Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmustEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 232 , 09/08/1989 s. 0013 - 0039

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0063

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 30 s. 0063RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1236/89(2), särskilt artiklarna 72.1 och 79.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag(3), och

med beaktande av följande:

Omfattande ändringar har vid flera tillfällen gjorts i rådets förordning (EEG) nr 355/79 av den 5 februari 1979 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust(4), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1237/89(5), och för tydlighetens skull bör dessa bestämmelser därför kodifieras.

I artikel 72 i förordning (EEG) nr 822/87 fastställs regler om beskrivningen av vissa viner i särskilda fall och i samma artikel fastställs också att allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vissa vinprodukter skall antas.

Beskrivningen och presentationen bör ha till syfte att erbjuda information som är tillräckligt klar och korrekt för att tänkbara köpare och de offentliga organ som skall reglera och kontrollera handeln med dessa produkter skall kunna bilda sig en uppfattning om dem.

De olika gemenskapsbestämmelserna om beskrivning och presentation av livsmedel, särskilt de som gäller vinsektorn, bör harmoniseras i möjligaste mån.

Gemenskapsbestämmelserna om beskrivning och presentation av vin och druvmust är till stora delar grundade på nationella bestämmelser som tidigare tillämpats i medlemsstaterna. Dessa nationella bestämmelser byggde på vitt skilda principer. En del medlemsstater prioriterade korrekt information till konsumenterna och frihet i handelsledet medan andra strävade efter att kombinera dessa aspekter med behovet av att skydda producenter inom sitt territorium mot konkurrenssnedvridningar. I syfte att så långt möjligt förena dessa olika principer och undvika alltför olika tolkningar har det ansetts nödvändigt att fastställa ganska omfattande bestämmelser om varubeskrivningar. För att säkerställa att dessa bestämmelser fungerar effektivt bör också den principen fastställas att endast de uppgifter som anges i dessa bestämmelser eller i tillämpningsföreskrift får användas i beskrivningen av vin och druvmust.

I beskrivningen av dessa produkter är det nödvändigt att skilja på obligatoriska uppgifter som behövs för att identifiera produkten och valfria uppgifter som främst har till syfte att ange produktens särskilda egenskaper eller att kvalitetsbestämma den. Med tanke på problemets vikt och omfattning bör åtgärder vidtas för att säkerställa att de uppgifter som lämnas är så fullständiga som möjligt, samtidigt som hänsyn tas till seder och traditionella metoder i medlemsstaterna och i tredje land samt till utvecklingen av gemenskapsrätten.

Med hänsyn till de skiftande produktionsvillkoren inom de olika vinodlingsområdena och till de traditionella metoder som används i en del medlemsstater bör medlemsstaterna ges möjlighet att, för de produkter som framställs inom deras territorium, bestämma att vissa uppgifter som är valfria enligt gemenskapsbestämmelserna skall vara obligatoriska eller förbjudas eller användas i begränsad omfattning. Dessutom skall det, för att säkerställa den fria rörligheten för varor, särskilt anges att medlemsstaterna skall godta beskrivningen av en produkt med ursprung i en annan medlemsstat som släpps ut på marknaden inom deras territorium, om denna beskrivning uppfyller gemenskapsbestämmelserna och är tillåten i producentmedlemsstaten enligt denna förordning.

I syfte att standardisera beskrivningen och presentationen av vin och druvmust från gemenskapen som exporteras till tredje land bör möjlighet ges att fastställa tilläggsbestämmelser eller undantagsbestämmelser för dessa produkter, om detta är nödvändigt med hänsyn till lagstiftningen i tredje land.

Det är viktigt att ange de fall där uppgifter om tapparen och avsändaren skall anges i kodform på etiketten, för att undvika att konsumenten vilseleds beträffande vinets verkliga ursprung. Det bör dessutom fastställas regler för de fall där det för att underlätta handeln skall vara tillåtet att frivilligt använda koder för att ange uppgifter om tapparen och avsändaren.

I rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam vad gäller livsmedel avsedda för försäljning till konsumenten(6), senast ändrat genom direktiv 89/395/EEG(7), införs principen om att den verkliga alkoholhalten i alla alkoholhaltiga drycker skall vara en obligatorisk uppgift. Det förefaller nödvändigt att ta med uppgifter om alkoholhalten i vin och druvmust, särskilt den verkliga alkoholhalten, i beskrivningen på etiketten av produktens egenskaper för att underlätta konsumentens val. Det bör därför föreskrivas att produkternas verkliga alkoholhalt skall vara en obligatorisk uppgift.

Det är viktigt att beskrivningen av vin och druvmust får anges på vilket som helst av gemenskapens officiella språk för att säkerställa att principen om fri rörlighet för varor följs inom hela gemenskapens territorium. Det är dock nödvändigt att de obligatoriska uppgifterna ges på ett sådant sätt att konsumenterna kan förstå dem, även om de på etiketten anges på ett språk som inte är officiellt språk i deras land. Namn på geografiska enheter bör skrivas uteslutande på det officiella språket i den medlemsstat där vinet eller druvmusten har framställts, så att en produkt med en sådan beteckning endast saluförs under sitt traditionella namn. Med hänsyn till de särskilda svårigheter som är förknippade med att förstå information på grekiska, eftersom den inte skrivs med latinska bokstäver, bör det vara tillåtet att upprepa dessa uppgifter på ett eller flera av gemenskapens andra officiella språk.

De naturliga förhållandena på platsen där den vingård är belägen som har producerat de druvor som använts som råvara vid framställning av produkterna är en avgörande faktor för vinets eller druvmustens kvalitet. Den vinstockssort som de använda druvorna härrör från samt väderleksförhållandena under skördeåret är andra avgörande faktorer för vinets eller druvmustens kvalitet. Namnet på den plats där vingården är belägen eller namnet på den geografiska enhet inom vilken denna plats är belägen samt vinstockssortens namn och skördeåret utgör särskilt värdefull information för dem som köper produkten. Det är därför viktigt att regler fastställs för användning av sådan information i beskrivningen av vin och druvmust.

I syfte att upprätta rättvisa konkurrensvillkor mellan olika slags vin och druvmust bör det förbjudas att uppgifter som kan ge anledning till förväxlingar eller missuppfattningar hos mottagarna av informationen används vid beskrivning och presentation av dessa produkter. Likaså bör förbud införas mot att använda varumärken i beskrivningen av vin och druvmust. För att effektivt skydda geografiska namn som används vid beskrivning av vinprodukter bör sådana varumärken avskaffas som innehåller ord som är identiska med ett geografiskt namn som används i beteckningen på ett bordsvin, ett kvalitetsvin framställt inom specificerade områden, härefter kallat "kvalitetsvin fso", eller ett importerat vin vars beskrivning regleras i gemenskapsbestämmelser, om inte produkten som betecknas med varumärket har rätt till en sådan beteckning.

För att undvika överdriven stränghet bör det i vissa fall vara tillåtet att under en övergångstid använda varumärken som registrerats senast den 31 december 1985 och som är identiska med namnet på en geografisk enhet som är mindre än ett specificerat område som används i beteckningen på ett kvalitetsvin fso eller en geografisk enhet som används i beteckningen på ett sådant bordsvin som avses i artikel 72.2 i förordning (EEG) nr 822/87.

I harmoniseringssyfte bör det ske en bättre samordning av bestämmelserna om kontrollmyndigheternas roll vid överträdelser av gemenskapsbestämmelserna om beskrivning och presentation av produkter inom vinsektorn.

I bestämmelserna om presentation av de produkter som avses i denna förordning bör dessutom hänsyn tas till behovet av att bevara produkternas kvalitet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I BESKRIVNING

Artikel 1

1. I denna avdelning fastställs allmänna bestämmelser om beskrivning av följande produkter:

a) Produkter med ursprung inom gemenskapen:

- Produkter som omfattas av KN-nummer 2204,

- Druvmust, även koncentrerad sådan, som motsvarar definitionen i punkt 2-6 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87 och som omfattas av KN-nummer ex 2009.

b) Produkter med ursprung i tredje land som uppfyller villkoren i artiklarna 9 och 10 i fördraget:

- Produkter som omfattas av KN-nummer 2204.

- Druvmust, som motsvarar definitionen i punkt 2 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87 och som omfattas av KN-nummer ex 2009.

- Koncentrerad druvmust, som motsvarar definitionen i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2391/89 av den 24 juli 1989 om definitioner för vissa produkter med ursprung i tredje land som omfattas av KN-nummer 2009 och 2204(8) och som omfattas av KN-nummer ex 2009.

Bestämmelserna i denna avdelning skall dock inte tillämpas på

- likörvin, mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid enligt bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87, inbegripet mousserande kvalitetsviner, mousserande viner, likörviner och pärlande viner framställda inom specificerade områden,

- mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 2391/89.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 skall tillämpas på beskrivningen av produkterna i fråga

a) på etiketter,

b) i lagerbokföringen och i följedokument för de produkter som avses i punkt 1 samt i andra handlingar som är obligatoriska enligt gemenskapsbestämmelserna, "officiella dokument", med undantag av tulldokument,

c) i handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar,

d) i reklammaterial, om det har fastställts en särskild bestämmelse i denna förordning som avser detta.

3. De bestämmelser som avses i punkt 1 skall tillämpas på produkter som förvaras i väntan på försäljning och för produkter som släpps ut på marknaden.

Medlemsstaterna kan dock medge undantag från bestämmelserna om uppgifterna på etiketten i följande fall:

a) Produkter som transporterats

- mellan två eller flera anläggningar,

- mellan vingårdar och anläggningar för vinframställning,

som tillhör samma företag och som är belägna inom samma kommun.

b) Druvmust och vin i mängder på högst 15 liter som inte är avsedda för försäljning.

c) Druvmust och vin för producentens och hans anställdas egen konsumtion.

Om druvmust och vin enligt a och b ovan förses med etiketter, skall de använda etiketterna uppfylla bestämmelserna i denna förordning.

KAPITEL 1 BESKRIVNING AV PRODUKTER MED URSPRUNG INOM GEMENSKAPEN

Avsnitt A Beskrivning av bordsvin

A. I. Märkning

Artikel 2

1. Beskrivningen på etiketten för bordsvin skall innehålla följande uppgifter:

a) Ordet "bordsvin", utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3 i andra stycket.

b) Bordsvinets nominella volym enligt rådets direktiv 75/106/EEG av den 19 december 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa vätskor efter volym(9), senast ändrat genom direktiv 88/316/EEG(10).

c) I fråga om namnet på:

- behållare med en nominell volym av högst 60 l: tapparens namn eller firmanamn samt den kommun eller kommundel och den medlemsstat där tapparen har sitt säte,

- övriga behållare: avsändarens namn eller firmanamn samt den kommun eller kommundel och den medlemsstat där avsändaren har sitt säte.

Om tappning eller avsändning sker i en annan kommun eller kommundel än den som avses ovan eller i en angränsande kommun, skall de uppgifter som avses i första och andra strecksatsen ovan kompletteras med uppgifter om i vilken kommun eller kommundel tappning eller avsändning har skett, och om det har skett i en annan medlemsstat, skall denna anges.

d) När det gäller

i) avsändning till en annan medlemsstat eller export: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum, förutsatt att båda dessa åtgärder har vidtagits i samma medlemsstat,

ii) bordsvin som har framställts i en annan medlemsstat än den där druvorna har skördats: orden "vin framställt i... av druvor skördade i...", varvid medlemsstaternas namn skall sättas in,

iii) bordsvin

- som har framställts genom en blandning av druvor eller av produkter med ursprung i flera medlemsstater, eller

- som har framställts genom blandning av ett bordsvin enligt första strecksatsen med ett bordsvin enligt ii:

orden "blandning av viner från olika länder inom Europeiska gemenskapen".

e) För sådant bordsvin som avses i punkt 13 tredje stycket i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87: ordet "retsina".

f) För bordsvin framställt i Spanien genom blandning av rött och vitt vin på spanskt territorium: orden "vino tinto de mezcla".

g) Den verkliga alkoholhalten i volymprocent.

