Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 373 , 31/12/1988 s. 0059 - 0065

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 28 s. 0053

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 28 s. 0053RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

För närvarande finns det inga gemenskapsbestämmelser om villkoren för framställning och saluföring av likörvin. Med hänsyn till dessa produkters ekonomiska betydelse är det nödvändigt att det fastställs gemensamma bestämmelser inom detta område för att vinmarknaden i sin helhet skall fungera bättre.

Rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 4250/88(5), innehåller bestämmelser om framställning och saluföring av bordsvin. Dessa bestämmelser bör kompletteras med motsvarande bestämmelser om samtliga likörviner som produceras inom gemenskapen. Vad gäller kvalitetslikörvin framställt inom specificerade områden (kvalitetslikörvin fso) måste hänsyn tas till att det rör sig om kvalitetsvin fso och sådant vin skall därför uppfylla kraven i rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(6).

Likörvin bör regleras av ett regelverk innehållande gemensamma regler om produktion, framställning, saluföring och kontroll som, samtidigt som en kvalitetsdifferentiering upprätthålls, gör det möjligt att förhindra snedvridningar av konkurrensen, underlättar den fria omsättningen av dessa produkter och skyddar konsumenterna.

En sådan åtgärd kommer att ge konsumenterna vägledning i deras val bl. a. genom att säkerställa att varje produkt uppfyller vissa kvalitetskrav. Härigenom bör också producenternas intressen tillvaratas, handeln mellan medlemsstater främjas och efterfrågan ökas, vilket i sin tur bidrar till en ökad avsättning av vinprodukter.

Vissa lägsta kvalitetskrav bör fastställas för alla likörviner och produkter som används vid deras framställning. Därför bör minimikriterier fastställas för dessa.

Ytterligare bestämmelser bör också fastställas om de analytiska egenskaperna hos de produkter som används vid framställning av likörvin med användning av destillat av vin eller torkade druvor.

För att undvika att sackaros används vid sötning av likörvin bör det vara tillåtet att, förutom koncentrerad druvmust, använda renad koncentrerad druvmust.

Framställningsprocessen för likörvin kräver att producenterna har tillgång till en lång rad olika råvaror, i synnerhet sådan alkohol som får användas vid framställning av konstgjort vin. För att möjliggöra en effektiv kontroll av denna verksamhet, särskilt för att undvika att sådant konstgjort vin framställs, bör det föreskrivas att producenterna skall lämna deklarationer över sådan verksamhet till den behöriga myndigheten och föra register över mottagna leveranser och förbrukning av de använda produkterna.

Av hänsyn till vissa traditionella metoder bör ett undantag göras för att tillåta att sötning av kvalitetslikörvinerna fso "Malaga" och "Jerez-Xérès-Sherry" också får ske med koncentrerad druvmust eller druvmust i jäsning framställd av lätt torkade druvor av sorten Pedro Ximénez från det specificerade området Montilla-Moriles.

Med hänsyn till de traditionella metoder som har gett det kvalitetslikörvin fso som kallas portvin dess rykte, bör denna geografiska benämning undantagsvis erkännas uteslutande i fråga om denna beteckning, som gällande för ett annat avgränsat område än det som de använda råvarorna härstammar från.

Vissa kvalitetslikörviner fso som framställs enligt särskilda metoder saluförs under särskilda traditionella benämningar. Det bör därför skapas en gemenskapsram för definition av dessa produkter.

Benämningarna "vin doux naturel", "Ïíïìáßá ðñïåëåýóåùò Ýëåã÷ïìÝíç (appellation d'origine contrôlée)", "vino dulce natural", "vino dolce naturale" och "vinho doce natural" är dock förknippade med framställningstraditioner som är olika i de olika medlemsstaterna. För att undvika förväxling bör det därför föreskrivas att dessa benämningar endast får användas på producentlandets språk, medan det skall vara tillåtet att lämna ytterligare upplysningar på ett språk som förstås av konsumenterna eller, vad gäller benämningen "naturligt sött vin", som traditionellt regleras av föreskrifter i Grekland, av benämningen " Ïíïìáßá ðñïåëåýóåùò Ýëåã÷ïìÝíç (appellation d'origine contrôlée)", när det rör sig om ett naturligt sött vin som framställs och säljs i Grekland.

Vid framställningen av vissa kvalitetslikörviner fso används en särskild process som innebär mognadslagring under flor. Denna process bör därför definieras.

