Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1600/92 av den 15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och Madeira angående vissa jordbruksprodukter



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 173 , 27/06/1992 s. 0001 - 0012

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0175

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0175



RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1600/92 av den 15 juni 1992 om särskilda bestämmelser för Azorerna och Madeira angående vissa jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av Anslutningsfördraget för Spanien och Portugal, särskilt artikel 234.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I rådets beslut 91/315/EEG av den 26 juni 1991 om införandet av ett särskilt åtgärdsprogram för Madeira och Azorerna på grund av deras ökaraktär och avsides läge (Poseima)(4), anges de åtgärder som skall genomföras med hänsyn till de särskilda problem och begränsningar som finns i dessa mycket avlägsna regioner.

Dessa regioners mycket speciella geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna vad gäller produkter som är väsentliga för den dagliga konsumtionen eller tillverkningen av vissa viktiga livsmedel på öarna, förorsakar kostnader som utgör en svår belastning för de berörda sektorerna. Denna naturbetingade belastning kan avhjälpas genom befrielse från avgifter och tullar på de berörda produkterna när de importeras direkt från tredje land.

Konkurrenskraften på ögrupperna för ovannämnda produkter med ursprung i gemenskapen bör bevaras, dels för att uppnå målet med Poseima, nämligen att sänka priserna genom att främja konkurrens mellan olika försörjningskällor, dels för att förhindra störningar av de traditionella handelsflödena. Därför bör det fastställas att leverans till dessa regioner av produkter från resten av gemenskapen skall ske på villkor som för slutanvändaren blir likvärdiga med befrielse från importavgifter och tullar på produkter från tredje land, och som grundar sig på de priser som tillämpas vid export till tredje land. I vissa fall blir det nödvändigt att fastställa ett system med importlicenser.

Kvantiteterna av de produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen måste fastställas inom ramen för den prognosticerade försörjningsbalans som görs upp regelbundet och som får justeras under året utifrån den lokala marknadens väsentliga behov och med hänsyn tagen till den lokala produktionen och traditionella handelsflöden.

Avsikten med denna ordning är att sänka produktionskostnaderna och konsumentpriserna. Dess faktiska effekt bör därför övervakas.

För att undvika störningar i handeln får de produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen inte skickas tillbaka till andra delar av gemenskapen eller återutföras till tredje land. Ett undantag från denna princip bör dock göras för produkter som av tradition bearbetas på öarna och sedan skickas tillbaka eller återutförs inom ramen för de traditionella handelsflödena.

De speciella förhållandena för jordbruket på Azorerna och Madeira kräver särskild hänsyn, och det är nödvändigt att vidta åtgärder för såväl uppfödning av nötkreatur och animalisk produktion som vegetabilisk produktion.

För att stödja utvecklingen av den traditionella uppfödningen av nötkreatur på ögrupperna bör det dels ges hjälp till genetisk förbättring genom inköp av renrasiga avelsdjur, dels utdelas kompletterande bidrag för uppfödning av handjur av nötkreatur och för bevarandet av am- eller dikobesättningar, och dessutom bör konsumtionen av lokalt framställda färska mjölkprodukter främjas. När det gäller Azorerna bör det tas särskild hänsyn till den stora betydelse mjölkproduktionen och uppfödningen av nötkreatur har där, både ekonomiskt och socialt, särskilt för de små producenterna. För att säkerställa att de traditionella ekonomiska aktiviteterna inom denna produktionssektor upprätthålls bör de åtgärder som nämns ovan kompletteras med stöd till bevarandet av mjölkkobesättningar och stöd till privat lagring av ost som tillverkas lokalt på traditionellt sätt.

Vad gäller odlingen av frukt och grönsaker samt växter och blommor bör åtgärder vidtas för att öka produktionen, förbättra jordbrukets produktivitet och produkternas kvalitet. Åtgärder bör också vidtas för att underlätta saluföringen av tropiska produkter från dessa regioner.

För att stödja lokal produktion och tillgodose konsumenternas krav bör det fastställas att stöd skall beviljas för vissa grödor och speciella produkter.

I Madeiras fall måste sådana åtgärder särskilt gälla produktionen av matpotatis och sockerrör och bearbetningen av sockerrör till sirap och rom. Öns framställning av starkviner med traditionella metoder bör också stödjas genom att inköp av koncentrerad must och vinalkohol från resten av gemenskapen underlättas och genom att stöd beviljas för lagring av dessa viner.

I Azorernas fall måste sådana åtgärder särskilt bidra till att förbättra produktionsvillkoren för sockerbetor och konkurrensvillkoren för den lokala sockerindustrin inom gränsen för de fastställda kvantiteterna. Åtgärderna måste också gälla speciella grödor som utsädespotatis, cikoriarot och ananas.

