Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1026/91 av den 22 april 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1208/81 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av fullvuxna nötkreaturEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 106 , 26/04/1991 s. 0002 - 0003

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 37 s. 0098

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 37 s. 0098KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1026/91 av den 22 april 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 1208/81 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av fullvuxna nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1358/80 av den 5 juni 1980 om fastställande av orienterings- och interventionspriser för fullvuxna nötkreatur för 1980/1981 års regleringsår och om införande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av fullvuxna nötkreatur(1), särskilt artikel 4.1 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1208/81(2) fastställs gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur.

Med tanke på de genetiska förbättringar som är ett resultat av avel med nötkreatur bör gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur anpassas så att hänsyn tas till förekomsten av djur med dubbelmuskulatur. Det bör därför finnas en möjlighet att frivilligt kunna införa en konformationsklass utöver de existerande klasserna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) 1208/81 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Slaktkroppar av vuxna nötkreatur skall indelas i följande kategorier:

A. Slaktkroppar av okastrerade ungdjur av hankön under två år.

B. Slaktkroppar av andra okastrerade djur av hankön.

C. Slaktkroppar av kastrerade djur av hankön.

D. Slaktkroppar av djur av honkön som har kalvat.

E. Slaktkroppar av andra djur av honkön.

Utan att det påverkar gällande interventionsbestämmeler skall bokstäverna A, B, C, D och E användas för att identifiera slaktkroppar från och med den 1 januari 1992.

Kriterier för att skilja slaktkroppskategorier åt skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

2. Slaktkroppar av vuxna nötkreatur skall klassificeras genom en bedömning i följdordning av

a) konformation,

b) fettgrupp

enligt definitionerna i bilagorna 1 respektive 2.

Den konformationsklass som betecknas med bokstaven S i bilaga 1 får användas av medlemsstaterna om de vid frivilligt införande av en konformationsklass över de existerande klasserna (djur med dubbelmuskulatur) önskar att ta hänsyn till egenskaperna hos eller den förväntade utvecklingen av en viss produktion.

Medlemsstater som avser att använda denna möjlighet skall meddela kommissionen och övriga medlemsstater detta.

3. Medlemsstater skall vara bemyndigade att dela upp var och en av de klasser som anges i bilagorna 1 och 2 i högst tre underklasser."

2. Bilaga 1 skall ersättas med den bilaga som finns i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 april 1991.

På kommissionens vägnar

R. STEICHEN

Ordförande

(1) EGT nr L 140, 5.6.1980, s. 4.

(2) EGT nr L 123, 7.5.1981, s. 3.

BILAGA

"BILAGA 1

KONFORMATION

>Plats för tabell>