Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 3901/91 av den 18 december 1991 om vissa närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av specialvinerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 368 , 31/12/1991 s. 0015 - 0016

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0256

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 39 s. 0256KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3901/91 av den 18 december 1991 om vissa närmare bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1734/91(2), särskilt artikel 72.5 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets förordning (EEG) nr 3895/91(3) skall alkoholhalten anges på etiketten för likörvin, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid och förslutningar för flaskor som innehåller sådana viner får från och med den 1 januari 1993 inte längre täckas med kapsyler eller folie av bly. Tillämpningsföreskrifter bör utfärdas liknande dem som redan har utfärdats för beteckningar på vin, druvmust och mousserande vin.

Bestämmelserna i denna förordning skall ersätta bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 1069/87 av den 15 april 1987 om närmare bestämmelser om angivande av specialviners alkoholhalt på etiketten(4). De sistnämnda bestämmelserna skall därför upphävas.

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den verkliga alkoholhalten i volymprocent skall anges på etiketterna för likörvin, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid med hela eller halva volymprocentenheter.

Den angivna verkliga alkoholhalten i volymprocent får vara högst 0,8 volymprocent mer eller mindre än den alkoholhalt som bestäms genom analys.

2. Det tal som anger den verkliga alkoholhalten i volymprocent skall följas av symbolen "% vol." och får föregås av orden "verklig alkoholhalt" eller "verklig alkohol" eller förkortningen "alk." Talet skall anges på etiketten med bokstäver som är minst 3 mm. höga.

Artikel 2

Likörvin, pärlande vin och pärlande vin tillsatt med koldioxid som

a) före den 1 maj 1988 tappades på behållare med en nominell volym av 60 liter eller mindre försedda med en etikett

- på vilken den verkliga alkoholhalten i volymprocent inte har angivits i enlighet med artikel 1 men har angivits i enlighet med de nationella bestämmelser som gällde före den tidpunkten

eller

- på vilken alkoholhalten inte har angivits, om denna uppgift inte var obligatorisk enligt de nationella bestämmelser som gällde före den tidpunkten,

eller

b) före den 1 januari 1993 tappades på flaskor med förslutningar täckta med kapsyler eller folie av bly,

får saluhållas, släppas ut på marknaden eller exporteras till dess att lagren i fråga har tömts.

Artikel 3

Förordning (EEG) nr 1069/87 skall upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1991.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

(2) EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 6.

(3) EGT nr L 368, 31.12.1991, s. 1.

(4) EGT nr L 104, 16.4.1987, s. 14.