Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 356 , 24/12/1991 s. 0001 - 0009

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0231

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0231RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

På grund av de franska departementens geografiska läge och ökaraktär antog rådet genom beslut 89/687/EEG(4) ett särskilt program (Poseidom) för dessa departement, härefter kallade "FUD", inom ramen för gemenskapens politik till förmån för avlägset belägna regioner. Programmet omfattar åtgärder för att förbättra villkoren för produktion och avsättning av jordbruksprodukter i FUD.

FUD:s speciella geografiska läge i förhållande till leveranskällorna för vissa produkter som används vid framställning av vissa viktiga livsmedel medför kostnader som utgör en allvarlig belastning för de berörda sektorerna. Detta gäller särskilt försörjningen med spannmål, som inte produceras, och inte kan produceras, i dessa departement, som följaktligen är beroende av leveranser utifrån. Denna naturbetingade nackdel kan avhjälpas genom försörjning på fördelaktigare villkor. Detta mål kan uppnås genom att spannmålsimport till departementen befrias från importavgifter.

Som ett led i det regionala samarbetet bör spannmålsimport till FUD från de utomeuropeiska länderna och territorierna, från de afrikanska och västindiska staterna och Stillahavsstaterna, härefter kallade "AVS-staterna", samt från andra utvecklingsländer främjas. Om svårigheter uppstår, bör befrielsen från importavgifter i undantagsfall även kunna tillämpas på import av spannmål från andra tredje länder.

För att bevara konkurrenskraften hos spannmål med ursprung inom gemenskapen när det gäller försörjning av FUD, i syfte dels att nå Poseidom-målet att sänka priserna genom att främja konkurrens mellan leveranskällor, dels förhindra störningar av traditionella handelsmönster, bör möjlighet ges att sälja interventionsprodukter och, i förekommande fall, spannmål som finns disponibel på gemenskapsmarknaden till FUD på villkor som motsvarar avgiftsbefrielsen och på grundval av de priser som tillämpas vid export till tredje land.

Det importsystem som införs för FUD bör leda till sänkta produktionskostnader och konsumentpriser. De faktiska verkningarna bör därför följas upp.

Traditionell animalieproduktion bör stödjas i syfte att tillgodose de lokala konsumtionsbehoven. Detta mål kan nås på indirekt väg genom finansiering av program för genetisk förbättring som omfattar inköp av renrasiga avelsdjur, genom att en tilläggspremie beviljas för uppfödning av vuxna tjurar och oxar för köttproduktion, genom stöd för att främja konsumtion av färska mjölkprodukter samt genom åtgärder inriktade på försörjning med tjurar och oxar för gödning.

Det åtagande som gjordes i samband med förhandlingarna med AVS-staterna beträffande import till Réunion av vetekli från dessa stater bör fullföljas.

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom Franska Guyanas jordbruk bör särskilda åtgärder vidtas för att främja animalieproduktion och risodling.

Bestämmelser bör införas om gemenskapens ekonomiska bidrag till utrotning av karakteristiska sjukdomar i FUD. Mot bakgrund av den speciella situationen vad beträffar djurhygienen i dessa departement bör det dessutom ges möjlighet till undantag från rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter och svin samt av färskt kött eller färska köttvaror(5).

Jordbruket är utsatt för särskilda växtskyddsproblem till följd av klimatet och den hittills otillräckliga användningen av bekämpningsmedel. Program för bekämpning av skadegörare bör genomföras. Gemenskapens ekonomiska bidrag till genomförandet av sådana program bör fastställas.

Vad gäller frukt, grönsaker, växter och blomsterodling bör åtgärder vidtas för att förbättra jordbruksföretagens produktivitet och produkternas kvalitet. Åtgärder bör också vidtas för att förbättra avsättningen av produkterna.

Rom är en produkt av stor ekonomisk betydelse för FUD. Ett gradvist avskaffande av de nuvarande förmåner som kommer romproduktionen till del skulle få allvarliga följder för producenternas inkomster. Därför bör åtgärder vidtas till stöd för sockerrörsodling och bearbetning av sockerrör till rom.