Med samma målsättning bör det fastställas att interventionsåtgärder enligt organisationen av marknaden för vin och systemet med röjningsbidrag inte bör tillämpas i dessa regioner, samt att stöd bör beviljas till vingårdar som framställer viner som uppfyller gemenskapsbestämmelsernas krav på kvalitetsviner från särskilda områden (fso.).

Genom att skapa och marknadsföra en grafisk symbol kan också saluföringen av särskilda kvalitetsprodukter underlättas.

De fytosanitära förhållandena för jordbruksproduktionen på dessa öar innebär särskilda problem som hänger samman med klimatet och de otillräckliga kontroller som tillämpats hittills. Åtgärdsprogram bör genomföras för att bekämpa skadliga organismer, och gemenskapens deltagande i finansieringen av sådana program bör fastställas.

Jordbruksstrukturen på Azorerna och Madeira lider av allvarliga brister som leder till särskilda svårigheter. Därför är det nödvändigt att göra undantag från de regler som begränsar eller förbjuder beviljandet av vissa former av strukturstöd.

Vissa strukturåtgärder som är viktiga för jordbrukets utveckling i dessa regioner finansieras inom ramarna för gemenskapsstöd som är avsett att främja utvecklingen och strukturanpassningen av regioner som utvecklas långsammare (mål nr 1) i enlighet med artiklarna 130a och 130c i fördraget. Kommissionen har fattat beslut om att anta ett åtgärdsprogram (Regis) för att främja den ekonomiska utvecklingen i de mest avlägsna regionerna, vilket avser diversifiering av jordbruksproduktionen, uppvärdering av traditionella produkter och vidtagande av åtgärder för att reducera riskerna i samband med naturkatastrofer.

Bananodling har grundläggande betydelse för Madeiras ekonomi. Alla de problem som uppstår i samband med bananproduktion är föremål för en gemenskapsutredning och lämpliga åtgärder kommer att vidtas när utredningen avslutats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning fastställer särskilda bestämmelser för att avhjälpa de svårigheter som uppstår vad gäller vissa jordbruksprodukter på grund av Azorernas och Madeiras avlägsna geografiska läge och ökaraktär.

AVDELNING I EN SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 2

För varje regleringsår skall prognosticerade försörjningsbalanser göras upp för de jordbruksprodukter som är nödvändiga som livsmedel och för bearbetning, och som redovisas i bilaga 1 för Azorerna och bilaga 2 för Madeira. Dessa balanser kan revideras under årets lopp på grundval av behovsutvecklingen i regionen. Separata prognoser kan göras för att uppskatta bearbetnings- och förpackningsindustrins behov vad gäller produkter för den lokala marknaden eller produkter som traditionellt sänds till resten av gemenskapen.

Artikel 3

1. Varken avgifter eller tullar skall tillämpas vid direktimport till Azorerna och Madeira av de produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen och som kommer från tredje land, inom den kvantitetsbegränsning som fastställs i försörjningsbalansen.

2. För att säkert täcka de behov som avses i artikel 2 med avseende på kvantitet, pris och kvalitet, och för att säkerställa att den andel produkter som levereras från gemenskapen upprätthålls, skall dessa regioner försörjas med gemenskapsprodukter som lagras till följd av interventionsåtgärder eller som finns tillgängliga på gemenskapens marknad, på villkor som för slutanvändarna ger ett resultat som är likvärdigt med befrielse från tullavgifter vid import av produkter från tredje land.

Villkoren skall fastställas med hänsyn tagen till kostnaderna för de olika försörjningskällorna och till de priser som tilllämpas vid export till tredje land.

3. De åtgärder som anges i denna artikel skall genomföras på ett sätt som, utan att tillämpningen av punkt 4 påverkas, särskilt tar hänsyn till

- de berörda regionernas speciella behov och när det gäller produkter som skall bearbetas, de speciella kvalitetskraven,

- traditionella handelsflöden med resten av gemenskapen.

4. När det gäller försörjningen med råsocker till Azorerna skall behoven beräknas med hänsyn tagen till den lokala sockerbetsproduktionen. De kvantiteter som omfattas av försörjningsordningen skall fastställas på ett sätt som gör att den totala årliga sockervolym som raffineras på Azorerna inte överstiger 10 000 ton.

Artikel 9 i förordning (EEG) nr 1785/81 skall inte tillämpas på Azorerna i fråga om råsocker.

