Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 24/09/1991 s. 0015 - 0034

Finsk specialutgåva Område 4 Volym 3 s. 0192

Svensk specialutgåva Område 4 Volym 3 s. 0192RÅDETS DIREKTIV av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (91/493/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I syfte att förverkliga den inre marknaden och framför allt för att säkerställa att den gemensamma organisationen av marknaden för fiskvaror, som fastställts genom förordning (EEG) nr 3796/81() senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2886/89() fungerar väl är det viktigt att utsläppandet på marknaden av fisk och fiskvaror inte längre hindras av att medlemsstaterna har olika hygienkrav. Produktion och utsläppande på marknaden kommer därigenom att harmoniseras bättre och konkurrensen kommer att ske på lika villkor, vilket säkerställer att konsumenten får kvalitetsprodukter.

Europaparlamentet begärde i sin framställning om lagstiftning den 17 mars 1989() att kommissionen skulle framlägga omfattande förslag om hygien vid produktion och utsläppande på marknaden av fiskvaror inklusive lösningar på problemet med nematoder.

Nyfångade fiskvaror är i princip inte förorenade med mikroorganismer. Förorening och efterföljande förruttnelse kan dock uppträda om de hanteras och behandlas på ett ohygieniskt sätt.

Därför bör grundläggande krav fastställas för en korrekt hygienisk hantering av färska och bearbetade fiskvaror i alla produktionsled samt under lagring och transport.

Det är lämpligt att analogt tillämpa vissa kvalitetsstandarder i enlighet med artikel 2 i förordning (EEG) nr 3796/81 för att fastställa dessa varors hygienkvalitet.

Det åligger i första hand fiskindustrin att säkerställa att fiskvarorna uppfyller de hygienkrav som fastställs i detta direktiv.

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna skall genom kontroller och inspektioner säkerställa att producenter och tillverkare uppfyller dessa krav.

Kontrollåtgärder bör införas på gemenskapsnivå så att alla medlemsstater tillämpar de krav som fastställs i detta direktiv enhetligt.

För att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl bör samma åtgärder vidtas vid handel inom medlemsstaterna som vid handel mellan dessa.

Vid handel mellan medlemsstaterna gäller de regler som fastställts i rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden() i dess lydelse enligt direktiv 90/675/EEG() även för fiskvaror.

På fiskvaror från tredje land avsedda att släppas ut på marknaden inom gemenskapen får inte mer gynnsamma regler tillämpas än de som tillämpas inom gemenskapen. Därför bör ett gemenskapsförfarande inrättas för inspektion i tredje land av förhållandena vid produktion och utsläppande på marknaden så att ett gemensamt importsystem grundat på likvärdiga krav kan tillämpas.

Produkterna i fråga är underkastade de regler om kontroller och skyddsåtgärder som avses i rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 med föreskrifter om de principer som skall gälla för hur veterinära kontroller av produkter som införs till gemenskapen från tredje land skall organiseras.

För att ta hänsyn till särskilda omständigheter bör undantag medges för vissa anläggningar som är i drift redan före den 1 januari 1993 så att de får möjlighet att anpassa sig till alla de krav som fastställs i detta direktiv.

Kommissionen skall få i uppdrag att vidta vissa åtgärder för att genomföra detta direktiv. I detta syfte bör förfaranden fastställas för ett nära och effektivt samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna inom Ständiga veterinärmedicinska kommittén.

De grundläggande krav som fastställs i detta direktiv kan behöva förtydligas ytterligare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Detta direktiv fastställer hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av fiskvaror som är avsedda som livsmedel.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

1. fiskvaror: salt- och sötvattensfiskar eller delar därav inklusive rom och mjölke, med undantag av vattendäggdjur, grodor och vattendjur som omfattas av andra gemenskapsakter,

2. akvakulturprodukter: fisk som föds och föds upp under kontrollerade förhållanden tills de släpps ut på marknaden som livsmedel. Salt- eller sötvattensfisk eller skaldjur som fångats i sin naturliga omgivning i späd ålder och som hålls till de uppnår önskad storlek för att säljas som livsmedel skall även anses vara akvakulturprodukter. Fisk och skaldjur av kommersiell storlek som fångas i sin naturliga omgivning och som hålls levande för att säljas senare anses inte vara akvakulturprodukter om de endast hålls vid liv utan att man försöker öka deras storlek eller vikt.

3. kylning: en process för att kyla fiskvaror till en temperatur som närmar sig temperaturen på smältande is,

4. färska produkter: fiskvaror vare sig de är hela eller bearbetade inklusive produkter som emballerats i vakuum eller i modifierad atmosfär vilka inte har genomgått någon annan behandling än kylning för att säkerställa hållbarheten,

5. bearbetade produkter: fiskvaror som har genomgått ett moment som påverkar helheten såsom rensning, huvudskärning, skivning, filetering, huggning etc.

6. beredda produkter: fiskvaror som har genomgått en kemisk eller fysikalisk process såsom upphettning, rökning, saltning, torkning eller marinering etc. av kylda eller frysta produkter med eller utan andra livsmedelsråvaror eller en kombination av dessa olika processer,

7. helkonservering: en process under vilken produkter emballeras i hermetiskt tillslutna behållare och värmebehandlas så att mikroorganismer som skulle kunna föröka sig förstörs eller inaktiveras oberoende av vid vilken temperatur produkten lagras,

8. frysta produkter: fiskvaror som har genomgått en frysningsprocess så att en kärntemperatur på -18°C eller lägre uppnås efter temperaturstabilisering,

9. emballering: ett förfarande för att skydda fiskvarorna med en innerförpackning, en behållare eller annat lämpligt emballage,

10. parti: en mängd fiskvaror som framställts under praktiskt taget identiska förhållanden,

11. sändning: en avgränsad mängd fiskvaror som är avsedda för en eller flera kunder i mottagarlandet och som levereras med ett och samma transportmedel,

12. transportmedel: de utrymmen som är avsedda för last i bilar, järnvägsvagnar och flygplan samt lastrum i fartyg och containrar för transport på land, till sjöss eller i luften,

13. behörig myndighet: den centrala myndigheten i en medlemsstat som är behörig att utföra veterinära kontroller eller annan myndighet till vilken den har delegerat sin befogenhet,

14. anläggning: alla lokaler där fiskvaror bearbetas, bereds, kyls, fryses, emballeras eller lagras. Auktionshallar och grossistcentraler i vilka bara skyltning och partihandel sker bedöms inte som anläggningar,

15. släppa ut på marknaden: förvara och uppställa i avvaktan på försäljning, utbjuda till försäljning, sälja, leverera eller på annat sätt släppa ut på marknaden inom gemenskapen. Detaljistförsäljning och direkt överföring av små mängder på den lokala marknaden från fiskare till detaljister eller konsumenter omfattas dock inte. Dessa moment skall genomgå hygienkontroller i enlighet med nationell lagstiftning för kontroll av detaljhandel,

16. import: införsel till gemenskapens territorium av fiskvaror från tredje land,

17. rent sjövatten: söt- eller saltvatten som är fritt från mikrobiologisk förorening, skadliga ämnen eller giftiga havsplankton i sådana mängder att de kan påverka kvaliteten på fiskvarorna och som används enligt de villkor som fastställs i detta direktiv,

18. fabriksfartyg: fartyg på vilket fiskvaror hanteras på ett eller flera av följande sätt samt emballering: Filéas, skivas, flås, males, fryses eller bereds.

Följande anses inte vara "fabriksfartyg":

- Fiskefartyg på vilka endast räkor och blötdjur kokas ombord.

- Fiskefartyg på vilka endast frysning sker.