Jordbruksproducenterna i FUD bör stimuleras att leverera kvalitetsprodukter, och avsättningen av dessa produkter bör stödjas. Utformningen av en grafisk symbol och säljfrämjande åtgärder för dessa produkter, även oförädlade sådana, skulle kunna främja avsättningen.

Jordbruksföretagen i dessa departement uppvisar allvarliga strukturella brister, vilket leder till särskilda svårigheter. Det är därför nödvändigt att införa undantag från bestämmelser som begränsar eller förbjuder beviljandet av vissa former av strukturellt stöd.

Vissa strukturella åtgärder som är viktiga för utvecklingen av jordbruket i FUD finansieras inom ramen för gemenskapsstödet för att främja utvecklingen och strukturanpassningen i regioner som utvecklas långsammare artiklarna 130a och 130c i fördraget. Kommissionen har godkänt Regisinitiativet, som syftar till att stimulera den ekonomiska utvecklingen i regionerna i gemenskapens yttersta randområden och som omfattar diversifiering av jordbruksproduktionen, bättre utnyttjande av traditionella produkter samt åtgärder för att minska riskerna i samband med naturkatastrofer. Ytterligare strukturella åtgärder, utöver gemenskapsstödet och gemenskapsinitiativen Regis och Leader, bör vidtas i syfte at utveckla jordbruket i FUD.

Bananodling spelar en avgörande ekonomisk roll i vissa departement. Alla problem i samband med bananproduktion är föremål för en kommande gemenskapsundersökning. Lämpliga åtgärder kommer att vidtas på grundval av denna undersökning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs särskilda åtgärder för att med avseende på vissa jordbruksprodukter bemästra de svårigheter som orsakas av de franska utomeuropeiska departementens (FUD:s) avlägsna läge och ökaraktär.

AVDELNING I Åtgärder för att främja spannmålsförsörjningen och utvecklingen av animalieproduktion i FUD och för att utveckla risodlingen i Franska Guyana

Artikel 2

1. För varje kalenderår skall en uppskattning göras av FUD:s försörjningsbehov vad gäller spannmål för foder- och livsmedelsändamål.

2. De importavgifter som fastställs i enlighet med artikel 13.1 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(6) skall inte tillämpas vid direkt import till FUD av de mängder som avses i punkt 1 av

a) spannmål för foderändamål med ursprung i utvecklingsländer,

b) spannmål för livsmedelsändamål med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna eller i AVS-staterna.

Om exceptionella svårigheter uppstår i samband med FUD:s spannmålsförsörjning, kan befrielsen från importavgifter utvidgas till att omfatta

a) spannmål för foderändamål med ursprung i andra tredje länder,

b) spannmål för livsmedelsändamål med ursprung i utvecklingsländer.

3. För att säkerställa att de behov som avses i punkt 1 tillgodoses vad beträffar mängd, pris och kvalitet, skall FUD:s försörjning ske genom anskaffning, på lika villkor för slutanvändaren, av spannmål från gemenskapen som förvaras i interventionslager och, i förekommande fall, disponibel spannmål på gemenskapsmarknaden. Villkoren för försörjningen skall fastställas med hänsyn bland annat till kostnadsläget för de olika inköpskällorna, särskilt de priser som gäller vid export till tredje land.

4. De åtgärder som föreskrivs i punkterna 2 och 3 skall vidtas på villkor att den fördel som därigenom uppnås verkligen kommer slutanvändaren till godo.

5. Exportbidrag skall inte betalas ut vid export av spannmål och spannmålsprodukter från FUD.

6. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75. De skall omfatta bl. a. beräkning av de mängder som avses i punkt 1, tillämpning i förekommande fall av bestämmelserna i punkt 2 samt bestämmelser som säkerställer att fördelarna verkligen kommer slutanvändaren till godo.

Artikel 3

1. För regleringsåren 1991/92, 1992/93 och 1993/94 skall en uppskattning göras av Franska Guyanas försörjningsbehov vad gäller produkter enligt KN-numren 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 för foderändamål.

De importavgifter som fastställs i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 2727/75 skall inte tillämpas vid direkt import till detta departement från utvecklingsländer och, om särskilda svårigheter uppstår, från andra tredje länder inom en total ram som fastställs på grundval av uppskattningen.