2. Beskrivningen på etiketten för bordsvin får utökas med följande uppgifter:

a) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin eller, för Spaniens vidkommande, en blandning av rött bordsvin och vitt bordsvin.

b) Ett märkesnamn, enligt villkoren i artikel 40.

c) Namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller den sammanslutning av sådana personer som har medverkat vid distributionen av bordsvinet samt namnet på den kommun eller kommundel där dessa har sitt säte.

d) En utmärkelse som har tilldelats någon av de personer eller den sammanslutning av personer som avses i c av ett officiellt organ eller ett för ändamålet officiellt godkänt organ, om detta kan höja bordsvinets anseende och förutsatt att utmärkelsen omfattas av tillämpningsföreskrifter eller, om sådana saknas, bestämmelser i den berörda medlemsstaten.

e) Om bordsvinet inte avsänds till någon annan medlemsstat och inte heller exporteras och om villkoren i punkt 1 d ii och 1 d iii inte är uppfyllda: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum.

f) Vissa analysresultat, andra än den verkliga alkoholhalten i volymprocent, om uppgifterna föreskrivs i genomförandebestämmelser.

g) En rekommendation till konsumenten om hur vinet skall användas.

h) Närmare uppgifter om

- produkttypen,

- bordsvinets karakteristiska färg,

i den mån dessa uppgifter föreskrivs i genomförandebestämmelser eller, om sådana saknas, i bestämmelser i den berörda medlemsstaten. Användningen av sådana uppgifter kan dock förbehållas de bordsviner som avses i punkt 3.

i) Bokstaven "e", för att ange att färdigförpackningarna uppfyller bestämmelserna om påfyllning i direktiv 75/106/EEG.

3. Beskrivningen av de bordsvin som avses i artikel 72.2 och 72.3 i förordning (EEG) nr 822/87 får dessutom utökas med följande uppgifter:

a) Namnet på en geografisk enhet som är mindre än medlemsstaten, i enlighet med villkoren i artikel 4.

b) Namn på en eller två vinstockssorter, i enlighet med villkoren i artikel 5.

c) Skördeåret, i enlighet med de villkor som anges i artikel 6.

d) Närmare uppgifter om framställningsmetoden för bordsvinet enligt en förteckning som skall upprättas. Förteckningen får endast omfatta beskrivningar för vars användning producentmedlemsstaten har fastställt regler.

e) En utmärkelse som har tilldelats av ett officiellt organ eller ett för ändamålet officiellt godkänt organ för en bestämd mängd bordsvin, förutsatt att skördeåret också anges och att utmärkelsen dokumenteras på lämpligt sätt.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om eventuella utmärkelser som tilldelats bordsviner inom deras territorium och om reglerna för dessa.

f) En uppgift om att vinet har tappats på flaska

- på den vingård där de använda druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum,

- av en sammanslutning av vingårdar, eller

- på ett företag beläget inom det angivna vinodlingsområdet som har framställt vin av druvorna och till vilket de vingårdar där druvorna skördats är knutna genom en sammanslutning.

g) Namnet på den vingård eller den sammanslutning av vingårdar där bordsvinet har framställts, om detta kan höja vinets anseende och om sådana uppgifter regleras i genomförandebestämmelser eller, om sådana saknas, bestämmelser i producentmedlemsstaten.

h) Information om

- den historia som är förknippad med vinet, tapparens företag eller ett företag som tillhör en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som har medverkat vid distributionen av vinet,

- de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinproduktionen, eller

- vinets mognadslagring,

förutsatt att informationen används i enlighet med de villkor som fastställs i genomförandebestämmelser.

i) Benämningen

- "Landwein" för bordsvin med ursprung i Förbundsrepubliken Tyskland,

- "vin de pays" för bordsvin med ursprung i Frankrike eller Luxemburg,

- "vino tipico" för bordsvin med ursprung i Italien eller, antingen som tillägg till eller i stället för denna benämning, benämningen

- "Landwein" för bordsvin med ursprung i provinsen Bolzano,

- "vin de pays" för bordsvin med ursprung i Val d'Aosta-regionen,

- "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", "ïßíïò ôïðéêüò" för bordsvin med ursprung i Grekland,

- "vino de la tierra" för bordsvin med ursprung i Spanien,

- "vinho regional" för bordsvin med ursprung i Portugal, från början av andra etappen av den övergångsperiod som har fastställts för Portugal,

om de berörda producentmedlemsstaterna har fastställt bestämmelser om användningen av dessa uppgifter i enlighet med de villkor som anges i artikel 4.3. Om kontrollnummer krävs enligt dessa bestämmelser, skall detta anges.

För bordsvin som beskrivs med någon av benämningarna i föregående stycke skall benämningen "bordsvin" inte vara obligatorisk.

Artikel 3

1. Endast de uppgifter som anges i artikel 2 får användas i beskrivningen på etiketten för bordsvin.

Dock

- kan ytterligare regler eller undantagsbestämmelser fastställas för bordsvin som är avsett för export, om detta är nödvändigt med hänsyn till lagstiftningen i tredje land,

- kan medlemsstaterna, i avvaktan på att gemenskapsbestämmelser om dietlivsmedel genomförs, för bordsvin som saluförs inom deras territorium tillåta att information ges om användning av sådana produkter för dietändamål.

2. Medlemsstaterna kan för bordsvin framställt inom deras territorium bestämma att de uppgifter som avses i artikel 2.2 och 2.3 skall vara obligatoriska eller omfattas av undantag eller att användningen av dessa uppgifter skall begränsas.

3. Varje medlemsstat skall godta beskrivningen av bordsvin som härstammar från andra medlemsstater men distribueras inom deras territorium, förutsatt att beskrivningen uppfyller gemenskapsbestämmelserna och är tillåten i producentmedlemsstaten i enlighet med denna förordning.

4. I enlighet med de närmare bestämmelser som skall fastställas senare skall en kod användas i följande fall:

a) För att på etiketten för de bordsviner som avses i artikel 2.1 d ii och iii ange tapparens eller avsändarens säte, och, i förekommande fall, platsen där tappning eller avsändning ägt rum.

b) För att på etiketten för ett bordsvin lämna information som helt eller delvis hänvisar till namnet på ett specificerat område enligt definitionen i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(11), ändrad genom förordning (EEG) nr 2043/89(12). Medlemsstaterna kan dock besluta om andra lämpliga åtgärder för det egna territoriet för att undvika förväxling med det berörda specificerade området.

c) För de uppgifter som avses i artikel 2.1. c, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i a och b och förutsatt att den medlemsstat inom vars territorium bordsvinet har tappats tillåter detta. Ett villkor för användningen av koder är att etiketten ger fullständiga uppgifter om namnet eller firmanamnet på den person eller den sammanslutning av personer som förutom tapparen har medverkat vid distributionen av bordsvin samt namnet på den kommun eller den kommundel där personen eller sammanslutningen av personer har sitt säte.

5. Uppgifterna

- i artikel 2.1 skall vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk så att konsumenterna lätt kan förstå dem,

- i artikel 2.2 och 2.3 skall vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk.

Trots första stycket skall följande gälla:

a) Ett officiellt språk i ursprungsmedlemsstaten skall användas för

- namnet på en geografisk enhet som är mindre än medlemsstaten, enligt artikel 2.3 a,

- uppgifterna om tappning enligt artikel 2.3 f, och

- namnet på vingården eller sammanslutningen av vingårdar enligt artikel 2.3 g.

Sådana uppgifter får

- upprepas på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk, för bordsvin med ursprung i Grekland, eller

- vara avfattade på endast ett annat officiellt gemenskapsspråk, om detta är jämställt med det officiella språket i den del av ursprungsmedlemsstatens territorium där den angivna geografiska enheten är belägen, om detta är brukligt i den berörda medlemsstaten.

b) De benämningar som avses i artikel 2.3 i skall anges i enlighet med bestämmelserna i den artikeln.

För bordsvin med ursprung i Grekland får en sådan uppgift upprepas på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk.

c) Det kan bestämmas att uppgifter om

- produkttypen eller dess karakteristiska färg, enligt artikel 2.2 h,

- framställningsmetoden för det bordsvin som avses i artikel 2.3 d, och

- de naturliga eller tekniska förhållandena vid bordsvinets framställning eller mognadslagring, enligt artikel 2.3 h,

endast får vara avfattade på ett officiellt språk i ursprungsmedlemsstaten.

d) Medlemsstaterna kan tillåta att

- de uppgifter som avses i a första strecksatsen eller i första meningen i b, vad gäller bordsvin som framställs och släpps ut på marknaden inom deras territorium, och

- de övriga uppgifter som avses i första stycket, vad gäller bordsvin som släpps ut på marknaden inom deras territorium,

också ges på ett språk som inte är officiellt språk inom gemenskapen, om ett sådant språk av tradition har använts i den berörda medlemsstaten eller i en del av dess territorium.

För beskrivningen av bordsvin som är avsett för export kan det i genomförandebestämmelserna tillåtas att andra språk används.

Artikel 4

1. Med beskrivningen av ett bordsvin skall på etiketten med uttrycket "geografisk enhet som är mindre än medlemsstaten" enligt artikel 2.3 a förstås

- en mindre ort eller en enhet som omfattar sådana orter,

- en kommun eller kommundel,

- ett underområde i ett vinodlingsområde eller en del av ett sådant underområde,

- ett annat område än ett specificerat område.

De geografiska enheter som avses i första stycket skall utgöra produktionsområden enligt artikel 72.3 första stycket i förordning (EEG) nr 822/87.

2. Vad gäller bordsvin som framställs inom deras territorium och som beskrivs i enlighet med artikel 72.2 och 72.3 i förordning (EEG) nr 822/87, får producentmedlemsstaterna förbjuda användningen av ett eller flera namn på de geografiska enheter som är mindre än medlemsstaten som avses i punkt 1.

3. I de bestämmelser om användning av uppgifter som avses i artikel 2.3 skall det fastställas att benämningarna skall användas tillsammans med en särskild geografisk benämning och förbehållas bordsvin som uppfyller vissa produktionskrav, särskilt beträffande vinstockssorter, lägsta naturlig alkoholhalt i volymprocent och organoleptiska egenskaper.

Det kan i bestämmelserna om uppgifter dock vara tillåtet att använda uttrycket "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", om det kompletterar benämningen "retsina", utan att det står tillsammans med en särskild geografisk benämning.

4. Det skall vara ett villkor för användning av ett namn som avses i punkt 1 i beskrivningen av ett bordsvin att det inte är identiskt

- med namnet på produktionsområdet för ett annat bordsvin som den berörda medlemsstaten har tilldelat någon av benämningarna "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", "ïßíïò ôïðéêüò", "vino de la tierra" eller, från början av andra etappen av den övergångsperiod som har fastställts för Portugal, "vinho regional",

- med samtliga de benämningar som utgör den geografiska beteckningen av ett kvalitetsvin fso och består av namnet på det berörda området och, i förekommande fall, ett eller flera av de namn som avses i artikel 13.1, eller

- med beskrivningen av ett sådant importerat vin som avses i artikel 26, och att det inte finns någon risk för förväxling med ett kvalitetsvin fso eller med ett importerat vin.

