Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3183/87 av den 19 oktober 1987 om särskilda regler för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 27/10/1987 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0172

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 24 s. 0172RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3183/87 av den 19 oktober 1987 om särskilda regler för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken(), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3769/85(), infördes ett system genom vilket de budgetmedel som reserverats för att täcka utgifter för garantisektionen vid Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket, ställs till förfogande för de myndigheter och organ som utsetts att betala sådana utgifter.

Syftet med detta system är att göra det möjligt att uppnå målet med den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

Särskilda regler av tillfällig art bör antas för att göra det möjligt för gemenskapen att nå detta syfte, även i situationer där de medel som avsatts till garantisektionen vid EUGFJ har förbrukats, så att kontinuiteten säkerställs för betalningar inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaderna tills slutliga bestämmelser kan antas i samband med besluten om den framtida finansieringen av gemenskapen.

För att förvaltningen av denna organisation av marknaderna skall fungera väl måste det övervakas att den tidsförskjutning som införts genom denna förordning inte resulterar i att saldon transporteras till 1988 och efterföljande räkenskapsår.

Medlemsstaterna måste tillhandahålla finansiella medel i enlighet med de behov som deras utbetalande organ har, medan kommissionen utbetalar förskott för de utbetalande myndigheternas bokförda utgifter.

De finansieringskostnader som kan uppstå vid medlemsstaternas tillhandahållande av finansiella medel kan delas mellan vissa medlemsstater och gemenskapen.

Dessa särskilda regler kommer att ses över i samband med alla de beslut som skall fattas i samband med den framtida finansieringen av gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 729/70 ändras på följande sätt:

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 4.2:

"När de anslag som avsatts till garantisektionen vid EUGFJ för räkenskapsåret 1987 är förbrukade och tills slutliga bestämmelser har antagits i samband med besluten om den framtida finansieringen av gemenskapen, skall emellertid de finansiella medel som reserverats till täckande av de utgifter som avses i artikel 1.2, tillhandahållas av medlemsstaterna i enlighet med de behov som deras utbetalande myndigheter har."

2. Följande stycke skall läggas till i artikel 5.2 a:

"Från och med januari 1988 och tills slutliga bestämmelser har antagits i samband med besluten om den framtida finansieringen av gemenskapen, skall kommissionen endast besluta om månatliga förskottsbetalningar för att täcka utgifter för vilka de finansiella medel som avses i artikel 4.2 tredje stycket har använts. Sådana förskottsbetalningar skall göras senast den tredje arbetsdagen i den andra månaden efter den månad i vilken de utbetalande organen betalar utgifterna."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 5a

Med hänsyn till eventuella svårigheter som vissa medlemsstater kan stöta på vid införandet av det system som föreskrivs i artikel 4.2 tredje stycket, får lämpliga åtgärder vidtas enligt förfarandet i artikel 13 för att göra det möjligt att helt eller delvis belasta gemenskapen med räntan."

Artikel 2

Vid antagandet av de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 4.4 och artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 729/70 skall kommissionen utforma bestämmelserna på ett sådant sätt att tidsförskjutningen inte resulterar i några extra kostnader för 1988 och efterföljande räkenskapsår.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 oktober 1987.

På rådets vägnar

L. TØRNÆS

Ordförande

()) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

()) EGT nr L 362, 31.12.1985, s. 17.