Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 22/06/1992 s. 0001 - 0016

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0148

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0148RÅDETS DIREKTIV 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Fjäderfä ingår i bilaga 2 till fördraget. Saluföring av fjäderfä utgör en viktig inkomstkälla för den jordbrukande befolkningen.

För att säkerställa en nationell utveckling av fjäderfäsektorn och bidra till skyddet av djurhälsan inom gemenskapen är det nödvändigt att på gemenskapsnivå fastställa de bekämpningsåtgärder som måste vidtas vid ett utbrott av den starkt sjukdomsframkallande form av aviär influensa som orsakas av ett influensavirus med särskilda egenskaper och som i fortsättningen kallas aviär influensa.

Ett utbrott av aviär influensa kan snabbt nå epizootisk omfattning och orsaka dödlighet och störningar i en skala som kraftigt kan minska fjäderfäavelns lönsamhet i dess helhet.

Åtgärder måste därför vidtas så snart man misstänker att sjukdomen har brutit ut så att omedelbara och effektiva bekämpningsåtgärder kan sättas in så snart dess förekomst har bekräftats.

Så snart sjukdomen bryter ut är det nödvändigt att hindra att den sprids genom att noggrant kontrollera djurens förflyttningar och användningen av produkter som kan antas överföra smitta samt, när så är lämpligt, genom vaccinering.

Sjukdomsdiagnostiseringen måste genomföras under ansvariga nationella laboratoriers överinseende, vilkas verksamhet måste samordnas av gemenskapens referenslaboratorium.

Gemensamma åtgärder för bekämpning av aviär influensa är en förutsättning för att en enhetlig standard för djurhälsan skall kunna vidmakthållas.

Artikel 3 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(4) skall gälla om aviär influensa bryter ut.

Uppgiften att utfärda de bestämmelser som behövs för tillämpningen bör lämpligen överlämnas till kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv anger de gemenskapsåtgärder för bekämpning som skall vidtas vid ett utbrott av aviär influensa bland fjäderfä utan att det påverkar tillämpningen av de gemenskapsbestämmelser som reglerar handeln inom gemenskapen.

Detta direktiv skall inte tillämpas då aviär influensa påvisas hos andra fåglar, dock skall den berörda medlemsstaten i sådana fall underrätta kommissionen om varje åtgärd som den vidtar.

Artikel 2

I detta direktiv skall definitionerna enligt artikel 2 i rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg(5) gälla i tillämpliga fall.

Dessutom gäller följande definitioner:

a) smittat fjäderfä: varje fjäderfä

- hos vilket aviär influensa enligt innebörden i bilaga 1 har konstaterats officiellt efter undersökning vid ett godkänt laboratorium, eller

- hos vilket det, vid ett andra och vid följande utbrott, finns kliniska tecken eller post-mortala organskador som stämmer överens med aviär influensa.

b) fjäderfä som misstänks vara smittat: varje fjäderfä som visar kliniska tecken eller post-mortala organskador av sådant slag att aviär influensa rimligen kan misstänkas eller varje fjäderfä hos vilket influensavirus A av subtyp H5 eller H7 har påvisats.

c) fjäderfä som misstänks vara smittbärande: varje fjäderfä som direkt eller indirekt kan ha varit utsatt för aviär influensa-virus eller influensavirus A av subtyp H5 eller H7.

d) behörig myndighet: den myndighet som är behörig enligt artikel 2.6 i direktiv 90/425/EEG(6).

e) officiell veterinär: den veterinär som den behöriga myndigheten har utsett.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall säkerställa att det föreligger skyldighet att omedelbart rapportera varje misstanke om förekomst av aviär influensa till den behöriga myndigheten.

Artikel 4

1. Om fjäderfän i en anläggning misstänks vara smittade eller smittbärare av aviär influensa, skall medlemsstaten säkerställa att den officielle veterinären omedelbart startar en officiell undersökning för att bekräfta eller avskriva förekomsten av sjukdomen och i synnerhet ta eller låta ta de prover som krävs för laboratorieundersökningar.