För att bevara de särskilda kvalitetskännetecken hos kvalitetslikörviner fso bör medlemsstaterna, samtidigt som de tar hänsyn till traditionella metoder, tillåtas att tillämpa ytterligare eller strängare bestämmelser om produktion, framställning, mognadslagring och omsättning av kvalitetslikörvin fso.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna förordning fastställs regler för framställning och avsättning av likörvin såsom detta definieras i punkt 14 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87.

Med kvalitetslikörvin framställt inom specificerade områden (kvalitetslikörvin fso) avses vin som svarar mot definitionen av likörvin i punkt 14 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87 och i förordning (EEG) nr 823/87 och de särskilda bestämmelser som fastställs i den här förordningen.

Artikel 2

Beteckningarna "likörvin" och "kvalitetslikörvin framställt inom specificerade områden" eller "kvalitetslikörvin fso" skall endast användas för de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 3

1. Vid framställning av sådant vin som avses i artikel 1, skall följande produkter användas:

- druvmust i jäsning, eller

- vin, eller

- en blandning av de produkter som avses i föregående strecksatser, eller

- druvmust, eller en blandning av druvmust och vin för vissa kvalitetslikörviner fso som är medtagna i en förteckning som skall upprättas.

2. Dessutom skall följande tillsättas:

a) I fråga om andra likörviner och kvalitetslikörviner fso än dem som avses i b,

- följande produkter, ensamma eller blandade:

= neutral alkohol framställd vid destillation av vinprodukter, inklusive torkade druvor, med en alkoholhalt av minst 96 volymprocent och med de kännetecken som fastställs i gemenskapsbestämmelserna,

= vindestillat eller destillat av torkade druvor med en alkoholhalt av minst 52 volymprocent och högst 86 volymprocent och med de egenskaper som anges i bilaga 1,

- eventuellt tillsammans med en eller flera av följande produkter:

= koncentrerad druvmust,

= en produkt som erhålls vid blandning av en av de produkter som anges i första strecksatsen med en druvmust som avses i punkt 1 första eller fjärde strecksatsen.

b) I fråga om vissa kvalitetslikörviner fso som är medtagna i en förteckning som skall fastställas:

- antingen de produkter som anges i a första strecksatsen, ensamma eller blandade,

- eller en eller flera av följande produkter:

= vinalkohol eller alkohol av torkade druvor med en alkoholhalt av lägst 95 volymprocent och högst 96 volymprocent och med de egenskaper som föreskrivs i gemenskapsbestämmelser eller, om sådana saknas, i gällande nationella bestämmelser,

= sprit destillerad av vin eller pressrester med en alkoholhalt av lägst 52 volymprocent och högst 86 volymprocent och med de egenskaper som föreskrivs i gemenskapsbestämmelser eller, om sådana bestämmelser saknas, i gällande nationella bestämmelser,

= sprit destillerad av torkade druvor med en alkoholhalt av lägst 52 volymprocent och högst 94,5 volymprocent och med de egenskaper som föreskrivs i gemenskapsbestämmelser eller, om sådana bestämmelser saknas, i gällande nationella bestämmelser,

- tillsammans, i förekommande fall, med en eller flera av följande produkter:

= druvmust i jäsning framställd av lätt torkade druvor,

= koncentrerad druvmust som koncentrerats genom direkt uppvärmning och som i övrigt motsvarar definitionen på koncentrerad druvmust,

= koncentrerad druvmust,

= produkten av en blandning av en av de produkter som anges i andra strecksatsen med en druvmust som avses i punkt 1 första eller fjärde strecksatsen.

Artikel 4

1. De produkter som enligt artikel 3.1 skall användas vid framställning av likörvin och kvalitetslikörvin fso får i förekommande fall endast ha varit föremål för de enologiska metoder och processer som avses i avdelning II i förordning (EEG) nr 822/87 eller i bilaga 6 till samma förordning.

Dock

- får en höjd naturlig alkoholhalt i volymprocent endast åstadkommas genom användning av de produkter som avses i artikel 3.2,

- får den berörda medlemsstaten endast tillåta användning av kalciumsulfat om sulfathalten i den behandlade produkten inte överstiger 2,5 g/l uttryckt i kaliumsulfat i fråga om produkter avsedda för framställning av "vino generoso" enligt artikel 14 eller "vino generoso de licor" enligt artikel 16, om detta är en traditionell metod. Dessutom får högst 1,5 g/l ytterligare syra i form av vinsyra tillsättas till dessa produkter.

2. Före den 1 april 1995 skall kommissionen mot bakgrund av de vunna erfarenheterna överlämna en rapport till rådet om användning av kalciumsulfat enligt punkt 1 andra stycket andra strecksatsen och om den kompletterande tillsättning av syra som denna användning har medfört, eventuellt tillsammans med förslag, som rådet skall besluta om före den 1 september 1995.