Artikel 4

1. Stöd skall beviljas för att försörja Azorerna och Madeira med följande produkter med ursprung i gemenskapen:

a) Renrasiga avelsdjur av nötkreatur och andra oxdjur som omfattas av KN-nummer 0102 10 00.

b) Renrasiga avelssvin som omfattas av KN-nummer 0103 10 00.

c) Renrasiga avelsfår och avelsgetter som omfattas av KN-nummer 0104 10 10 och 0104 20 10.

d) Kycklingar av honkön för avel och fortplantning som omfattas av KN-nummer ex 0105 11 00.

e) Ägg för kläckning, andra, för produktion av kycklingar av honkön för avel och fortplantning som omfattas av KN-nummer ex 0407 00 19.

2. Villkoren för stöd skall ta hänsyn till Azorernas och Madeiras behov i fråga om igångsättning av produktionen, särskilt av de raser som är mest lämpade för förhållandena i dessa regioner.

Stödet skall betalas ut för leveranser av djur och produkter som uppfyller kraven enligt gemenskapens bestämmelser.

3. Stödet skall fastställas med beaktande av följande faktorer:

a) Villkoren för försörjning till Azorerna och Madeira med beaktande av deras geografiska läge.

b) Priset på djuren och produkterna på gemenskapens marknad och på världsmarknaden.

c) Om tullar eller avgifter tas ut vid import från tredje land eller ej.

d) Den ekonomiska aspekten av de planerade stödåtgärderna.

Artikel 5

1. Under regleringsåren 1992/93 1995/96 gäller följande för nötkött:

a) De tullar eller avgifter som avses i artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(5) skall inte tillämpas vid direktimport för uppfödning av nötkreatur från tredje land för konsumtion på Madeira.

b) Stöd skall på likvärdiga villkor beviljas för att försörja Madeira med sådana djur som avses i a och som har sitt ursprung i resten av gemenskapen.

2. Det antal djur som berörs av de åtgärder som avses i denna artikel skall baseras på en regelbundet uppgjord försörjningsbalans och fastställas i gradvis fallande kvantiteter för att ta hänsyn till den lokala produktionens utveckling.

3. Senast sex månader före utgången av regleringsåret 1995/96 skall kommissionen till rådet lämna en utvärdering av åtgärderna i denna artikel, åtföljd av lämpliga förslag.

Artikel 6

De anslutningsutjämningsbelopp som avses i artikel 240 i Anslutningsakten för Spanien och Portugal skall i samband med den särskilda försörjningsordning som införs i denna avdelning inte gälla produkter från resten av gemenskapen och produkter som importeras direkt från tredje land.

Artikel 7

Den försörjningsordning som fastställs i artiklarna 2 och 3 skall tillämpas under förutsättning att de förmåner som följer av befrielsen från avgifter eller tullar eller, när det gäller försörjning från resten av gemenskapen, från gemenskapsstöd, faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

Artikel 8

De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordning som fastställs i denna avdelning får inte återutföras till tredje land eller sändas tillbaka till resten av gemenskapen.

Om de aktuella produkterna bearbetas på Azorerna eller Madeira, skall detta förbud inte gälla traditionell export eller traditionella sändningar till resten av gemenskapen.

Artikel 9

De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordning som fastställs i denna avdelning och produkter som framställs ur dessa, skall inte berättiga till bidrag för export från Azorerna och Madeira.

Artikel 10

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för denna avdelning enligt det förfarande som fastställs i artikel 26 i förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(6) eller i motsvarande artiklar i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna i de berörda sektorerna. Dessa tillämpningsföreskrifter skall särskilt omfatta följande:

- Upprättandet av och eventuella ändringar i de regelbundet uppgjorda försörjningsbalanserna.

- Det stödbelopp som beviljas för försörjning från resten av gemenskapen.

- De bestämmelser som när så behövs säkerställer att förmånerna faktiskt kommer slutanvändaren till godo, samt i förekommande fall ett system med importlicenser.

När det gäller produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget(7), skall dessa bestämmelser antas enligt förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

AVDELNING II ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖDJA PRODUKTIONEN PÅ AZORERNA OCH MADEIRA

Avsnitt 1 Åtgärder som är gemensamma för båda regionerna

Artikel 11

1. Stöd per hektar skall beviljas till producenter, producentgrupper och producentorganisationer som genomför ett åtgärdsprogram som har godkänts av de berörda myndigheterna i syfte att utveckla och diversifiera produktionen eller förbättra kvaliteten på de frukter, grönsaker, blommor och levande växter som räknas upp i kapitel 6, 7 och 8 samt te i kapitel 9 i Kombinerade nomenklaturen. Sådana program skall särskilt omfatta tropiska produkter.

