Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2240/89 av den 25 juli 1989 om anmälan, utförande och kontroll av berikning, syratillsättning och avsyrning av vinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 26/07/1989 s. 0016 - 0017

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0022

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0022KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2240/89 av den 25 juli 1989 om anmälan, utförande och kontroll av berikning, syratillsättning och avsyrning av vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1236/89(2), särskilt artiklarna 18.4, 19.8, 21.4, 22.3 och 23.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EEG) nr 1594/70(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 418/86(4), har ändrats upprepade gånger, och till följd av den utveckling som har skett vad gäller reglerna om berikning och om kontroll av vinprodukter och enologiska metoder bör förordningen ersättas.

Det är nödvändigt att närmare ange de vinodlingsområden där sackaros i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 822/87 traditionellt har tillsatts enligt den lagstiftning som gällde den 8 maj 1970.

Eftersom vinodlingen är av begränsad omfattning i Luxemburg kan de behöriga myndigheterna genomföra en systematisk analytisk kontroll av alla partier av produkter som används för vinframställning. Så länge dessa förhållanden består är det inte nödvändigt att lämna deklarationer om planerad berikning.

Enligt artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 822/87 skall varje beriknings-, syratillsättnings- och avsyrningsprocess anmälas till de behöriga myndigheterna. Detsamma gäller i fråga om de mängder socker eller koncentrerad druvmust eller renad koncentrerad druvmust som innehas av de fysiska eller juridiska personer som utför dessa processer.

Denna bestämmelse gäller i synnerhet framställning av bordsvin. Enligt artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(5), ändrad genom förordning (EEG) nr 2043/89(6), gäller bestämmelsen också för framställning av kvalitetsvin fso.

Dessa anmälningar skall göra det möjligt att kontrollera de nämnda processerna. Anmälningarna måste därför lämnas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium processen skall utföras. Anmälningarna måste vara så utförliga som möjligt och skall, när det gäller höjning av alkoholhalten, komma in till den behöriga myndigheten innan processen påbörjas. När det gäller tillsättning av syra och avsyrning räcker det med en senare kontroll. Av den anledningen och för att förenkla administrationen bör det vara tillåtet i dessa fall att anmälan sker, bortsett från första anmälan för produktionsåret, genom aktualisering av de register som regelbundet kontrolleras av den behöriga myndigheten.

Anteckningar om berikning, tillsättning av syra och avsyrning i registren regleras av kommissionens förordning (EEG) nr 986/89 av den 10 april 1989 om följedokument vid transport av vinprodukter och om de register som skall föras(7).

Förvaltningskommittén för vin har inte avgett något yttrande inom den tidsfrist som fastställts av ordföranden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De vinodlingsområden som avses i artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 822/87 skall vara följande:

a) Vinodlingszon A,

b) Vinodlingszon B,

c) Vinodlingszon C, med undantag av vinarealerna i Italien, Grekland, Spanien, Portugal och de vinarealer i de franska departmenten över vilka följande appellationsdomstolar har domsrätt:

- Aix en Provence,

- Nîmes,

- Montpellier,

- Toulouse,

- Agen,

- Pau,

- Bordeaux,

- Bastia.

Artikel 2

1. Anmälan enligt artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 822/87 avseende höjning av alkoholhalten skall lämnas av de fysiska eller juridiska personer som utför processen och skall ha kommit in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium processen skall äga rum senast den andra dagen före den dag när höjningen av alkoholhalten äger rum.

2. Den anmälan som avses i punkt 1 skall göras skriftligt och skall innehålla följande uppgifter:

- anmälarens namn och adress,

- den plats där processen skall utföras,

- dagen och klockslaget när processen inleds,

- beteckningen på den produkt som är föremål för processen,

- den använda processen och närmare uppgifter om vilken typ av produkt som skall användas i processen.

3. Medlemsstaterna skall fastställa de villkor enligt vilka en anmälningsskyldig, som på grund av oförutsedda omständigheter är förhindrad att utföra processen vid den tidpunkt som förutses i anmälan, skall lämna in en ny anmälan till den behöriga myndigheten så att den nödvändiga kontrollen kan utföras.

Medlemsstaterna skall meddela kommission dessa bestämmelser skriftligt.

4. Den anmälan som avses i punkt 1 skall inte krävas i Luxemburg.

5. Uppgifter om processer avsedda att höja alkoholhalten skall innan processen inleds föras in i registren i enlighet med artiklarna 16.2, 17 och 18.1 i förordning (EEG) nr 986/89.

Artikel 3

1. Den anmälan som avses i artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 822/87 skall, vad gäller tillsättning av syra och avsyrning, lämnas in av företagen senast den andra dagen efter det att den första processen under ett produktionsår har utförts. Den skall gälla för alla processer under produktionsåret.

2. Den anmälan som avses i punkt 1 skall göras skriftligt och skall innehålla följande uppgifter:

- namn och adress på den person som gör anmälan,

- processens art,

- den plats där processen har ägt rum.

3. Uppgifter om varje process med syratillsättning eller avsyrning skall föras in i registren i enlighet med artiklarna 16.2, 17 och 18.1 i förordning (EEG) nr 986/89.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter eller organ som skall ansvara för kontrollen och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1594/70 skall upphöra att gälla, med undantag av artikel 2.2, där hänvisningen till artikel 2.1 c i den upphävda förordningen skall ersättas med en hänvisning till artikel 1 c i den här förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 1989.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 31.

(3) EGT nr L 173, 6.8.1970, s. 23.

(4) EGT nr L 48, 26.2.1986, s. 8.

(5) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

(6) EGT nr L 202, 14.7.1989, s. 1.

(7) EGT nr L 106, 18.4.1989, s. 1.