Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 224 , 18/08/1990 s. 0042 - 0054

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0159

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 33 s. 0159RÅDETS DIREKTIV av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (90/426/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Hästdjur (Equidae) som levande djur, är upptagna i produktförteckningen i bilaga II till fördraget.

För att säkerställa en rationell utveckling av produktionen av hästdjur och därigenom öka produktiviteten inom denna sektor måste bestämmelser som reglerar förflyttning av hästdjur mellan medlemsstaterna fastställas på gemenskapsnivå.

Avel och uppfödning av hästdjur och i synnerhet hästar hänförs i allmänhet till jordbrukssektorn och utgör en inkomstkälla för en del av dem som är sysselsatta inom jordbruksnäringen.

Olikheter mellan medlemsstaterna i fråga om djurhälsovillkor bör undanröjas för att befrämja handeln med hästdjur inom gemenskapen.

För att befrämja en harmonisk utveckling av handeln inom gemenskapen bör ett gemenskapssystem fastställas för att reglera importen från tredje land.

Villkoren för förflyttning inom nationellt territorium av hästdjur som åtföljs av identifieringsdokument bör också regleras.

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste hästdjur för att få bli föremål för handel uppfylla vissa djurhälsokrav. En möjlig regionalisering av skyddsåtgärder förefaller vara särskilt lämplig.

Av samma skäl bör villkoren för transporter fastställas.

För att säkerställa att dessa krav uppfylls måste det införas en ordning som innebär att en officiell veterinär utfärdar ett hälsointyg som skall åtfölja hästdjuren till deras destination.

Organiserandet och uppföljningen av de kontroller som skall utföras av den medlemsstat till vilken djuren är destinerade och de säkerhetsåtgärder som skall tillämpas bör fastställas inom det regelsystem som skall upprättas för veterinärkontroller vid handel inom gemenskapen med levande djur med sikte på förverkligandet av den inre marknaden.

Kommissionen bör ges möjlighet att genomföra kontroller. Dessa kontroller bör verkställas i samarbete med de behöriga nationella myndigheterna.

För att skapa gemenskapsbestämmelser som är tillämpliga på import från tredje land krävs att en förteckning upprättas över de tredje länder eller delar av dessa från vilka hästdjur får importeras.

Valet av dessa länder måste baseras på allmänna kriterier, såsom hälsoläget inom husdjursstammen, veterinärväsendets organisation och befogenheter och gällande djurhälsobestämmelser.

Dessutom bör import av hästdjur inte tillåtas från länder där det förekommer infektiösa eller smittsamma djursjukdomar som kan utgöra ett hot mot husdjursbeståndet inom gemenskapen eller länder som har varit befriade från sådana sjukdomar under en alltför kort tid. Sådana hänsyn bör också beaktas i fråga om införsel från tredje land i vilket vaccination mot sådana sjukdomar tillämpas.

De allmänna villkor som skall gälla vid import från tredje land måste kompletteras med särskilda villkor som är anpassade till hälsoläget i vart och ett av dessa länder. Den tekniska karaktären och mångfalden av de kriterier som påverkar utformningen av dessa villkor gör att det krävs tillgång till ett flexibelt och snabbt gemenskapsförfarande i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

Ett effektivt sätt att bekräfta att gemenskapsreglerna verkligen tillämpas är att presentera ett gemensamt standardformulär för intyg vid import av hästdjur. Sådana regler kan innefatta särskilda bestämmelser som kan variera alltefter vilket tredje land som det gäller och till detta måste tas hänsyn vid utformningen av intygsförebilden.

Gemenskapens officiella veterinärer bör ansvara för kontrollen av att de krav som uppställs i detta direktiv uppfylls, särskilt vad gäller tredje land.

De kontroller som görs vid import måste innefatta hästdjurens ursprung och hälsotillstånd.

De allmänna reglerna för de kontroller som skall utföras vid import måste vara en del av en större helhet.

Varje medlemsstat måste ha rätt att omedelbart förbjuda införsel från tredje land när sådan införsel kan innebära risk för djurhälsan. I ett sådant fall måste en samordning av medlemsstaternas inställning gentemot det berörda tredje landet säkerställas utan dröjsmål, varvid ändringar i förteckningen över länder som har tillstånd att exportera till gemenskapen kan komma i fråga.

Bestämmelserna i detta direktiv bör ses över i samband med förverkligandet av den inre marknaden.