De åtgärder som berättigar till stöd skall särskilt sträva efter att öka produktionen och höja kvaliteten på produkterna, särskilt genom sortväxling och förbättrade odlingsmetoder. Dessa åtgärder skall ingå i program som varar i minst tre år.

Stöd skall beviljas för program som omfattar en areal på minst 0,3 ha.

2. Gemenskapsstödet skall uppgå till högst 500 ecu per hektar. Detta belopp skall betalas om medlemsstaten ger minst 300 ecu per hektar i offentligt stöd och den enskilde producenten eller producentgruppen bidrar med minst 200 ecu per hektar. Om medlemsstatens och producenternas bidrag är mindre än de angivna beloppen, skall gemenskapsstödet minskas i proportion till detta.

Stödet skall utbetalas varje år under programmets genomförande, dock högst i tre år.

3. Stödet skall höjas med 100 ecu per hektar om åtgärdsprogrammet presenteras och utförs av en producentgrupp eller producentorganisation och om det kan förväntas att genomförandet kräver tekniskt bistånd. Detta ytterligare stöd skall beviljas för program som omfattar en areal på minst 2 ha.

4. Denna åtgärd skall inte gälla Madeiras produktion av matpotatis som omfattas av KN-nummer 0701 90 51, 0701 90 59 och 0701 90 90 och inte heller Azorernas produktion av utsädespotatis som ingår i KN-nummer ex 0701 10 00 eller ananas. Inte heller skall den gälla Madeiras bananproduktion, i avvaktan på yttrandena om hanteringen av alla problem i samband med sådan produktion, i enlighet med målen i punkt 13 i bilaga 5 i beslut 91/315/EEG.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 33 i rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(8).

Artikel 12

1. Gemenskapsstöd skall beviljas för ingående av årliga avtal om saluföring av tropiska produkter inklusive de produkter som avses i artikel 11.1 och som skördas i dessa regioner. Detta stöd skall betalas ut för en handelsvolym på högst 3 000 ton per produkt och år för var och en av de två regionerna.

Avtalen skall ingås mellan enskilda producenter, producentgrupper eller sammanslutningar och fysiska eller juridiska personer som är etablerade i resten av gemenskapen.

2. Stödbeloppet skall vara 10 % av värdet på den saluförda produktionen, fritt bestämmelseorten.

3. Stödet skall beviljas till köpare som åtar sig att saluföra Azorernas eller Madeiras produkter enligt de avtal som avses i punkt 1.

4. Om åtgärderna i punkt 1 genomförs som samarbetsprojekt med målsättningen att saluföra produkter som är skördade i de berörda regionerna, och bestående av producenter, producentgrupper eller sammanslutningar i dessa regioner och fysiska eller juridiska personer som är etablerade i resten av gemenskapen, och om deltagarna i projektet åtar sig att slå ihop den kunskap och know-how som krävs för att uppnå målet för samarbetet inom en minimitid på tre år, skall det stödbelopp som anges i punkt 2 höjas till 13 % av värdet på den årliga produktion som saluförs gemensamt.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 33 i rådets förordning (EEG) nr 1035/72.

Artikel 13

1. Gemenskapen skall bidra med upp till 100 000 ecu för att finansiera en ekonomisk analys och framtidsstudie vad gäller de båda regionernas bearbetningsindustri inom frukt- och grönsakssektorn, särskilt avseende tropiska produkter.

Studien skall göra en ekonomisk och teknisk utvärdering av sektorn. Den skall särskilt analysera uppgifter om försörjning och bearbetningskostnader och undersöka villkoren och möjligheterna i fråga om utveckling och avsättning på regional och internationell nivå, med hänsyn tagen till konkurrensen på världsmarknaden.

2. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 22 i rådets förordning (EEG) nr 426/86 av den 24 februari 1986 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker(9).

Avsnitt 2 Åtgärder för att stödja produktionen på Madeira

Artikel 14

1. Det stöd som fastställs i punkt 2 och 3 skall beviljas för att stödja traditionell verksamhet i samband med nötköttsproduktion och åtgärder för att förbättra produktkvaliteten, inom gränserna för det konsumtionsbehov som finns på ön och som har uppskattats i samband med en regelbundet uppgjord försörjningsbalans. I denna balans skall också ingå avelsdjur som levererats i enlighet med artikel 4 och omfattas av den försörjningsordning som avses i artikel 5.

2. Stödet för uppfödning av handjur av nötkreatur skall utgöra ett tillägg på 40 ecu per djur till det särskilda bidrag som föreskrivs i artikel 4a i förordning (EEG) nr 805/68. Tillägget får beviljas för ett djur vars minimivikt bestäms i enlighet med det förfarande som avses i punkt 4.