Artikel 3

1. För utsläppande på marknaden av vildfångade fiskvaror gäller följande krav:

a) De skall

i) ha fångats och vid behov genomgått avblodning, huvudskärning, rensning och borttagande av fenor, kylts eller frysts ombord på fartyg i enlighet med de hygienkrav som rådet med kvalificerad majoritet skall fastställa på förslag från kommissionen. Kommissionen skall lämna förslag rörande detta senast den 1 oktober 1992.

ii) vid behov ha hanterats på fabriksfartyg som godkänts i enlighet med artikel 7 och i enlighet med kraven i kapitel I i bilagan.

Kokning av räkor och blötdjur ombord skall ske enligt bestämmelserna i kapitel III, avsnitt I.5 eller kapitel IV, avsnitt IV.7 i bilagan. Sådana fartyg skall registreras i särskild ordning av behöriga myndigheter.

b) De skall under och efter landning ha hanterats i enlighet med kapitel II i bilagan.

c) De skall hanteras och vid behov emballeras, bearbetas, beredas, frysas, tinas eller förvaras på ett hygieniskt sätt på anläggningar som godkänts i enlighet med artikel 7 i överensstämmelse med kraven i kapitlen III och IV i bilagan.

Behörig myndighet får, trots kapitel II, avsnitt 2 i bilagan, tillåta att fiskvaror överförs från kaj till containrar för omedelbar sändning till godkänd anläggning eller registrerad auktionshall eller grossistcentral för att kontrolleras där.

d) De skall genomgå hygienkontroll i enlighet med kapitel V i bilagan.

e) De skall emballeras på lämpligt sätt i enlighet med kapitel VI i bilagan.

f) De skall få ett identifikationsmärke i enlighet med kapitel VII i bilagan.

g) De skall lagras och transporteras under tillfredsställande hygieniska förhållanden i enlighet med kapitel VIII i bilagan.

2. Om rensning är möjlig ur teknisk och kommersiell synpunkt skall den göras så fort som möjligt efter det att produkterna har fångats eller landats.

3. Akvakulturprodukter får endast släppas ut på marknaden om de uppfyller följande krav:

a) De skall ha slaktats under tillfredsställande hygieniska förhållanden. De får inte ha blivit förorenade av jord, gyttja eller avföring. Om de inte bereds omedelbart efter slakt, skall de förvaras i kyla.

b) De skall dessutom uppfylla de krav som fastställs i 1 c g.

4. a) Utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga blötdjur skall uppfylla de krav som fastställts i rådets direktiv 91/492/EEG av den 15 juli 1991 som fastställer hygienkrav för produktion och utsläppande på marknaden av levande tvåskaliga blötdjur().

b) När tvåskaliga blötdjur bereds skall de förutom kraven i punkt a även uppfylla kraven i punkt 1 c g.

Artikel 4

Fiskvaror som skall släppas ut på marknaden levande skall hela tiden hållas under förhållanden som är så gynnsamma som möjligt för överlevnad.

Artikel 5

Utsläppande på marknaden av följande fiskvaror skall förbjudas:

- Giftig fisk av följande familjer: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthrigasteridae.

- Fiskvaror som innehåller biotoxiner såsom ciguateratoxiner eller muskelförlamande toxiner.

Närmare bestämmelser om vilka arter som omfattas av denna artikel och om analysmetoder skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 15.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de personer som är ansvariga för anläggningen vidtar alla åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta direktiv i alla produktionsled.

I detta syfte skall de utföra egenkontroll som grundar sig på följande principer:

- Identifiering av kritiska punkter vid anläggningarna på basis av de produktionsprocesser som används.

- Fastställande och införande av metoder för övervakning och kontroll av sådana kritiska punkter.

- Provtagning för analys på laboratorium godkänt av behörig myndighet i syfte att kontrollera metoder för rengöring och desinfektion samt för att kontrollera att reglerna i detta direktiv uppfylls.

- Dokumentation i skriftlig eller annan beständig form över föregående punkter. Resultaten av de olika kontrollerna och proven skall sparas under minst två år så att de kan visas upp för behörig myndighet.

2. Om resultaten av egenkontrollen eller annan information enligt punkt 1 som de ansvariga har tillgång till avslöjar en hälsorisk eller antyder att en sådan kan förekomma skall lämpliga åtgärder vidtas under offentlig tillsyn utan att det påverkar de åtgärder som fastställts i artikel 3.1, fjärde stycket i direktiv 89/662/EEG.

3. Regler för tillämpning av punkt 1, andra stycket skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

Artikel 7

1. Behöriga myndigheter skall godkänna anläggningarna när de har kontrollerat att dessa uppfyller kraven i detta direktiv avseende den verksamhet som bedrivs där. Godkännandet skall förnyas om en anläggning beslutar att bedriva annan verksamhet än den för vilken den har blivit godkänd.

Behöriga myndigheter skall vidta nödvändiga åtgärder om kraven inte längre uppfylls. I detta syfte skall de särskilt beakta slutsatserna av alla kontroller som utförs i enlighet med artikel 8.

Behörig myndighet skall registrera de auktionshallar och grossistcentraler som inte är föremål för ett godkännande, sedan de kontrollerat att dessa anläggningar uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

2. Under förutsättning av det uttryckliga kravet att produkter som kommer från fabriksfartyg och anläggningar, auktionshallar och grossistcentraler uppfyller de hygienkrav som fastställts i detta direktiv, får dock medlemsstaterna under en övergångstid fram till den 31 december 1995 medge att fabriksfartyg och anläggningar, auktionshallar och grossistcentraler inte uppfyller kraven beträffande utrustning och inredning i kapitel I IV i bilagan på de punkter som framgår i kapitel IX. Sådana undantag får medges endast för fabriksfartyg och anläggningar, auktionshallar och grossistcentraler som redan är i drift den 31 december 1991 och som före den 1 juli 1992 har lämnat in en väl underbyggd ansökan om undantag till den behöriga nationella myndigheten. Denna ansökan skall åtföljas av en arbets- och tidsplan som anger inom vilken tid det skulle vara möjligt för dem att uppfylla de aktuella kraven. Om ekonomiskt stöd begärs från gemenskapen kan endast ansökningar beträffande projekt som uppfyller kraven i detta direktiv godkännas.

3. Behöriga myndigheter skall göra en förteckning över sina godkända anläggningar, som var och en skall ha ett godkännandekontrollnummer.

Varje medlemsstat skall anmäla sin förteckning över godkända anläggningar till kommissionen liksom varje ändring av den. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till övriga medlemsstater.

4. Inspektion och övervakning av anläggningarna skall utföras regelbundet under behörig myndighets ansvar. Myndigheten skall hela tiden ha fritt tillträde till alla delar av anläggningarna för att säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls.

Om sådan inspektion och övervakning visar att kraven i detta direktiv inte är uppfyllda, skall behörig myndighet vidta nödvändiga åtgärder.

5. Punkterna 1, 3 och 4 skall även tillämpas på fabriksfartyg.

6. Punkterna 3 och 4 skall även tillämpas på grossistcentraler och auktionshallar.

Artikel 8

1. Experter från kommissionen får i samarbete med behöriga myndigheter i medlemsstaterna göra inspektioner på platsen om det är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv. De får bl.a. kontrollera om anläggningarna verkligen uppfyller kraven i detta direktiv. En medlemsstat på vars territorium kontrollen utförs, skall ge all nödvändig hjälp till experterna när de utför sitt arbete. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultaten av kontrollerna.

2. Åtgärder för att genomföra punkt 1 skall vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

Artikel 9

1. De regler som fastställts i direktiv 89/662/EEG rörande fiskvaror avsedda som livsmedel skall gälla bl.a. i fråga om organisationen av de inspektioner som skall utföras i mottagarländerna, de åtgärder som skall vidtas av de mottagande medlemsstaterna efter inspektionerna samt de skyddsåtgärder som skall genomföras.

2. Direktiv 89/662/EEG skall ändras på följande sätt:

a) I bilaga A skall följande strecksats läggas till:

"- rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 som fastställer hygienkrav för produktion och marknadsföring av fiskprodukter (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15),"

b) I bilaga B skall följande strecksats utgå:

"- fiskvaror avsedda som livsmedel."