Ett förfarande bör utarbetas för att upprätta ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom den Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv fastställer djurhälsovillkoren vid förflyttningar mellan medlemsstaterna och import från tredje land av levande hästdjur.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) anläggning: en jordbruks- eller träningsanläggning, ett stall eller allmänt uttryckt varje lokal eller inrättning där hästdjur brukar hållas eller födas upp, oavsett ändamålet med verksamheten,

b) hästdjur: vilda eller tama djur tillhörande häst- (däribland zebror) eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

c) registrerade hästdjur: varje hästdjur som registrerats enligt direktiv 90/427/EEG(4), identifierats genom ett identifieringsdokument som utfärdats av avelsmyndigheten eller någon annan behörig myndighet inom det land som djuret härrör ifrån och som för stambok eller register över den ifrågavarande rasen, eller av någon internationell sammanslutning eller organisation som har överinseendet över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning,

d) hästdjur för slakt: hästdjur avsedda att föras till slakt antingen direkt eller via en marknad eller ett godkänt uppsamlingsställe för slaktdjur,

e) hästdjur för avel och produktion: andra hästdjur än de som nämns under c och d,

f) medlemsstat eller tredje land som är fritt från afrikansk hästpest: varje medlemsstat eller tredje land inom vars territorium det inte har konstaterats några kliniska, serologiska (hos ovaccinerade hästdjur) eller epidemiologiska tecken på afrikansk hästpest under de närmast föregående två åren och i vilka det inte har företagits några vaccinationer mot den sjukdomen under de närmast föregående 12 månaderna,

g) anmälningspliktiga sjukdomar: sjukdomar som uppförts på förteckningen i bilaga A,

h) officiell veterinär: veterinär som förordnats av en medlemsstats eller ett tredje lands behöriga centrala myndighet,

i) tillfälligt tillstånd: status som tilldelats ett registrerat djur som härrör från ett tredje land och som fått föras in till gemenskapens territorium under en kortare period än 90 dagar vilken skall fastställas av kommissionen med hänsyn till hälsoläget i ursprungslandet enligt förfarandet i artikel 24.

KAPITEL II Regler för förflyttning av hästdjur

Artikel 3

Medlemsstaterna får meddela tillstånd för förflyttning av hästdjur som registrerats inom deras territorium eller sända hästdjur till en annan medlemsstat endast om de uppfyller de villkor som fastställs i artiklarna 4 och 5.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat till vilken djuren är destinerade får medge allmän eller begränsad dispens för att flytta hästdjur som

- rids eller leds i samband med sport- eller rekreationsändamål utmed vägar som är belägna nära gemenskapens inre gränser,

- deltar i kulturella eller liknande tillställningar eller i aktiviteter som organiserats av lokala organ med särskilt tillstånd och som är belägna nära gemenskapens inre gränser,

- enbart är avsedda att tillfälligt släppas ut på bete eller arbeta nära gemenskapens inre gränser.

Medlemsstater som begagnar sig av sådana tillstånd skall underrätta kommissionen om innehållet i de dispenser som utfärdats.

Artikel 4

1. Hästdjur får inte visa några kliniska tecken på sjukdom vid besiktning. Besiktningen måste utföras inom 48 timmar före embarkering eller lastning. I fråga om registrerade hästdjur skall denna besiktning, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, dock endast krävas vid handel inom gemenskapen.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de krav som uppräknas under punkt 5 i fråga om anmälningspliktiga sjukdomar måste den officiella veterinären vid besiktningen övertyga sig om att det inte finns några skäl - mot bakgrund särskilt av vad ägaren eller uppfödaren uppger - till att komma till slutsatsen att hästdjuren under de 15 dagarna närmast före besiktningen har varit i kontakt med hästdjur som lider av någon infektiös eller smittsam sjukdom.

3. Hästdjuren får inte vara avsedda för slakt i samband med något nationellt program i syfte att utrota smittsamma eller infektiösa sjukdomar.

4. Hästdjuren måste identifieras

i) i fråga om registrerade hästar genom ett identifieringsdokumet som avses i direktiv 90/427/EEG(5). Detta måste särskilt intyga att bestämmelserna i artikel 5.5 och 5.6 har följts. Den officiella veterinären skall upphäva giltigheten av detta dokument under den tid de förbud är i kraft som avses under punkt 5 eller i artikel 5. Dokumentet bör efter att den registrerade hästen slaktats, sändas tillbaka till den myndighet som utfärdat det. Vid tillämpningen av denna punkt skall det förfarande följas som fastställts av kommissionen i enlighet med artikel 24,

ii) i fråga om hästdjur som är avsedda för avel eller produktion genom en metod som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 24.

Intill dess att denna metod införts får de officiellt erkända nationella indentifieringssätten fortsätta att tillämpas, förutsatt att de anmälts till kommissionen och de övriga medlemsstaterna inom tre månader från den dag då detta direktiv antagits.