Artikel 5

Utan att detta påverkar tillämpningen av strängare bestämmelser som antas av medlemsstaterna för likörvin och kvalitetslikörvin fso framställt inom deras territorium, kan dessa produkter undergå de enologiska metoder och processer som avses i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 822/87.

Dessutom är följande tillåtet:

a) Sötning, om de använda produkterna inte har berikats med koncentrerad druvmust, med hjälp av

- koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust, förutsatt att höjningen av den totala alkoholhalten i volymprocent i vinet i fråga inte överstiger 3 volymprocent,

- koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust eller druvmust i jäsning framställd av lätt torkade druvor, för "vino generoso de licor" enligt artikel 16, förutsatt att höjningen av den totala alkoholhalten i volymprocent i vinet i fråga inte överstiger 8 volymprocent, och utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 20,

- koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust för kvalitetslikörvinet fso Madeira, förutsatt att höjningen av den totala alkoholhalten i volymprocent i vinet i fråga inte överstiger 8 volymprocent.

Sötning skall vara föremål för deklaration och registrering i enlighet med de gemenskapsbestämmelser som antas för att tillämpa förordning (EEG) nr 822/87.

b) Tillsättning av alkohol, destillat eller sprit, som avses i artikel 3, för att kompensera förluster på grund av avdunstning under mognadslagring.

c) Mognadslagring av kvalitetslikörvinet fso Madeira i behållare vid en temperatur av högst 50° C.

Artikel 6

1. Utan att det påverkar tillämpningen av strängare bestämmelser som får antas av medlemsstaterna för likörvin och kvalitetslikörvin fso framställda inom deras territorium, får den totala svaveldioxidhalten i sådant vin vid övergång till omsättning för direkt konsumtion inte överstiga

- 150 mg/l, om restsockerhalten är lägre än 5 g/l,

- 200 mg/l, om restsockerhalten är högre än 5 g/l.

2. Före den 1 april 1990 skall kommissionen mot bakgrund av de vunna erfarenheterna överlämna en rapport till rådet om den högsta svaveldioxidhalten i likörvin och kvalitetslikörvin fso, eventuellt tillsammans med förslag, som rådet skall besluta om med kvalificerad majoritet före den 1 september 1990.

Artikel 7

De vinstockssorter från vilka de produkter som enligt artikel 3.1 kan användas till framställning av likörvin och kvalitetslikörvin fso härrör skall väljas ut bland de sorter som anges i artikel 69 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 8

Alla producenter av likörvin eller kvalitetslikörvin fso skall lämna en deklaration över denna verksamhet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium vinet i fråga framställs.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 71 i förordning (EEG) nr 822/87, skall alla producenter av likörvin eller kvalitetslikörvin fso föra register över mottagna leveranser och förbrukning av de produkter som avses i artikel 3.

Artikel 9

När likörvin eller kvalitetslikörvin fso släpps ut på marknaden i behållare med en nominell volym av högst 60 l skall, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelser som antas i enlighet med artikel 72.1 i förordning (EEG) nr 822/87, behållarna märkas med en uppgift om produktens beteckning och i förekommande fall också namnet på det specificerade området. Detsamma gäller för behållare med en nominell volym av mer än 60 l, om dessa är märkta.

Dessutom skall de ovannämnda produkterna vid distribution åtföljas av handelsdokument eller officiella dokument, som skall innehålla de uppgifter som avses i första stycket.

AVDELNING II Bestämmelser om likörvin

Artikel 10

Den naturliga alkoholhalten i volymprocent i de produkter som enligt artikel 3.1 skall användas vid framställning av ett likörvin får inte vara lägre än 12 volymprocent.

AVDELNING III Bestämmelser om kvalitetslikörvin framställt inom specificerade områden

Artikel 11

1. De produkter och den koncentrerade druvmust eller druvmust i jäsning framställd av lätt torkade druvor som enligt artikel 3.1 respektive artikel 3.2 skall användas vid framställning av ett kvalitetslikörvin fso skall härstamma från det specificerade område med vars namn det kvalitetslikörvinet fso i fråga betecknas.

Vad gäller kvalitetslikörvinerna fso "Malaga" och "Jerez-Xérès-Sherry" får den enligt artikel 3.2 av lätt torkade druvor framställda koncentrerade druvmust liksom, i enlighet med artikel 67.7 i förordning (EEG) nr 822/87, druvmust i jäsning som härrör från vinstockssorten Pedro Ximénez dock härstamma från det specificerade området Montilla Moriles.