KAPITEL II Import från tredje land

Artikel 10

De bestämmelser som tillämpas på import av fiskvaror från tredje land skall minst motsvara de som gäller för produktion och utsläppande på marknaden av produkter inom gemenskapen.

Fiskprodukter som fångats i sin naturliga omgivning av ett fiskefartyg under tredje lands flagg skall genomgå de kontroller som fastställs i artikel 18.3 i direktiv 90/675/EEG.

Artikel 11

1. För varje tredje land eller grupp av tredje land skall fiskvarorna uppfylla de särskilda importkrav som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 15 beroende på hygiensituationen i det tredje land som är i fråga.

2. För att kunna fastställa importkraven och för att kontrollera produktions-, lagrings- och sändningsförhållandena för fiskvaror avsedda för sändning till gemenskapen kan inspektioner utföras på platsen av experter från kommissionen och medlemsstaterna.

De experter från medlemsstaterna som skall få i uppdrag att utföra dessa inspektioner skall utses av kommissionen på förslag från medlemsstaterna.

Dessa inspektioner skall göras på uppdrag av kommissionen som skall bära alla kostnader som uppkommer.

Hur ofta och på vilket sätt dessa inspektioner skall utföras skall fastställas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15.

3. När man fastställer importkraven för de fiskvaror som avses i punkt 1 skall man särskilt beakta

a) lagstiftningen i tredje land,

b) organisation av behörig myndighet och kontrollorgan i tredje land, deras befogenheter och vilken övervakning de är föremål för och vilka möjligheter de har att effektivt kontrollera att gällande lagstiftning tillämpas,

c) de faktiska hygienförhållandena vid produktion, lagring och sändning av fiskvaror som är avsedda för gemenskapen,

d) de garantier tredje land kan ge för att kraven i kapitel V i bilagan uppfylls.

4. De importkrav som avses i punkt 1 skall omfatta

a) förfarandet för att få ett sundhetsintyg som skall åtfölja de sändningar som sänds till gemenskapen,

b) anbringandet av ett märke som identifierar fiskvarorna, framför allt med ursprungsanläggningens godkännandekontrollnummer med undantag av frysta fiskvaror som landats omedelbart för konservering och som har det intyg som avses i a,

c) upprättandet av en förteckning över godkända anläggningar och auktionshallar eller grossistcentraler som registrerats och godkänts av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 15.

För detta ändamål skall en eller flera förteckningar över sådana anläggningar upprättas på basis av ett utlåtande från behöriga myndigheter i tredje land till kommissionen. En anläggning får inte finnas med på förteckningen om den inte är officiellt godkänd av behörig myndighet i det tredje land som exporterar till gemenskapen. Sådant godkännande får utfärdas om följande krav uppfylls:

- Krav som motsvarar de som fastställs i detta direktiv.

- Övervakning av ett offentligt kontrollorgan i tredje land.

5. Kraven i punkt 4 a och 4 b får ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15.

Den förteckning som avses i punkt 4 c kan ändras av kommissionen i enlighet med de regler som fastställts i kommissionens beslut 90/13/EEG().

6. För speciella situationer får i enlighet med förfarandet som fastställs i artikel 15 import tillåtas direkt från en anläggning eller ett fabriksfartyg i tredje land om det senare inte kan lämna de garantier som avses i punkt 3, under förutsättning att den aktuella anläggningen eller fabriksfartyget har fått ett speciellt godkännande efter inspektion som gjorts i enlighet med punkt 2. Tillståndet skall fastställa de speciella importkrav som skall uppfyllas för produkter som kommer från den anläggningen eller det fabriksfartyget.

7. I avvaktan på att de importkrav som avses i punkt 1 fastställs skall medlemsstaterna säkerställa att de krav som tillämpas på import av fiskvaror från tredje land minst motsvarar de som gäller produktion och utsläppande på marknaden av produkter inom gemenskapen.

Artikel 12

1. Regler och principer i direktiv 90/675/EEG skall tillämpas, speciellt beträffande organisation och uppföljning av de inspektioner som skall utföras av medlemsstaterna.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de regler och principer som avses i punkt 1 i denna artikel och i avvaktan på att de beslut som avses i artikel 8.3 och artikel 30 i direktiv 90/675/EEG och i artikel 11 i detta direktiv, skall aktuella nationella regler för tillämpningen av artikel 8.1 och 8.2 i det direktivet även fortsättningsvis gälla.

KAPITEL III Slutbestämmelser

Artikel 13

Rådet skall med kvalificerad majoritet ändra bilagorna på förslag från kommissionen.

Artikel 14

Efter samråd med medlemsstaterna skall kommissionen senast den 1 juli 1992 lägga fram en rapport för rådet rörande de minimikrav i fråga om inredning och utrustning som skall uppfyllas av småskaliga anläggningar som levererar på den lokala marknaden och som är belägna i regioner som har speciella försörjningssvårigheter tillsammans med eventuella förslag som rådet skall besluta före den 31 december 1992 enligt det omröstningsförfarande som fastställts i artikel 43 i fördraget.

Artikel 15

1. Om det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärmedicinska kommittén som inrättats genom beslut 68/361/EEG() nedan kallad kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran från en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget krävs för beslut som rådet fattar på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 16

För att beakta risken att närmare regler för tillämpningen av detta direktiv inte beslutats före den 1 januari 1993, får nödvändiga övergångsbestämmelser antas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 15 för en period på två år.

Artikel 17

Bestämmelserna i detta direktiv skall före de 1 januari 1998 ses över av rådet på förslag från kommissionen på grundval av vunna erfarenheter.

Artikel 18

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv före den 1 januari 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

() EGT nr C 66, 11.3.1988, s. 2,

EGT nr C 282, 8.11.1989, s. 7 och

EGT nr C 84, 2.4.1990, s. 56.

() EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 29 och

EGT nr C 183, 15.7.1991.

() EGT nr C 134, 24.5.1988, s. 31 och

EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 59.

() EGT nr L 379, 31.12.1981, s. 1.

() EGT nr L 282, 2.10.1989, s. 1.

() EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 199.

() EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13.

() EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1.

() EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 1.

() EGT nr L 8, 11.1.1990, s. 70.

() EGT nr L 255, 18.10.1968, s. 23.

BILAGA

KAPITEL I BESTÄMMELSER FÖR FABRIKSFARTYG

I. Bestämmelser för utformning och utrustning

1. Följande minimikrav skall gälla för fabriksfartyg:

a) Ett avskilt mottagningsområde där fiskvarorna tas ombord med utrymmen som är så stora att varje fångst kan hållas åtskild. Mottagningsområdet och dess rörliga delar skall vara lätta att rengöra. Det skall vara utformat så att produkterna skyddas mot väder och vind och mot all smuts eller förorening.

b) Ett system för att transportera fiskvaror från mottagningsområdet till arbetsområdet som uppfyller hygienkraven.

c) Arbetsplatser som är tillräckligt stora för bearbetning och beredning av fiskvaror under goda hygieniska förhållanden. Dessa skall vara utformade så att all förorening av varorna undviks.

d) Lagringsutrymmen för färdiga produkter som är tillräckligt stora och utformade så att de är lätta att rengöra. Om avfall bearbetas ombord skall ett särskilt lastrum finnas för lagring av dessa avfallsprodukter.

e) Ett utrymme för förvaring av emballage som är avskilt från de utrymmen där produkter bearbetas och bereds.

f) Särskild utrustning för att pumpa ut avfall och fiskvaror som är otjänliga som livsmedel antingen direkt i havet eller, om omständigheterna så kräver, i en vattentät tank som bara är avsedd för detta ändamål. Om avfallet lagras och bearbetas ombord med desinfektionsmedel, skall särskilda utrymmen finnas för detta.

g) Utrustning som förser anläggningen med vatten av dricksvattenkvalitet i enlighet med rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten som är avsett som livsmedel() eller med havsvatten. Intaget för havsvatten skall vara placerat så att det vatten som pumpas in inte påverkas av spillvatten, avfall eller motorkylvatten.

h) Tillfredsställande antal omklädningsrum, tvättställ och toaletter. De senare får inte ha dörrar ut mot lokaler där fiskvaror bearbetas, bereds eller lagras. Tvättställen skall vara utrustade med anordningar för tvätt och torkning av händer. Kranarna på tvättställen får inte vara handmanövrerade.