5. Utöver de krav som fastställs i artikel 5 får hästdjuren inte härröra från en anläggning som har varit föremål för något av följande förbud:

a) Om alla djur av de slag som är mottagliga för den sjukdom som förekommer inom anläggningen inte har slaktats skall förbudstiden i fråga om ursprungsbesättningen utsträckas till minst

- sex månader i fråga om hästdjur som misstänks ha ådragit sig beskällarsjuka (dourine), räknat från dagen för den senaste konstaterade eller möjliga kontakten med ett sjukt djur. Om det gäller en hingst skall förbudet dock gälla till dess att djuret kastrerats,

- sex månader i fråga om rots eller hästencefalomyelit, räknat från den dag när de berörda djuren slaktas,

- i fråga om infektiös anemi till den dag de infekterade djuren slaktats om de återstående djuren har uppvisat negativ reaktion på två Coggins' test som utförts med tre månaders mellanrum,

- sex månader i fråga om vesikulär stomatit,

- en månad räknat från det senast konstaterade fallet i fråga om rabies,

- 15 dagar räknat från det senast konstaterade fallet i fråga om mjältbrand.

b) Om alla djur av de slag som är mottagliga för sjukdomen vid en anläggning har slaktats och lokalerna har desinficerats skall förbuden gälla i 30 dagar med början den dag då djuren destruerades och lokalerna desinficerades, med undantag för mjältbrand, då förbudsperioden omfattar 15 dagar.

De behöriga myndigheterna får göra undantag från dessa förbud för trav- och kapplöpningsbanor och skall meddela kommissionen innehållet i de undantag som medgivits.

6. När en medlemsstat utarbetar eller har utarbetat ett frivilligt eller obligatoriskt bekämpningsprogram för en sjukdom som hästdjur är mottagliga för, får den lägga fram programmet för kommissionen inom sex månader efter kungörandet av detta direktiv, varvid särskilt skall framgå

- sjukdomens utbredning inom territoriet,

- skälen för programmet, med hänsyn till sjukdomens betydelse och kostnaderna i relation till vad som står att vinna,

- vilket geografiskt område som berörs av programmet,

- vilka statuskategorier som skall tillämpas på inrättningar, vilka normer som måste uppnås för varje djurart och vilka undersökningsmetoder som avses komma till användning,

- hur programmet övervakas,

- vilka åtgärder som vidtas om en anläggning av någon anledning skulle förlora sin sjukdomsfria status,

- vilka åtgärder som skall vidtas vid positivt utfall av de undersökningar som utförs inom ramen för programmet,

- att handeln inom medlemsstatens territorium är fri från diskriminerande inslag med hänsyn till handeln inom gemenskapen.

Kommissionen skall undersöka de program som redovisas av medlemsstaterna. När så är lämpligt skall den godkänna dem i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24. Alla ytterligare garantier, allmänna eller specifika, som kan krävas för handeln inom gemenskapen får fastställas i enlighet med samma förfarande. Sådana garantier får inte ges större omfattning än de som medlemsstaten kräver inom sitt eget territorium.

De program som överlämnats av medlemsstaterna får ändras eller kompletteras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 25. Ändringar eller tillägg till de program som redan har godkänts eller till garantier som har fastställs i enlighet med andra stycket får godkännas i enlighet med samma förfarande.

Artikel 5

1. En medlemsstat som inte är fri från afrikansk hästpest enligt definitionen i artikel 2 f får inte sända hästdjur från någon del av sitt territorium som enligt definitionen i punkt 2 i samma artikel anses infekterad annat än på de villkor som anges i punkt 3 i denna artikel.

2. a) En del av en medlemsstats territorium skall anses vara infekterad med afrikansk hästpest, om

- det föreligger kliniska, serologiska (hos ovaccinerade djur) och/eller epidemiologiska indicier på förekomst av afrikansk hästpest under de senaste två åren,

- vaccination mot afrikansk hästpest har utförts under de senaste 12 månaderna.

b) Den del av territoriet som anses vara infekterad med afrikansk hästpest måste omfatta minst

- en skyddszon med en radie av minst 100 km runt ett infektionscentrum,

- en övervakningszon med en bredd av minst 50 km utanför skyddszonen, inom vilken ingen vaccination har utförts inom de senaste 12 månaderna.

c) De zoner som avses under b måste definieras tydligt och hänsyn måste tas till geografiska, ekologiska och epizootiska faktorer som har samband med afrikansk hästpest.

d) Alla vaccinerade hästdjur som befinner sig i skyddszonen måste registreras och identifieras vid tiden för vaccinationen genom ett tydligt och outplånligt märke, godkänt i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24.

Identitetsdokumentet och/eller hälsointyget skall innehålla en tydlig hänvisning till denna vaccination.

e) Hästdjur och förflyttning av hästdjur inom de zoner som avses i b måste underkastas veterinärkontroll under den behöriga centrala myndighetens överinseende. Endast hästdjur som uppfyller de krav som fastställts under punkt 3 får lämna de zoner som avses i b.