2. De processer för framställning av kvalitetslikörvin fso som anges i artiklarna 4 och 5 får endast utföras inom det specificerade område som avses i punkt 1.

Vad gäller det kvalitetslikörvin fso vars beteckning "Porto" är förbehållen den produkt som framställs av druvor från det specificerade området "Douro", får de kompletterande framställnings- och mognadslagringsprocesserna dock äga rum antingen i ovannämnda specifierade område eller i Vila Novo de Gaia-Porto.

Artikel 12

Följande skall gälla, utan att det påverkar tillämpningen av strängare bestämmelser som antas av medlemsstaterna i fråga om kvalitetslikörvin fso framställt inom deras territorium:

a) Den naturliga alkoholhalten i volymprocent i de produkter som enligt artikel 3.1 skall användas vid framställning av kvalitetslikörvin fso får inte vara lägre än 12 volymprocent.

Dock får vissa kvalitetslikörviner fso som förekommer i en ännu inte fastställd förteckning framställas av

- antingen druvmust med en naturlig alkoholhalt i volymprocent av minst 10 volymprocent vad gäller kvalitetslikörvin fso som framställs genom tillsättning av vinsprit eller sprit av pressrester med en registrerad ursprungsbeteckning, eventuellt från samma företag,

- eller druvmust i jäsning, eller - i det fall som avses i andra understrecksatsen nedan - vin, med en ursprunglig naturlig alkoholhalt i volymprocent av lägst

- 11 volymprocent för kvalitetslikörvin fso som framställs genom tillsats av neutral alkohol eller ett vindestillat med en verklig alkoholhalt i volymprocent av minst 70 volymprocent eller sprit av vinprodukter,

- 10,5 volymprocent för "vino generoso" enligt artikel 14 och "vino generoso de licor" enligt artikel 16 som framställs av must av gröna druvor,

- 9 volymprocent för ett kvalitetslikörvin fso som framställs enligt traditionella metoder som uttryckligen är tillåtna för ett sådant vin enligt nationell lagstiftning.

b) Kvalitetslikörvin fso skall ha en verklig alkoholhalt i volymprocent av lägst 15 och högst 22 volymprocent.

c) Kvalitetslikörvin fso skall ha en total alkoholhalt i volymprocent av lägst 17,5 volymprocent.

En total alkoholhalt i volymprocent av mindre än 17,5 volymprocent, dock lägst 15 volymprocent, skall dock tillåtas för vissa kvalitetslikörviner fso som är medtagna i en förteckning som skall fastställas, såvida detta uttryckligen var tillåtet enligt nationell lagstiftning som gällde för sådana produkter före den 1 januari 1985.

Artikel 13

1. De särskilda traditionella benämningarna "Ïíïìáßá ðñïåëåýóåùò Ýëåã÷ïìÝíç (appellation d'origine contrôlée)", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", och "vinho doce natural" skall uteslutande användas för kvalitetslikörvin fso

- som framställs av produkter varav minst 85 % härrör från de vinstockssorter som anges i bilaga 2,

- som framställs av must med en ursprunglig naturlig sockerhalt av minst 212 g per liter,

- som utan någon annan berikning framställs genom tillsats av alkohol, destillat eller sprit enligt artikel 3.

2. I den mån den traditionella produktionen kräver det får medlemsstaterna för kvalitetslikörvin fso framställt inom deras territorium föreskriva att den särskilda traditionella benämningen "vin doux naturel" endast får användas i fråga om kvalitetslikörvin fso

- som framställs direkt av de producenter som skördar druvorna och uteslutande av druvor från deras skörd av Muscat, Grenache, Maccabeo eller Malvoisie; dock kan detta även omfatta skördar från vinarealer som också är planterade med andra vinstockssorter än dessa fyra, förutsatt att de senare inte utgör mer än 10 % av alla vinstockar,

- som framställs med iakttagande av en avkastningsbegränsning på 40 hl druvmust per hektar enlight artikel 3.1, varvid ett överskridande medför att hela skörden mister rätten till beteckningen "vin doux naturel",

- som framställs av druvmust med en ursprunglig naturlig sockerhalt av minst 252 g/l,

- som utan någon annan berikning framställs genom tillsats av vinalkohol som i ren alkohol motsvarar minst 5 % av den använda mängden druvmust i jäsning och högst den lägsta av följande två värden:

= antingen 10 % av den del av den ovannämnda druvmusten som har använts,

= eller 40 % av den totala alkoholhalten i volymprocent i slutprodukten beräknad som summan av den verkliga alkoholhalten och det värde som motsvarar den möjliga alkoholhalten, beräknat som 1 volymprocent av ren alkohol per 17,5 g restsocker per liter.