3. Ett tillägg till det bidrag för hållande av am- och dikor som avses i förordning (EEG) nr 1357/80(10) skall betalas ut till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall uppgå till 40 ecu för varje am- eller diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 15

1. Stöd skall beviljas för konsumtion av lokalt framställda produkter av färsk komjölk i den omfattning som behövs för öns förbrukning vilken uppskattas periodiskt.

Stödet skall vara 7 ecu per 100 kg helmjölk. Stödbeloppet skall anpassas i överensstämmelse med det förfarande som föreskrivs i punkt 2 för att garantera en regelbunden avsättning av dessa produkter på den lokala marknaden.

Stödet skall betalas ut till mejerierna. Utbetalning skall ske under förutsättning att förmånerna med stödet faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

2. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 30 i rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(11).

Artikel 16

1. Stöd per hektar skall beviljas årligen för odling av matpotatis som omfattas av KN-nummer 0701 90 51, 0701 90 59 och 0701 90 90.

Stödet skall betalas ut för odlade och skördade arealer på maximalt 2 000 ha per år.

2. Det årliga stödbeloppet skall vara 500 ecu per hektar.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde(12).

Artikel 17

1. Stöd i form av ett fast belopp per hektar skall beviljas för sockerrörsproduktion inom ramen för en omstruktureringsplan som de portugisiska myndigheterna har lagt fram i syfte att utveckla plantagerna.

2. Stödet skall betalas ut till enskilda odlare, odlargrupper eller odlarorganisationer. Från och med det sjätte året som stödet tillämpas skall det enbart betalas ut till producentgrupper eller producentorganisationer.

3. Gemenskapen skall finansiera stödet med 60 % av de ersättningsberättigande utgifterna om medlemsstatens officiella bidrag uppgår till minst 15 %. Om det är mindre skall gemenskapens stöd minskas i samma omfattning.

Artikel 18

1. Stöd skall beviljas för direkt bearbetning av sockerrör till sockersirap (mel de cana) eller rom som den definieras i artikel 1.4 a i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29 maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker(13).

Stödet skall allt efter omständigheterna betalas ut till sockersirapstillverkaren eller destillationsföretaget, förutsatt att sockerrörsproducenten har erhållit ett fastställt minimipris.

2. Stödet skall beviljas för framställning av en maximal årlig kvantitet på 250 ton sockersirap och 2 500 hektoliter rom med en styrka på 71,8°.

Artikel 19

Det stödbelopp som fastställs i artiklarna 17 och 18, det minimipris som skall betalas till producenten och tillämpningsföreskrifterna för dessa artiklar skall antas i enlighet med artikel 41 i rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(14).

Artikel 20

Avdelning III i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(15), och rådets förordning (EEG) nr 1442/88 av den 24 maj 1988 om beviljande av bidrag för slutgiltig nedläggning av vinarealer för produktionsåren 1988/89 1995/96(16), skall inte tillämpas på Madeira.

Artikel 21

1. Det stöd som avses i denna artikel skall beviljas för att bistå framställningen av Madeira-starkviner i den omfattning som krävs för de traditionella metoderna i regionen.

2. Stöd skall beviljas för inköp i resten av gemenskapen av sådan koncentrerad rektificerad must som används i vinframställning för att söta starkvinerna.

Stödet skall fastställas med hänsyn till följande faktorer:

a) De förhållanden, särskilt kostnaderna, som gäller försörjningen till Madeira som följd av dess geografiska läge.

b) Produkternas priser på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden.

c) De ekonomiska aspekterna på det planerade stödet.

3. Stöd skall beviljas för inköp från interventionsorgan av sådan vinalkohol som framställs genom destillering i enlighet med artiklarna 35 och framåt i förordning (EEG) nr 822/87.

Stödbeloppet skall fastställas genom anbudsförfarande.

De villkor som antas för denna speciella avsättning skall vara sådana att det inte uppstår störningar på gemenskapens marknad för alkohol och alkoholhaltiga drycker.

4. Export av must och vinalkohol från Madeira skall inte berättiga till exportbidrag.

5. Stöd skall beviljas för lagring av Madeiras starkviner upp till en maximal årlig kvantitet på 20 000 hektoliter. Detta stöd skall betalas ut för dessertviner som lagras i minst fem år. Det skall betalas ut för tre regleringsår för varje parti.

Stödbeloppet skall vara 0,020 ecu per hektoliter och dag.