3. En medlemsstat får från det territorium, som avses under punkt 2 b endast sända hästdjur som uppfyller följande krav:

a) De får endast sändas under vissa perioder av året som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 25, varvid särskild hänsyn skall tas aktiviteten bland vektorinsekter.

b) De får inte visa några kliniska symtom på afrikansk hästpest vid den besiktning som avses i artikel 4.1.

c) - Om de inte har vaccinerats mot afrikansk hästpest måste de ha uppvisat negativ reaktion vid ett komplementbindningstest på afrikansk hästpest såsom beskrivs i bilaga D vid två tillfällen med 21 till 30 dagars mellanrum mellan de två testen, varvid det andra måste ha utförts inom tio dagar närmast före avsändandet,

- om de har vaccinerats, får de inte ha underkastats vaccination under de närmast föregående två månaderna och måste ha underkastats ett komplementbindningstest så som det beskrivs i bilaga D med de mellanrum som nyss angivits, utan att det noterats någon ökning i antikroppstitern. Enligt det förfarande som fastställs i artikel 24 får kommissionen efter yttrande från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén godkänna andra övervakningsmetoder.

d) De måste ha hållits i karantän under minst 40 dagar före avsändandet.

e) De måste ha skyddats från vektorinsekter under karantänperioden och under transporten från karantänstationen till avsändningsstället.

4. Rådet skall före den 1 juli 1991, genom beslut med kvalificerad majoritet, ta ställning till ett förslag från kommissionen om införande av gemenskapsåtgärder för harmonisering av regler för kontroll och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest. Under en övergångsperiod i avvaktan på detta skall kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 25 före den 1 november 1990 fastställa gränserna för det infekterade området i enlighet med punkt 1 b.

5. Kommissionen får, i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 25, ändra det beslut som tagits i enlighet med punkt 4 om de epidemiologiska omständigheterna kräver detta.

6. Om så krävs skall rådet ompröva denna artikel inom två år, efter att genom beslut med kvalificerad majoritet ha tagit ställning till ett förslag från kommissionen som baserar sig på en rapport om de vunna erfarenheterna.

Artikel 6

Medlemsstater som tillämpar ett alternativt kontrollsystem innebärande garantier som är likvärdiga med dem som anges i artikel 4.5 i fråga om förflyttning inom dessa staters territorium av hästdjur och registrerade hästdjur, särskilt med hjälp av identitetsdokument, får lämna ömsesidig dispens från bestämmelserna i andra meningen i artikel 4.1 och andra strecksatsen i artikel 8.1.

De skall underrätta kommissionen om detta.

Artikel 7

1. Hästdjuren måste transporteras så snart som möjligt från ursprungsanläggningen till destinationsstället, antingen direkt eller via en godkänd marknad eller ett uppsamlingsställe som avses i artikel 3.6 i direktiv 64/432/EEG, i fordon eller containrar som regelbundet rengörs och desinficeras med ett desinfektionsmedel med de tidsmellanrum som bestäms av den medlemsstat från vilken djuren avsänds. Transportfordonen måste vara inrättade på ett sådant sätt att hästdjurens spillning, strö eller foder inte sprids ut från fordonet under transporten. Transporten måste ske under sådana former att hästdjurens hälsa och välmåga kan skyddas på ett effektivt sätt.

2. Den medlemsstat till vilken transporten är destinerad får medge generell eller begränsad dispens från vissa av kraven i artikel 4.5 för alla djur som försetts med en speciell märkning som utvisar att det är avsett för slakt, förutsatt att det framgår av hälsointyget att sådan dispens lämnats.

Om sådan dispens lämnats måste hästdjur avsedda för slakt transporteras direkt till vederbörande slakteri och slaktas inom fem dagar efter ankomsten dit.

3. Den officiella veterinären skall notera identitetsnumret eller identitetsdokumentets nummer för det slaktade djuret och till den behöriga myndigheten på avsändningsorten, på begäran av denna, översända ett bevis om att djuret har slaktats.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall se till att

- registrerade hästdjur som lämnar sina anläggningar åtföljs av det identitetsdokument som fastställs i artikel 4.4 och, om de är avsedda för handel inom gemenskapen, även intyg som avses i bilaga B,

- hästdjur som är avsedda för avel, produktion eller slakt under transporten åtföljs av ett hälsointyg som står i överensstämmelse med bilaga C till detta direktiv.

Intyget, eller i fråga om ett identitetsdokumentet, det formulär som upptar hälsouppgifter måste, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, utfärdas inom 48 timmar före inlastningen eller senast den sista arbetsdagen före inlastningen, på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat från vilken de avsänts och den medlemsstat till vilken de är destinerade. Intyget gäller i 10 dagar. Det får inte uppta mer än ett ark.