För att säkerställa att Franska Guyanas behov tillgodoses vad beträffar mängd, pris och kvalitet skall foder, framställt av spannmål som har bearbetats inom den övriga gemenskapen, levereras på lika villkor för slutanvändaren.

2. Under regleringsåren 1991/92-1995/96 skall ett fast hektarstöd lämnas för risproduktion i Franska Guyana. Stödbeloppet skall fastställas med särskild hänsyn till kostnaderna för markbearbetning.

3. Gemenskapsstöd skall beviljas till ingående av årskontrakt som avser avsättning och saluföring på Guadeloupe och Martinique av ris skördat i Franska Guyana, inom ramen för en årlig volym om 8 000 ton ris uttryckt som helt slipat ris.

Sådana kontrakt skall ingås mellan producenter i Franska Guyana och fysiska eller juridiska personer som är etablerade på Guadeloupe och/eller Martinique.

Stödbeloppet skall uppgå till 10 % av värdet av den produktion som avsätts i dessa två departement. Denna procentsats skall höjas till 13 % om producenternas kontraktspart är en sammanslutning eller förening.

Stödet skall betalas ut till den köpare som saluför produkterna enligt årskontraktet.

Kommissionen skall regelbundet utvärdera tillämpningen av denna åtgärd och skall enligt det förfarande som avses i punkt 5 revidera den mängd som fastställs i första stycket i förhållande till de växande konsumtionsbehoven i de två berörda departementen.

4. Den importavgift som fastställs i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EEG) nr 2727/75 skall inte tillämpas vid import till Réunion av en årlig mängd på högst 8 000 ton vetekli enligt KN-nummer 2302 30 med ursprung i AVS-staterna.

5. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75 eller, i förekommande fall, i artikel 27 i förordning (EEG) nr 1418/76(7) skall följande fastställas:

- De mängder som omfattas av bestämmelserna i punkt 1 och de åtgärder som är avsedda att säkerställa att de beviljade förmånerna kommer slutanvändaren till godo.

- Storleken av hektarstödet till risproduktion.

- Övriga tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

6. Senast sex månader före utgången av de perioder som anges i punkterna 1 och 2 skall kommissionen till rådet överlämna en utvärdering av åtgärderna, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 4

1. Stöd skall beviljas för leverans till FUD av följande produkter med ursprung inom gemenskapen:

a) Renrasiga avelsdjur av nötkreatur enligt KN-nummer 0102 10 00.

b) Renrasiga avelssvin enligt KN-nummer 0103 10 00.

c) Renrasiga avelsfår och avelsgetter enligt KN-nummer 0104 10 10 respektive 0104 20 10.

d) Renrasiga avelshästar enligt KN-nummer 0101 11 00.

e) Renrasiga avelskaniner enligt KN-nummer ur 0106 00 10.

f) Hönor för förökning eller avel enligt KN-nummer ur 0105 11 00.

g) Ägg för kläckning enligt KN-nummer 0407 00 19, andra, för produktion av hönor för förökning eller avel.

2. I stödvillkoren skall vid igångsättning av produktionen särskild hänsyn tas till FUD:s försörjningsbehov. Stödet skall betalas ut för leverans av djur och produkter som uppfyller de villkor som fastställs i gemenskapsbestämmelserna.

3. Stödet skall fastställas med hänsyn till följande faktorer:

a) Villkoren för leverans till FUD till följd av det geografiska läget, särskilt vad gäller kostnader.

b) Produkternas priser på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden.

c) Huruvida import från tredje land är belagd med tull och/eller importavgifter.

d) Det planerade stödets ekonomiska aspekter.

4. Exportbidrag skall inte beviljas för export från FUD av de produkter som avses i punkt 1.

5. De stödbelopp som avses i punkt 1 och genomförandebestämmelserna till denna artikel skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68(8) eller, i förekommande fall, i motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna inom de berörda sektorerna.

Vad gäller produkter som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget(9) skall dessa bestämmelser antas i enlighet med förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 5

Stöd skall lämnas till traditionella aktiviteter och kvalitetsförbättrande åtgärder inom nöt- och kalvköttsproduktion i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till FUD:s konsumtionsbehov, som skall uppskattas inom ramen för en periodisk granskning.

