Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

91/664/EEG: Rådets beslut av den 11 december 1991 om utseende av referenslaboratorier på gemenskapsnivå för att undersöka förekomsten av vissa restsubstanserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 368 , 31/12/1991 s. 0017 - 0018

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0258

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0258RÅDETS BESLUT av den 11 december 1991 om utseende av referenslaboratorier på gemenskapsnivå för att undersöka förekomsten av vissa restsubstanser (91/664/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/469/EEG av den 16 september 1986 om undersökning av djur och färskt kött med avseende på förekomsten av restsubstanser(1), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Samordningen mellan de nationella referenslaboratorier i medlemsstaterna som ansvarar för undersökning av djur och kött med avseende på förekomst av restsubstanser skall anförtros ytterst specialiserade laboratorier som har tillgång till den apparatur och annan utrustning som behövs för analyser av detta slag.

Rådet har i sitt beslut 89/187/EEG(2), fastställt befogenheter och villkor för de referenslaboratorier på gemenskapsnivå som avses i direktiv 86/469/EEG.

I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 86/469/EEG är det viktigt att i detta läge utse referenslaboratorier på gemenskapsnivå för undersökning med avseende på förekomst av vissa restsubstanser.

Referenslaboratorier är berättigade till stöd från gemenskapen i enlighet med villkoren i artikel 28 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(3).

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande laboratorier utses härmed till referenslaboratorier inom gemenskapen:

a) För restsubstanser i grupp A.1 och A.2 i bilaga 1 till direktiv 86/469/EEG:

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiene

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

NL-3720 Bilthoven.

b) För restsubstanser i grupp A.3 a i bilaga 1 till direktiv 86/469/EEG med undantag av sulfonamider:

Laboratoire des Médicaments vétérinaires

(CNEVA-LMV)

La Haute Marché, Javené

F-35133 Fougères.

c) För restsubstanser i grupp A.3 b i bilaga 1 till direktiv 86/469/EEG och restsubstanser av betaantagonister och sulfonamider:

Bundesgesundheitsamt

Thielallee 88 - 92

D-1000 Berlin 33.

d) Direktiv 86/469/EEG:

Istituto Superiore di Sanità

via Regina Elena 299

I-00161 Roma.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 1991.

På rådets vägnar

P. BUKMAN

Ordförande

(1) EGT nr L 275, 26.9.1986, s. 36.

(2) EGT nr L 66, 10.3.1989, s. 37.

(3) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19.