2. Vid import av andra hästdjur än sådana som är registrerade får de individuella hälsointyg som avses i andra strecksatsen i punkt 1 ersättas av ett enda hälsointyg per sändning.

Artikel 9

De kontrollregler och säkerhetsåtgärder som är tillämpliga på handel inom gemenskapen med hästdjur skall antas av rådet vid dess beslut om veterinär kontroll inom gemenskapen vid handel med levande djur med sikte på förverkligandet av den inre marknaden.

Artikel 10

Veterinära experter från kommissionen får i den utsträckning som krävs säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och i samarbete med de behöriga nationella myndigheterna utföra inspektioner på platsen. Kommissionen skall delge medlemsstaterna resultatet av dessa inspektioner.

De medlemsstater inom vars territorium en inspektion utförs skall lämna experterna allt det bistånd som de behöver för att fullgöra sin uppgift.

Allmänna åtgärder för att tillämpa denna artikel skall vidtas i enlighet med det förfarande som anvisats i artikel 24.

KAPITEL III Regler för import från tredje land

Artikel 11

1. Hästdjur som importeras till gemenskapen måste uppfylla de villkor som fastställs i artiklarna 12 16.

2. Intill dess att de beslut som antagits i enlighet med artiklarna 12 till 16 träder i kraft skall medlemsstaterna vid import av hästdjur från tredje land tillämpa villkor som är minst lika strikta som de som svarar mot kapitel II.

Artikel 12

1. För att få importeras måste hästdjuren härröra från ett tredje land eller en del av ett tredje land som är uppfört på en förteckning som återfinns i en särskild kolumn som skall fogas till den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 3 i direktiv 72/462/EEG.

2. Vid upprättande, modifiering och offentliggörande av den förteckning som avser import av hästdjur skall i fråga om tredje land eller delar av tredje land tillämpas samma förfaranden och normer som avses i artikel 3 i direktiv 72/462/EEG.

Artikel 13

1. Hästdjuren måste härröra från tredje land som

a) är fritt från afrikansk hästpest,

b) i minst två år har varit fritt från venezueliansk hästencefalomyelit (VEE),

c) i sex månader har varit fritt från beskällarsjuka (dourine) och rots.

2. Kommissionen får i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24 besluta

a) att bestämmelserna i punkt 1 skall gälla för endast en del av det tredje landets territorium.

När de krav som uppställts för afrikansk hästpest är begränsade till en region måste minst de villkor uppfyllas som anges i artiklarna 5.2 och 5.3.

b) att kräva ytterligare garantier ifråga om sjukdomar som är främmande för gemenskapen.

Artikel 14

Innan de lastas för transport till den medlemsstat till vilken de är destinerade måste hästdjuren, under en tidsperiod som skall fastställas genom de beslut som skall antas i enlighet med artikel 15, ha vistats kontinuerligt inom det tredje landets territorium eller den berörda delen av detta eller, i händelse av regionalisering, inom den del av territoriet som definierats i enlighet med artikel 13.2 a.

De måste härröra från en anläggning som står under veterinär tillsyn.

Artikel 15

Import av hästdjur från ett tredje lands territorium eller någon del därav som definierats enligt artikel 13.2 a och som är uppfört på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 12.1 skall inte medges annat än om hästdjuren utöver kraven i artikel 13 uppfyller

a) de djurhälsovillkor som antagits med hänsyn till de berörda arterna och kategorierna av hästdjur, i enlighet med de förfaranden som anvisas i artikel 24 för import av hästdjur från det landet.

Till grund för fastställandet av djurhälsovillkoren i enlighet med punkt 1 skall ligga de normer som anges i artiklarna 4 och 5, och

b) följande krav i fråga om ett tredje land som inte varit fritt från vesikulär stomatit eller virusarterit under de senaste sex månaderna:

i) De måste härröra från en anläggning som har varit fri från vesikulär stomatit under minst sex månader och de måste ha uppvisat negativ reaktion vid ett serologiskt prov före avsändandet.

ii) I fråga om virusarterit måste hästdjur av hankön - oavsett vad som sägs i artikel 19 ii - ha uppvisat negativ reaktion vid ett serologiskt prov eller vid ett virusisoleringsprov eller vid något annat prov som är erkänt i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 24 och som skulle kunna garantera frihet från viruset.

I enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 24 och efter yttrande från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén får kommissionen definiera de kategorier hästdjur av hankön som skall omfattas av detta krav.