1) Gödningsstödet skall bestå av ett tillägg på 40 ecu per djur till den särskilda premie som avses i artikel 4a i förordning (EEG) nr 805/68. Tillägget kan beviljas för djur med en lägsta vikt som skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 9 i den här förordningen.

2) Ett tillägg till den premie till bevarande av beståndet av dikor som avses i förordning (EEG) nr 1357/80(10) skall betalas ut till nöt- och kalvköttsproducenter i FUD. Detta tillägg skall vara 40 ecu för varje diko som producenten håller den dag när ansökan lämnas in.

Artikel 6

Stöd skall lämnas till konsumtion av färska mejeriprodukter av lokalt producerad komjölk, i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till FUD:s konsumtionsbehov, som skall uppskattas inom ramen för en periodisk granskning. Stödet skall uppgå till 5 ecu per 100 kg mjölk. Stödbeloppet skall justeras i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68(11) för att säkerställa regelbunden avsättning av dessa produkter på den lokala marknaden. Stödet skall betalas ut till mejerierna. Stödet skall lämnas på villkor att den därigenom uppnådda fördelen verkligen kommer konsumenten till godo.

Artikel 7

Under perioden 1991/92 - 1994/95 skall följande gälla:

1. De tullar och importavgifter som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 805/68 skall inte tillämpas vid import från tredje land av nötkreatur avsedda för gödning och konsumtion i FUD.

2. Stöd skall beviljas för leverans på likvärdiga villkor av sådana djur som avses i punkt 1 och som har sitt ursprung inom den övriga gemenskapen.

Det antal djur som omfattas av de åtgärder som avses i första stycket skall fastställas på grundval av den uppskattning av behoven som avses i artikel 5 och minskas gradvis för att ta hänsyn till utvecklingen av den lokala produktionen. Antalet djur och storleken på det stöd som avses i punkt 2 skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 9.

Senast sex månader före utgången av regleringsåret 1994/95 för nöt- och kalvkött skall kommissionen till rådet överlämna en utvärdering av de åtgärder som avses i denna artikel, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.

Artikel 8

De produkter som avses i artiklarna 2, 3.1, 4 och 7 får inte återutföras till tredje land eller sändas vidare till den övriga gemenskapen; denna bestämmelse skall dock inte beröra de nuvarande handelsflödena mellan FUD.

Ovannämnda förbud skall inte heller gälla traditionell export eller transport till den övriga gemenskapen, om de aktuella produkterna har förädlats i FUD.

Artikel 9

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för artiklarna 5, 6 och 7 i denna förordning i enlighet med det förfarande som anges i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 eller, i förekommande fall, artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

AVDELNING II Veterinära och fytosanitära åtgärder

Artikel 10

1. Följande skall läggas till i artikel 24.1 i rådets direktiv 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter på veterinärområdet(12):

"eller av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 41 vad avser utrotningen av vissa sjukdomar som är karakteristiska för de franska utomeuropeiska departementen."

2. Följande artikel skall läggas till i direktiv 72/462/EEG:

"Artikel 31a

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i direktiv 90/675/EEG (*) eller artikel 13 i direktiv 91/496/EEG (), kan kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 29 medge undantag från bestämmelserna i detta direktiv för import till de franska utomeuropeiska departementen.

När de beslut som avses i första stycket fattas, skall de bestämmelser som skall gälla efter importen antas enligt samma förfarande.

(*) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1.

(**) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56."

Artikel 11

1. De franska myndigheterna skall för kommissionen lägga fram program för bekämpning av skadegörare på växter och växtprodukter. I programmen skall anges vilka mål som skall nås, vilka åtgärder som skall vidtas samt varaktigheten av och kostnaderna för dessa. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte omfatta skyddsåtgärder för bananer.

2. Gemenskapen skall bidra till finansieringen av dessa program på grundval av en teknisk analys av situationen inom den berörda regionen.

3. Beslut om gemenskapens ekonomiska bidrag och stödbeloppet skall fattas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 16a i direktiv 77/93/EEG(13). De åtgärder som gemenskapen kan lämna bidrag till skall fastställas i enlighet med samma förfarande.