Fram till den 31 augusti 1991 skall det dock vara tillåtet att använda namnen på följande specificerade områden för att beskriva bordsvin:

- Moselle luxemburgeoise,

- Puglie,

- Abruzzi,

- Sardegna,

- Romagna,

- Monferrato,

- Friuli,

- Ischia.

Artikel 5

1. Namnet på en vinstockssort enligt artikel 2.3 b får endast användas i beskrivningen på etiketten för ett bordsvin i följande fall:

a) Sorten är upptagen som en rekommenderad eller godkänd sort i den klassificering av vinstockssorter som har upprättats i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG) nr 822/87 för den administrativa enhet där de druvor som använts vid framställningen av bordsvinet i fråga har skördats.

b) Sortnamnet återfinns

- i klassificeringen av vinstockssorter för den administrativa enhet som avses i a,

- i vissa fall i en förteckning över synonymer som skall fastställas. I förteckningen får anges att en viss synonym endast får användas för att beskriva ett bordsvin som har framställts inom de produktionsområden där den traditionellt har använts.

c) Bordsvinet har, bortsett från eventuellt tillsatta sötningsmedel, framställts uteslutande av druvor av den angivna sorten.

d) Sorten är avgörande för bordsvinets karaktär.

e) Sortnamnet står i samband med namnet på en geografisk enhet som är mindre än den berörda medlemsstaten, enligt artikel 4.1.

f) Sortnamnet kan inte förväxlas med namnet på ett specificerat område eller en geografisk enhet som används för att beskriva ett kvalitetsvin fso eller ett importerat vin.

2. Trots punkt 1 och om inte annat följer av artikel 7, kan producentmedlemsstaterna tillåta att följande uppgifter lämnas:

- Namnen på två vinstockssorter för ett och samma bordsvin, förutsatt att det, bortsett från eventuellt tillsatta sötningsmedel, uteslutande framställts av de angivna sorterna.

- Namnet på en vinstockssort, om åtminstone 85 % av produkten, efter avdrag för produkter som har tillsatts vid eventuell sötning, har framställts av druvor av den angivna sorten och förutsatt att sorten har avgörande betydelse för produktens karaktär.

- Namnet på en sort som är klassificerad som en tillfälligt godkänd sort i enlighet med artikel 11.2 b i rådets förordning (EEG) nr 2389/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter(13), under en tid av högst 15 år från den dag när sortens klassificering fastställdes, om namnet på denna sort av tradition har angetts i den berörda medlemsstaten.

- Namnet på en sort som avses i artikel 13.2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2389/89 för en period som skall fastställas av den berörda medlemsstaten, dock högst fem år, under förutsättning att perioden förlängs i enlighet med gemenskapsbestämmelserna om undersökning av vinstockssortens odlingslämplighet, om

- tillståndet att odla sorten gäller för en begränsad areal,

- de behöriga myndigheter i den berörda medlemsstaten som har gett tillstånd till odlingen av sorten utför den kontroll som avses i artikel 13.3 i ovannämnda förordning,

- det till uppgiften om sortnamnet på etiketten fogas en upplysning om att sorten odlas på försök.

Artikel 6

1. Etiketten för bordsvin får innehålla en uppgift om skördeåret enligt artikel 2.3 c, endast om samtliga druvor som använts vid framställningen av bordsvinet i fråga har skördats det angivna året.

2. Trots punkt 1 och om inte annat följer av artikel 7, får medlemsstaterna tillåta att skördeåret anges om åtminstone 85 %, efter avdrag för produkter som eventuellt har tillsatts för sötning, av bordsvinet har framställts av druvor som skördats det angivna året.

Artikel 7

Artikel 72.3 första stycket i förordning (EEG) nr 822/87 och artiklarna 5.2 och 6.2 i den här förordningen får endast tillämpas samtidigt om åtminstone 85 % av det bordsvin som erhålls genom blandningen härrör från det produktionsområde, den vinstockssort och det skördeår som anges i beskrivningen av bordsvinet.

A. II. Officiella dokument och lagerbokföring

Artikel 8

1. Beskrivningen i de officiella dokumenten skall innehålla följande uppgifter för bordsvin:

a) Benämningen "bordsvin" eller, för bordsvin som har framställts i Spanien genom blandning av rött och vitt bordsvin, benämningen "vino tinto de mezcla".

b) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin eller, för Spaniens vidkommande, en blandning av rött och vitt bordsvin.

c) När det gäller

i) avsändning till en annan medlemsstat eller export: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum, förutsatt att båda dessa verksamheter har ägt rum i samma medlemsstat,

ii) bordsvin som har framställts i en annan medlemsstat än den där druvorna har skördats: frasen "vin framställt i... av druvor skördade i..." samt namnet på medlemsstaten i fråga,

iii) bordsvin

- som har framställts av en blandning av druvor eller genom blandning av produkter med ursprung i mer än en medlemsstat, eller

- som har framställts genom blandning av ett bordsvin som avses i första strecksatsen med ett bordsvin som avses i ii:

orden "blandning av viner från olika länder inom Europeiska gemenskapen".

d) Ordet "retsina" i fråga om sådant bordsvin som avses i punkt 13 tredje stycket i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87.

2. Beskrivningen av bordsvin i de officiella dokumenten skall dessutom innehålla de uppgifter som anges i artikel 2.2 och 2.3 och de uppgifter som följer nedan, om de används eller är avsedda för användning på etiketten:

a) Skördeår.

b) Namnet på en geografisk enhet som är mindre än den berörda medlemsstaten.

c) Namn på en eller två vinstockssorter.

d) En upplysning om framställningsmetoden eller produkttypen, dock inte vad gäller restsockerhalten.

e) Benämningarna "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", "ïßíïò ôïðéêüò", "vino de la tierra" och, från början av andra etappen av den övergångsperiod som har fastställts för Portugal, "vinho regional", eller motsvarande benämningar på ett officiellt gemenskapsspråk, allt efter omständigheterna.

f) Uppgifter om de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinproduktionen.

Artikel 9

1. Beskrivningen av bordsvin i producenternas lagerbokföring skall innehålla de uppgifter som anges i

- artikel 8.1 a och 8.1 b,

- artikel 8.2, om de är avsedda att användas på etiketten eller, om etikett saknas, i följedokumentet.

2. Beskrivningen av bordsvin i annan bokföring än producenternas skall innehålla

- de uppgifter som anges i artikel 8.1,

- följedokumentets nummer och den dag när det utfärdades.

A. III. Handelsdokument

Artikel 10

1. Om det inte har utfärdats något följedokument för ett bordsvin, skall beskrivningen i det handelsdokument som avses i artikel 1.2 c innehålla

- de uppgifter som avses i artikel 8.1, och

- de uppgifter som avses i artikel 8.2, om de används på etiketten.

2. Om beskrivningen av bordsvinet i handelsdokumentet också innehåller de uppgifter som anges i artikel 2, skall dessa uppgifter överensstämma med artiklarna 4-7 och 40.

3. Vad gäller bordsvin som distribueras inom deras territorium får medlemsstaterna tillåta att uppgifterna enligt artikel 2 lämnas i kodform i handelsdokumentet. Koden skall vara sådan att kontrollmyndigheten snabbt kan identifiera beskrivningen av bordsvinet i fråga.

Avsnitt B Beskrivning av kvalitetsvin framställt inom specificerade områden

B. I. Märkning

Artikel 11

1. Beskrivningen på etiketten för kvalitetsvin fso skall innehålla följande uppgifter:

a) Namnet på det specificerade område där vinet har sitt ursprung.

b) Någon av de benämningar som avses i artikel 15.7 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 823/87.

c) Den nominella volymen för kvalitetsvinet fso i enlighet med bestämmelserna i direktiv 75/106/EEG.

d) För behållare skall följande gälla:

- Behållare med en nominell volym av högst 60 l: tapparens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där tapparen har sitt säte.

- Övriga behållare: avsändarens namn eller firmanamn och namnet på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där avsändaren har sitt säte.

Om tappning eller avsändning sker i en annan kommun eller kommundel än den som avses ovan eller i en angränsande kommun, skall utöver uppgifterna i första och andra strecksatsen ovan anges den kommun eller kommundel där detta har skett och, om det har skett i en annan medlemsstat, namnet på den medlemsstaten.

e) Vid avsändning till en annan medlemsstat eller vid export: namnet på den medlemsstat där det specificerade området är beläget.

f) Den verkliga alkoholhalten i volymprocent.

2. Beskrivningen på etiketten för kvalitetsvin fso får utökas med följande uppgifter:

a) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett vitvin eller ett rosévin.

b) Skördeåret, i enlighet med villkoren i artikel 15.

c) Ett märkesnamn, i enlighet med villkoren i artikel 40.

d) Namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller den sammanslutning av personer som har medverkat vid distributionen av kvalitetsvinet fso samt namnet på den kommun eller kommundel där dessa har sitt säte.

e) En utmärkelse som har tilldelats någon av de personer eller den sammanslutning av personer som avses i d av ett officiellt organ eller av ett för ändamålet officiellt godkänt organ, om detta kan höja anseendet hos kvalitetsvinet fso och förutsatt att en sådan utmärkelse regleras i genomförandebestämmelser eller, om sådana saknas, bestämmelser i den berörda medlemsstaten.

f) Namnet på ursprungsmedlemsstaten, om denna uppgift inte krävs enligt punkt 1 e.

g) Vissa analysresultat, bortsett från den verkliga alkoholhalten i volymprocent, om dessa uppgifter krävs enligt genomförandebestämmelserna.

h) En rekommendation till konsumenterna om hur vinet skall användas.

i) Ytterligare traditionella benämningar, förutsatt att de används i överensstämmelse med producentmedlemsstatens lagstiftning och att de är medtagna i en förteckning som skall upprättas.

j) - Gemenskapsuttrycket "kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område" eller "kvalitetsvin fso", om det inte redan har angetts i enlighet med punkt 1 b, eller

- en särskild traditionell benämning, om den inte redan har angetts i enlighet med punkt 1 b.

k) Närmare uppgifter om

- framställningsmetoden,

- produkttypen,

- den karakteristiska färgen hos kvalitetsvinet fso,

om dessa uppgifter krävs enligt gemenskapsbestämmelser eller av producentmedlemsstaten. Användningen av dessa uppgifter kan dock förbjudas i beskrivningen av kvalitetsvin fso med ursprung i ett specificerat område där de inte traditionellt har använts.

l) Namnet på en geografisk enhet som är mindre än det specificerade området, i enlighet med villkoren i artikel 13.

m) Namnet på den vingård eller sammanslutning av vingårdar där kvalitetsvinet fso i fråga har framställts, om detta kan höja vinets anseende och om sådana uppgifter regleras i genomförandebestämmelser eller, om sådana saknas, i producentmedlemsstatens lagstiftning.

n) Namn på en eller två vinstockssorter, enligt villkoren i artikel 14.

o) Ett kvalitetskontrollnummer som ett officiellt organ har tilldelat kvalitetsvinet fso i fråga.

p) En utmärkelse som har tilldelats kvalitetsvinet fso av ett officiellt organ eller ett för ändamålet officiellt godkänt organ, om utmärkelsen dokumenteras på lämpligt sätt.

q) En uppgift om att vinet har tappats på flaska

- på den vingård där de använda druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum,

- av en sammanslutning av vingårdar, eller

- på ett företag inom det angivna specificerade området eller i dess omedelbara närhet som har framställt vin av druvorna, och till vilket de vingårdar där druvorna skördats är knutna genom en sammanslutning.

r) Uppgifter om tappning inom ett specificerat område, förutsatt att sådana uppgifter av tradition har använts inom det berörda specificerade området.

s) Numret på behållaren eller numret på varupartiet.

t) Uppgifter om

- den historia som är förknippad med vinet, tapparens företag eller ett företag som tillhör en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som har medverkat vid distributionen av vinet,

- de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinproduktionen, eller

- vinets mognadslagring,

förutsatt att uppgifterna används i enlighet med de villkor som har fastställts i genomförandebestämmelser.

u) Bokstaven "e", för att ange att färdigförpackningarna uppfyller bestämmelserna om påfyllning i direktiv 75/106/EEG.

