Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991 om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialvinerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 368 , 31/12/1991 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0249

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0249RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991 om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1734/91(2), särskilt artikel 72.1 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(3), senast ändrad genom kommissionens direktiv 91/72/EEG(4), införs principen om obligatoriskt angivande av den verkliga alkoholhalten hos alla alkoholhaltiga drycker. Enligt artikel 10a i direktivet skall emellertid närmare bestämmelser införas om angivande av alkoholhalten i volymprocent på etiketten vad gäller produkter som omfattas av KN nr 2204.

Varken rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2356/91(6), eller rådets förordning (EEG) nr 3309/85 av den 18 november 1985 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid(7), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2357/91 (8), innehåller bestämmelser om beskrivning av likörvin, pärlande vin eller pärlande vin tillsatt med koldioxid. Särskilda regler bör därför fastställas för uppgifter om alkoholhalten i volymprocent på etiketten i fråga om sådant vin.

Användningen av blybaserade kapsyler för att täcka förslutningarna för kärl i vilka vin eller druvmust saluförs bör förbjudas för att undvika dels risken för kontaminering, särskilt genom oavsiktlig beröring med dessa produkter, dels risken för miljöföroreningar orsakade av blyhaltigt avfall från kapsylerna. En anpassningsperiod bör dock föreskrivas för tillverkarna och användarna av dessa kapsyler, och därför bör detta förbud tillämpas först från den 1 januari 1993.

Rådets förordning (EEG) nr 1627/86 av den 6 maj 1986 om bestämmelser om beskrivning av specialvin vad avser uppgifter om alkoholhalten(9) bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. För likörvin, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid enligt definitionerna i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 822/87 och artikel 2 i förordning (EEG) nr 2391/89(10) skall den verkliga alkoholhalten i volymprocent anges i beskrivningen på etiketten.

2. Den verkliga alkoholhalten i volymprocent skall anges på det sätt som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

Artikel 2

Förslutningar för likörvin, pärlande vin eller pärlande vin tillsatt med koldioxid skall inte täckas med en blybaserad kapsyl eller folie.

Artikel 3

1. Förordning (EEG) nr 1627/86 skall upphöra att gälla.

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen skall förstås som hänvisningar till den här förordningen och skall tolkas i enlighet med referenstabellen i bilagan till denna.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 2 skall börja tillämpas från den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 december 1991.

På rådets vägnar

P. BUKMAN

Ordförande

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 6.

(3) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(4) EGT nr L 42, 16.2.1991, s. 27.

(5) EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 13.

(6) EGT nr L 216, 3.8.1991, s. 1.

(7) EGT nr L 320, 29.11.1985, s. 9.

(8) EGT nr L 216, 3.8.1991, s. 2.

(9) EGT nr L 144, 29.5.1986, s. 4.

(10) Rådets förordning (EEG) nr 2391/89 av den 24 juli 1989 om definitioner av vissa produkter inom vinsektorn som omfattas av KN-nummer 2009 och 2204 och som härstammar från tredje land (EGT nr L 232, 9.8.1989, s. 10).

BILAGA

>Plats för tabell>