och kopian av V I 1-dokumentet eller V I 2-utdraget överlämnas till myndigheterna i den medlemsstat där tullbehandlingen äger rum.

Myndigheterna skall anteckna de fastställda mängderna på baksidan av V I 1-dokumentet och eventuellt V I 2-utdraget. De skall lämna tillbaka originalet och bevara kopian i minst fem år.

2. Om en sändning skall vidarebefordras i sin helhet innan den övergår till fri omsättning, skall den nye avsändaren till de tullmyndigheter under vars tillsyn sändningen står överlämna V I 1-dokumentet eller V I 2-utdraget för sändningen samt eventuellt en senare utfärdad V I 2-blankett.

Efter att ha kontrollerat att de uppgifter som har lämnats i V I 1-dokumentet överensstämmer med uppgifterna på V I 2-blanketten eller eventuellt att uppgifterna i V I 2-utdraget överensstämmer med en senare utfärdad V I 2-blankett, skall myndigheterna stämpla V I 2-blanketten, som nu gäller som V I 2-utdrag, och anteckna de fastställda mängderna på baksidan av det tidigare utfärdade dokumentet eller utdraget. Myndigheterna skall lämna tillbaka utdraget samt originalet av V I 1-dokumentet eller det första V I 2-utdraget till den nye avsändaren och bevara kopian i minst fem år.

Om en varusändning exporteras till tredje land, behöver dock ingen V I 2-blankett fyllas i.

3. Om en sändning skall delas upp innan den övergår till fri omsättning, skall V I 1-dokumentet eller V I 2-utdraget för sändningen samt, för varje ny sändning, en senare utfärdad V I 2-blankett överlämnas till de tullmyndigheter som har till uppgift att kontrollera den sändning som skall delas upp.

Efter att ha kontrollerat att de uppgifter som har lämnats i V I 1-dokumentet eller V I 2-utdraget överensstämmer med uppgifterna på den för varje ny sändning senare utfärdade V I 2-blanketten, skall myndigheterna stämpla V I 2-blanketten, som nu gäller som V I 2-utdrag, och anteckna de fastställda mängderna på baksidan av V I 1-dokumentet eller V I 2-utdraget. Myndigheterna skall lämna tillbaka V I 2-utdraget samt V I 1-dokumentet eller det tidigare utfärdade V I 2-utdraget och bevara en kopia av vart och ett av dessa dokument i minst fem år.

Artikel 7

1. Kommissionen skall på grundval av meddelanden från de behöriga myndigheterna i tredje land upprätta och fortlöpande uppdatera förteckningar över namn och adresser på de organ, laboratorier och vinproducenter som har befogenhet att utfärda V I 1-dokument. Kommissionen skall offentliggöra dessa förteckningar i C-serien i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Meddelanden från de behöriga myndigheter i tredje land som avses i punkt 1 skall innehålla

- namn och adresser på de officiella organ och laboratorier som har godkänts eller utsetts för att utfärda V I 1-dokument,

- namn, adress och officiella registreringsnummer på de vinproducenter som har befogenhet att utfärda V I 1-dokument.

Förteckningen skall endast omfatta de behöriga organ och laboratorier enligt första stycket som av de behöriga myndigheterna i det berörda tredje landet har bemyndigats att på begäran lämna kommissionen och medlemsstaterna all den information som behövs för att de skall kunna bedöma de uppgifter som förekommer i de enskilda dokumenten.

3. De förteckningar som avses i punkt 1 skall fortlöpande uppdateras, särskilt vad gäller adress-eller namnändringar för organ eller laboratorier.

De skall ändras

a) om ett organ eller ett laboratorium inte lämnar de uppgifter som begärs i enlighet med punkt 2,

b) om det blir nödvändigt att lägga till eller utesluta ett officiellt organ eller laboratorium,

c) om en producent har godkänts enligt artikel 5 eller om ett godkännande har återkallats efter det att förteckningen har upprättats.

Artikel 8

1. Om inte annat följer av artikel 51 i förordning (EEG) nr 337/79 och av de bestämmelser som har antagits för att genomföra den, kan produkter från tredje land endast erbjudas eller levereras för direkt konsumtion under förutsättning att, vad gäller de enologiska metoder som avses i artiklarna 32, 33 och 34 i förordning (EEG) nr 337/79, de gränsvärden som har fastställts för den vinodlingszon inom gemenskapen där de naturliga produktionsförhållandena svarar mot förhållandena inom det produktionsområde i det tredje landet som produkterna härstammar från har iakttagits vid deras framställning.

Frågan huruvida produktionsförhållandena är jämförbara skall avgöras av de behöriga myndigheterna i det berörda tredje landet.

Kommissionen kan dock ersätta ett tredje lands bedömning av jämförbarheten mellan produktionsförhållandena i det landet och förhållandena i motsvarande vinodlingszon inom gemenskapen med en bedömning som den själv har gjort på grundval av en jämförelse mellan gällande bestämmelser inom gemenskapen och i det berörda tredje landet.

2. Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat har intrycket att en produkt som har sitt ursprung i ett tredje land har undergått en enologisk process enligt punkt 1 och att de gränsvärden som har fastställts för motsvarande vinodlingszon inom gemenskapen avsevärt har överskridits, skall den berörda medlemsstaten i fråga meddela kommissionen detta utan dröjsmål. I sådana fall skall kommissionen kontakta det berörda tredje landet i syfte att reglera framtida import.

Artikel 9

1. Vad gäller

- starkvin, och

- vin som har tillsatts alkohol för destillation,

skall V I 1-dokumentet erkännas som giltigt endast om det officiella organ som avses i artikel 7

a) har skrivit följande i fält 15:"Härmed intygas att den alkohol som tillsatts detta vin är framställt av vin",

b) och har kompletterat uppgiften med

- det utfärdande organets fullständiga namn och adress,

- namnunderskrift av en tjänsteman hos organet,

- organets stämpel.

2. För vin som omfattas av en nedsatt tullsats vid import till gemenskapen kan V I 1-dokumentet användas som den bekräftelse på ursprungsbeteckningen som krävs i överenskommelserna på detta område, om det officiella organet

- i fält 15 har skrivit följande:"Härmed bekräftas att det vin som avses i detta dokument har producerats i vinodlingsområdet ... och att det tilldelats ursprungsbeteckningen i fält 6 i enlighet med bestämmelserna i ursprungslandet",

och

- har kompletterat dokumentet enligt punkt 1 b.

3. För starkvin som har rätt till beteckningen Boberg och Tokaj (Aszu och Szamorodni) kan fält 15 i V I 1-dokumentet användas för den dokumentation som krävs enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 354/79 och kommissionens förordning (EEG) nr 1120/75 (). I så fall behöver inte fält 11 som rör analysrapporten fyllas i.

Artikel 10

De tredje länder som är undantagna från kravet att vid export till gemenskapen lägga fram ett intyg och en analysrapport i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 354/79 skall vara de som anges i bilaga 5 till denna förordning.

Artikel 11

Förordning (EEG) nr 2115/76 skall upphöra att gälla den 30 september 1986.

Under perioden 2 april-30 september 1986 skall den förordningen endast tillämpas på produkter som har lämnat det berörda tredje landet före den 2 april 1986, förutsatt att detta vederbörligen dokumenteras för tullmyndigheterna inom gemenskapen.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Om inte annat följer av artikel 11, skall den tillämpas från och med den 2 april 1986, med undantag av artikel 9.2, som skall tillämpas från och med den 1 juli 1986.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1985.

På kommissionens vägnar

Frans ANDRIESSEN

Vice ordförande

() EGT nr 111, 30.4.1975, s. 19.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 1.

() EGT nr L 320, 29.11.1985, s. 1.

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 97.

() EGT nr L 251, 20.9.1985, s. 3.

() EGT nr L 237, 28.8.1976, s. 1.

() EGT nr L 197, 27.7.1984, s. 1.

BILAGA 1

Förteckning över de tredje länder som har gett gemenskapen särskilda garantier enligt artikel 3.2 och artikel 5:

Amerikas Förenta Stater

BILAGA 2

>Start Grafik>

UTFÄRDANDE LAND

1 Exportör Löpnr:

DOKUMENT

FÖR IMPORT AV VIN, DRUVSAFT ELLER

DRUVMUST TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 Mottagare

() Obligatorisk uppgift endast för vin som omfattas av en nedsatt tullsats

() Stryk det som inte gäller

() Markera det som gäller med ett kryss

3 TULLMYNDIGHETENS STÄMPEL ()

4 Transportmedel ()

5 Bestämmelseort ()

6 Märken och referensnummer - Förpackningarnas antal och art - Varubeskrivning

7 Mängd (l/hl/kg) ()

8 Antal flaskor

9 Produktens färg

10 INTYG

Ovannämnda produkt är är inte () avsedd för direkt konsumtion, är i överensstämmelse med bestämmelserna om produktion och övergång till fri omsättning i produktens ursprungsland och, vad gäller en produkt avsedd för direkt konsumtion, har inte undergått enologiska processer som inte är tillåtna enligt gällande bestämmelser inom Europeiska gemenskapen om import av produkten i fråga.

Det officiella organets fullständiga namn och adress:

Ort och datum:

Namnteckning, namn Stämpel: och tjänsteställning:

11 ANALYSRAPPORT med analysdata för ovannämnda produkt

FÖR DRUVMUST OCH DRUVSAFT: Densitet:

FÖR VIN OCH DRUVMUST I JÄSNING:

Total alkoholhalt: Verklig alkoholhalt:

FÖR ALLA PRODUKTER:

Total torrsubstanshalt: Total syrahalt: Halt av flyktiga syror:

Citronsyrahalt: Total svaveldioxidhalt:

() Förekomst icke förekomst av produkter som härstammar från sorter som är resultatet av artkorsningar (direktproducerade hybrider) eller från andra sorter som inte tillhör arten Vitis vinifera

Laboratoriets fullständiga namn och adress:

Ort och datum:

Namnteckning, namn Stämpel: och tjänsteställning:

IMPORT (Övergång till fri omsättning eller utfärdande av utdrag)

Mängd 12 Referensnummer och datum

13 Mottagarens fullständiga

namn och adress (utdrag)

14 Den behöriga för utdraget/

tulldokumentet myndig-

hetens stämpel

Disponibel

Avskriven

Disponibel

Avskriven

Disponibel

Avskriven

Disponibel

Avskriven

15 Övriga anmärkningar:

>Slut Grafik>

BILAGA 3

>Start Grafik>

UTFÄRDANDE MEDLEMSSTAT

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 Exportör Löpnr:

UTDRAG AV ETT DOKUMENT FÖR IMPORT

AV VIN, DRUVSAFT ELLER DRUVMUST

TILL EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 Mottagare

3 Utdrag av dokument V I 1

Nummer:

Utfärdat av (det tredje landets namn)

Datum:

() Stryk det som inte gäller

() Markera det som gäller med ett kryss:

() Obligatorisk uppgift endast för vin som omfattas av en nedsatt tullsats för starkvin och för vin som tillsatt alkohol för destillation (stryk det som inte gäller)

4 Utdrag av utdrag V I 2

Nummer:

Stämplat av: (EG-tullkontorets fullständiga namn och adress):

Datum:

5 Märken och referensnummer - Förpackningarnas antal och art - Varubeskrivning

6 Mängd (l/hl/kg) ()

7 Antal flaskor

8 Produktens färg

9 AVSÄNDARENS DEKLARATION ()

Det V I 1-dokument som avses i fält 3 Det utdrag som avses i fält 4 har utfärdats för ovannämnda produkt och omfattar följande:

ETT INTYG, enligt vilket det försäkras att ovannämnda produkt är inte är avsedd för direkt konsumtion, är i överensstämmelse med bestämmelserna om produktion och övergång till fri omsättning i produktens ursprungsland och, vad gäller en produkt avsedd för direkt konsumtion, inte har undergått enologiska processer som inte är tillåtna enligt gällande bestämmelser inom Europeiska gemenskapen om import av produkten i fråga.

EN ANALYSRAPPORT med följande analysdata för produkten:

FÖR DRUVMUST OCH DRUVSAFT: Densitet:

FÖR VIN OCH DRUVMUST I JÄSNING:

Total alkoholhalt: Verklig alkoholhalt:

FÖR ALLA PRODUKTER:

Total torrsubstanshalt: Total syrahalt: Halt av flyktiga syror:

Citronsyrahalt: Total svaveldioxidhalt:

Produkter som härstammar från sorter som är resultatet av artkorsningar (direkta producenthybrider) eller från andra sorter som inte tillhör arten Vitis vinifera förekommer saknas

() En BEKRÄFTELSE från den behöriga myndigheten på

- att det vin för vilket dokumentet är utfärdat har producerats inom vinodlingsområdet ...................... och har enligt ursprungslandets lagstiftning erkänts vara berättigat till ursprungsbeteckningen i fält 5,

- att den alkohol som har tillsatts det vin som detta dokument avser har framställts av vin.

10 TULLMYNDIGHETENS STÄMPEL

Namnteckning:

Riktigheten av ovanstående förklaring intygas härmed:

Ort och datum:

Namnteckning: Stämpel: Tullkontorets fullständiga namn och adress:

IMPORT (Övergång till fri omsättning eller utfärdande av utdrag)

Mängd 11 Referensnummer och datum

12 Mottagarens fullständiga

namn och adress (utdrag)

13 Den behöriga för utdraget/

tulldokumentet myndig-

hetens stämpel

Disponibel

Avskriven

Disponibel

Avskriven

Disponibel

Avskriven

Disponibel

Avskriven

>Slut Grafik>

BILAGA 4

(Tekniska) bestämmelser om blanketterna V I 1 och V I 2

A. Tryckning av blanketterna

1. Blanketternas format skall vara ca 210 × 297 mm.

2. Vitt skrivpapper som väger minst 40 g/m² skall användas.

3. Varje blankett skall vara försedd med tryckeriets namn och adress eller märke.

4. Blanketterna skall vara tryckta på ett av gemenskapens officiella språk. Språket i blankett V I 2 skall bestämmas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där blanketterna skall stämplas.

B. Anvisningar om hur blanketterna skall fyllas i

1. Blanketterna skall fyllas i på samma språk som det som de är tryckta på.

2. Varje blankett skall förses med ett löpnummer som

- när det gäller blankett V I 1 skall tilldelas av det officiella organ som skriver under intyget,

- när det gäller blankett V I 2 skall tilldelas av det tullkontor som stämplar den.

3. I fält 6 på blankett V I 1 och i fält 5 på blankett V I 2 skall produkten beskrivas i enlighet med artikel 35 i rådets förordning (EEG) nr 355/79 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1898/85 ().

() EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 99.

() EGT nr L 179, 11.7.1985, s. 1.

BILAGA 5

- Canada

- Iran

- Libanon

- Folkrepubliken Kina

- Taiwan.