Artikel 12

1. Endast de uppgifter som anges i artikel 11 får användas i beskrivningen på etiketten för ett kvalitetsvin fso.

Dock

- kan ytterligare regler eller undantagsbestämmelser fastställas för kvalitetsvin fso som är avsett för export, om detta är nödvändigt med hänsyn till lagstiftningen i tredje land,

- kan medlemsstaterna, i avvaktan på att gemenskapsbestämmelser om dietlivsmedel skall börja tillämpas, för kvalitetsvin fso som släpps ut på marknaden inom deras territorium tillåta att information ges om användning av dessa produkter för dietändamål,

- kan medlemsstaterna tillåta att den uppgift om det specificerade området som avses i artikel 11.1 a används tillsammans med namnet på den större geografiska enhet som det specificerade området ingår i, i syfte att närmare ange dess läge, förutsatt att villkoren för användningen av namnet på detta specificerade område och namnet på den geografiska enheten i fråga uppfylls.

2. Medlemsstaterna kan för kvalitetsvin fso framställt inom deras territorium bestämma att de uppgifter som avses i artikel 11.2 skall vara obligatoriska eller omfattas av undantag eller att användningen av dessa uppgifter skall begränsas, med undantag av de uppgifter som avses i j första strecksatsen.

3. Varje medlemsstat skall godta beskrivningen av kvalitetsvin fso som har sitt ursprung i andra medlemsstater men distribueras inom dess territorium, förutsatt att beskrivningen uppfyller gemenskapsbestämmelserna och är tillåten i producentmedlemsstaten i enlighet med denna förordning.

4. I enlighet med de regler som skall fastställas senare skall följande gälla:

a) En kod skall användas på etiketten för ett kvalitetsvin fso för att ge information som utöver den beteckning som får användas för kvalitetsvinet fso helt eller delvis avser namnet på ett specificerat område enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EEG) nr 823/87. Medlemsstaterna kan dock inom sitt territorium besluta om andra lämpliga åtgärder som behövs för att undvika förväxling med det berörda specificerade området.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av a och förutsatt att den medlemsstat inom vars territorium kvalitetsvinet fso tappas tillåter detta, kan de uppgifter som avses i artikel 11.1 d lämnas i kodform. Ett villkor i detta fall är att etiketten anger det fullständiga namnet eller firmanamnet på den person eller den sammanslutning av personer, förutom tapparen, som har medverkat vid distributionen av kvalitetsvinet fso samt namnet på den kommun eller kommundel där personen eller sammanslutningen har sitt säte.

5. Uppgifterna

- i artikel 11.1 skall vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk så att varje enskild uppgift är lätt att förstå för konsumenten,

- i artikel 11.2 skall vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk.

Trots första stycket skall följande gälla:

a) Ett officiellt språk i ursprungsmedlemsstaten skall användas för

- namnet på det specificerade område där kvalitetsvinet fso i fråga har sitt ursprung,

- namnet på en geografisk enhet som är mindre än det specificerade området, enligt artikel 11.2 l,

- namnet på vingården eller sammanslutningen, enligt artikel 11.2 m, och

- uppgifter om tappning enligt artikel 11.2 q.

Dessa uppgifter får

- upprepas på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk för kvalitetsvin fso med ursprung i Grekland,

- vara avfattade uteslutande på ett annat officiellt gemenskapsspråk, om detta språk är jämställt med det officiella språket i den del av ursprungsmedlemsstatens territorium där det specificerade området är beläget, om språket av tradition har använts i den berörda medlemsstaten.

b) De särskilda traditionella benämningar som avses i artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 823/87 får endast vara avfattade på det officiella språk som används i enlighet med bestämmelserna i artikel 15.2.

Denna uppgift får upprepas på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk i fråga om kvalitetsvin fso med ursprung i Grekland.

c) Det kan bestämmas att uppgifter om

- framställningsmetoden, produkttypen eller den karakteristiska färgen, enligt artikel 11.2 k, och

- de naturliga eller tekniska förhållandena vid produktion eller mognadslagring av kvalitetsvin fso, enligt artikel 11.2 t,

endast får vara avfattade på ett officiellt språk i ursprungsmedlemsstaten.

d) Medlemsstaterna kan tillåta att

- de uppgifter som avses i a första och andra strecksatsen eller i första meningen i b, vad gäller kvalitetsvin fso som framställs och släpps ut på marknaden inom deras territorium, och

- övrig information som avses i första stycket, vad gäller kvalitetsvin fso som släpps ut på marknaden inom deras territorium,

också ges på ett språk som inte är officiellt språk inom gemenskapen, om ett sådant språk av tradition har använts i den berörda medlemsstaten eller i en del av dess territorium.

För beskrivningen av kvalitetsvin fso som är avsett för export kan genomförandebestämmelserna medge att andra språk används.

Artikel 13

1. I beskrivningen på etiketten för ett kvalitetsvin fso skall med namnet på en "geografisk enhet som är mindre än det specificerade området", enligt artikel 11.2.1, förstås

- en mindre ort eller grupp av orter,

- en kommun eller kommundel,

- ett underområde av ett vinodlingsområde eller en del av detta.

2. Producentmedlemsstater kan använda namnet på en geografisk enhet som är mindre än det berörda specificerade området som benämning på ett kvalitetsvin fso, förutsatt att

- den geografiska enheten är tydligt avgränsad,

- samtliga druvor som använts vid framställningen av vinet kommer från denna enhet.

3. Om ett kvalitetsvin fso på det sätt som avses i punkt 1 framställs av druvor som har skördats inom olika geografiska enheter belägna inom samma specificerade område, får endast namnet på den större geografiska enhet som omfattar alla de berörda vinarealerna fogas till namnet på det specificerade området.

Producentmedlemsstaterna kan dock, om inte annat följer av artikel 16, i beteckningen på ett kvalitetsvin fso, tillåta att följande används:

a) Namnet på en geografisk enhet, enligt punkt 1, om vinet har sötats med en produkt som har framställts inom samma specificerade område.

b) Namnet på en geografisk enhet, enligt punkt 1, om vinet framställs av en blandning av druvor, druvmust, nytt, icke färdigjäst vin eller, fram till den 31 augusti 1991, av viner som har sitt ursprung i den geografiska enhet vars namn skall användas som beteckning på vinet med en produkt som framställs inom samma specificerade område men utanför denna enhet, förutsatt att åtminstone 85 % av kvalitetsvinet fso i fråga framställs av druvor som skördats inom den geografiska enhet med vars namn det betecknas.

c) Namnet på en geografisk enhet, enligt punkt 1, tillsammans med namnet på den kommun eller kommundel eller på någon av de kommuner som omfattas av denna geografiska enhet, förutsatt att

- en sådan bestämmelse av tradition har tillämpats och ingått i den berörda medlemsstatens lagstiftning före den 1 september 1976, och

- namnet på en kommun eller kommundel eller på något av de områden som är medtagna i en ännu inte fastställd förteckning används som ett representativt samlingsnamn för att beteckna alla de kommuner som omfattas av den geografiska enheten.

Producentmedlemsstaterna skall utarbeta en förteckning över sådana kommunnamn som avses i andra strecksatsen ovan och överlämna den till kommissionen.

4. Namnet på ett specificerat område och namnet på en geografisk enhet enligt punkt 1 får inte användas för

- vin som består av en blandning av ett kvalitetsvin fso och en produkt som har framställts utanför det berörda specificerade området,

- ett kvalitetsvin fso som har sötats med en produkt som har framställts utanför det berörda specificerade området,

om inte dessa viner återfinns i den förteckning som skall utarbetas enligt artikel 6.5 i förordning (EEG) nr 823/87.

Artikel 14

1. I beskrivningen på etiketten för ett kvalitetsvin fso får namnet på en sådan vinstockssort som avses i artikel 11.2 n endast användas på följande villkor:

a) Sorten finns upptagen i den förteckning som har sammanställts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 823/87 om vinstockssorter som lämpar sig för framställning av vart och ett av de kvalitetsviner fso som framställs inom deras territorium.

b) Sortnamnet återfinns

- bland de rekommenderade eller godkända sorterna i klassificeringen av vinstockssorter för den berörda administrativa enheten,

- i förekommande fall, i en förteckning över synonymer som skall utarbetas. I förteckningen kan det anges att en viss synonym endast får användas för att beskriva ett kvalitetsvin fso som har framställts inom produktionsområden där den traditionellt har använts.

c) Kvalitetsvinet fso har framställts uteslutande av druvor av den angivna sorten, med undantag av eventuellt tillsatta sötningsmedel.

d) Sorten är avgörande för karaktären hos kvalitetsvinet fso i fråga.

e) Sortnamnet kan inte förväxlas med ett namn på ett specificerat område eller en geografisk enhet som används för att beskriva något annat kvalitetsvin fso eller ett importerat vin.

2. Trots punkt 1 och om inte annat följer av artikel 16, kan producentmedlemsstaterna tillåta att följande uppgifter förekommer:

- Namnen på två vinstockssorter för ett och samma kvalitetsvin fso, förutsatt att det har framställts uteslutande av de angivna sorterna, med undantag av eventuellt tillsatta sötningsmedel.

- Namnet på en vinstockssort, om åtminstone 85 % av produkten i fråga, efter avdrag för produkter som har tillsatts vid eventuell sötning, har framställts av druvor av den angivna sorten, och förutsatt att sorten är avgörande för produktens karaktär.

- Namnet på en vinstockssort som är klassificerad som en tillfälligt godkänd sort enligt artikel 11.2 b i förordning (EEG) nr 2389/89, under en tid av högst 15 år från dagen för klassificeringen, om sortens namn av tradition har angetts i medlemsstaten.

- Namnet på en sort som anges i artikel 13.2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2389/89 under en tid som skall fastställas av den berörda medlemsstaten, dock högst fem år, under förutsättning att tiden kan förlängas i enlighet med gemenskapsbestämmelserna om undersökning av vinstockssorters odlingsvärde, förutsatt att

- det är en sort av arten vitis vinifera,

- odling av sorten är tillåten inom ett begränsat område,

- de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som har gett tillstånd till odlingen av sorten utför den kontroll som avses i artikel 13.3 i förordningen ovan,

- det tillsammans med det sortnamn som anges på etiketten lämnas en upplysning om att sorten i fråga odlas på försök.

Artikel 15

1. En uppgift om skördeåret på etiketten för kvalitetsvin fso, enligt artikel 11.2 b, får lämnas endast om samtliga druvor som använts vid framställningen av kvalitetsvinet fso i fråga har skördats det året.

2. Trots punkt 1 och om inte annat följer av artikel 16, får producentmedlemsstaterna tillåta att skördeåret anges om åtminstone 85 % av kvalitetsvinet fso i fråga, efter avdrag för produkter som eventuellt tillsatts för sötning, har framställts av druvor som har skördats det år som angivits.

Artikel 16

Artikel 13.3 andra stycket punkt a, artikel 14.2 andra strecksatsen och artikel 15.2 får tillämpas samtidigt endast om åtminstone 85 % av det kvalitetsvin fso som har framställts av blandningen härrör från den geografiska enhet som är mindre än det specificerade området, från den vinstockssort och det skördeår som har angetts i beskrivningen för kvalitetsvinet i fråga.