Artikel 16

1. Hästdjuren måste identifieras i enlighet med artikel 4.4 och åtföljas av ett intyg som utfärdats av en officiell veterinär från det exporterande tredje landet. Detta intyg måste

a) ha utfärdats samma dag som djuren lastats för export till den medlemsstat till vilken de är destinerade eller, i fråga om registrerade hästar, sista vardagen före inlastningen,

b) ha avfattats på minst ett av de officiella språken i de medlemsstater till vilka djuren är destinerade och på ett av de officiella språken i den medlemsstat där importbesiktningen företas,

c) åtfölja djuren i original,

d) styrka att djuren uppfyller kraven i detta direktiv liksom de krav som fastställs genom detta direktiv vad gäller införsel från tredje land,

e) bestå av ett enda ark,

f) utfärdas för en enda mottagare eller, i fråga om djur för slakt, för en sändning, förutsatt att djuren är ordentligt märkta och identifierade.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen om de begagnar sig av denna möjlighet.

2. Intyget måste utfärdas på ett formulär som överensstämmer med en förebild som utarbetats i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 24.

Artikel 17

Inspektionerna skall utföras på stället av veterinära experter från medlemsstaterna och kommissionen för att kontrollera om bestämmelserna i detta direktiv och särskilt föreskrifterna i artikel 12.2 tillämpas i praktiken.

Om de kontroller som utförts i enlighet med de villkor som anges i denna artikel föranleder allvarliga anmärkningar mot en godkänd anläggning skall kommissionen omedelbart underrätta medlemsstaterna och genast besluta om tillfällig indragning av tillståndet. Det definitiva beslutet skall tas i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 25.

De experter från medlemsstaterna som har att utföra dessa kontroller skall utses av kommissionen på förslag av medlemsstaterna.

Dessa kontroller skall göras på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall stå för alla därmed förenade kostnader.

Hur ofta dessa kontroller skall utföras och enligt vilket förfarande skall bestämmas i enlighet med artikel 24.

Artikel 18

1. Omedelbart efter ankomsten till den medlemsstat till vilken djuren är destinerade skall hästdjur som är avsedda för slakt föras till ett slakteri, antingen direkt eller via en marknad eller ett uppsamlingsställe och i överensstämmelse med djurhälsokrav slaktas inom en tidsfrist som specificerats i de beslut som skall antas enligt artikel 15.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de eventuella särskilda villkor som kan ha uppställts enligt förfarandet i artikel 24 får den behöriga myndigheten i den medlemsstat till vilken djuren är destinerade, av hänsyn till djurhälsan, anvisa det slakteri till vilket hästdjuren skall föras.

Artikel 19

I enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 24

i) får kommissionen besluta att import från tredje land eller del av tredje land skall begränsas till vissa arter eller kategorier,

ii) skall kommissionen, utan hinder av vad som sägs i artikel 15, föreskriva särskilda villkor för att utfärda tillstånd till införsel av registrerade hästdjur eller hästdjur som är avsedda för speciella ändamål under en begränsad tidsperiod eller för att de skall få återinföras till gemenskapens territorium efter att tillfälligt ha förts ut,

iii) skall kommissionen fastställa villkoren för att omvandla ett tillfälligt införseltillstånd till ett permanent sådant.

Artikel 20

1. Det allmänna förfarande som skall tillämpas under inspektioner i tredje land eller vid kontroller av importerade hästdjur från tredje land skall fastställas av rådet senast den 31 december 1990.

I avvaktan på genomförandet av det beslut som avses under punkt 1 skall de nationella bestämmelserna fortsätta att gälla, i enlighet med fördragets allmänna regler.

2. Hästdjur får inte importeras om det vid de inspektioner som föreskrivs i enlighet med första stycket framgått att

- hästdjuren inte härrör från ett tredje lands territorium eller en del av ett tredje lands territorium i enlighet med artikel 13.2 a som uppförts på den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 12.1.

- hästdjuren är eller misstänks vara infekterade med eller bärare av någon infektiös eller smittsam sjukdom,

- de villkor som fastställs i detta direktiv inte har uppfyllts av det exporterande tredje landet,

- det intyg som åtföljer djuren inte överensstämmer med de villkor som fastställs i artikel 17,

- hästdjuren har behandlats med någon substans som är förbjuden i enlighet med gemenskapsregler.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda villkor som får antas i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 24 får den behöriga myndigheten i den medlemsstat till vilken djuren är destinerade, när detta krävs av hänsyn till djurhälsan eller när tillstånd inte har givits att sända tillbaka djur som vägrats inträde i enlighet med punkt 1, anvisa ett slakteri till vilket dessa hästdjur skall föras.

Artikel 21

1. Om en infektiös eller smittsam djursjukdom som kan tänkas utgöra en risk för boskapsbeståndet i någon av medlemsstaterna bryter ut eller sprids i ett tredje land eller om något annat skäl som rör djurhälsan motiverar det skall den berörda medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av vad som sägs i artikel 13, förbjuda införsel från hela eller någon del av det tredje landets territorium av djur av de arter som omfattas av detta direktiv, oavsett om importen sker direkt eller indirekt via någon annan medlemsstat.

2. Åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna enligt punkt 1 liksom upphävandet av sådana åtgärder måste omedelbart delges de övriga medlemsstaterna och kommissionen tillsammans med motivering.

Ständiga veterinärkommittén skall sammanträda snarast möjligt efter tillkännagivandet av de åtgärder som avses i första stycket och skall, i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 25, besluta om dessa åtgärder skall ändras med sikte särskilt på att säkerställa samordningen med de åtgärder som beslutats av andra medlemsstater, eller om de skall upphävas.

Om den situation som avses i punkt 1 skulle uppkomma och om det visar sig nödvändigt att även andra medlemsstater tillämpar de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna punkt, med de ändringar som kan ha gjorts i enlighet med föregående stycke, skall lämpliga åtgärder vidtas i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 25.

3. Tillstånd att återuppta importen från det berörda tredje landet skall ges i enlighet med samma förfarande.

KAPITEL IV Slutbestämmelser

Artikel 22

Bestämmelserna i detta direktiv och särskilt de som återfinns i andra meningen i artikel 4.1 tillsammans med artiklarna 6, 8 och 21, skall ses över före den 1 januari 1993, inom ramen för de förslag som rör förverkligandet av den inre marknaden, om vilka rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 23

Bilagorna till detta direktiv skall revideras av kommissionen i enlighet med det förfarande som anvisas i artikel 25.

Artikel 24

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén som inrättats genom direktiv 68/361/EEG(6), nedan kallad "kommittén", antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som inom kommittén avges av representanterna för medlemsstaterna skall vägas i enlighet med samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med yttrandet från kommittén.

4. Om förslaget inte är förenligt med yttrandet från kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen genast föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 25

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar, Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som inom kommittén avges av representanterna för medlemsstaterna skall vägas i enlighet med samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själva anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen genast föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 26

Artikel 34 i direktiv 72/462/EEG skall tillämpas på de krav som anges i kapitel III i detta direktiv.

Artikel 27

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1992. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 28

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1990.

På rådets vägnar

M. O'KENNEDY

Ordförande

(1) EGT nr C 327, 30.12.1989, s. 61.

(2) EGT nr C 149, 18.6.1990.

(3) EGT nr C 62, 12.3.1990, s. 46.

(4) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55.

(5) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 55.

(6) EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA A

ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR

Följande sjukdomar omfattas av anmälningsplikt:

- beskällarsjuka (dourine)

- rots

- hästencefalomyelit (av alla typer, inklusive VEE)

- infektiös anemi

- rabies

- mjältbrand

- afrikansk hästpest

- vesikulär stomatit

BILAGA B

HÄLSOINFORMATION(1a)

>Start Grafik>

Jag försäkrar(b) att de hästdjur som beskrivs ovan uppfyller följande krav:

a) De har besiktigats denna dag och visar inte några kliniska tecken på sjukdom.

b) De är inte avsedda för slakt inom ramen för något nationellt program för utrotning av smittsamma eller infektiösa sjukdomar.

c) De härrör inte från något territorium eller någon del av ett territorium som tillhör någon medlemsstat eller något tredje land som har ålagts restriktioner på grund av afrikansk hästpest.

d) De har inte anskaffats från någon anläggning som omfattas av förbud som utfärdats av djurhälsoskäl och har inte heller haft kontakt med hästdjur från någon anläggning som omfattas av förbud av djurhälsoskäl under den tidsperiod som angivits i artikel 4.6 i direktiv 90/426/EEG.

e) De har såvitt jag vet inte varit i kontakt med hästdjur som lider av någon infektiös eller smittsam sjukdom under den tidsperiod före inlastningen som angivits i artikel 4.2.

Datum Plats Den officiella veterinärens namnteckningoch stämpel(1)

(1) Namn med tryckbokstäver och befattning.

(b) Giltigt i 10 dagar.

>Slut Grafik>

(1a) Krävs inte om det föreligger ett bilateralt avtal i enlighet med artikel 6.

BILAGA C

FÖREBILD för

HÄLSOINTYG för handel mellan medlemsstater inom EEG HÄSTDJUR

>Start Grafik>

nr

Avsändande medlemsstat

Ansvarigt departement

Ansvarig regional avdelning

I. Antal hästdjur:

II. Identifiering av hästdjur

Antal hästdjur(1)

Arter häst, åsna mula, mulåsna Ras Ålder Kön Identifieringsmetod och identitet(2)

(1) I fråga om djur slakt, vilken särskild märkning som tillämpats.

(2) Ett pass för identifiering av hästdjuret får fogas till detta intyg, förutsatt att djurets nummer angivits.