2. Så snart den misstänkta smittan har rapporterats skall den behöriga myndigheten sätta den misstänkta anläggningen under officiell övervakning och i synnerhet kräva följande:

a) En förteckning skall upprättas över varje slag av fjäderfä som finns i anläggningen och som för varje slag anger det antal fåglar som har dött, som visar kliniska symtom och som saknar symtom. Förteckningen skall hållas aktuell genom att även omfatta fåglar som föds eller dör under den tid som misstanken kvarstår. Uppgifterna i förteckningen skall hållas aktuella och uppvisas på begäran och får kontrolleras vid varje inspektion.

b) Alla fjäderfän i anläggningen skall vara kvar i sina stallar eller instängda på någon annan plats där de kan hållas isolerade och utan kontakt med andra fjäderfän.

c) Inga fjäderfän får flyttas till eller från anläggningen.

d) Den behöriga myndigheten skall godkänna all förflyttning

- av personer, djur eller fordon till eller från anläggningen,

- av kött eller kroppar av fjäderfä, eller djurfoder, redskap, avfall, spillning, gödselströ eller annat som kan tänkas överföra aviär influensa.

e) Inga ägg får lämna anläggningen med undantag för ägg som med den behöriga myndighetens tillstånd skickas direkt till en anläggning som är godkänd för framställning och/eller förädling av äggprodukter enligt artikel 6.1 i direktiv 89/437/EEG(7). Sådant tillstånd måste uppfylla kraven enligt bilaga 1.

f) Lämpliga desinficeringsmedel skall användas vid in- och utgångar till de byggnader där fjäderfäna är inhysta liksom till själva anläggningen.

g) En epizootiologisk undersökning skall utföras i enlighet med artikel 7.

3. Den som äger eller sköter fjäderfän som misstänks ha drabbats av sjukdomen skall tills de officiella åtgärderna enligt punkt 2 utförts vidta alla de åtgärder som rimligen kan vidtas för att säkerställa att punkt 2 efterlevs, dock med undantag för g.

4. Den behöriga myndigheten får tillämpa vilken som helst av de åtgärder som anges i punkt 2 på andra anläggningar, om dessa genom sin geografiska belägenhet, utformning eller kontakt med anläggningen där sjukdomen misstänks kan befaras ha blivit smittbärande.

5. Åtgärderna enligt punkt 1 och 2 får inte avbrytas förrän den officielle veterinären har undanröjt misstanken om aviär influensa.

Artikel 5

1. Så snart det officiellt har bekräftats att det finns aviär influensa i en anläggning skall medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten, utöver de åtgärder som räknas upp i artikel 4.2, kräver att följande åtgärder vidtas:

a) Alla fjäderfän i anläggningen skall utan dröjsmål avlivas på platsen. De döda eller avlivade fåglarna och samtliga ägg skall destrueras. Detta arbete skall utföras på ett sådant sätt att risken för att sjukdomen skall spridas blir den minsta möjliga.

b) Allt material eller avfall såsom djurfoder, strö eller gödsel som kan tänkas vara smittbärande skall destrueras eller behandlas på lämpligt sätt. Denna behandling skall utföras i enlighet med vad den officiellt förordnade veterinären föreskriver och skall säkerställa att varje förekommande aviär influensa-virus förintas.

c) Om fjäderfä från anläggningen har slaktats under sjukdomens förmodade inkubationstid, skall köttet från dessa fåglar så långt möjligt spåras upp och destrueras.

d) Kläckningsägg som lagts under den förmodade inkubationstiden och som har avlägsnats från anläggningen skall spåras och destrueras. Fåglar som redan har kläckts från sådana ägg skall ställas under officiell övervakning. Konsumtionsägg som lagts under den förmodade inkubationstiden och som har avlägsnats från anläggningen skall så långt möjligt spåras upp och destrueras, såvida de inte redan har desinficerats på lämpligt sätt.

e) Sedan de åtgärder som anges i a och b har vidtagits skall de byggnader där fjäderfäna är inhysta, byggnadernas omgivning, fordonen som använts för transporter och all utrustning som kan tänkas vara smittbärande rengöras och desinficeras i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.

f) Inga fjäderfän får återinsättas i besättningen förrän tidigast 21 dagar efter det att åtgärderna enligt e har avslutats.

g) En epizootiologisk undersökning skall utföras i enlighet med artikel 7.

2. Den behöriga myndigheten får utsträcka åtgärderna enligt punkt 1 till angränsande anläggningar om dessa genom sin belägenhet, utformning eller kontakt med anläggningen där sjukdomen har bekräftats kan befaras vara smittförande.