B. II. Officiella dokument och lagerbokföring

Artikel 17

1. Beskrivningen av kvalitetsvin fso i de officiella dokumenten skall innehålla följande uppgifter:

a) Benämningen "kvalitetsvin fso".

b) I förekommande fall, någon av de benämningar som avses i artikel 15.7 första stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 823/87.

c) Namnet på det specificerade området.

d) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

e) Vid avsändning till en annan medlemsstat eller export: namnet på den medlemsstat till vilken det specificerade området hör.

2. Beskrivningen av kvalitetsvinet fso i de officiella dokumenten skall dessutom innehålla de uppgifter som anges i artikel 11.2 och uppgifterna nedan, om de används eller är avsedda att användas på etiketten:

a) Skördeåret.

b) En särskild traditionell benämning för att ange kvaliteten.

c) Uppgifter om framställningsmetoden, den karakteristiska färgen eller produkttypen, bortsett från uppgifter om restsockerhalten.

d) Namnet på en geografisk enhet som är mindre än det specificerade området.

e) Namn på en eller två druvsorter.

f) Uppgifter om de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinproduktionen.

Artikel 18

1. Beskrivningen av kvalitetsvin fso i producenternas lagerbokföring skall innehålla de uppgifter som anges i

- artikel 17.1 a, b, c och d,

- artikel 17.2, om de är avsedda att användas på etiketten eller, om etikett saknas, i följedokumentet.

2. Beskrivningen av kvalitetsvin fso i annan bokföring än producenternas skall innehålla

- de uppgifter som anges i artikel 17.1,

- följedokumentets nummer och den dag när det utfärdades.

B. III. Handelsdokument

Artikel 19

1. Om det inte har utfärdats något följedokument för ett kvalitetsvin fso, skall beskrivningen i det handelsdokument som avses i artikel 1.2 c innehålla

- de uppgifter i artikel 17.1, och

- de uppgifter i artikel 17.2, om de används på etiketten.

2. Om beskrivningen av ett kvalitetsvin fso i handelsdokumenten även innehåller de uppgifter som anges i artikel 11, skall dessa uppgifter överensstämma med bestämmelserna i artiklarna 13-16 och 40.

3. Medlemsstaterna kan för kvalitetsvin fso som distribueras inom deras territorium tillåta att uppgifterna i artikel 11 anges i kodform i handelsdokumentet. Denna kod skall vara sådan att kontrollmyndigheten snabbt kan identifiera beskrivningen av kvalitetsvinet fso i fråga.

Avsnitt C Beskrivning av andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso

C. I. Märkning

Artikel 20

1. Om andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso är försedda med etiketter, skall följande uppgifter anges:

a) Produkttypen, med angivande av

- den definition i gemenskapslagstiftningen som ger den mest exakta beskrivningen av produkten i fråga, eller

- för produkter som omsätts inom den berörda medlemsstatens territorium, andra benämningar än de som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna, om de traditionellt har använts i den berörda medlemsstaten.

b) Vad gäller

- druvmust och koncentrerad druvmust: densiteten,

- druvmust i jäsning och nytt, icke färdigjäst vin: den verkliga eller totala alkoholhalten i volymprocent,

- annat vin: den verkliga eller totala alkoholhalten i volymprocent.

c) Produktens nominella volym, i enlighet med direktiv 75/106/EEG.

d) Vad gäller

- behållare med en nominell volym av högst 60 l: tapparens namn eller firmanamn samt namn på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där tapparen har sitt säte,

- övriga behållare: avsändarens namn eller firmanamn samt namn på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där avsändaren har sitt säte.

e) Vid avsändning till en annan medlemsstat eller vid export

- av viner: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum, förutsatt att båda dessa verksamheter ägt rum i samma medlemsstat,

- av druvmust: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum, förutsatt att båda dessa verksamheter ägt rum i samma medlemsstat,

f) Vad gäller vin och druvmust

- som är framställda av en blandning av produkter med ursprung i flera medlemsstater: frasen "framställt av produkter från olika länder i Europeiska gemenskapen",

- som inte har framställts i den medlemsstat där druvorna har skördats: initialerna "EEG".

g) En eventuell begränsning av användningen som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen.

2. Beskrivningen på etiketten för de produkter som avses i punkt 1 får utökas med följande uppgifter:

a) Skördeåret.

b) Namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har medverkat vid distributionen av produkten samt namnet på den kommun eller kommundel där dessa har sitt säte.

c) Om produkten inte avsänds till någon annan medlemsstat och inte heller exporteras och de villkor som anges i punkt 1 f inte är uppfyllda: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum.

d) Bokstaven "e" för att ange att färdigförpackningarna uppfyller bestämmelserna om påfyllning i direktiv 75/106/EEG.

e) Analysresultat, utöver dem som anges i stycke 1 b, om detta föreskrivs i genomförandebestämmelser.

3. När druvmust i jäsning är avsedd för direkt konsumtion får beskrivningen på etiketten utökas med följande uppgifter:

a) Namnet på den geografiska enhet där musten har sitt ursprung, enligt artikel 4.1, förutsatt att de villkor för bordsvin som anges i artikel 4.3 är uppfyllda.

b) Namnet på en vinstockssort.

c) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

Artikel 21

1. Endast de uppgifter som avses i artikel 20 får användas i beskrivningen på etiketten för andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso. I genomförandebestämmelserna kan dock ytterligare bestämmelser fastställas för andra produkter än bordsvin eller kvalitetsvin fso som är avsedda för export, om detta är nödvändigt med hänsyn till lagstiftningen i tredje land.

2. Medlemsstaterna skall tillåta beskrivning av andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso som har sitt ursprung i andra medlemsstater men distribueras inom deras territorium, förutsatt att beskrivningen överensstämmer med gemenskapsbestämmelserna och är tillåten i producentmedlemsstaten i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna kan dock

- för andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin som framställs inom deras territorium bestämma att de uppgifter som avses i artikel 20.2 och 20.3 skall vara obligatoriska eller förbjudna eller att användningen av dessa uppgifter skall begränsas,

- i avvaktan på att gemenskapsbestämmelser om dietlivsmedel börjar tillämpas, tillåta att information ges om användning av druvmust som marknadsförs inom deras territorium för dietändamål.

3. En uppgift om skördeåret enligt artikel 20.2 a för att beskriva en annan produkt än bordsvin eller kvalitetsvin fso får förekomma på etiketten endast om samtliga druvor som använts vid framställningen av produkten i fråga har skördats det året.

En uppgift om en vinstockssort enligt artikel 20.3 b för att beskriva en annan produkt än bordsvin eller kvalitetsvin fso får förekomma på etiketten endast om villkoren i artikel 5.1 är uppfyllda.

4. Vad gäller beskrivningen på etiketten för andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso skall

- de uppgifter som avses i artikel 20.1 vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk, så att varje enskild uppgift är lätt att förstå för konsumenten,

- de uppgifter som avses i artikel 20.2 vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk.

Medlemsstaterna kan i fråga om produkter som saluförs inom deras territorium tillåta att dessa uppgifter också ges på ett språk som inte är officiellt språk inom gemenskapen, om ett sådant språk av tradition har använts i den berörda medlemsstaten eller i en del av dess territorium.

För beskrivningen av andra produkter än bordsvin eller kvalitetsvin fso som är avsedda för export kan genomförandebestämmelserna medge användning av andra språk.

C. II. Officiella dokument och lagerbokföring

Artikel 22

1. Beskrivningen av andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso i de officiella dokumenten skall innehålla följande uppgifter:

a) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

b) Produkttypen, med användande av

- den definition i gemenskapsbestämmelserna som ger den mest exakta beskrivningen av produkten i fråga, eller

- för produkter som omsätts inom den berörda medlemsstatens territorium, andra benämningar än de som föreskrivs i gemenskapsbestämmelserna, om dessa av tradition har använts i den berörda medlemsstaten.

c) Vid avsändning till en annan medlemsstat eller vid export

- av vin: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum, förutsatt att båda dessa verksamheter ägt rum i samma medlemsstat,

- av druvmust: namnet på den medlemsstat inom vars territorium druvorna har skördats och framställningen ägt rum, förutsatt att båda dessa verksamheter ägt rum i samma medlemsstat.

d) Vad gäller vin och druvmust som

- är resultatet av en blandning av produkter med ursprung i flera medlemsstater: orden "framställt av produkter från olika länder inom Europeiska gemenskapen",

- inte har framställts i den medlemsstat där druvorna har skördats: initialerna "EEG".

2. Beskrivningen i de officiella dokumenten av andra produkter än bordsvin och kvalitetsvin fso skall dessutom innehålla

a) för produkter avsedda för bearbetning till bordsvin och för vin som lämpar sig för framställning av bordsvin: de uppgifter som anges i artikel 8.2,

b) för produkter avsedda för bearbetning till kvalitetsvin fso: de uppgifter som anges i artikel 17.1 c och, i förekommande fall, i artikel 17.1 b och 17.2,

c) för andra produkter: de uppgifter som anges i artikel 20.2 a, 20.2 c och 20.3,

i den mån dessa uppgifter är avsedda att användas på etiketten för bordsvin och kvalitetsvin som har framställts av de produkter som avses i a och b i denna punkt eller på etiketten för sådana produkter som avses i c.

Artikel 23

1. Beskrivningen av andra produkter än bordsvin eller kvalitetsvin fso i producenternas lagerbokföring skall innehålla

- de uppgifter som avses i artikel 22.1 a och b,

- de uppgifter som avses i artikel 22.2, om dessa uppgifter är avsedda att användas på etiketten eller, om etikett saknas, i det dokument som följer med transporten.

2. Beskrivningen av dessa produkter i annan bokföring än producenternas skall innehålla

- uppgifterna i artikel 22.1,

- följedokumentets nummer och den dag när det utfärdades.

C. III. Handelsdokument

Artikel 24

1. Om det inte har utfärdats något följedokument för andra produkter än bordsvin eller kvalitetsvin fso, skall beskrivningen i det handelsdokument som avses i artikel 1.2 c åtminstone innehålla uppgifterna i artikel 22.1.

2. Om skördeåret eller vinstockssorten också anges, skall dessa uppgifter uppfylla bestämmelserna i artikel 21.3.

3. Om beskrivningen i handelsdokument för druvmust, druvmust i jäsning och nytt, icke färdigjäst vin som är avsedda för bearbetning till bordsvin och vin som lämpar sig för framställning av bordsvin, dessutom innehåller de uppgifter som avses i artikel 2, skall dessa uppgifter uppfylla bestämmelserna i artiklarna 4-7 och 40.

4. Om beskrivningen i handelsdokument för druvmust, druvmust i jäsning och nytt, icke färdigjäst vin som är avsedda för bearbetning till kvalitetsvin fso, dessutom innehåller sådana uppgifter som anges i artikel 11 skall dessa uppgifter uppfylla bestämmelserna i artiklarna 13-16 och 40.

5. De uppgifter som lämnas i handelsdokumenten för de produkter som avses i punkterna 3 och 4 skall stämma överens med uppgifterna i följedokumenten.

6. Medlemsstaterna kan tillåta att de uppgifter som avses i artikel 20 anges i kodform i handelsdokument när det är fråga om andra produkter än bordsvin eller kvalitetsvin fso som distribueras inom deras territorium. Koden skall vara sådan att kontrollmyndigheten snabbt kan identifiera beskrivningen av produkten i fråga.