Artikel 22

1. Stöd i form av ett fast belopp per hektar skall beviljas för fortsatt odling av vinstocksorter inom de traditionella områdena för produktion av kvalitetsviner fso.

Stöd skall betalas ut för områden

a) där sådana sorter har planterats som ingår i den lista över vilka sorters vinstockar som är lämpliga för framställning av de producerade kvalitetsvinerna fso., och som tillhör de rekommenderade eller godkända kategorier som avses i artikel 13 i förordning (EEG) nr 822/87,

och

b) där avkastningen per hektar är lägre än en maximigräns som fastställs av medlemsstaten, uttryckt i kvantiteter druvor, druvmust eller vin, om inte annat följer av villkoren i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser för kvalitetsvin från specificerade områden(17).

2. Stödet skall uppgå till 400 ecu per hektar.

Från regleringsåret 1997/98 skall stödet betalas ut enbart till producentgrupper eller producentorganisationer.

Artikel 23

Närmare tillämpningsföreskrifter för artiklarna 21 och 22 skall antas enligt förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Avsnitt 3 Åtgärder för att stödja produktionen på Azorerna

Artikel 24

1. Det stöd som fastställs i denna artikel skall beviljas för att stödja traditionell verksamhet i samband med nötköttsproduktion och mjölkproduktion på Azorerna.

2. Ett tillägg till det särskilda bidrag som fastställs i artikel 4a i förordning (EEG) nr 805/68 skall beviljas för uppfödning av handjur av nötkreatur. Tillägget får beviljas för djur med en viss fastställd vikt.

Tillägget skall vara 40 ecu per djur.

3. Ett tillägg till det bidrag för hållande av am- och dikor som avses i förordning (EEC) nr 1357/80 skall betalas ut till nötköttsproducenter.

Detta tillägg skall uppgå till 40 ecu för varje am- eller diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

4. Ett särskilt bidrag för högst 78 000 djur skall beviljas för bevarandet av mjölkkobesättningen.

Detta bidrag skall betalas ut till producenten. Det skall uppgå till 80 ecu per ko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

5. Stödet skall beviljas för privat lagring av följande ostar som framställs på traditionellt sätt:

- St Jorge, minst tre månader gammal.

- Ilha, minst 45 dagar gammal.

Stödbeloppet skall fastställas enligt det förfarande som avses i punkt 6.

6. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68 eller i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68.

Artikel 25

1. Stöd i form av ett fast belopp per hektar skall beviljas för utveckling av sockerbetsproduktion på en areal som motsvarar en årlig produktion av 10 000 ton vitt socker.

Stödbeloppet skall vara 500 ecu per hektar som såtts och skördats.

2. Särskilt stöd skall beviljas för framställningen av vitsocker ur sockerbetor som är skördade på Azorerna, för en total årlig produktion av högst 10 000 ton raffinerat socker.

Stödet skall uppgå till 10 ecu per 100 kg raffinerat socker. Detta belopp får anpassas enligt det förfarande som avses i punkt 3.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 41 i förordning (EEG) nr 1785/81.

Artikel 26

1. Ett tillägg till det bidrag som fastställs i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 727/70 av den 21 april 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak(18) skall beviljas för insamlandet av högst 250 ton tobaksblad av sorten Burley P. Detta bidrag skall betalas ut till köpare som anges i den nämnda artikeln.

Tilläggsbeloppet skall vara 0,2 ecu per kg tobak.

De tillämpningsföreskrifter för stödordningen som beskrivs i förordning (EEG) nr 727/70 skall gälla tilläggsbidraget, såvida det inte finns särskilda bestämmelser som har antagits i enlighet med förfarandet i punkt 2 i denna artikel.

2. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 727/70.

Artikel 27

1. Stöd skall beviljas för produktion av utsädespotatis som omfattas av KN-nummer ex 0701 10 00, för en areal på högst 200 ha.

Stödbeloppet skall vara 500 ecu per hektar.

2. Stöd skall beviljas för produktion av cikoriarot som omfattas av KN-nummer 1212 99 10, för en areal på högst 400 ha.

Stödbeloppet skall vara 500 ecu per hektar.

3. Stöd skall beviljas för ingående av årliga avtal om saluföring av sådan potatis som avses i punkt 1 enligt de villkor som fastställs i artikel 12.

4. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 11 i förordning (EEG) nr 2358/71.

Artikel 28

Avdelning III i förordning (EEG) nr 822/87 och förordning (EEG) nr 1442/88 skall inte tillämpas på Azorerna.

Artikel 29

1. Stöd i form av ett fast belopp per hektar skall beviljas för fortsatt odling av vinstocksorter inom de traditionella områdena för produktion av kvalitetsviner fso.