Artikel 6

För anläggningar med två eller flera separata flockar får den behöriga myndigheten i enlighet med de kriterier som kommissionen fastställt enligt förfarandet i artikel 21 medge undantag från kraven i artikel 5.1 i fråga om friska flockar i en smittad anläggning, under förutsättning att den officielle veterinären har bekräftat att verksamheten där är av sådant slag att flockarna är fullständigt åtskilda i fråga om inhysning, skötsel och utfodring, så att viruset inte kan spridas från den ena flocken till den andra.

Artikel 7

1. Den epizootiologiska undersökningen skall omfatta

- den tid under vilken aviär influensa kan ha förekommit på anläggningen,

- det möjliga ursprunget till aviär influensa i anläggningen och identifiering av andra anläggningar där fjäderfän kan ha smittats eller blivit smittbärande från samma källa,

- förflyttningar av personer, fjäderfän eller andra djur, fordon, ägg, kött och kroppar och samtliga redskap eller ämnen som kan tänkas ha överfört viruset till eller från anläggningen i fråga.

2. En krisgrupp skall upprättas med uppgift att fullständigt samordna alla de åtgärder som behövs för att säkerställa att aviär influensa utrotas så snart som möjligt och för att genomföra den epizootiologiska undersökningen.

De allmänna reglerna för nationella krisgrupper och gemenskapens krisgrupper skall fastställas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen.

Artikel 8

1. Om den officielle veterinären har skäl att misstänka att fjäderfän i någon anläggning kan ha blivit smittbärande till följd av förflyttning av personer, djur eller fordon eller på annat sätt, skall anläggningen ställas under officiell tillsyn i enlighet med punkt 2.

2. Syftet med den officiella tillsynen skall vara att omedelbart påvisa varje misstanke om aviär influensa, att räkna fjäderfäna och kontrollera deras förflyttningar samt, att i förekommande fall, vidta de åtgärder som anges i punkt 3.

3. När en anläggning står under officiell tillsyn enligt punkt 1 och 2 skall den behöriga myndigheten förbjuda att fjäderfän avlägsnas från anläggningen utom för att under officiell övervakning transporteras direkt till ett slakteri för omedelbar slakt. Innan en sådan transport godkänns skall den officielle veterinären ha utfört en klinisk undersökning av alla fjäderfän i anläggningen för att fastställa att ingen aviär influensa förekommer i anläggningen. Förflyttningsbegränsningarna enligt denna artikel skall gälla i 21 dagar från den dag då en eventuell överföring av smittan senast kan ha ägt rum, dock skall sådana begränsningar gälla i minst sju dagar.

4. Om förhållandena anses tillåta detta, får den behöriga myndigheten begränsa åtgärderna enligt denna artikel till en del av anläggningen och till de fjäderfän som är inhysta där, under förutsättning att dessa fjäderfän har inhysts, skötts och utfodrats i fullständig avskildhet och av särskild personal.

Artikel 9

1. Så snart diagnosen aviär influensa har bekräftats officiellt skall medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten kring den smittade anläggningen upprättar ett skyddsområde med en radie av minst tre kilometer, vilket i sin tur skall omges av ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer. Områdena skall upprättas med hänsyn till geografiska, administrativa, ekologiska och epizootiologiska faktorer med avseende på aviär influensa och med hänsyn till kontrollmöjligheterna.

2. Åtgärderna inom skyddsområdet skall omfatta följande:

a) Kartläggning av alla anläggningar inom området som håller fjäderfän.

b) Regelbundna besök i alla anläggningar som har fjäderfän, en klinisk undersökning av dessa fjäderfän och, om så behövs, provtagning för laboratorieundersökning. Ett protokoll över besök och resultat skall upprättas.

c) Inhysning av alla fjäderfän i sina stallar eller på någon annan plats där de kan isoleras.

d) Användning av lämpliga desinficeringsmedel vid anläggningens in- och utgångar.

e) Kontroll av förflyttningar av personer som hanterar fjäderfä, fjäderfäkroppar och ägg samt fordon som transporterar fjäderfä, fjäderfäkroppar och ägg inom området. Fjäderfätransporter skall i princip vara förbjudna utom för transitering på större landsvägar eller med järnväg.

f) Förbud mot förflyttning av fjäderfän och kläckningsägg från den anläggning där de är inhysta, såvida inte den behöriga myndigheten har godkänt följande:

i) Transport av fjäderfän till omedelbar slakt vid ett slakteri som helst skall vara beläget inom det smittade området eller, om detta inte är möjligt, till ett slakteri utanför det smittade området och som är utsett av den behöriga myndigheten. Den särskilda märkningen enligt artikel 5.1 i direktiv 91/494/EEG(8) skall anbringas på detta fågelkött.