KAPITEL II BESKRIVNING AV PRODUKTER MED URSPRUNG I TREDJE LAND

Avsnitt A Märkning

Artikel 25

1. Beskrivningen på etiketten för importerade viner som är avsedda för direkt konsumtion och som inte är medtagna i den förteckning som avses i artikel 26.1 skall innehålla följande uppgifter:

a) Benämningen "vin".

b) Den nominella volymen för vin som har importerats i enlighet med direktiv 75/106/EEG.

c) För tappade viner:

- Om vinet har fyllts inom gemenskapen på behållare med en nominell volym av högst 60 l: tapparens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där tapparen har sitt säte. Om tappningen har skett i en annan kommun eller kommundel än den som avses ovan eller i en angränsande kommun, skall dock uppgiften om tapparens säte avse den kommun eller kommundel där tappningen har skett och, om vinet har tappats i en annan medlemsstat, namnet på den staten.

- Om vinet har fyllts utanför gemenskapen på behållare med en nominell volym av högst 60 l: importörens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel där importören har sitt säte.

- Om vinet har fyllts på andra behållare:

- importörens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel där importören har sitt säte, eller

- om importören och avsändaren inte är samma person, avsändarens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel där avsändaren har sitt säte.

d) Det tredje land som är ursprungsland, enligt uppgifterna i de dokument som avses i rådets förordning (EEG) nr 2390/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust(14) och som följer med vinet vid import.

e) Den verkliga alkoholhalten i volymprocent.

2. Beskrivningen på etiketten för sådana viner som avses i punkt 1 får utökas med följande uppgifter:

a) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

b) Ett märkesnamn, i enlighet med de villkor som anges i artikel 40.

c) Namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har medverkat vid distributionen av det importerade vinet samt namnet på den kommun där dessa har sitt säte.

d) Vissa analysresultat, bortsett från den verkliga alkoholhalten i volymprocent, om uppgifterna föreskrivs i genomförandebestämmelser.

e) En rekommendation till konsumenten om hur vinet skall användas.

f) Uppgifter om

- den historia som är förknippad med vinet, tapparens företag eller företag som utgörs av en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som har medverkat vid distributionen av vinet,

- de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinets produktion, eller

- vinets mognadslagring,

förutsatt att informationen används i enlighet med villkoren i genomförandebestämmelserna.

g) En utmärkelse som har tilldelats någon av de personer eller den sammanslutning av personer som avses i c av ett officiellt organ eller ett för ändamålet officiellt godkänt organ, om detta kan höja det importerade vinets anseende och förutsatt att utmärkelsen regleras i tillämpningsföreskrifter eller, om sådana saknas, i bestämmelser i det tredje land som är ursprungsland.

h) Bokstaven "e", för att ange att färdigförpackningarna uppfyller villkoren om påfyllning i direktiv 75/106/EEG.

i) Närmare uppgifter om produkttypen, förutsatt att denna information föreskrivs i gemenskapens genomförandebestämmelser.

Artikel 26

1. Beskrivningen på etiketten för importerat vin avsett för direkt konsumtion som betecknas med en geografisk benämning och som återfinns i en ännu inte fastställd förteckning skall innehålla följande uppgifter:

a) Namnet på en geografisk enhet som är belägen i det berörda tredje landet, i enlighet med villkoren i artikel 29.

b) Det importerade vinets nominella volym i enlighet med bestämmelserna i direktiv 75/106/EEG.

c) För tappade viner:

- Om vinet har fyllts inom gemenskapen på behållare med en nominell volym av högst 60 l: tapparens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där tapparen har sitt säte. Om tappningen har skett i en annan kommun eller kommundel än den som avses ovan eller i en angränsande kommun, skall utöver uppgiften om tapparens säte anges den kommun eller kommundel där tappningen har skett, och om vinet har tappats i en annan medlemsstat, namnet på den staten.

- Om vinet utanför gemenskapen har fyllts på behållare med en nominell volym av högst 60 l: importörens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel där importören har sitt säte.

- Om vinet har fyllts på andra behållare:

- importörens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel där importören har sitt säte, eller,

- om importören och avsändaren inte är samma person, avsändarens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där avsändaren har sitt säte.

d) Det tredje land som är ursprungsland, enligt uppgift i de dokument som avses i förordning (EEG) nr 2390/89 och som åtföljer vinet i fråga vid import.

e) Den verkliga alkoholhalten i volymprocent.

Förteckningen får endast omfatta importerade viner för vilka produktionsförhållandena för varje vin har godkänts som likvärdiga med dem som gäller för ett kvalitetsvin fso eller ett bordsvin med geografisk ursprungsbeteckning.

2. Beskrivningen på etiketten för de viner som avses i punkt 1 får utökas med följande uppgifter:

a) Ordet "vin", eventuellt med en uppgift om att det är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

b) Namnet på en annan geografisk enhet än den som återfinns i den förteckning som avses i punkt 1, i enlighet med villkoren i artikel 29.

c) Uppgifter

- som fogas till den geografiska beteckningen för att understryka vinets typiskt regionala karaktär, eller

- som hänvisar till högre kvalitet,

om dessa uppgifter enligt nationella bestämmelser krävs med hänsyn till den inhemska marknaden i ursprungstredjelandet och uppgifterna är godkända av gemenskapen.

d) Namn på en eller två vinstockssorter, i enlighet med villkoren i artikel 30.

e) Skördeåret, i enlighet med villkoren i artikel 31.

f) Vissa analysresultat, bortsett från den verkliga alkoholhalten i volymprocent, om uppgifterna föreskrivs i genomförandebestämmelser.

g) Ett märkesnamn, i enlighet med villkoren i artikel 40.

h) Namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller på en sammanslutning av sådana personer som har medverkat vid distributionen av det importerade vinet samt namnet på den kommun eller kommundel där dessa har sitt säte.

i) En rekommendation till konsumenten om hur vinet skall användas.

k) Närmare uppgifter om

- framställningsmetoden,

- produkttypen,

- produktens karakteristiska färg,

förutsatt att dessa uppgifter regleras i gemenskapens genomförandebestämmelser eller bestämmelser i det tredje land som är ursprungsland. I beskrivningen av vissa importerade viner kan sådana benämningar dock förbjudas om de inte traditionellt har använts eller om de kan leda till förväxling beträffande vinets typ eller ursprung.

l) Namnet på den vingård eller den sammanslutning av vingårdar där vinet har framställts, om detta kan höja vinets anseende och om sådana uppgifter regleras i bestämmelser i ursprungstredjelandet.

m) Ett kvalitetskontrollnummer som ett officiellt organ har tilldelat vinet.

n) En utmärkelse som har tilldelats vinet i fråga av ett officiellt organ eller ett för ändamålet godkänt officiellt organ, förutsatt att utmärkelsen dokumenteras på lämpligt sätt.

o) En upplysning om att vinet har tappats på flaska

- på den vingård där de använda druvorna har skördats och vinframställningen ägt rum,

- av en sammanslutning av vingårdar, eller

- på ett företag beläget inom det angivna vinodlingsområdet som har framställt vin av druvorna och till vilket de vingårdar där druvorna skördats är knutna genom en sammanslutning.

p) Information om

- den historia som är förknippad med vinet, tapparens företag eller företag som tillhör en fysisk eller juridisk person eller sammanslutning av sådana personer som har medverkat vid distributionen av vinet,

- de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinets produktion, eller

- vinets mognadslagring,

förutsatt att informationen används i enlighet med de villkor som har fastställts i genomförandebestämmelser.

q) En utmärkelse som har tilldelats någon av de personer eller den sammanslutning av personer som avses i h av ett officiellt organ eller ett för ändamålet officiellt godkänt organ, om detta kan höja det importerade vinets anseende och förutsatt att utmärkelsen regleras i genomförandebestämmelser eller, om sådana saknas, i bestämmelser i det tredje land som är ursprungsland.

r) Bokstaven "e", för att ange att färdigförpackningarna uppfyller villkoren om påfyllning i direktiv 75/106/EEG.

s) Numret på behållaren eller numret på varupartiet.

Artikel 27

1. Vid märkning av andra importerade varor än de viner som avses i artikel 25 och 26 skall följande uppgifter finnas på etiketten:

a) Produkttypen, med angivande av den definition i gemenskapslagstiftningen som ger den mest exakta beskrivningen av produkten i fråga.

b) Vad gäller

- druvmust och koncentrerad druvmust: densiteten,

- vin: den verkliga eller totala alkoholhalten i volymprocent.

c) Den importerade produktens nominella volym i enlighet med direktiv 75/106/EEG samt eventuellt bokstaven "e" för att ange att färdigförpackningarna uppfyller direktivets bestämmelser om påfyllning.

d) Importörens namn eller firmanamn samt namnet på den kommun eller kommundel där importören har sitt säte, eller, om den importerade produkten förvaras i behållare med en nominell volym av mer än 60 l och om importören och avsändaren inte är samma person, namnet eller firmanamnet på avsändaren samt namnet på den kommun eller kommundel och den medlemsstat där avsändaren har sitt säte.

e) Alternativt någon av följande uppgifter:

- namnet på det tredje landet, om vinet eller druvmusten i fråga har framställts i det tredje land där samtliga använda druvor har skördats,

- beteckningen "importerad produkt", om villkoren i första strecksatsen inte är uppfyllda.

2. Beskrivningen på etiketten för sådana produkter som avses i punkt 1 får utökas med en uppgift om namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har medverkat vid distributionen av produkten samt namnet på den kommun eller kommundel där de har sitt säte.

Förutom de uppgifter som anges i punkt 1 b kan beskrivningen innehålla andra analysdata, om dessa uppgifter regleras i genomförandebestämmelser.

Artikel 28

1. Endast de uppgifter som anges i artiklarna 25, 26 och 27 får användas i beskrivningen på etiketten för produkter med ursprung i tredje land.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 får utökas med andra valfria uppgifter som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87 mot bakgrund av vunna erfarenheter och motsvarande bestämmelser som har antagits för produkter med ursprung inom gemenskapen.

3. I enlighet med samma förfarande kan det bestämmas att

- de uppgifter som avses i artiklarna 25.2, 26.2 och 27.2 skall vara obligatoriska eller förbjudas eller att användningen av dessa uppgifter skall begränsas,

- artiklarna 25.1 och 26.1 b, c och d inte skall tillämpas på mindre vinmängder med ursprung i tredje land.

4. Särskilda villkor kan fastställas för kontroll i syfte att säkerställa att bestämmelserna om beskrivningen på etiketten för importerade produkter följs, i synnerhet när det gäller geografiskt ursprung, hänvisningar till högre kvalitet samt vinstockssort och tappare.

5. I enlighet med närmare bestämmelser som skall fastställas, och förutsatt att detta är tillåtet i den medlemsstat inom vars territorium det importerade vinet har tappats, får en kod användas för de uppgifter som avses i artikel 25.1 c första strecksatsen och artikel 26.1 c första strecksatsen. Ett villkor för detta är att etiketten ger fullständiga uppgifter om namnet eller firmanamnet på en person eller en sammanslutning av personer, förutom tapparen, som har medverkat vid distributionen av det importerade vinet samt namnet på den kommun eller kommundel där de har sitt säte.

6. I beskrivningen på etiketten för importerade produkter skall uppgifterna

- i artiklarna 25.1, 26.1 och 27.1 vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk, så att varje enskild uppgift är lätt att förstå för konsumenten,

- i artiklarna 25.2, 26.2 och 27.2 vara avfattade på ett eller flera andra officiella gemenskapsspråk.

För importerade produkter som släpps ut på marknaden inom deras territorium får medlemsstaterna tillåta att dessa uppgifter dessutom får vara avfattade på ett annat språk än ett officiellt gemenskapsspråk, om språket av tradition har använts i den berörda medlemsstaten eller inom en del av dess territorium.

Däremot skall följande uppgifter vara avfattade på ett av de officiella språken i ursprungstredjelandet:

- Namnet på en geografisk enhet inom det tredje landet i fråga, enligt artikel 26.1 a och 26.2 b.

- En uppgift om högre kvalitet, enligt artikel 26.2 c.