Bidraget kan utgöra upp till 60 % av de stödberättigande utgifterna. Utbetalning skall ske på grundval av handlingar som tillhandahålls av de franska myndigheterna. Kommissionen kan vid behov initiera undersökningar, som genomförs för dess räkning av sådana sakkunniga som avses i artikel 19a i direktiv 77/93/EEG.

AVDELNING III Åtgärder avsedda att utveckla frukt-, grönsaks-, växt- och blomsterodling

Artikel 12

I artikel 3.2 i rådets förordning (EEG) nr 1360/78 av den 19 juni 1978 om producentgrupper och sammanslutningar av dessa(14) skall fjärde strecksatsen ersättas med följande:

"- levande nötkreatur och andra oxdjur enligt KN-nummer 0102, hela kroppar och kvartsparter av nöt och kalv enligt KN-nummer ur 0201 och ur 0202, levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o. d., snittblommor och snittgrönt enligt kapitel 6 i Kombinerade nomenklaturen, färsk frukt och färska grönsaker enligt kapitel 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen som inte omfattas av förordning (EEG) nr 1035/72, vanilj enligt KN-nummer 0905 00 00, växter enligt KN-nummer 1211, i de franska utomeuropeiska departementen."

Artikel 13

1. Hektarstöd skall lämnas till producenter, producentsammanslutningar och producentorganisationer som genomför ett av medlemsstaten godkänt initiativprogram i syfte att öka produktionen av och/eller förbättra kvaliteten på de produkter som omfattas av kapitlen 6, 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen och vanilj enligt KN-nummer 0905 00 00 samt växter enligt KN-nummer 1211. Stödet beviljas inte för bananer.

Stöd skall beviljas för initiativ som främst syftar till att införa produktionsmetoder som är lämpliga och effektiva mot växtsjukdomar och skadedjur samt till att förbättra produkternas kvalitet genom sortomställning och förbättrade odlingsmetoder.

Dessa initiativ skall ingå i program som varar i minst tre år.

Stödet skall beviljas för program som omfattar en areal på minst 0,5 hektar.

2. Gemenskapsstödet skall uppgå till högst 500 ecu per hektar. Beloppet skall betalas ut om medlemsstaten bidrar med minst 300 ecu per hektar och den enskilda producenten eller sammanslutningen bidrar med minst 200 ecu per hektar. Om medlemsstaten och producenterna bidrar med lägre belopp än de ovan angivna, skall gemenskapsstödet sänkas proportionellt. Stödet skall betalas ut varje år som programmet pågår, dock högst tre år.

3. Stödet skall höjas om initiativprogrammet läggs fram och genomförs av en producentsammanslutning eller producentorganisation och om tekniskt bistånd krävs för programmets genomförande. Tilläggsstödet skall beviljas för program som omfattar en areal på minst 2 hektar. Det skall uppgå till 100 ecu per hektar.

Artikel 14

1. Gemenskapen skall bidra med högst 200 000 ecu till finansiering av en ekonomisk analys och undersökning av bearbetningsindustrin för frukt och grönsaker i FUD, som skall genomföras på den berörda medlemsstatens ansvar.

Undersökningen skall omfatta en ekonomisk och teknisk utvärdering av sektorn. Särskilt intresse skall ägnas uppgifter om försörjningssituationen och bearbetningskostnader samt utsikterna, villkoren och möjligheterna vad gäller utveckling och avsättning på regional och internationell nivå, med hänsyn till konkurrensen på världsmarknaden och FUD:s skiftande karaktär. Den skall innehålla en särskild utvärdering av sektorn för bearbetning av ananas.

2. På grundval av den undersökning som avses i punkt 1 skall kommissionen utarbeta lämpliga förslag som skall överlämnas till rådet före den 1 januari 1993.

Artikel 15

1. Gemenskapsstöd skall beviljas för ingående av årskontrakt om avsättning och saluföring av de produkter som anges i artikel 13.1 och som skördas i FUD. Detta stöd skall betalas ut inom ramen för en handelsvolym om högst 3 000 ton per produkt, år och departement.

Kontrakten skall ingås mellan enskilda producenter, producentsammanslutningar eller producentföreningar och fysiska eller juridiska personer som är etablerade inom den övriga gemenskapen.

