Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2202/89 av den 20 juli 1989 om definition av "blandning", "vinframställning", "tappare" och "tappning"Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 21/07/1989 s. 0031 - 0032

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 29 s. 0261

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 29 s. 0261KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2202/89 av den 20 juli 1989 om definition av "blandning", "vinframställning", "tappare" och "tappning"

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1236/89(2), särskilt artiklarna 16.9, 67.8, 70.8 och 72.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Till följd av talrika kodifieringar av gemenskapsbestämmelserna om vin bör kommissionens förordning (EEG) nr 3282/73 av den 5 december 1973 om definition av blandning och vinframställning(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 956/74(4), för tydlighetens skull kodifieras genom att hänvisningarna i förordningen ändras.

För att åstadkomma en enhetlig tolkning av uttrycken "blandning" och "vinframställning" i gemenskapsbestämmelserna är det nödvändigt att definiera dessa.

Dessa definitioner måste fastställas med beaktande av de redan gällande gemenskapsbestämmelserna, vikten av att främja produktion av varor av god kvalitet och berörda parternas behov.

Blandning avser blandning av vin av olika ursprung eller olika kategorier.

Vad gäller vin eller must från samma vinodlingszon inom gemenskapen eller från samma produktionsområde i tredje land, är det av stor betydelse för handelsvärdet att det geografiska ursprunget eller vinstockssorten anges. Som blandning bör därför betraktas blandning av vin eller druvmust från samma vinodlingszon, men från olika geografiska områden inom denna zon, eller blandning av vin och druvmust som härrör från olika vinstockssorter eller skördeår, om beskrivningen av slutprodukten innehåller uppgifter om det geografiska ursprunget, vinstockssorten eller skördeåret.

Vinframställning bör omfatta bearbetning till vin genom total eller partiell alkoholjäsning av krossade eller okrossade färska druvor, koncentrerad eller icke-koncentrerad druvmust, druvmust i jäsning, koncentrerad eller icke-koncentrerad druvsaft, eller ungt, icke färdigjäst vin, medan de följande processerna fram till tappning bör betraktas som enologiska processer.

Med hänsyn till ansvaret hos den som avsätter vin tappat på flaska förefaller det lämpligt att definitionen på "tapparen" skall avse vinets ägare, även om tappningen har överlåtits till någon annan.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bortsett från mousserande vin och likörvin skall denna förordning tillämpas vid genomförandet av rådets förordningar (EEG) nr 822/87 och (EEG) nr 823/87(5).

Artikel 2

1. Med blandning avses blandning av vin eller must från

a) olika stater,

b) olika vinodlingszoner inom gemenskapen enligt bilaga 4 till förordning (EEG) nr 822/87, eller olika produktionsområden i tredje land,

c) samma vinodlingszon inom gemenskapen eller samma produktionsområde i tredje land, men

- av olika geografiskt ursprung, eller

- av olika vinstockssorter, eller

- från olika skördeår,

såvida uppgifter om det geografiska ursprunget, vinstockssorten eller skördeåret förekommer eller skall förekomma i beskrivningen av produkten i fråga, eller

d) olika vin- eller musttyper.

2. Följande vin- och musttyper skall betraktas som olika:

- rödvin, vitvin samt must eller vin som lämpar sig för framställning av någon av dessa vintyper,

- bordsvin eller kvalitetsvin fso samt must eller vin som lämpar sig för framställning av någon av dessa vintyper.

Vid tillämpning av denna punkt skall rosévin betraktas som rödvin.

3. Följande skall inte betraktas som blandning:

a) tillsättning av koncentrerad druvmust i syfte att höja den naturliga alkoholhalten,

b) sötning

- av bordsvin,

- av kvalitetsvin fso, om sötningsmedlet härstammar från det specificerade område med vars namn vinet betecknas,

c) produktion av kvalitetsvin fso i enlighet med traditionella metoder enligt artikel 6.1 a andra stycket i förordning (EEG) nr 823/87.

Artikel 3

Med vinframställning avses bearbetning till vin genom total eller partiell alkoholjäsning av krossade eller okrossade färska druvor, koncentrerad eller icke-koncentrerad druvmust, druvmust i jäsning, koncentrerad eller icke-koncentrerad druvsaft, eller nytt, icke färdigjäst vin.

Artikel 4

Med tappare avses en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer som utför tappning eller låter någon annan utföra tappning för egen räkning.

Med tappning förstås att produkten i fråga yrkesmässigt fylls på behållare med en volym av högst 60 liter.

Artikel 5

1. Förordning (EEG) nr 3282/73 upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den förordning som upphävs enligt punkt 1 skall betraktas som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 4 september 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1989.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 31.

(3) EGT nr L 337, 6.12.1973, s. 20.

(4) EGT nr L 109, 23.4.1974, s. 20.

(5) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

BILAGA

>Plats för tabell>