- Närmare uppgifter om framställningsmetoden, produkttypen eller produktens karakteristiska färg, enligt artikel 26.2 k.

- Namnet på en vingård eller en sammanslutning av vingårdar, enligt artikel 26.2 l.

- Uppgifter om tappning, enligt artikel 26.2 o.

Dessa uppgifter kan dessutom vara avfattade på ett officiellt gemenskapsspråk.

Användningen av vissa termer som skapas vid översättningen av de uppgifter som avses i tredje stycket kan regleras i genomförandebestämmelser.

Namn på vinstockssorter enligt artikel 26.2 d och deras synonymer skall anges på samma sätt som i den förteckning som avses i artikel 30.1 a.

7. Följande uppgifter får endast användas om de inte kan ge upphov till förväxling med namnet på ett område som används för att beskriva ett kvalitetsvin fso eller ett annat importerat vin:

a) Namn eller firmanamn på de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har medverkat vid distributionen av den importerade produkten, inbegripet namnet på tapparen, importören och den kommun eller kommundel där de har sitt säte, enligt

- artikel 25.1 c,

- artikel 25.2 c,

- artikel 26.1 c,

- artikel 26.2 h,

- artikel 27.1 d,

- artikel 27.2.

b) En uppgift om högre kvalitet, enligt artikel 26.2 c.

c) Namnet på en vingård eller sammanslutning av vingårdar enligt artikel 26.2 l.

8. När det är fråga om importerade viner som släpps ut på marknaden inom deras territorium kan medlemsstaterna, i avvaktan på att gemenskapsbestämmelser om dietlivsmedel börjar tillämpas, tillåta att information ges om användning av sådana produkter för dietändamål.

Artikel 29

1. När geografiska beteckningar används i beskrivningen på etiketten för ett importerat vin, enligt artikel 26.1 a och 26.2 b, får namnet på en geografisk enhet endast användas

a) om det betecknar ett klart avgränsat vinproducerande område

- som är mindre än det berörda tredje landets territorium,

- som de druvor som använts vid framställningen av produkten härstammar från,

- där druvor skördats som ger vin som uppfyller gängse kvalitetsnormer,

b) om det på den inhemska marknaden i det tredje land som är ursprungsland används för att beskriva vinet i enlighet med landets bestämmelser, och

c) om det inte är troligt att det kan förväxlas med en uppgift som används i beskrivningen av ett kvalitetsvin fso, ett bordsvin eller något annat importerat vin.

2. Namnet på en geografisk enhet som används för att beskriva ett bordsvin eller ett kvalitetsvin fso eller namnet på en viss region inom gemenskapen får inte användas för att beskriva ett importerat vin, varken på det språk som används i produktionslandet där enheten eller regionen är belägen eller på något annat språk.

3. Undantag från punkt 1 a kan medges för användningen av namnet på en geografisk enhet i beskrivningen av ett vin som är resultatet av en blandning, förutsatt

- att bestämmelserna i det tredje land som är ursprungsland, och

- att undantagen i praktiken motsvarar de undantag som medges enligt artikel 13.3 för kvalitetsvin fso.

Undantag från punkt 2 kan medges om det geografiska namnet på ett vin som framställs inom gemenskapen är detsamma som namnet på en geografisk enhet i ett tredje land, om namnet traditionellt har använts i det landet för att beskriva ett vin och under förutsättning att användningen regleras i landets bestämmelser.

Artikel 30

1. Namnet på en vinstockssort, enligt artikel 26.2 d, får endast användas i beskrivningen av ett importerat vin på etiketten i följande fall:

a) Sortens namn eller eventuellt en synonym återfinns i en förteckning som skall upprättas för varje tredje land. Denna förteckning får dock inte omfatta namn på sorter vars odling är förbjuden enligt bestämmelser i det tredje landet i fråga eller ett namn som kan ge upphov till förväxling med

- ett namn på ett specificerat område eller en geografisk enhet som används för att beskriva ett kvalitetsvin fso, ett bordsvin eller något annat importerat vin,

- ett namn på någon annan, genetiskt avvikande sort som odlas inom gemenskapen.

b) Produkten i fråga framställs uteslutande av druvor av sorten i fråga.

2. Undantag från punkt 1 kan medges, under förutsättning att de är förenliga med bestämmelserna i det tredje land som är ursprungsland och,

- vad avser bestämmelsen i stycke a, gäller en sort som åtnjuter särskilt anseende på marknaden i det tredje landet i fråga,

- vad avser bestämmelsen i stycke b, i praktiken motsvarar de undantag som medges enligt artiklarna 5.2 och 14.2 för bordsvin och kvalitetsvin fso.

Artikel 31

1. En uppgift om skördeåret, enligt artikel 26.2 e, får förekomma på etiketten endast för importerade viner om

a) samtliga druvor som använts vid framställningen av vinet i fråga har skördats det året,

b) uppgiften står i samband med namnet på en geografisk enhet,

c) uppgiften är tillåten enligt bestämmelserna i det berörda tredje landet.

2. Undantag från punkt 1 a kan medges i vissa fall, om

- de är förenliga med bestämmelserna i det tredje land som är ursprungsland, och

- i praktiken motsvarar de undantag som medges enligt artiklarna 6.2 och 15.2 för bordsvin och kvalitetsvin fso.

Avsnitt B Officiella dokument och lagerbokföring

Artikel 32

1. Beskrivningen i officiella dokument av importerat vin som är avsett för direkt konsumtion men som inte förekommer i den förteckning som avses i artikel 26.1 skall innehålla följande uppgifter:

a) Ordet "vin".

b) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

c) Det tredje lands som är ursprungsland namn, enligt de dokument som avses i förordning (EEG) nr 2390/89 och som följer med vinet vid import.

2. Beskrivningen i officiella dokument av vin som är avsett för direkt konsumtion, som betecknas med en geografisk benämning och som återfinns i den förteckning som avses i artikel 26.1 skall innehålla följande uppgifter:

a) Namnet på en geografisk enhet, enligt artikel 26.1 a.

b) En uppgift om att produkten är ett rödvin, ett rosévin eller ett vitvin.

c) Namnet på det tredje land som är ursprungsland.

Beskrivningen av dessa viner i officiella dokument skall dessutom innehålla de uppgifter som avses i artikel 26.2 samt de som följer nedan, om de används eller är avsedda att användas på etiketten:

a) Namnet på en geografisk enhet, enligt artikel 26.2 b.

b) En uppgift om högre kvalitet.

c) Namn på en eller två vinstockssorter.

d) Skördeåret.

e) En uppgift om framställningsmetoden eller produkttypen, bortsett från uppgifter om restsockerhalten.

f) Uppgifter om de naturliga eller tekniska förhållandena vid vinproduktionen.

3. Beskrivningen i officiella dokument av andra importerade produkter än vin som avses i artiklarna 25 och 26 skall innehålla följande uppgifter:

a) Produkttypen, med användande av den definition i gemenskapsbestämmelserna som ger den mest exakta beskrivningen av produkten i fråga.

b) Alternativt någon av följande uppgifter:

- Namnet på det tredje landet, om vinet eller druvmusten i fråga har framställts i det tredje land där samtliga använda druvor har skördats.

- Orden "importerad produkt", om villkoren i första strecksatsen inte är uppfyllda.

Artikel 33

Beskrivningen i lagerbokföringen skall innehålla följande uppgifter:

a) För importerade viner som är avsedda för direkt konsumtion och som inte förekommer i den förteckning som avses i artikel 26.1:

- uppgifterna i artikel 32.1,

- följedokumentets nummer och den dag när det utfärdades.

b) För importerade viner som är avsedda för direkt konsumtion, beskrivna med en geografisk beteckning och är upptagna på den förteckning som avses i artikel 26.1:

- uppgifterna i artikel 32.2 första stycket,

- följedokumentets nummer och den dag när det utfärdades.

c) För andra importerade varor än de viner som avses i artiklarna 25 och 26:

- uppgifterna i artikel 32.3,

- följedokumentets nummer och den dag när det utfärdades.

Artikel 34

Beskrivningen av vin med ursprung i tredje land som är avsett för direkt konsumtion skall i de dokument som i enlighet med förordning (EEG) nr 822/87, särskilt artikel 70, skall utfärdas av de behöriga myndigheterna och laboratorierna i det berörda tredje landet och som skall visas upp vid import innehålla alla uppgifter som är nödvändiga för att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna eller de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som agerar för deras räkning skall kunna utfärda ett följedokument i enlighet med artikel 32.

Avsnitt C Handelsdokument

Artikel 35

1. Om inget följedokument har utfärdats för importerat vin enligt artikel 25, skall beskrivningen i det handelsdokument som avses i artikel 1.2 c innehålla de uppgifter som avses i artikel 32.1.

Om beskrivningen av dessa viner i handelsdokumenten också innehåller ett sådant märkesnamn som avses i artikel 25.2 b, skall det överensstämma med bestämmelserna i artikel 40.

2. Om inget följedokument har utfärdats för importerat vin enligt artikel 26, skall beskrivningen i det handelsdokument som avses i artikel 1.2 c innehålla de uppgifter som avses i artikel 32.2.

Om beskrivningen av dessa viner i handelsdokumentet också innehåller vissa av de uppgifter som avses i artikel 26.2, skall dessa överensstämma med bestämmelserna i artiklarna 29, 30, 31 och 40.

3. Vad gäller andra importerade varor än sådant vin som avses i artiklarna 25 och 26 skall beskrivningen i de handelsdokument som avses i artikel 1.2 c innehålla åtminstone de uppgifter som avses i artikel 32.3.

4. Vad gäller importerade produkter som distribueras inom deras territorium kan medlemsstaterna tillåta att de uppgifter som avses i artiklarna 25, 26 och 27 får anges i kodform i handelsdokumentet. Koden skall vara sådan att kontrollmyndigheten snabbt kan identifiera beskrivningen av produkten i fråga.

AVDELNING II PRESENTATION

Artikel 36

1. I denna avdelning fastställs allmänna bestämmelser om behållare, märkning och förpackning enligt följande:

a) Vad gäller produkter med ursprung inom gemenskapen,

- produkter som omfattas av KN-nummer 2204 och

- druvmust, även koncentrerad sådan, enligt definitionen i punkterna 2 och 6 och bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87, som omfattas av KN-nummer ex 2009.

b) Vad gäller produkter med ursprung i tredje land och som uppfyller villkoren i artiklarna 9 och 10 i fördraget,

- produkter som omfattas av KN-nummer 2204,

- druvmust, enligt definitionen i punkt 2 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87, som omfattas av KN-nummer ex 2009, och

- koncentrerad druvmust, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2391/89, som omfattas av KN-nummer ex 2009.

Bestämmelserna i denna avdelning skall dock inte tillämpas på

- likörvin, mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid enligt bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87, inbegripet mousserande kvalitetsviner, mousserande viner, likörviner och pärlande viner framställda inom specificerade områden,

- mousserande vin, mousserande vin tillsatt med koldioxid, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 2391/89.

2. De bestämmelser som avses i punkt 1 skall tillämpas på produkter som förvaras i väntan på försäljning och produkter som omsätts.

Artikel 37

1. De produkter som omfattas av bestämmelserna i denna avdelning får endast förvaras eller transporteras i behållare som

a) är rena invändigt,

b) inte har någon skadlig inverkan på produktens lukt, smak eller sammansättning,

c) är framställda av, eller invändigt klädda med, material som får komma i beröring med livsmedel,

d) endast används för förvaring eller transport av livsmedel.

2. Användningen av behållare får förenas med vissa villkor som skall fastställas i syfte att säkerställa särskilt

a) att produkternas organoleptiska egenskaper och sammansättning bevaras, eller

b) att produkternas kvalitet och ursprung framträder tydligt.