2. Stödbeloppet skall uppgå till 10 % av värdet av den avsatta produktionen, fritt destinationen.

3. Stödet skall lämnas till uppköpare som förbinder sig att saluföra produkter från FUD som omfattas av sådana kontrakt som avses i punkt 1.

4. Om de åtgärder som avses i punkt 1 vidtas av gemensamma företag som har bildats av producenter, producentsammanslutningar eller producentföreningar i dessa departement och fysiska eller juridiska personer som är etablerade inom den övriga gemenskapen i syfte att saluföra produkter som skördats i FUD, och om parterna förbinder sig att under en period om minst tre år gemensamt utnyttja det kunnande och know-how som krävs för att uppnå företagets mål, skall det stödbelopp som anges i punkt 2 höjas till 13 % av värdet av den produktion som gemensamt avsätts varje år.

Artikel 16

Tillämpningsföreskrifter för denna avdelning skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72(15) eller, i förekommande fall, artikel 13 i förordning (EEG) nr 234/68(16).

Bestämmelser om produkter som inte omfattas av den organisation av marknaden som införts genom de förordningar som avses i punkt 1 skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72.

AVDELNING IV Åtgärder för att främja sektorn för sockerrör, socker och rom

Artikel 17

Om de franska myndigheterna lägger fram en omstruktureringsplan avsedd att förbättra plantagerna och/eller utveckla mekaniseringen för att stärka sektorn för sockerrör, socker och rom, skall ett fast hektarstöd lämnas för sockerrörsodling.

Stödet skall lämnas till enskilda plantageägare och sammanslutningar eller föreningar av plantageägare.

Om medlemsstaten bidrar med minst 15 % av de stödberättigande utgifterna, skall gemenskapens stöd täcka 60 % av dessa utgifter. Om medlemsstatens bidrag är lägre, skall gemenskapsstödet sänkas proportionellt.

Artikel 18

1. Stöd skall beviljas för direkt bearbetning av sockerrör till rom av jordbruksursprung enligt definitionen i artikel 1.4 a 2 i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser om definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(17).

Stödet skall betalas ut direkt till destillatören, förutsatt att denne har betalat sockerrörsproducenten ett lägsta pris som skall fastställas.

2. Det stöd som avses i punkt 1 skall beviljas inom ramen för en sammanlagd mängd som motsvarar den genomsnittliga mängd rom från jordbrukssektorn som avsattes under regleringsåren 1987/88, 1988/89 och 1989/90.

Artikel 19

Tillämpningsföreskrifter för denna avdelning samt stödbeloppet och det lägsta pris som avses i artikel 18.1 skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 41 i förordning (EEG) nr 1785/81(18).

De beslut som avses i första stycket skall fattas med särskild hänsyn till produktionsmålen för den ordning som gäller inom sockersektorn och försörjningsbehoven på FUD:s marknader.

AVDELNING V Åtgärder för att införa en grafisk symbol

Artikel 20

1. En grafisk symbol skall införas i syfte att öka kunskapen om och konsumtionen av obearbetade och bearbetade jordbruksprodukter av hög kvalitet som är karakteristiska för FUD såsom avlägsna regioner.

2. Den grafiska symbolen skall väljas på grundval av en anbudsinfordran som kommissionen skall offentliggöra i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Villkoren för användning av symbolen skall föreslås av näringslivsorganisationerna. De franska myndigheterna skall vidarebefordra sådana förslag, tillsammans med sitt yttrande, till kommissionen för godkännande.

Användningen av symbolen skall kontrolleras av en offentlig myndighet eller ett organ som godkänts av de behöriga franska myndigheterna.

4. Gemenskapen skall finansiera framtagningen av symbolen och saluföringen av den.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72 eller motsvarande artiklar i de andra förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna.

AVDELNING VI Undantag i samband med strukturella åtgärder

Artikel 21

1. Trots bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 12 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet (19), skall investeringsstöd till jordbruksföretag i FUD beviljas på följande villkor:

a) De villkor som anges i artikel 6.4 i förordning (EEG) nr 2328/91 skall inte gälla för svinproduktion.

b) Förbudet i artikel 6.6 i samma förordning skall inte gälla ägg- och fjäderfäproduktion på familjejordbruk vars storlek tillgodoser behovet av att säkerställa en balanserad utveckling i dessa departement.

c) När det gäller investeringar i fast egendom kan värdet av det stöd som avses i artikel 7.2 i förordningen tillämpas på andra typer av investeringar.

d) Trots bestämmelserna i artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2328/91 kan utgifterna för den första anskaffningen av svin och fjäderfä omfattas av det stödsystem för investeringar som fastställs i artikel 6.1 i samma förordning.