ii) Transport av dagsgamla kycklingar eller värpningsklara unghöns inom övervakningsområdet till en anläggning där det inte finns några andra fjäderfän. Denna anläggning skall ställas under den kontroll som anges i artikel 8.2.

iii) Transport av kläckningsägg till ett kläckeri som den behöriga myndigheten har utsett. Före avsändningen skall äggen och deras förpackningar desinficeras. De tillåtna förflyttningarna enligt i, ii och iii skall utföras direkt och under officiell kontroll. De skall godkännas först när den officielle veterinären har gjort en hälsokontroll på anläggningen. De använda transportmedlen skall rengöras och desinficeras före och efter användningen.

g) Förbud mot förflyttning eller utspridning av använt strö eller av fågelgödsel utan tillstånd.

h) Förbud mot mässor, marknader, utställningar eller annat sammanförande av tamfåglar eller andra fåglar.

3. Åtgärderna i skyddsområdet skall vidmakthållas i minst 21 dagar efter det att den preliminära rengöringen och desinficeringen har ägt rum i den smittade anläggningen i enlighet med artikel 11. Skyddsområdet skall därefter ingå i övervakningsområdet.

4. Åtgärderna i övervakningsområdet skall omfatta följande:

a) Kartläggning av alla anläggningar inom området som håller fjäderfän.

b) Kontroll av förflyttningar inom området av fjäderfän och kläckningsägg.

c) Förbud mot förflyttningar av fjäderfän från området under de första 15 dagarna, utom för transport direkt till ett slakteri utanför övervakningsområdet som har utsetts av den behöriga myndigheten. Den särskilda märkningen enligt artikel 3 i direktiv 91/494/EEG skall anbringas på detta fågelkött.

d) Förbud mot förflyttningar av kläckningsägg från övervakningsområdet utom för transport till ett kläckeri som den behöriga myndigheten har utsett. Äggen och deras förpackningar skall desinficeras före avsändningen.

e) Förbud mot förflyttning av använt strö eller fågelgödsel från området.

f) Förbud mot mässor, marknader, utställningar eller annat sammanförande av tamfåglar eller andra fåglar.

g) Utan att tillämpningen av a och b påverkas, förbud mot transport av fjäderfän utom för transitering på större landsvägar och med järnväg.

5. Åtgärderna i övervakningsområdet skall vidmakthållas i minst 30 dagar efter det att den preliminära rengöringen och desinficeringen har ägt rum i den smittade anläggningen i enlighet med artikel 11.

6. Är områdena belägna inom flera medlemsstaters territorium skall de behöriga myndigheterna gemensamt fastställa de områden som avses i punkt 1. Om så behövs skall skyddsområdet och övervakningsområdet dock fastställas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall säkerställa att

a) den behöriga myndigheten fastställer de förfaranden som gör det möjligt att spåra förflyttningarna av ägg och fjäderfän,

b) fjäderfänas ägare eller innehavare är skyldig att på begäran förse den behöriga myndigheten med uppgifter om de fjäderfän och ägg som förs till eller från hans anläggning,

c) alla personer som medverkar vid transport eller saluföring av fjäderfän och ägg kan förse den behöriga myndigheten med uppgifter om förflyttningar av de fjäderfän och ägg som de har transporterat eller salufört samt tillhandahålla alla detaljer som rör sådana uppgifter.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall säkerställa

a) att de använda desinficeringsmedlen i aktuella koncentrationer är officiellt godkända av den behöriga myndigheten,

b) att rengöring och desinficering utförs under officiell övervakning i enlighet med

i) den officielle veterinärens instruktioner,

ii) det förfarande som fastställs i bilaga 2 för rengöring och desinficering av en smittad anläggning.

Artikel 12

För att påvisa förekomsten av aviär influensa-virus skall prover samlas in och laboratorietester utföras i enlighet med bilaga 3.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall säkerställa att den behöriga myndigheten vidtar alla åtgärder som behövs för att underrätta personer som är verksamma inom skydds- och övervakningsområdena om gällande restriktioner och göra allt som behövs för att dessa åtgärder skall kunna genomföras på lämpligt sätt.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att det i varje medlemsstat utses

a) ett nationellt laboratorium med tekniska och personella resurser för bedömning av patogeniteten hos isolat av influensavirus enligt kapitel 7 i bilaga 3 och identifiering av influensavirus A, subtyp H5 eller H7,

b) ett nationellt laboratorium som skall testa de reagenser som används vid de regionala laboratorierna,

c) ett nationellt institut eller laboratorium där godkända vacciner kan testas för kontroll av att de stämmer överens med de specifikationer som fastställdes när de blev godkända för att släppas ut på marknaden.