3. De behållare som används för förvaring av de produkter som avses i denna avdelning skall märkas med outplånlig skrift, så att kontrollmyndigheten snabbt kan identifiera innehållet med hjälp av lagerbokföringen eller motsvarande handlingar.

Om behållare med en nominell volym av högst 60 l är fyllda med samma produkt och förvaras i samma parti, kan dock hela partiet märkas i stället för de enskilda behållarna, förutsatt att partiet hålls klart skilt från andra partier.

4. I fråga om behållare som används vid transport, särskilt tankbilar, tankvagnar och tankfartyg, kan det föreskrivas att de på klart synlig plats och med outplånlig skrift skall förses med

a) en uppgift om att behållarna är godkända för transport av drycker och livsmedel, och

b) särskilda rengöringsföreskrifter.

Artikel 38

1. I avdelningarna I och II avses med "märkning" samtliga beteckningar och andra benämningar, symboler, bilder eller märkesnamn som kännetecknar produkten och som används på samma behållare, på dess förslutning eller på en vidhängande etikett.

Märkningen skall inte omfatta enskilda uppgifter, symboler och andra märken som

- krävs enligt bestämmelser i medlemsstaternas skattelagstiftning,

- hänvisar till tillverkaren eller till behållarens volym och som är angivna med outplånlig skrift direkt på behållaren,

- används vid kontroll av tappningen enligt de närmare bestämmelser som skall fastställas,

- används för att identifiera produkten med hjälp av en sifferkod eller en mekaniskt avläsbar symbol,

- anger priset på produkten i fråga,

- krävs enligt medlemsstaternas bestämmelser om mängd- och kvalitetskontroll av produkter som genomgår regelbundna officiella undersökningar.

2. Om inte annat följer av de undantag som avses i artikel 1.3 andra stycket, skall varje behållare med en nominell volym av högst 60 l vara märkt så snart en produkt släpps ut på marknaden i en sådan behållare. Märkningen skall uppfylla bestämmelserna i denna förordning, vilket också gäller märkta behållare med en nominell volym av mer än 60 l.

3. Märkningen skall utföras i enlighet med villkor som skall fastställas.

Dessa villkor, som kan variera från en produkt till en annan, skall särskilt avse

a) etikettens placering på behållaren,

b) etikettens minimimått,

c) utplaceringen på etiketten av de olika delarna som utgör beskrivningen,

d) storleken på skriften på etiketten,

e) användningen av symboler, bilder eller märkesnamn,

f) vilka språk som etiketten skall vara avfattad på, om detta inte redan har fastställts i denna förordning.

Artikel 39

1. I avdelningarna I och II avses med "förpackning" skyddsomslag, t. ex. papper, halmfodral, kartonger och lådor, som används vid transport av en eller flera behållare.

2. Frånsett anvisningar som är nödvändiga för avsändningen eller markeringar på förpackningarna som utförs i detaljhandelsledet i köparens närvaro får förpackningarna inte förses med uppgifter om den förpackade produkten som inte uppfyller bestämmelserna i artiklarna 2, 11, 20, 25, 26 och 27.

AVDELNING III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 40

1. Beskrivningen och presentationen av de produkter som avses i denna förordning samt reklam för sådana produkter får inte vara felaktig, kunna ge upphov till förväxling eller vilseleda de personer som den är riktad till, särskilt i fråga om följande:

- De uppgifter som föreskrivs i artiklarna 2, 11, 20, 25, 26 och 27. Detta skall gälla även om uppgifterna används i översättning eller med en hänvisning till produkternas faktiska härkomst eller med tillägg som t.ex. "typ", "stil", "metod", "imitation", "märke" eller liknande.

- Produkternas egenskaper, särskilt deras art, sammansättning, alkoholhalt i volymprocent, färg, ursprung eller härkomst, kvalitet, vinstockssort, skördeår eller behållarens nominella volym.

- Identitet och status hos de fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som har medverkat eller medverkar vid produktionen eller distributionen av produkten, särskilt tapparen.

2. Om beskrivning, presentation och reklam vad gäller de produkter som avses i denna förordning kompletteras med märkesnamn, får dessa märkesnamn inte innehålla sådana ord, delar av ord, symboler eller bilder

a) som kan ge upphov till förväxling eller vilseleda de personer som de riktas till enligt punkt 1, eller

b) som

- av de personer som de riktar sig till kan förväxlas med beskrivningen, helt eller delvis, av ett bordsvin, ett kvalitetsvin fso eller ett importerat vin vars beskrivning regleras i gemenskapsbestämmelser eller med beskrivningen av någon annan produkt som avses i artikel 1.1 första stycket och artikel 36.1 första stycket, eller

- är identisk med beskrivningen av någon sådan produkt, om de produkter som används för att framställa de slutliga produkter som avses ovan inte har rätt till en sådan beskrivning eller presentation.

Etiketten för ett bordsvin, kvalitetsvin fso eller importerat vin får inte heller innehålla märkesnamn som innefattar ord, delar av ord, symboler eller bilder som,

a) i fråga om

- bordsviner, innehåller namnet på ett kvalitetsvin fso,

- kvalitetsviner fso, innehåller namnet på ett bordsvin,

- importerade viner, innehåller namnet på ett bordsvin eller ett kvalitetsvin fso,

b) i fråga om bordsviner beskrivna i enlighet med artikel 72.2 och 72.3 i förordning (EEG) nr 822/87, kvalitetsviner fso eller importerade viner, innehåller felaktiga uppgifter, särskilt vad gäller det geografiska ursprunget, vinstockssorten, skördeåret eller en hänvisning till högre kvalitet,

c) i fråga om andra bordsviner än de som avses i b, innehåller uppgifter om det geografiska ursprunget, vinstockssorten, skördeåret eller högre kvalitet,

d) i fråga om importerade viner, kan orsaka förväxling med en bild som används för att känneteckna ett bordsvin, ett kvalitetsvin fso eller ett importerat vin som återfinns i den förteckning som avses i artikel 26.1.

3. Trots punkt 2 första stycket b får innehavaren av ett varumärke som är registrerat för ett vin eller en druvmust och som är identiskt med

- namnet på en geografisk enhet som är mindre än ett specificerat område som används i beskrivningen av ett kvalitetsvin fso, eller

- namnet på en geografisk enhet som används i beskrivningen av ett bordsvin som avses i artikel 72.2 i förordning (EEG) nr 822/87, eller

- namnet på ett importerat vin som betecknas med en sådan geografisk benämning som avses i artikel 26.1,

även om han inte har rätt att använda ett sådant namn enligt punkt 2 första stycket, fortsätta att använda detta varumärke fram till den 31 december 2002 på följande villkor:

a) Att varumärket i fråga registrerades senast den 31 december 1985 av den behöriga myndigheten i en medlemsstat i enlighet med gällande lagstiftning vid tidpunkten för registreringen.

b) Att varumärket faktiskt använts utan avbrott efter inregistreringen fram till den 31 december 1986 eller, om inregistreringen ägde rum före den 1 januari 1984, åtminstone sedan den tidpunkten.

Varumärken som uppfyller villkoren i första stycket får inte åberopas för att hindra användningen av namn på geografiska enheter i beskrivningen av ett kvalitetsvin fso eller ett bordsvin.

Rådet skall före den 31 december 2002 med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen besluta om en eventuell förlängning av den tidsfrist som avses i första stycket.

4. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de varumärken som avses i punkt 3 efter hand som de får kännedom om dem.

Kommissionen skall överlämna denna information till de behöriga myndigheter i den berörda medlemsstaten som har utsetts att kontrollera efterlevnaden av gemenskapsbestämmelserna inom vinsektorn.

Artikel 41

Om det är nödvändigt, kan bestämmelser fastställas om användningen av de kontrollnummer som avses i artikel 11.2.

Artikel 42

För övervakning och kontroll av de produkter som omfattas av denna förordning får de behöriga myndigheterna, med vederbörlig hänsyn till de allmänna procedurbestämmelser som har antagits av medlemsstaterna, kräva att en tappare eller en person som har medverkat vid distributionen och som antingen anges i beskrivningen eller presentationen av dessa produkter styrker riktigheten av de uppgifter som används i beskrivningen eller presentationen om arten, identiteten, kvaliteten, sammansättningen och ursprunget för produkten i fråga eller för de produkter som har använts vid dess framställning.

När en sådan begäran framställs av

- den behöriga myndigheten i den medlemsstat där tapparen eller en person som har medverkat vid distributionen, och som namnges antingen i beskrivningen eller presentationen av produkterna, är verksam, skall myndigheten kräva dokumentation direkt av de berörda personerna,

- den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, skall denna myndighet, som ett led i det direkta samarbetet, till den behöriga myndigheten i det land där tapparen eller en person som har medverkat vid distributionen, och som namnges antingen i beskrivningen eller presentationen av produkterna, är verksam lämna alla uppgifter som behövs för att denna myndighet skall kunna kräva sådan bevisning. Den sökande myndigheten skall informeras om vilka åtgärder som har vidtagits till följd av dess begäran.

Om de behöriga myndigheterna finner att tillräckliga bevis inte har framlagts, skall uppgifterna i fråga inte anses uppfylla bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 43

1. Benämningen

a) "vin" skall förbehållas produkter som motsvarar definitionen i punkt 10 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87,

b) "bordsvin" skall förbehållas produkter som motsvarar definitionen i punkt 13 i samma bilaga.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om harmonisering av lagstiftningen, kan medlemsstaterna trots punkt 1 tillåta

- användningen av ordet "vin" tillsammans med namnet på en frukt i sammansatta beteckningar för att beskriva produkter som framställs genom jäsning av andra frukter än druvor,

- andra sammansatta beteckningar som innehåller ordet "vin".

Om sådana sammansatta beteckningar används, skall varje möjlighet till förväxling med de produkter som avses i punkt 1 undvikas.

Artikel 44

1. Om beskrivningen eller presentationen av produkterna inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning eller genomförandebestämmelserna till den, får produkterna i fråga varken förvaras i väntan på försäljning, släppas ut på marknaden inom gemenskapen eller exporteras.

Undantag från denna förordning kan dock i fråga om produkter avsedda för export

- medges av medlemsstaterna om lagstiftningen i det importerande tredje landet kräver det,

- fastställas i genomförandebestämmelserna för de fall som inte omfattas av första strecksatsen.

2. En medlemsstat inom vars territorium det finns en produkt vars beskrivning eller presentation inte uppfyller de bestämmelser som avses i punkt 1 skall vidta nödvändiga straffåtgärder mot överträdelserna i förhållande till deras svårighetsgrad.

Medlemsstaten kan dock tillåta att produkten förvaras i väntan på försäljning, släpps ut på marknaden inom gemenskapen eller exporteras, om dess beskrivning eller presentation ändras i enlighet med bestämmelserna i punkt 1.

Artikel 45

1. Förordning (EEG) nr 355/79 upphör att gälla.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen skall förstås som hänvisningar till den här förordningen och skall tolkas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan.

Artikel 46

Denna förordning träder i kraft den 4 september 1989.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1989.

På rådets vägnar

H. NALLET

Ordförande

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 31.

(3) EGT nr C 214, 16.8.1988, s. 37.

(4) EGT nr L 54, 5.3.1979, s. 99.

(5) EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 32.

(6) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(7) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 17.

(8) EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 10.

(9) EGT nr L 42, 15.2.1975, s. 1.

(10) EGT nr L 143, 10.6.1988, s. 26.

(11) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59.

(12) EGT nr L 202, 14.7.1989, s. 1.

(13) EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 1.

(14) EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 7.

BILAGA

>Plats för tabell>