2. Lokaler för bearbetning och beredning eller frysning/djupfrysning av fiskvaror skall ha

a) halkfritt golv som även är lätt att rengöra och desinfektera och utrustat så att vattnet lätt kan rinna av. Anordningar skall ha spygatter som är så stora så att de inte täpps till av fiskavfall och att vattnet lätt kan rinna av,

b) väggar och innertak som är lätta att rengöra framför allt där det finns rör, kedjor eller elektriska ledningar,

c) hydrauliska ledningar som är placerade eller skyddade så att läckande olja inte kan förorena fiskvarorna,

d) tillfredsställande ventilation och vid behov god avledning av ånga,

e) tillfredsställande belysning,

f) anordningar för att rengöra och desinfektera redskap, utrustning och installationer,

g) anordningar för rengöring och desinfektion av händer med kranar som inte är handmanövrerade och med engångshanddukar.

3. Utrustning och redskap såsom styckningsbord, behållare, transportband, maskiner för rensning och filetering, etc. skall vara av material som inte korroderar av havsvatten och de skall vara lätta att rengöra och desinfektera samt vara i gott skick.

4. Fabriksfartyg där fiskvaror fryses in skall ha

a) en frysanläggning som är tillräckligt kraftig för att sänka temperaturen snabbt till den kärntemperatur som krävs i detta direktiv,

b) tillräckligt kraftiga frysanläggningar som kan lagra fiskvaror vid den temperatur som krävs i detta direktiv. Lastrummen skall utrustas med registrerande termometrar som skall placeras så att man lätt kan läsa av dem.

II. Hygienbestämmelser för hantering och lagring ombord av fiskvaror

1. En kompetent person ombord på fabriksfartyget skall ansvara för att god produktionspraxis för fiskvaror tillämpas. Personen skall ha befogenhet att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv tillämpas och han skall tillhandahålla inspektörerna den plan för inspektion och kontroll av kritiska punkter som följs ombord, och en journal som innehåller de kommentarer från den personen och de temperaturregistreringar som kan krävas.

2. Allmänna hygienbestämmelser för utrymmen och utrustning skall överensstämma med kapitel III, avsnitt II A i denna bilaga.

3. Allmänna hygienbestämmelser för personal skall överensstämma med kapitel III, avsnitt II B i denna bilaga.

4. Huvudskärning, rensning och filetering skall utföras under de hygienförhållanden som fastställs i kapitel IV, avsnitt I, punkterna 2, 3 och 4 i denna bilaga.

5. Beredning av fiskvaror ombord skall utföras under de hygienförhållanden som fastställs i kapitel IV, avsnitt III, IV och V i denna bilaga.

6. Fiskvaror skall slås in och emballeras under de hygienförhållanden som fastställs i kapitel VI i denna bilaga.

7. Lagring av fiskvaror ombord skall ske under de hygienförhållanden som fastställs i kapitel VIII, punkterna 1 och 2 i denna bilaga.

KAPITEL II BESTÄMMELSER UNDER OCH EFTER DET ATT FÅNGSTEN LANDATS

1. Utrustning för lossning och landning skall vara av material som är lätt att rengöra och desinfektera, och den skall hållas ren och i gott skick.

2. Under lossning och landning skall förorening av fiskvaror undvikas. Man skall särskilt säkerställa

- att lossning och landning sker snabbt,

- att fiskvaror utan onödigt dröjsmål placeras i skyddad omgivning vid den temperatur som krävs beroende på typ av vara och vid behov under is i utrymmen för transport, lagring eller försäljning eller på en anläggning,

- att utrustning och hanteringsrutiner som orsakar onödig skada på ätliga delar av fiskvaror inte tillåts.

3. De delar av auktionshallar och grossistcentraler där fiskvaror bjuds ut till försäljning skall

a) vara täckta och ha väggar som är lätta att rengöra,

b) ha vattentätt golv som är lätt att rengöra och desinfektera och som är lagt så att vattnet lätt kan ledas bort, och de skall ha ett hygieniskt avloppssystem,

c) vara utrustade med sanitetsanordningar med tillfredsställande antal tvättställ och vattentoaletter. Tvättställen skall förses med rengöringsmedel för händer samt engångshanddukar.

d) ha tillfredsställande belysning för att underlätta besiktning av fiskvaror enligt kapitel V i denna bilaga,

e) när de används för utbjudande till försäljning eller lagring av fiskvaror inte användas för andra ändamål. Fordon som avger avgaser som kan försämra fiskvarornas kvalitet får inte tillåtas komma in på marknader. Oönskade djur får inte vistas där.

f) rengöras regelbundet och minst efter varje försäljning. Lådor skall efter varje försäljning rengöras och sköljas på in- och utsidan med vatten av dricksvattenkvalitet eller rent havsvatten. Vid behov skall de desinfekteras.

g) ha skyltar på väl synlig plats med förbud att röka, spotta, äta eller dricka,

h) kunna stängas och hållas låsta när behörig myndighet anser det nödvändigt,

i) ha anordningar som ger tillfredsställande tillgång till vatten som uppfyller de krav som framställts i kapitel III, avsnitt I, punkt 7 i denna bilaga,

j) ha särskilda vattentäta kärl av korrosionsbeständigt material för fiskvaror som är otjänliga som livsmedel,

k) såvida de inte har egna lokaler på platsen eller i omedelbar närhet en låsbar lokal för behörig myndighet. Lokalen skall vara lämpligt utrustad med beaktande av de mängder som bjuds ut till försäljning och ha utrustning som är nödvändig för att göra dessa inspektioner,

4. Efter landning, eller vid behov efter första försäljning, skall fiskvarorna utan dröjsmål transporteras till destinationsorten enligt de krav som fastställs i kapitel VIII i denna bilaga.

5. Om de krav som fastställts i punkt 4 inte är uppfyllda, skall de marknader där fiskvaror får lagras innan de sänds iväg för försäljning eller efter försäljning i avvaktan på transport till sin destinationsort ha tillräckligt stora kyllager som uppfyller de krav som fastställs i kapitel III, avsnitt I, punkt 3 i denna bilaga. I sådana fall skall fiskvarorna lagras vid en temperatur som närmar sig temperaturen för smältande is.

6. De allmänna hygienbestämmelserna i kapitel III, avsnitt II med undantag av punkt B 1 a i denna bilaga skall tillämpas i tillämpliga delar på de marknader där fiskvaror sänds iväg för försäljning eller lagras.

7. Grossistcentraler där fiskvaror släpps ut på marknaden eller lagras skall uppfylla de bestämmelser som de som fastställts i punkterna 3 och 5 i detta kapitel och de som finns avsnitt I, kapitel III, punkterna 4, 10 och 11 i denna bilaga.

De allmänna hygienkraven i kapitel III, avsnitt II i denna bilaga skall tillämpas i tillämpliga delar på grossistcentraler.

KAPITEL III ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANLÄGGNINGAR I LAND

I. Allmänna bestämmelser för lokaler och utrustning

Anläggningarna skall som minimikrav ha följande:

1. Arbetslokaler som är så stora att arbetet kan utföras under tillfredsställande hygieniska förhållanden. Lokalerna skall utformas och inredas så att förorening av varorna förhindras och att de rena och de orena delarna av byggnaden hålls helt avskilda.

