Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 867/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 091 , 06/04/1990 s. 0007 - 0007

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0118

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0118RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 867/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 42, 43 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapens strävanden att minska produktionen av överskottsprodukter genom att skapa och utveckla alternativa verksamheter inom skogsbruket för jordbrukare kan endast få önskade effekter om de åtföljs av åtgärder som gynnar vissa verksamheter som innefattar en första bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukter.

I artikel 2.2 åttonde strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 4256/88 av den 19 december 1988 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av förordning (EEG) nr 2052/88 vad avser utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)(4), föreskrivs att bidraget från utvecklingssektionen inom EUGFJ till åtgärder för att påskynda anpassningen av jordbruksstrukturerna med anledning av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kan gälla åtgärder för att förbättra saluföring och bearbetning av jord- och skogsbruksprodukter.

Förordning (EEG) nr 866/90(5) gäller för närvarande endast förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

I rådets förordning (EEG) nr 1612/89 av den 29 maj 1989 om tillfälliga bestämmelser för att förbättra villkoren för bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukter(6), föreskrevs en tillfällig utvidgning av den åtgärd som infördes genom förordning (EEG) nr 355/77(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 4256/88, till att omfatta skogsbruksprodukter till dess att förordning (EEG) nr 355/77 har omarbetats. Förordning (EEG) nr 866/90 ersätter förordning (EEG) nr 355/77 från den 1 januari 1990, och förordning (EEG) nr 1612/89 fyller därför inte längre något syfte. Det är därför nödvändigt att den i förordning (EEG) 866/90 föreskrivna åtgärden utvidgas till att omfatta även skogsbrukssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För att utvecklingen av skogssektorn skall kunna bidra till att förbättra jordbruksstrukturerna, får de åtgärder som infördes genom förordning (EEG) nr 866/90 användas för att utveckla eller rationalisera avsättning och bearbetning av skogsbruksprodukter, under de förutsättningar som anges i nämnda förordning.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall utveckling och rationalisering av avsättning och bearbetning av trä avse investeringar för avverkning, terrängtransport, barkning, kapning, lagring, skyddsbehandling och torkning av inhemskt trä, och samtliga processer som föregår industriell sågning av trä vid ett sågverk.

Finansieringen av investeringarna skall i första hand riktas till investeringar vid små och medelstora företag, som genom omstrukturering och rationalisering kan bidra till att förbättra och ekonomiskt utveckla jordbruks- och landsbygdsmiljön.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 mars 1990.

På rådets vägnar

M. O'KENNEDY

Ordförande

(1) EGT nr C 240, 20.9.1989, s. 16.

(2) EGT nr C 304, 4.12.1989, s. 375.

(3) EGT nr C 56, 7.3.1990, s. 51.

(4) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 25.

(5) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1.

(6) EGT nr L 165, 15.6.1989, s. 6.

(7) EGT nr L 51, 23.2.1977, s. 1.