Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1892/87 av den 2 juli 1987 om notering av marknadspriserna på nötköttEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 03/07/1987 s. 0029 - 0029

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0216

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 23 s. 0216RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1892/87 av den 2 juli 1987 om notering av marknadspriserna på nötkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 467/87(), särskilt artikel 6.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(), och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1208/81() införs en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur som innebär att marknadspriserna noteras med avseende på slaktvikt. I förordning (EEG) nr 1202/82() fastställs dock att medlemsstaterna till slutet av regleringsåret 1986/87 skall notera priserna med avseende på både slaktvikt och levande vikt. Med tanke på att var och en av dessa metoder för prisnotering har sina fördelar bör man fortsätta att använda dem parallellt även efter regleringsåret 1986/87.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall notera priserna utifrån den gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur som införs genom förordning (EEG) nr 1208/81 parallellt med den metod som de i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 805/68 tillämpar den dag denna förordning träder i kraft.

Artikel 2

Närmare tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1987.

På rådets vägnar

K. E. TYGESEN

Ordförande

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

() EGT nr L 48, 17.2.1987, s. 1.

() EGT nr C 89, 3.4.1987, s. 49.

() EGT nr L 123, 7.5.1981, s. 3.

() EGT nr L 140, 20.5.1982, s. 35.