2. I utrymmen där varor hanteras, bearbetas och bereds

a) vattentätt golv som är lätt att rengöra och desinfektera och som är lagt på sådant sätt att vattnet lätt avleds eller som är försett med en anordning för att avleda vattnet,

b) väggar med släta ytor, som är lätta att rengöra, tåliga och vattentäta,

c) innertak eller beklädnad på insidan av yttertaket som är lätt att rengöra,

d) dörrar av tåligt material som är lätta att rengöra,

e) tillfredsställande ventilation och vid behov god evakuering av ånga och fukt,

f) tillfredsställande dagsljus eller artificiellt ljus,

g) tillräckligt antal tvättställ för att tvätta och desinfektera händerna. I arbetslokaler och toaletter får kranarna inte vara handmanövrerade. Dessa tvättställ skall förses med engångshanddukar.

h) anordningar för rengöring av lokaler, utrustning och redskap,

3. I kylrum där fiskvaror lagras

- anordningar enligt punkt 2 a, b, c, d och f.

- vid behov tillräckligt kraftig frysanläggning för att hålla varorna vid de temperaturer som föreskrivs i detta direktiv.

4. Lämpliga anordningar för skydd mot skadedjur såsom insekter, gnagare, fåglar etc.

5. Verktyg och arbetsredskap såsom styckningsbord, behållare, transportband och knivar av korrosionsbeständigt material som är lätt att rengöra och desinfektera.

6. Särskilda vattentäta korrosionsbeständiga behållare för fiskvaror som inte är avsedda som livsmedel och lokaler för förvaring av sådana behållare om de inte töms i slutet av varje arbetsdag.

7. Anordningar som förser anläggningen med vatten av dricksvattenkvalitet i enlighet med direktiv 80/778/EEG eller alternativt rent sjövatten, som behandlats på lämpligt sätt, under tryck och i tillräcklig mängd. Undantagsvis är det tillåtet med vatten som inte är av dricksvattenkvalitet för framställning av ånga, brandbekämpning och kylning av kylutrustning, under förutsättning att de rör som installerats för detta ändamål förhindrar att vattnet används för andra ändamål och att de inte utgör någon risk för att produkterna förorenas. Ledningar för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet skall tydligt skilja sig från de som används för vatten av dricksvattenkvalitet eller rent sjövatten.

8. Hygieniskt avloppsvattensystem.

9. Tillräckligt antal omklädningsrum med släta, vattentäta, tvättbara väggar och golv samt tvättställ och vattentoaletter. De senare får inte ha dörrar som öppnas direkt ut mot arbetslokalerna. Tvättställen skall vara försedda med rengöringsmedel för handtvätt och engångshanddukar. Kranarna på tvättställen får inte vara handmanövrerade.

10. Om mängden produkter som behandlas är så stor, att det krävs att inspektionsorganet är regelbundet eller ständigt närvarande skall det finnas en lämpligt utrustad låsbar lokal som endast får användas av detta.

11. Lämpliga anordningar för rengöring och desinfektion av transportmedel. Sådana anordningar är dock inte obligatoriska om det krävs att transportmedel skall rengöras och desinfekteras på anläggningar som godkänts av behörig myndighet.

12. Anläggningar som håller levande djur såsom skaldjur och fisk skall ha lämpliga anordningar som säkerställer att förhållanden för överlevnad är så goda som möjligt. Dessa anordningar skall vara försedda med vatten av sådan kvalitet att inga skadliga organismer eller ämnen kan överföras till djuren.

II. Allmänna hygienbestämmelser

A. Allmänna hygienbestämmelser för lokaler och utrustning

1. Golv, väggar och skiljeväggar, innertak eller beklädnad på insidan av yttertaket, utrustning och redskap som används vid arbete med fiskvaror skall hållas i tillfredsställande skick så att de inte utgör någon källa till förorening av varorna.

2. Gnagare, insekter och andra skadedjur skall systematiskt bekämpas i lokalerna eller på utrustningen. Bekämpningsmedel mot gnagare och insekter, desinfektionsmedel och övriga potentiellt giftiga ämnen skall förvaras i lokaler eller skåp som kan låsas. Användningen av dem får inte medföra någon risk för att varorna förorenas.

3. Arbetslokaler, redskap och arbetsutrustning får endast användas för framställning av fiskvaror. Efter tillstånd från behörig myndighet får de dock användas samtidigt eller på andra tider för arbete med andra livsmedel.

4. Vatten av dricksvattenkvalitet i enlighet med direktiv 80/778/EEG eller rent sjövatten skall användas för alla ändamål. Undantagsvis får dock vatten som inte är av dricksvattenkvalitet användas för framställning av ånga, brandbekämpning och kylning av frysutrustning, under förutsättning att de rör som installerats för det ändamålet förhindrar att sådant vatten används för andra ändamål och att de inte utgör någon risk för förorening av varorna.

5. Rengörings- och desinfektionsmedel och liknande skall godkännas av behörig myndighet och användas på sådant sätt att de inte har någon skadlig inverkan på maskiner, utrustning och produkter.

B. Allmänna hygienbestämmelser för personalen

1. Största möjliga renlighet krävs av personalen och särskilt följande:

a) Personalen skall bära lämpliga rena arbetskläder och huvudbonad som helt omsluter håret. Detta gäller speciellt personer som hanterar oemballerade fiskvaror.

b) Personal som hanterar och bereder fiskvaror skall tvätta händerna minst varje gång arbetet återupptas. Sår på händerna skall täckas med vattentätt plåster.

c) Det är förbjudet att röka, spotta, äta eller dricka i arbets- och lagerlokaler för fiskvaror.

2. Arbetsgivaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra personer som kan förorena fiskvaror att arbeta med eller hantera dem tills det visar sig att dessa personer kan göra det utan risk.

Vid anställningen skall alla som arbetar med eller hanterar fiskvaror med ett läkarintyg styrka att det inte föreligger något hinder för en sådan anställning. Läkarkontroll av dessa personer skall ske enligt gällande nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten eller, när det gäller tredje land, enligt särskilda garantier som skall fastställas enligt det förfarande som fastställts i artikel 15.

KAPITEL IV SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR HANTERING AV FISKVAROR I LAND

I. Bestämmelser för färska produkter

1. Om kylda oemballerade varor inte sänds iväg, bearbetas eller bereds omedelbart efter det att de anlänt till anläggningen, skall de lagras eller förvaras i is i anläggningens kylutrymme. Man skall lägga på ny is så ofta som behövs. Den is som används, med eller utan salt, skall tillverkas av vatten av dricksvattenkvalitet eller rent sjövatten och lagras under hygieniska förhållanden i behållare avsedda för detta ändamål. Sådana behållare skall hållas rena och i gott skick. Färdigförpackade färska produkter skall kylas med is eller med mekanisk kyl som ger liknande temperaturförhållanden.

2. Moment såsom huvudskärning och rensning skall, om de inte görs ombord, utföras på ett hygieniskt sätt. Produkterna skall tvättas noggrant med vatten av dricksvattenkvalitet eller rent sjövatten omedelbart efter dessa moment.

3. Moment såsom filetering och skivning skall utföras så att man undviker att filéer eller skivor förorenas eller förstörs och dessa moment skall utföras på annan plats än där huvudskärning och rensning sker. Filéer och skivor får inte bli kvar på arbetsborden längre än nödvändigt. Filéer och skivor som skall säljas färska skall kylas ned så snabbt som möjligt efter beredning.

4. Innanmäte och delar som kan utgöra en risk för allmän hälsa skall avskiljas och tas bort från de produkter som är avsedda som livsmedel.

5. Behållare som används för sändning eller lagring av färska fiskvaror skall utformas så att de både säkerställer att de färska fiskvarorna skyddas mot förorening och att de lagras under tillfredsställande hygieniska förhållanden och framför allt skall de ha lämpligt avlopp för smältvatten.