De åtgärder som avses i första stycket a, b och d skall endast gälla om animalieproduktionen bedrivs på ett sätt som tillgodoser kraven på djurskydd och miljövård och förutsatt att produktionen är avsedd för den inhemska marknaden i de berörda departementen.

2. Trots bestämmelserna i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2328/91 kan det utjämningsbidrag som avses i artikel 19 i samma förordning beviljas i FUD för alla grödor, på villkor att de odlas på ett sätt som är förenligt med miljövårdskraven och att bidraget skall gälla inom en gräns, som skall fastställas, för den högsta inkomsten per jordbruksföretag.

Vidare kan kor vars mjölk är avsedd för den inhemska marknaden i de berörda departementen ingå i underlaget för beräkning av utjämningsbidraget inom alla de områden i FUD som anges i artikel 3.4 och 3.5 i rådets direktiv 75/268/EEG av den 28 april 1975 om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden(20), dock högst 20 djur.

3. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 29 i förordning (EEG) nr 4253/88(21)1) skall kommissionen fastställa tillämpningsföreskrifter för denna artikel,

2) kan kommissionen på en motiverad begäran från de franska myndigheterna fatta beslut om

a) undantag från de bestämmelser om ett investeringstak som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2328/91,

b) undantag från bestämmelserna i artiklarna 12.1 och 13 andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 866/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter(22) och från motsvarande bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 867/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukter(23) i syfte att utvidga tillämpningsområdet för dessa åtgärder till att omfatta också viktiga produkter som importeras från tredje land, förutsatt att de förädlade och/eller avsatta produkterna uteslutande är avsedda för FUD:s inhemska marknad.

AVDELNING VII Slutbestämmelser

Artikel 22

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall med undantag av åtgärderna i artiklarna 10, 11, 12 och 21 utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 729/70(24).

Artikel 23

1. Kommissionen skall till rådet och Europaparlamentet överlämna en årsrapport om genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag om justeringar som kan visa sig nödvändiga för att uppnå Poseidom-programmets mål.

2. Efter det tredje tillämpningsåret skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en allmän rapport om FUD:s ekonomiska situation med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning.

Mot bakgrund av rapportens slutsatser skall kommissionen lägga fram förslag om lämpliga justeringar i de fall där detta visar sig nödvändigt.

Artikel 24

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 1991.

På rådets vägnar

H. VAN DEN BROEK

Ordförande

(1) EGT nr C 149, 8.6.1991, s. 6.

(2) EGT nr C 326, 13.12.1991.

(3) Yttrande avgivet den 30 oktober 1991.

(4) EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 39.

(5) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/497/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69).

(6) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(7) EGT nr L 166, 25.6.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1806/89 (EGT nr L 177, 24.6.1989, s. 1).

(8) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1628/91 (EGT nr L 150, 15.6.1991, s. 16).

(9) EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 789/89 (EGT nr L 85, 30.3.1991, s. 3).

(10) EGT nr L 140, 5.6.1980, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(11) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1630/91 (EGT nr L 150, 15.6.1991, s. 19).

(12) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom beslut 91/133/EEG (EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 18).

(13) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/27/EEG (EGT nr L 16, 22.1.1991, s. 29).

(14) EGT nr L 166, 23.6.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3808/89 (EGT nr L 371, 20.12.1989, s. 1).

(15) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1623/91 (EGT nr L 150, 15.6.1991, s. 8).

(16) EGT nr L 55, 2.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3991/87 (EGT nr L 377, 31.12.1987, s. 19).

(17) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.

(18) EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 464/91 (EGT nr L 54, 28.2.1991, s. 22).

(19) EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1.

(20) EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 797/85 (EGT nr L 93, 30.3.1985, s. 1).

(21) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(22) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(23) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 7.

(24) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.