2. De nationella laboratorier som räknas upp i bilaga 4 skall ansvara för samordningen av normer och metoder för diagnostisering, användning av reagenser och test av vacciner.

3. De nationella laboratorierna som räknas upp i bilaga 4 skall ansvara för samordningen av de normer och metoder för diagnostisering som fastställts för varje laboratorium som diagnostiserar aviär influensa i medlemsstaten. I detta syfte

a) får de förse nationella laboratorier med diagnostiska reagenser,

b) skall de kontrollera kvaliteten hos alla diagnostiska reagenser som används i den medlemsstaten,

c) skall de regelbundet anordna jämförande tester,

d) skall de hålla isolat av aviär influensa-virus från fall som bekräftats i den medlemsstaten,

e) skall de säkerställa att positiva resultat från regionala diagnoslaboratorier bekräftas.

4. De nationella laboratorier som räknas upp i bilaga 4 skall hålla kontakt med det gemenskapens referenslaboratorium som avses i artikel 15.

Artikel 15

Gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa anges i bilaga 5. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i beslut 90/424/EEG, särskilt artikel 28 i detta, skall laboratoriet ha de befogenheter och uppgifter som anges i nämnda bilaga.

Artikel 16

Vaccinering mot aviär influensa med vacciner som har godkänts av den behöriga myndigheten får endast användas som ett komplement till de bekämpningsåtgärder som genomförs när sjukdomen har brutit ut och då enligt följande bestämmelser:

a) Beslut om införande av vaccinering som ett komplement till bekämpningsåtgärderna skall fattas av kommissionen i samarbete med den berörda medlemsstaten i enlighet med förfarandet i artikel 21. I detta beslut skall särskild hänsyn tas till

- antalet fjäderfän inom det drabbade området,

- egenskaper och sammansättning hos det vaccin som skall användas,

- förfarandena för övervakning av distribution, lagring och användning av vaccinerna,

- de arter och typer av fjäderfän som skall vaccineras,

- de områden, inom vilka vaccineringen skall äga rum.

Dock får med avvikelse från första stycket beslut om nödvaccination i området kring utbrottet fattas av den berörda medlemsstaten sedan kommissionen underrättats, under förutsättning att gemenskapens grundläggande intressen inte äventyras. Ett sådant beslut skall granskas omedelbart av Ständiga veterinärkommittén enligt förfarandet i artikel 21.

b) Om en medlemsstat tillåts utföra nödvaccination enligt a inom en begränsad del av sitt territorium skall status för den återstående delen av territoriet inte påverkas under förutsättning att förflyttningsrestriktioner för de vaccinerade djuren är i kraft under en tid som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21.

Artikel 17

1. Varje medlemsstat skall upprätta en beredskapsplan med uppgifter om de nationella åtgärder som skall genomföras om aviär influensa skulle bryta ut.

Denna plan skall medge tillgång till anordningar, utrustning, personal och all annan lämplig materiel som behövs för att snabbt och effektivt utrota sjukdomen.

2. Gällande kriterier för upprättandet av planen fastställs i bilaga 6.

3. Planer som upprättats i enlighet med kriterierna i bilaga 6 skall läggas fram för kommissionen senast sex månader efter det att detta direktiv skall börja tillämpas.

4. Kommissionen skall granska planerna för att avgöra om de kommer att ge avsedd verkan samt föreslå den berörda medlemsstaten varje ändring som behövs, i synnerhet för att säkerställa att de är förenliga med de övriga medlemsstaternas planer.

Kommissionen skall godkänna planerna, om så behövs efter ändringar, enligt förfarandet i artikel 21.

Planerna får efteråt ändras eller kompletteras enligt samma förfarande med hänsyn till hur läget utvecklas.

Artikel 18

1. Kommissionens experter får i samarbete med de behöriga myndigheterna utföra stickprovskontroller på fältet så långt detta är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv. I detta syfte får de kontrollera ett representativt antal anläggningar för att se om de behöriga myndigheterna kontrollerar att man på dessa anläggningar uppfyller kraven enligt detta direktiv. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om resultatet av de utförda kontrollerna.