6. Om inte särskilda anordningar finns som kontinuerligt forslar bort avfall, skall sådant placeras i täta täckta behållare som är lätta att rengöra och desinfektera. Avfall får inte samlas i arbetslokalerna. Det skall tas bort antingen kontinuerligt eller så snart behållarna är fulla och åtminstone efter varje arbetsdag i de behållare eller till de lokaler som avses i kapitel III, avsnitt I, punkt 6 i denna bilaga. Behållare, kärl eller lokaler som är avsedda för avfall skall alltid vara noggrant rengjorda och vid behov desinfekteras efter användning. Avfall som lagras där får inte utgöra en källa till förorening av anläggningen eller nedsmutsning av omgivningarna.

II. Bestämmelser för frysta produkter

1. Anläggningar skall ha

a) en frysanläggning med tillräcklig kapacitet för att snabbt sänka produkternas kärntemperatur till de gradtal som fastställs i detta direktiv,

b) en frysanläggning med tillräcklig kapacitet för att hålla produkterna i lagerlokalerna vid en temperatur som inte överstiger den som fastställs i detta direktiv, oavsett rumstemperatur.

Av tekniska skäl beroende på frysmetod och hantering av sådana produkter kan dock högre temperatur än den som fastställs i detta direktiv accepteras för fisk som frysts in i saltlake och som är avsedd för konservering, men den får inte överstiga -9°C.

2. Färska produkter som skall frysas eller djupfrysas skall uppfylla kraven i avsnitt I i detta kapitel.

3. Lagerutrymmen skall ha utrustning för temperaturregistrering placerad så att man lätt kan läsa av den. Utrustningens temperatursensorer skall placeras längst bort ifrån kylkällan, d.v.s. där temperaturen i lagerlokalen är högst.

Temperaturdiagram skall finnas tillgängliga för kontroll av kontrollmyndigheterna åtminstone under den period som produkterna lagras.

III. Bestämmelser för upptining av produkter

Anläggningar som tinar produkter skall uppfylla följande krav:

1. Fiskvaror skall tinas under hygieniska förhållanden. Man skall förhindra att de förorenas och det smältvatten som uppkommer skall avledas på lämpligt sätt.

Under upptining får produkternas temperatur inte höjas onödigt mycket.

2. Efter upptining skall fiskvarorna hanteras i enlighet med kraven i detta direktiv. När de bearbetas eller bereds skall dessa moment utföras utan dröjsmål. Om de släpps ut på marknaden direkt, skall en uppgift om att fisken är upptinad anges tydligt på emballaget i enlighet med artikel 5.3 i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om märkning, presentation och reklam av livsmedel().

IV. Bestämmelser för beredda produkter

1. Färska, frysta och upptinade produkter som används för beredning skall uppfylla kraven i avsnitten I och II i detta kapitel.

2. Om beredningen utförs för att hämma utvecklingen av sjukdomsframkallande mikroorganismer eller om den är av betydelse för produktens hållbarhet, skall behandlingen vara vetenskapligt erkänd enligt gällande lagstiftning. När det gäller behandling av de produkter som avses i kapitel I, avsnitt I b och c i direktiv 91/492/EEG som inte har vidarebefordrats eller renats, skall sådan behandling godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 15 i detta direktiv inom fyra månader från en begäran av en medlemsstat.

Den person som är ansvarig för anläggningen skall föra journal över den beredning som utförs. Beroende på den typ av behandling som används skall upphettningstid och temperatur, saltinnehåll, pH, vatteninnehåll etc. övervakas och kontrolleras. Journaler skall bevaras åtminstone under den tid produkterna förväntas komma att finnas i lager, och behörig myndighet skall ha tillgång till dem.

3. För produkter vilkas hållbarhet är begränsad genom beredning såsom saltning, rökning, torkning eller marinering, skall lämpliga förvaringsanvisningar anges tydligt på emballaget i enlighet med direktiv 79/112/EEG.

Dessutom skall följande krav uppfyllas:

4. Helkonservering

När det gäller fiskvaror som har steriliserats i hermetiskt tillslutna behållare

a) skall det vatten som används för beredning av burkarna vara av dricksvattenkvalitet,

b) skall den metod som används för värmebehandling vara tillfredsställande med avseende på de viktigaste kriterierna såsom upphettningstid, temperatur, fyllning, behållarnas storlek etc. Det skall finnas en journal över detta. Genom värmebehandlingen skall sjukdomsalstrande organismer och sporer av sjukdomsalstrande mikroorganismer kunna förstöras eller inaktiveras. Utrustningen för värmebehandling skall vara försedd med anordningar för att kontrollera huruvida behållarna verkligen har genomgått lämplig värmebehandling. Vatten av dricksvattenkvalitet skall användas för att kyla behållarna efter värmebehandlingen utan att detta berör förekomsten av kemiska tillsatser som används i enlighet med god teknisk sedvana för att förhindra korrosion av utrustning och behållare,

c) skall tillverkaren företa ytterligare stickprovskontroller för att kontrollera att produkterna har genomgått lämplig värmebehandling, nämligen

- inkubationsprov: odlingen skall utföras vid 37°C under sju dagar eller vid 35°C under tio dagar eller motsvarande kombination,

- mikrobiologisk undersökning av innehållet och behållarna i tillverkarens laboratorium eller i ett annat godkänt laboratorium,

d) skall prov tas av produktionen varje dag med bestämda mellanrum för att säkerställa att tillslutningen är effektiv. För detta ändamål skall lämplig utrustning finnas för falskontroll av tillslutna burkar,

e) skall kontroller utföras för att säkerställa att behållarna inte är skadade,

f) skall alla behållare som har genomgått en värmebehandling under praktiskt taget identiska förhållanden ha ett märke med vars hjälp partiet kan identifieras i enlighet med rådets direktiv 89/396/EEG av den 14 juni 1989 om uppgifter eller märkning med vars hjälp det parti till vilket livsmedlet hör kan identifieras().

5. Rökning

Rökning skall utföras i särskilda lokaler eller på en särskild plats, vid behov utrustad med ett ventilationssystem som förhindrar att rök och värme från förbränningen påverkar andra lokaler eller platser där fiskvaror bearbetas, bereds eller lagras.

a) Material som används för att framställa rök för rökning av fisk skall förvaras på annan plats än där rökningen sker, och det skall användas på sådant sätt att det inte förorenar produkterna.

b) Material som används för att framställa rök genom att bränna trä som är målat, fernissat, limmat eller har genomgått någon kemisk hållbarhetsbehandling skall förbjudas.

c) Efter rökning skall produkterna innan de emballeras snabbt kylas ned till den temperatur som krävs vid produktens lagring.

6. Saltning

a) Saltning skall ske i särskilda lokaler som är tillräckligt långt bort från lokaler där andra moment utförs.

b) Salt som används i beredningen av fiskvaror skall vara rent och lagras på sådant sätt att förorening undviks. Det får inte återanvändas.

c) Alla behållare som används vid saltning skall vara utformade så att förorening undviks vid dessa moment.

d) Behållare eller lokaler som används vid saltning skall rengöras före användning.

7. Produkter av kokade skaldjur och blötdjur

Följande bestämmelser gäller vid kokning av skaldjur och blötdjur:

a) Kokning skall alltid följas av snabb kylning. Vatten som används till detta skall vara av dricksvattenkvalitet eller rent sjövatten. Om inga andra konserveringsmetoder används skall kylningen fortsätta tills temperaturen når temperaturen för smältande is.

b) Skalning och urtagning av kött skall utföras under hygieniska förhållanden så att förorening av produkterna förhindras. Om detta moment utförs för hand skall personalen vara extra noga med att tvätta händerna och alla arbetsytor skall vara noggrant rengjorda. Om maskiner används skall de rengöras med täta mellanrum och de skall desinfekteras efter varje arbetsdag.

