Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

89/187/EEG: Rådets beslut av den 6 mars 1989 om fastställande av befogenheter och arbetsformer för de referenslaboratorier inom gemenskapen som avses i direktiv 86/469/EEG om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 10/03/1989 s. 0037 - 0038

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 28 s. 0173

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 28 s. 0173RÅDETS BESLUT av den 6 mars 1989 om fastställande av befogenheter och arbetsformer för de referenslaboratorier inom gemenskapen som avses i direktiv 86/469/EEG om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser (89/187/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser(1), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 8.2 i ovannämnda direktiv fastställs att rådet skall utse gemenskapens referenslaboratorier vilka skall ansvara för samordningen av kontrollen av restsubstanser och fastställa befogenhet och villkor för verksamheten för dessa laboratorier.

Det är lämpligt att fastställa befogenhet och villkor på detta stadium och informera laboratorierna, som skall utses senare, om de uppgifter de måste utföra och om de minimikrav de måste uppfylla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna för gemenskapens referenslaboratorier skall vara följande:

a) Att samordna tillämpningen av god laboratoriesed inom de olika nationella referenslaboratorierna enligt direktiven 87/18/EEG(2) och 88/320/EEG(3).

b) Att förse de nationella referenslaboratorierna med en detaljerad redogörelse för analysmetoder och jämförande tester som skall utföras, och att underrätta dem om resultatet av dessa tester.

c) Att på begäran förse de nationella referenslaboratorierna med tekniska råd om analysen av de ämnen för vilka de har blivit utsedda till gemenskapens referenslaboratorier.

d) Att distribuera blindprover och prover som innehåller kända mängder analyt vilka skall analyseras i jämförande tester i de nationella referenslaboratorierna.

e) Att organisera jämförande tester mellan olika referenslaboratorier. Frekvensen av dessa skall bestämmas enligt avtal mellan kommissionen och dessa laboratorier och de skall åter bestämmas varje gång en ny referensmetod införs enligt gemenskapens bestämmelser.

f) Att främja och samordna forskningen mot nya analysmetoder och att informera de nationella referenslaboratorierna om framsteg i fråga om analysmetodik och utrustning.

g) Att identifiera restsubstanser och bestämma deras koncentration i fall där resultatet av en analys ger upphov till oenighet mellan medlemsstater.

h) Att leda nybörjar- och fortbildningskurser för att förkovra de nationella laboratoriernas kemister.

i) Att förse kommissionens organ inklusive gemenskapens referensbyrå med teknisk och vetenskaplig hjälp.

j) Att sammanställa en rapport om varje års arbete och överlämna den till kommissionen.

k) Att inom området för analysmetodik och utrustning upprätthålla förbindelser med nationella referenslaboratorier i tredje land, enligt de planer som skall framläggas i artikel 7.2 i direktiv 86/469/EEG.

Artikel 2

För att fullgöra sina uppgifter enligt artikel 1 måste gemenskapens referenslaboratorier uppfylla följande minimikrav:

a) Ha en väl kvalificerad personal som har tillräckliga kunskaper om de analysmetoder som används vid analys av de restsubstanser, för vilka de har blivit utnämnda till gemenskapens referenslaboratorier.

b) Inneha den utrustning och de substanser, som är nödvändiga för de analyser för vilka de är ansvariga.

c) Ha en lämplig administrativ infrastruktur.

d) Ha tillräcklig databehandlingskapacitet för att bearbeta resultaten statistiskt och för att snabbt kunna förmedla statistiken och annan information till de nationella referenslaboratorierna och kommissionen.

e) Säkerställa att deras personal respekterar den konfidentiella naturen av vissa uppgifter, resultat eller meddelanden.

f) Ha tillräcklig kännedom om internationella standarder och praxis.

g) Ha en tillgänglig och aktuell förteckning över de referenssubstanser som finns hos gemenskapens referensbyrå och en aktuell förteckning över tillverkare och försäljare av dessa substanser.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 1989.

På rådets vägnar

C. ROMERO HERRERA

Ordförande

(1) EGT nr L 275, 26.9.1986, s. 36.

(2) EGT nr L 15, 17.1.1987, s. 29.

(3) EGT nr L 145, 11.6.1988, s. 35.