3. De benämningar som avses i punkterna 1 och 2 får inte översättas. Dock

- kan ett förklarande tillägg bifogas på ett språk som konsumenten förstår,

- vad gäller produkter som framställs i Grekland i enlighet med punkt 2 och som omsätts inom denna medlemsstats territorium, får beteckningen "vin doux naturel" användas tillsammans med beteckningen "Ïíïìáßá ðñïåëåýóåùò Ýëåã÷ïìÝíç (appellation d'origine contrôlée)".

Artikel 14

1. Den särskilda traditionella benämningen "vino generoso" skall användas endast för torrt kvalitetslikörvin fso som framställs under flor och som

- framställs av gröna druvor från vinstockssorterna Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximenez, Verdejo, Zalema och Garrido Fino,

- släpps ut på marknaden efter i genomsnitt två års mognadslagring på ekfat.

Med utveckling under flor enligt punkt 1 avses den biologiska process som genom spontanbildning av ett flor av typiska jäster på vinets fria yta efter fullständig alkoholjäsning av druvmusten tillför produkten specifika analytiska och organoleptiska egenskaper.

2. Den benämning som avses i punkt 1 får inte översättas. Ett förklarande tillägg kan dock bifogas på ett språk som konsumenten förstår.

Artikel 15

Den särskilda traditionella benämningen "vinho generoso" skall användas endast för kvalitetslikörvinerna fso "Porto", "Madeira", "Moscatel de Setúbal" och "Carcavelos" i förbindelse med respektive registrerad ursprungsbeteckning.

Artikel 16

1. Den särskilda traditionella benämningen "vino generoso de licor" skall endast användas för kvalitetslikörviner fso

- som framställs av "vino generoso" enligt artikel 14 eller av vin under flor av vilket ett sådant "vino generoso" kan framställas, som är tillsatt antingen med druvmust i jäsning framställd av lätt torkade druvor eller koncentrerad druvmust,

- som släpps ut på marknaden efter i genomsnitt två års mognadslagring på ekfat.

2. Den benämning som avses i punkt 1 får inte översättas. Ett förklarande tillägg kan dock bifogas på ett språk som konsumenten förstår.

Artikel 17

Utöver bestämmelserna i denna förordning kan producentmedlemsstaterna, samtidigt som de tar hänsyn till hävdvunnen praxis, föreskriva ytterligare eller strängare krav vad gäller såväl verksamhetsdeklarationer som produktionsförhållanden, framställning, mognadslagring och utsläppande på marknaden av sådant kvalitetslikörvin fso som avses i denna avdelning och som framställs inom deras territorium.

AVDELNING IV Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

Artikel 18

De analysmetoder som krävs för tillämpningen av denna förordning skall vara de som fastställs i artikel 74 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 19

Medlemsstaterna och kommissionen skall meddela varandra de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Artikel 20

Trots artikel 5 a andra strecksatsen får "vino generoso de licor" sötas med hjälp av sackaros fram till den 31 december 1990.

Artikel 21

De likörviner som i fråga om produktionsförhållanden eller vissa analytiska egenskaper inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning men var i överensstämmelse med tidigare gällande nationell lagstiftning får hållas för försäljning, släppas ut på marknaden eller exporteras till dess att lagren i fråga har tömts.

Artikel 22

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning, särskilt för artikel 8, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Samma förfarande skall tillämpas vid fastställande av de förteckningar över kvalitetslikörviner fso som avses i artiklarna 3 och 12.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1988.

På rådets vägnar

V. PAPANDREOU

Ordförande

(1) EGT nr C 87, 2.4.1987, s. 10 och. EGT nr C 11, 16.1.1988, s. 7.

(2) EGT nr C 318, 30.11.1987, s. 55.

(3) EGT nr C 232, 31.8.1987, s. 14.

(4) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 373, 31.12.1988, s. 55.

(6) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Lista över vinstockssorter som avses i artikel 13

Muscat - Grenache - Maccabéo - Malvoisies - Mavrodaphne - Assirtiko - Liatiko - Garnacha tintorera - Monastrell - Pedro Ximenez - Albarola - Aleatico - Bosco - Cannonau - Corinto nero - Girò - Monica - Nasco - Primitivo - Vermentino - Zibibbo.