Efter skalning och urtagning av köttet skall de kokade produkterna omedelbart frysas eller hållas nedkylda vid en temperatur som förhindrar tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier, och de skall lagras i lämpliga lokaler.

c) Alla tillverkare skall utföra mikrobiologiska tester på sin produktion med regelbundna mellanrum. Dessa skall uppfylla de krav som skall fastställas i enlighet med kapitel V, avsnitt 4 i denna bilaga.

8. Mekaniskt urbenat fiskkött

Mekanisk urbening av fiskkött skall utföras under följande förhållanden:

a) Mekanisk urbening av rensad fisk skall utföras utan dröjsmål efter fileing. Man skall använda råvaror som är fria från inälvor. Om hel fisk används, skall den vara rensad och tvättad i förväg.

b) Maskinerna skall rengöras med regelbundna mellanrum och minst varannan timme.

c) Efter urbening skall mekaniskt urbenad fisk frysas så snabbt som möjligt eller blandas i en produkt som är avsedd för frys- eller stabiliseringsbehandling.

V. Bestämmelser om parasiter

1. Under tillverkningen och innan de släpps ut på marknaden som livsmedel skall fisk och fiskvaror genomgå en okulärbesiktning för att man skall upptäcka och ta bort alla synliga parasiter.

Fiskar eller delar därav som är tydligt angripna av parasiter och som tas bort får inte släppas ut på marknaden som livsmedel.

Närmare regler för denna besiktning skall antas i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 15 i detta direktiv på förslag från kommissionen senast den 1 oktober 1992.

2. Den fisk och de fiskvaror som avses i punkt 3 och som skall förtäras som de är skall dessutom frysas till en temperatur på lägst -20°C i alla delar av produkten under minst 24 timmar. Produkter som genomgår denna frysningsprocess skall antingen vara råa eller beredda.

3. Kravet i punkt 2 gäller fisk och fiskvaror enligt följande:

a) Fisk som skall förtäras rå eller nästan rå, t.ex. rå matjésill.

b) Följande arter om de skall kallrökas varvid fiskens kärntemperatur är lägre än 60°C

- sill,

- makrill,

- skarpsill,

- vildfångad Atlant- eller Stillahavslax,

c) Sill som är inlagd eller saltad där denna process är otillräcklig för att förstöra nematodlarver.

Denna förteckning får ändras mot bakgrund av vetenskapliga fakta i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 15 i detta direktiv. I enlighet med samma förfarande skall kriterier fastställas som skall göra det möjligt att ange vilka processer som bedöms vara tillräckliga eller otillräckliga för att förstöra nematoder.

4. Tillverkare skall säkerställa att fisk eller fiskvaror som finns på förteckningen i punkt 3 eller råvaror som används vid framställningen skall underkastas den behandling som avses i punkt 2 innan de släpps ut på marknaden.

5. De fiskvaror som finns på förteckningen i punkt 3 skall när de släpps ut på marknaden åtföljas av en handling från tillverkaren som anger vilken typ av behandling de har genomgått.

KAPITEL V HYGIENKONTROLL OCH TILLSYN AV PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN

I. Allmän tillsyn

Åtgärder för kontroll och tillsyn skall vidtas av behöriga myndigheter för att fastställa huruvida de krav som fastställts i detta direktiv är uppfyllda.

Sådana åtgärder skall i synnerhet omfatta

1. kontroll ombord på fiskebåtarna, under förutsättning att en sådan kontroll kan utföras i hamn,

2. kontroll av förhållandena vid landning och första försäljning,

3. inspektion med regelbundna mellanrum av anläggningar för att bl.a. kontrollera

a) om kraven för godkännande fortfarande är uppfyllda,

b) om fiskvarorna hanteras korrekt,

c) om lokalerna, utrustningen och redskapen samt personalen uppfyller kraven på renlighet,

d) om identifikationsmärkningen anbringats korrekt,

4. inspektion av grossistcentraler och auktionshallar,

5. kontroll av lagrings- och transportförhållanden.

II. Särskilda kontroller

1. Organoleptiska kontroller

Utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som avses i rådets förordning (EEG) nr 103/76 av den 19 januari 1976 som fastställer gemensamma kvalitetsstandarder för viss färsk eller kyld fisk() skall varje parti fiskvaror kontrolleras av behörig myndighet vid landningen eller före första försäljning för att kontrollera om de är tjänliga som livsmedel. Denna inspektion omfattar en organoleptisk kontroll genom stickprov.

Fiskvaror som vad avser kriterier på färskhet uppfyller de gemensamma kvalitetsstandarder som redan fastställts enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 3796/81 anses uppfylla de organoleptiska krav som behövs för att följa bestämmelserna i detta direktiv.

Kommissionen får vid behov i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15 i detta direktiv fastställa speciella organoleptiska krav för fiskvaror som inte omfattas av förordning (EEG) nr 3796/81.

Den organoleptiska undersökningen skall upprepas efter den första försäljningen om det visar sig att kraven i detta direktiv inte är uppfyllda eller om det i övrigt anses nödvändigt. Efter den första försäljningen skall fiskvarorna minst uppfylla minimikraven på färskhet i ovannämnda förordning.

Om den organoleptiska undersökningen visar att fiskvarorna inte är tjänliga som livsmedel, skall åtgärder vidtas för att dra bort dem från marknaden och förstöra dem så att de inte kan användas igen som livsmedel.

Om den organoleptiska undersökningen ger anledning att tvivla på om fiskvarorna är färska, får man göra kemiska kontroller eller mikrobiologiska analyser.

2. Parasitkontroller

Innan de släpps ut på marknaden som livsmedel skall fisk och fiskvaror okulärbesiktigas genom stickprov för att man skall upptäcka synliga parasiter.

Fisk eller delar av fisk som uppenbart är angripen av parasiter och som avlägsnas får inte släppas ut på marknaden som livsmedel.

Närmare regler för denna besiktning skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 15.

3. Kemiska kontroller

A. Prov får tas och analyseras på laboratorium för att kontrollera följande parametrar:

a) TVB-N (totala mängden flyktiga kvävebaser) och TMA-N (trimetylaminkväve).

Nivåerna på dessa parametrar skall specificeras för varje kategori i enlighet med förfarandet i artikel 15 i detta direktiv.

b) Histamin

Nio prov skall tas från varje parti. Dessa skall uppfylla följande krav:

- Medelvärdet får inte överstiga 100 ppm.

- Två prov får ha ett värde på mer än 100 ppm men lägre än 200 ppm.

- Inget prov får ha ett värde som överstiger 200 ppm.

Dessa gränser gäller endast fiskarter av familjerna Scombridae och Clupeidae. Fiskar som tillhör dessa familjer och som har genomgått enzymmognadsbehandling i saltlake får dock ha högre histaminnivåer, men inte mer än två gånger de ovanstående värdena. Undersökningar får utföras i enlighet med pålitliga vetenskapligt erkända metoder såsom vätskekromatografi (HPLC).

B. Främmande ämnen i vattenmiljön

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapsreglerna rörande skydd och hantering av vatten och i synnerhet de som gäller förorening av vattenmiljön får fiskvaror i sina ätbara delar inte innehålla främmande ämnen som finns i vattenmiljön såsom tungmetaller och organiska klorföreningar i en sådan mängd att det beräknade intaget överskrider det godtagbara intaget per dag eller per vecka för människor.

Ett övervakningssystem skall faställas av medlemsstaterna för att kontrollera föroreningsnivån hos fiskvaror.

C. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 15 i detta direktiv skall följande beslutas senast den 31 december 1992:

a) Analysmetoder för att kontrollera kemiska parametrar såväl som provtagningsplaner.

b) Godtagbara nivåer för kemiska parametrar.

4. Mikrobiologiska analyser

I enlighet med förfarandet i artikel 15 i detta direktiv kan mikrobiologiska kriterier inklusive provtagningsplaner och analysmetoder fastställas när det finns behov av att skydda allmän hälsa. Kommissionen skall i detta syfte överlämna lämpliga förslag till åtgärder före den 1 oktober 1992.