Stöd skall betalas ut för de områden som uppfyller villkoren i artikel 22.1.

2. Stödet skall uppgå till 400 ecu per hektar.

Från regleringsåret 1997/98 skall stödet betalas ut enbart till producentgrupper eller producentorganisationer.

3. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 30

Stöd skall beviljas för produktion av ananas enligt KN-nummer 0804 30 00, för en kvantitet på högst 2 000 ton per år.

Stödet skall uppgå till 1 ecu per kg.

Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72.

AVDELNING III GRAFISK SYMBOL

Artikel 31

1. En grafisk symbol skall introduceras i syfte att öka medvetandet om och konsumtionen av bearbetade och obearbetade kvalitetsprodukter från jordbruket som är speciella för Azorerna och Madeira såsom avlägset belägna regioner.

2. Den grafiska symbolen skall väljas på grundval av ett anbudsförfarande som skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Villkoren för att få använda symbolen skall föreslås av handelsorganisationerna. De behöriga myndigheterna skall vidarebefordra sådana förslag tillsammans med sina yttranden till kommissionen för godkännande.

Användningen av symbolen skall övervakas av en officiell myndighet eller ett organ som har godkänts av den behöriga myndigheten.

4. Gemenskapen skall finansiera framställningen av symbolen och spridningen av den.

5. Närmare tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72 eller motsvarande artiklar i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna.

AVDELNING IV SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Avsnitt 1 Undantag som gäller strukturåtgärder

Artikel 32

1. Trots vad som sägs i artiklarna 5, 6, 7 och 12 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet(19), skall investeringsstöd beviljas till jordbruksföretag på Azorerna och Madeira på följande villkor:

a) Det tillstånd till förenklad bokföring som avses i artikel 5.1 d i samma förordning skall gälla även efter 31 december 1991.

b) Grisproduktionen skall inte omfattas av villkoren i artikel 6.4 i samma förordning.

c) I fråga om ägg- och fjäderfäproduktionen skall det förbud som avses i artikel 6.6 i samma förordning inte gälla familjejordbruk vars storlek är rimlig i förhållande till behovet att tillgodose en balanserad utveckling i dessa regioner.

d) Trots vad som sägs i artikel 7.1 i samma förordning, kan utgifter som rör de första inköpen av grisar och fjäderfä vara stödberättigande enligt den ordning för investeringsstöd som avses i artikel 6.1 i samma förordning.

e) I fråga om investeringar i anläggningstillgångar kan storleken på det stöd som avses i artikel 7.2 i samma förordning gälla även för andra typer av investeringar.

f) Trots vad som sägs i artikel 7.2 femte stycket i samma förordning, skall det högsta stödbeloppet även efter 31 december 1991 fortsätta att höjas med 10 %.

Första stycket b, c och d skall bara gälla i den mån boskapsuppfödningen sköts på ett sätt som är förenligt med kraven på djurskydd och miljöhänsyn samt under förutsättning att produktionen är avsedd för hemmamarknaden i regionerna.

2. Trots vad som sägs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2328/91, får det kompensationsbidrag som avses i artikel 19 i samma förordning beviljas för alla grödor på Azorerna och Madeira, förutsatt att de odlas på ett sätt som är förenligt med kraven på miljöhänsyn och att en högsta inkomst per jordbruksföretag fastställs.

Dessutom kan kor, vars mjölk är avsedd för hemmamarknaden i dessa regioner, ingå i beräkningen av kompensationsbidraget i alla de delar av regionerna som närmare anges i artikel 3.4 och 3.5 i rådets direktiv 75/268/EEG av den 28 april 1975 om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden(20), dock med högst 20 djurenheter.

3. Trots vad som sägs i artikel 18.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2328/91, får kompensationsbidraget beviljas till jordbrukare som brukar minst en halv hektar mark i dessa regioner.

4. Trots vad som sägs i artikel 37.2 i förordning (EEG) nr 2328/91, får Portugal härmed tillstånd att även efter den 31 december 1994 utesluta Azorerna och Madeira ur de stödordningar som avses i artikel 37.1.