Den medlemsstat på vars territorium en kontroll utförs skall lämna experterna all den hjälp de behöver för att utföra sina uppgifter.

De allmänna reglerna för hur denna artikel skall genomföras skall antas enligt förfarandet i artikel 21.

Artikel 19

De närmare villkoren för gemenskapens ekonomiska bidrag till åtgärder i samband med tillämpningen av detta direktiv fastställs i beslut 90/424/EEG.

Artikel 20

På kommissionens förslag skall rådet med kvalificerad majoritet besluta om ändring av bilagorna om och när detta behövs, särskilt med hänsyn till utvecklingen inom forskning och diagnostik.

Artikel 21

1. När förfarandet enligt denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga veterinärkommittén, i fortsättningen kallad "kommittén", som inrättats genom rådets beslut 68/361/EEG(9).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med yttrandet från kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 22

Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 23

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 maj 1992.

På rådets vägnar

Arlindo MARQUES CUNHA

Ordförande

(1) EGT nr C 231, 5.9.1991, s. 4.

(2) EGT nr C 326, 16.12.1991, s. 242.

(3) EGT nr C 79, 30.3.1992, s. 8.

(4) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet ändrat genom beslut 91/133/EEG (EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 81).

(5) EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6, senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(6) Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 (EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29), senast ändrat genom direktiv 91/496/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 56).

(7) EGT nr L 212, 22.7.1989, s. 87 ändrat genom direktiv 89/662/EEG (EGT nr L 395, 30.12.1989, s. 13).

(8) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 35.

(9) EGT nr 265, 18.10.1968, s. 23.

(1) EGT nr C 292, 22.11.1990, s. 8.

(2) EGT nr C 129, 20.5.1991, s. 97 och

EGT nr C 94, 13.4. 1992.

(3) EGT nr C 102, 18.4.1991, s. 46.

(4) EGT nr L 307, 8.11.1991, s. 34.

(5) EGT nr C 20, 22.1.1985, s. 1.

(6) EGT nr C 241, 25.9.1986, s. 1.

(7) EGT nr C 183, 20.7.1989, s. 4.

(8) EGT nr L 52, 23.2.1978, s. 32. Direktivet har ändrats med direktiv 82/885/EEG (EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 19).

(9) EGT nr C 136, 4.6.1985, s. 1.

(10) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom beslut 90/230/EEG (EGT nr L 128, 18.5.1990, s. 15).

(11) EGT nr L 380, 31.12.1990, s. 13.

(12) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

(13) EGT nr L 196, 26.7.1990, s. 15.

(14) EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75.

BILAGA 1

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 2

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 3

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 4

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 5

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA 6

KRITERIER FÖR BEREDSKAPSPLANER

Beredskapsplaner skall uppfylla minst följande kriterier:

1. En nationell kriscentral skall upprättas för att samordna alla bekämpningsåtgärder i den berörda medlemsstaten.

2. En lista skall göras upp över sådana lokala centraler för bekämpning av sjukdomen som har tillräckliga resurser för att samordna åtgärderna för bekämpning av sjukdomen på lokal nivå.

3. Utförliga uppgifter om de personer som medverkar i bekämpningen, deras kompetens och deras ansvarsområden.

4. Varje lokal central för bekämpning av sjukdomen skall snabbt kunna kontakta personer eller organisationer som direkt eller indirekt berörs av ett utbrott.

5. Utrustning och materiel skall finnas tillgänglig så att sjukdomen kan bekämpas effektivt.

6. Utförliga instruktioner skall finnas om vilka åtgärder som skall vidtas, bland annat om hur kropparna skall bortskaffas, när misstanke om smitta eller överföring av smitta uppstår och bekräftas.

7. Utbildningsprogram för att vidmakthålla och utveckla kunskaper i fältarbete och administrativa uppgifter skall utformas.

8. Diagnostiska laboratorier skall ha resurser för obduktion, behövlig kapacitet för serologi, histologi etc samt upprätthålla kompetens för snabb diagnostisering. I detta syfte måste dispositioner fastställas för snabb transport av prover.

9. Uppgifter skall finnas tillgängliga om den mängd vaccin mot aviär influensa som man räknar med att behöva för en eventuell nödvaccination.

10. Bestämmelser skall utfärdas som säkerställer de lagliga befogenheter som krävs för att verkställa beredskapsplanerna.