KAPITEL VI EMBALLERING

1. Emballering skall utföras under tillfredsställande hygieniska förhållanden så att förorening av fiskvarorna förhindras.

2. Emballage och produkter som kan komma i kontakt med fiskvaror skall följa alla hygienregler och bl.a.

- skall de vara sådana att de inte försämrar fiskvarornas organoleptiska egenskaper,

- skall de inte kunna överföra ämnen som är skadliga för människors hälsa till fiskvarorna,

- skall de vara tillräckligt starka för att skydda fiskvarorna på ett bra sätt.

3. Med undantag av vissa behållare av tätt, slätt och korrosionsbeständigt material som är lätta att rengöra och desinfektera och som kan återanvändas efter rengöring och desinfektering, får emballage inte återanvändas. Emballage som används för färska produkter som förvaras i is skall avleda smältvatten på lämpligt sätt.

4. Oanvänt emballage skall lagras i lokaler som ligger på annan plats än produktionslokalerna och skyddas från damm och förorening.

KAPITEL VII IDENTIFIKATIONSMÄRKNING

Utan att det påverkar tillämpningen av kraven i direktiv 79/112/EEG skall det vara möjligt att för kontrolländamål spåra den anläggning som levererat fiskvarorna antingen med hjälp av etiketter eller medföljande handlingar. För detta ändamål skall följande information finnas med på emballaget eller i den medföljande handlingen:

- Avsändarland.

- Identifiering av anläggningen genom dess godkännandekontrollnummer eller, när det gäller särskild registrering av auktionshallar eller grossistcentraler enligt artikel 7.1, tredje stycket i detta direktiv, auktionshallens eller grossistcentralens registreringsnummer.

KAPITEL VIII LAGRING OCH TRANSPORT

1. Fiskvaror skall under lagring och transport hållas vid de temperaturer som fastställts i detta direktiv och bl.a.

- skall färska eller tinade fiskvaror samt kokta och kylda skaldjur och blötdjur hållas vid den temperatur som smältande is har,

- skall frysta fiskvaror med undantag av fryst fisk i saltlake avsedd för produktion av konserver hållas vid en jämn temperatur på -18°C eller lägre i alla delar av produkten med möjlighet till kortvariga variationer uppåt på högst 3°C under transport,

- skall beredda produkter, när omständigheterna kräver det, hållas vid den temperatur som tillverkaren angett och som fastställs i enlighet med förfarandet i artikel 15 i detta direktiv.

2. När frysta fiskvaror transporteras från ett fryslager till en godkänd anläggning och tinas när de kommer fram för att bearbetas eller bereds och om avståndet är kort, d.v.s. inte över 50 km eller 1 timmes resa, får behörig myndighet medge undantag från de krav som fastställts i punkt 1, andra strecksatsen.

3. Produkter får inte lagras eller transporteras tillsammans med produkter som kan förorena dem eller påverka deras hygien om de inte är emballerade på sådant sätt så att de skyddas tillfredsställande.

4. Fordon som används för transport av fiskvaror skall vara utformade och utrustade så att de temperaturer som fastställts i detta direktiv kan hållas under transporten. Om is används för att kyla produkterna skall lämplig avledning av vatten finnas så att man säkerställer att vatten från smältande is inte kommer i kontakt med produkterna. Insidorna på transportfordonen skall vara sådana att de inte påverkar fiskvarorna negativt. De skall vara släta och lätta att rengöra och desinfektera.

5. Transportmedel som används för fiskvaror får inte användas för att transportera andra produkter som kan försämra eller förorena fiskvaror såvida inte sådana transportmedel har rengjorts och desinfekterats så att det kan garanteras att fiskvarorna inte förorenas.

6. Fiskvaror får inte transporteras i ett fordon eller en container som inte är ren eller som borde ha desinfekterats.

7. Transport av fiskvaror som skall släppas ut på marknaden levande får inte påverka produkterna negativt.

KAPITEL IX PUNKTER I BILAGA I SOM FÅR BLI FÖREMÅL FÖR UNDANTAG OCH EVENTUELLA BESTÄMMELSER SOM SKALL TILLÄMPAS FÖR UNDANTAGEN

Beträffande kapitel I del I i bilagan

1. Punkt 1 a)

under förutsättning att produkterna skyddas mot sol och mot all smuts eller förorening.

2. Punkt 1 c)

under förutsättning att all förorening av produkterna förhindras.

3. Punkt 1 d), första meningen

under förutsättning att de färdiga produkterna lagras ombord vid den temperatur som är nödvändig.

4. Punkt 1 g), sista meningen

under förutsättning att produkterna inte kan förorenas av avloppsvatten, avfall eller maskinkylmedel.

5. Punkt 1 h)

under förutsättning att personal som hanterar fiskvaror har möjlighet att tvätta händerna efter toalettbesök.

6. Punkt 2 a)

under förutsättning att golven är ordentligt rengjorda och desinfekterade.

7. Punkt 2 b), c) och d)

8. Punkt 2 g) om kranar och handdukar

9. Punkt 3

under förutsättning att utrustning och redskap är väl underhållna.

Beträffande kapitel II i bilagan

10. Punkt 3 a)

under förutsättning att väggarna hålls rena.

11. Punkt 3 b)

under förutsättning att golven rengörs efter varje försäljning.

12. Punkt 3 c), första meningen.

13. Punkt 3 e) fordon som avger avgaser

under förutsättning att de produkter som förorenats av avgaser tas bort från marknaden.

14. Punkt 3 j)

under förutsättning att produkter som inte är tjänliga som livsmedel inte kan förorena eller blandas med fiskvaror.

15. Punkt 3 k)

16. Punkt 7

i den mån det syftar på punkt 3 i samma kapitel och punkt 10 i kapitel III, avsnitt I.

Beträffande kapitel III del I i bilagan

17. Punkt 1

under förutsättning att de färdiga produkterna inte kan förorenas av råvaror eller avfall.

18. Punkt 2 a)

under förutsättning att golvet är rengjort och desinfekterat.

19. Punkt 2 b)

under förutsättning att väggarna hålls rena.

20. Punkt 2 c)

under förutsättning att innertaket inte är en källa till förorening.

21. Punkt 2 d)

22. Punkt 2 e)

under förutsättning att produkterna inte kan bli förstörda eller förorenade av ångan.

23. Punkt 2 g)

under förutsättning att det finns möjligheter för personalen att tvätta händerna.

24. Punkt 3

25. Punkt 5

i den mån den avser korrosionsbeständiga material under förutsättning att redskap och arbetsutrustning hålls rena.

26. Punkt 6

under förutsättning att produkterna inte kan förorenas av avfall eller läckage därifrån.

27. Punkt 10

Beträffande kapitel IV i bilagan

28. Del I, punkt 1

när det gäller kravet på produkter som hålls kvar för att förvaras i anläggningens kylrum under förutsättning att produkterna tillförs i ny is så ofta som behövs under en period som inte överstiger 12 timmar eller att ett närbeläget kylrum som inte tillhör anläggningen kan användas.

29. Del I, punkt 6

när det gäller kravet att avfall skall placeras i täta täckta behållare under förutsättning att produkterna inte kan förorenas av avfallet eller läckage från behållaren.

30. Del IV, punkt 5, första stycket

under förutsättning att alla försiktighetsåtgärder vidtagits för att förhindra att fiskvaror som bereds eller lagras påverkas av röken.

31. Del IV, punkt 6 a)

under förutsättning att fiskvaror som bereds eller lagras inte påverkas av saltningen.

() EGT nr L 229, 30.9.1980, s. 11. Direktivet senast ändrat genom anslutningsakten 1985 (EGT nr L 302, 15.11.1985, s. 218).

() EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktiv senast ändrat genom direktiv 91/72/EEG (EGT nr L 42, 16.1.1991, s. 27).

() EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 21.

() EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 33/89 (EGT nr L 5, 7.1.1989, s. 18).