III. Djurets/djurens ursprung och destination

Djuret/djuren skall sändas från:

(orten varifrån djuren exporteras)

till

(den medlemsstat och ort till vilken djuren är destinerade)

Avsändarens namn och adress:

Mottagarens namn och adress:

IV. Uppgifter om hälsotillståndet(a)

Jag intygar att det djur/de djur som beskrivits ovan uppfyller följande krav:

1.) Det/de har undersökts denna dag och visar inga kliniska tecken på sjukdom.

2.) Det/de är inte avsedda för slakt i samband med ett nationellt program för utrotning av någon smittsam eller infektiös sjukdom.

3.) a) Det/de kommer inte från något territorium eller någon del av ett territorium som tillhör en medlemsstat eller ett tredje land som omfattas av särskilda restriktioner på grund av afrikansk hästpest.

b) Det/de har vaccinerats mot afrikansk hästpest den(b)

4.) Det/de kommer inte från en anläggning som omfattas av något förbud som utfärdats av djurhälsoskäl och har inte heller haft kontakt med hästdjur från någon anläggning som varit föremål för förbud som utfärdats av djurhälsoskäl under de tidsperioder som anges i artikel 4.6 i direktiv 90/426/EEG.

5.) Det/de har inte såvitt jag vet varit i kontakt med hästdjur som lider av någon infektiös eller smittsam sjukdom under den tidsperiod före besiktning som anges i artikel 4.2 i det nyssnämnda direktivet.

V. Detta intyg gäller i 10 dagar.

(Ort), (datum)

(veterinärens namnteckning jämte

namnförtydligande och befattning)(1)

(a) Denna uppgift behövs inte när det finns ett bilateralt avtal i enlighet med artikel 6 i direktiv 90/426/EEG.

(b) Stryk det som inte gäller.

(1) I Tyskland "Beamteter Tierarzt", i Belgien "Inspecteur vétérinaire" eller "Inspecteur Dierenarts", i Frankrike "Vétérinaire officiel", i Italien "Veterinario provinciale", i Luxemburg "Inspecteur vétérinaire, i Nederländerna "Officieel Dierenarts", I Danmark "Autoriseret Dyrlæge", i Irland "Veterinary Inspector, i Storbritannien "Veterinary Inspector", i Grekland "Åðßóçìïò êôçíßáôñïò", i Spanien "Inspector Veterinario" och i Portugal "Inspector Veterinário".

>Slut Grafik>

BILAGA D

AFRIKANSK HÄSTPEST

DIAGNOS Komplementbindningstest

Antigenet framställs ur hjärnor från månadsgamla möss som ympats intracerebralt med en neurotrop stam av viruset. Följande metod enligt Bourdin kan användas. Hjärnorna fryses och mals i veronalbuffert i proportionen 10 hjärnor per 12 ml buffert. Den erhållna suspensionen centrifugeras i en timme vid 10 000 rpm vid 4 °C. Antigenet utgörs av vätskefasen. Det skall helst användas utan ytterligare modifiering, men kan inaktiveras med beta-propiolakton. Inaktiveringen kan ske genom att tillsätta 0,1 ml av en 3 % lösning av beta-propriolakton i destillerat vatten för varje 0,9 ml av antigenet och skaka blandningen i tre timmar vid rumstemperatur i ett ventilerat skåp och i 18 timmar vid 4 °C. Man kan också använda Casals' metod (Casals J. Pro Soc Exptl Biol Med 1949;70:339).

I avsaknad av ett internationellt standardserum bör antigenet titreras mot ett lokalt framställt positivt kontrollserum.

Sera skall uppvärmas till 60 °C under 30 min. För att undvika antikomplementära effekter måste sera avskiljas från blodet snarast möjligt. Detta gäller särskilt sera från åsnor. Positiva och negativa kontrollsera skall användas vid testet.

Man kan tillämpa antingen en makro- eller mikroteknik. I båda fallen motsvaras slutpunkten av 50 % hemolys.

Till en volym serum i en spädningsserie med fördubblade spädningar sätts en volym antigen som enligt titeringen svarar mot 2 enheter. Serum och antigen blandas och får stå under 15 minuter vid rumstemperatur. Efter tillsats av två volymer komplement innehållande fem enheter och blandning lämnas plattorna i vila under 18 timmar vid 4 °C. Komplementet bör titreras i närvaro av antigen för att ta hänsyn till alla antikomplementära effekter. Efter att ha förvarat plattorna under ytterligare 15 minuter vid rumstemperatur tillsätts en volym sensibiliserade röda fårblodkroppar som spätts till 3 %. Komponenterna blandas, inkuberas vid 37 °C i 30 minuter och blandas på nytt efter 15 minuters inkubering. Om plattor används centrifugeras plattorna i fem minuter vid 1 500 rpm vid 4 °C.