5. Enligt det förfarande som fastställs i artikel 29 i förordning (EEG) nr 4253/88(21) gäller följande:

a) Kommissionen skall anta villkoren för tillämpning av denna artikel.

b) Kommissionen får ge Portugal tillstånd att tillämpa en korrigeringskoefficient på högst 1,7 på den genomsnittliga bruttolönen för arbetstagare utanför jordbruket, i syfte att fastställa referensinkomsten i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EEG) nr 2328/91.

c) Kommissionen får ge Portugal tillstånd att tillämpa artikel 9.1-9.4 i förordning (EEG) nr 2328/91 på jordbruksföretag som drivs av grupper i vilka endast två tredjedelar av medlemmarna uppfyller det krav som avses i artikel 5.1 a i samma förordning.

d) Kommissionen kan på en välgrundad begäran från den berörda myndigheten besluta att

- ändra det investeringstak som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2328/91,

- trots vad som sägs i artikel 12.1 och artikel 13 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 866/90(22) och motsvarande bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 867/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukter(23), utvidga omfattningen av dessa åtgärder till att gälla även nödvändig import från tredje land, förutsatt att de bearbetade eller saluförda produkterna är avsedda enbart för den lokala marknaden på Azorerna och Madeira,

- trots vad som sägs i artikel 12.2 i förordning (EEG) nr 866/90, utvidga omfattningen av dessa åtgärder till att gälla rom enligt KN-nummer 2208 40 och likörer som tillverkas av subtropiska frukter enligt KN-nummer 2208 90 55 på Madeira och Azorerna.

Avsnitt 2 Växtskyddsbestämmelser

Artikel 33

1. De behöriga myndigheterna skall för kommissionen lägga fram program för bekämpning av organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter. Programmen skall särskilt ange de mål som skall uppnås, åtgärder som skall vidtas samt deras varaktighet och kostnad. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte beröra skyddsåtgärder för bananer.

2. Gemenskapen skall ge tillskott till finansieringen av sådana program på grundval av en teknisk analys av situationen i regionen.

3. Gemenskapens finansiella bidrag och stödbeloppet skall fastställas enligt förfarandet i artikel 16a i direktiv 77/93/EEG(24). Enligt samma förfarande skall det fastställas vilka åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering.

4. Ett sådant tillskott får täcka högst 75 % av de ersättningsberättigande utgifterna. Utbetalningen skall göras på grundval av de dokument som de behöriga myndigheterna skickar in. Om så är nödvändigt kan kommissionen ordna undersökningar som utförs på dess vägnar av sådana experter som avses i artikel 19a i direktiv 77/93/EEG.

AVDELNING V ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 34

De åtgärder som fastställs i denna förordning, med undantag av artiklarna 32 och 33, skall utgöra interventionsåtgärder med syfte att reglera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 729/70(25).

Artikel 35

1. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram en årlig rapport om tillämpningen av de åtgärder som fastställs i denna förordning, och i lämpliga fall bifoga förslag till ändringar som kan visa sig nödvändiga för att uppnå programmets mål.

2. Vid utgången av det tredje året som stödordningen tillämpas skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en allmän rapport om den ekonomiska situationen på Azorerna och Madeira som visar effekten av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning.

Mot bakgrund av rapportens slutsatser skall kommissionen vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

Artikel 36

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 juni 1992.

På rådets vägnar

João PINHEIRO

Ordförande

(1) EGT nr C 145, 6.6.1992, s. 1.

(2) Yttrandet avgivet den 9 juni 1992.

(3) Yttrandet avgivet den 27 maj 1992.

(4) EGT nr L 171, 29.6.1991, s. 10.

(5) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1628/91 (EGT nr L 150, 15.6.1991, s. 16

(6) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 674/92 (EGT nr L 73, 19.3.1992, s. 7).

(7) EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 789/89 (EGT nr L 85, 30.3.1989, s. 3).

(8) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1156/92 (EGT nr L 122, 7.5.1992, s. 3).

(9) EGT nr L 49, 27.2.1986, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1943/91 (EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 1).

(10) EGT nr L 140, 5.6.1980, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(11) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 816/92 (EGT nr L 86, 1.4.1992, s. 83).

(12) EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1740/91 (EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 39).

(13) EGT nr L 160, 12.6.1989, s. 1.

(14) EGT nr L 177, 1.7.1981, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 464/91 (EGT nr L 54, 28.2.1991, s. 22).

(15) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1734/91 (EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 6).

(16) EGT nr L 134, 28.5.1988, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 833/92 (EGT nr L 88, 3.4.1992, s. 16).

(17) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3896/91 (EGT nr L 368, 31.12.1991, s. 3).

(18) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 860/92 (EGT nr L 91, 7.4.1992, s. 1).

(19) EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1.

(20) EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 797/85 (EGT nr L 93, 30.3.1985, s. 1).

(21) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(22) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(23) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 7.

(24) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/10/EEG (EGT nr L 70, 17.3.1992, s. 27).

(25) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

BILAGA I

>PLATS FöR TABELL>

BILAGA II

>PLATS FöR TABELL>