Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 173 , 27/06/1992 s. 0013 - 0023

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0186

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 42 s. 0186RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1601/92 av den 15 juni 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 28, 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 1911/91 av den 26 juni 1991 om tillämpningen av gemenskapsrättens bestämmelser vad avser Kanarieöarna(4) integreras Kanarieöarna i gemenskapens tullområde och de gemensamma programmen. Enligt artiklarna 2 och 10 i ovannämnda förordning tillämpas den gemensamma jordbrukspolitiken först när en särskild försörjningsordning träder i kraft. Denna tillämpning måste även åtföljas av särskilda åtgärder för jordbruksproduktion.

I rådets beslut 91/314/EEG av den 26 juni 1991 om införandet av ett särskilt åtgärdsprogram för Kanarieöarna på grund av deras ökaraktär och avsides läge (Poseican)(5), fastställs de allmänna riktlinjerna för de åtgärder som skall genomföras med hänsyn till de särskilda problem och begränsningar som finns på dessa öar.

Kanarieöarnas mycket speciella geografiska läge i förhållande till källorna för försörjning av produkter till vissa livsmedelssektorer som är väsentliga för den dagliga konsumtionen eller tillverkningen, förorsakar kostnader som utgör en svår belastning för de berörda sektorerna. Denna naturbetingade belastning kan avhjälpas med befrielse från avgifter eller tullar på de berörda produkterna när de importeras direkt från tredje land.

Konkurrenskraften på ögrupperna för samma produkter med ursprung i gemenskapen bör bevaras, dels för att uppnå målet med Poseican, nämligen att effektivt reducera priserna genom att främja konkurrens mellan olika försörjningskällor, dels för att förhindra störningar av de traditionella handelsflödena. Därför bör det fastställas att försörjningen till denna region av samma produkter från den övriga gemenskapen skall ske på villkor som för slutanvändaren blir likvärdiga med befrielse från importavgifter eller tullar på produkter från tredje land, och som grundar sig på de priser som tillämpas vid export till tredje land. I vissa fall blir det nödvändigt att fastställa ett system med importlicenser.

Kvantiteterna för de produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen måste fastställas inom ramen för de försörjningsbalanser som görs upp regelbundet och som får justeras under året utifrån den lokala marknadens väsentliga behov och med hänsyn till den lokala produktionen och traditionella handelsflöden.

Denna ordning bör påverka produktionskostnaderna och reducera konsumentpriserna, och därför bör lämpliga åtgärder föreskrivas för att övervaka denna påverkan.

För att undvika snedvridning i handeln kan produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen inte sändas vidare till andra delar av gemenskapen eller återexporteras till tredje land. Ett undantag från denna princip bör dock göras för produkter som av tradition bearbetas på Kanarieöarna och sedan sänds vidare eller återexporteras inom ramen för de vanliga handelsflödena.

De speciella förhållandena för jordbruket på Kanarieöarna kräver särskild hänsyn, och det är nödvändigt att vidta åtgärder som skall åtfölja ikraftträdandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, för såväl boskapsuppfödning och animalieproduktion som vegetabilieproduktion.

För att främja utvecklingen av den traditionella boskapsuppfödningen på Kanarieöarna bör det dels ges stöd till genetisk förbättring genom inköp av renrasiga avelsdjur, dels utdelas tilläggsbidrag för gödning av vuxna handjur av nötkreatur, för bevarandet av am- och dikobesättningar och för får- och getköttsproduktion, och dessutom bör konsumtionen av lokalt framställda färska mjölkprodukter främjas. I avvaktan på en utveckling av den lokala boskapsuppfödningen bör det tillfälligt och i gradvis minskande omfattning, så att inte ovannämnda mål äventyras, föreskrivas en försörjning med handjur för gödning, inom de gränser som den lokala konsumtionen ställer och som skall utvärderas regelbundet.

Vad gäller odlingen av frukt och grönsaker samt växter och blommor bör åtgärder vidtas för att öka produktionen, förbättra jordbrukens produktivitet och produkternas kvalitet. Åtgärder bör också vidtas för att förbättra saluföringen av öarnas tropiska produkter.

För att stödja lokal produktion i avsikt att tillgodose konsumtionsvanorna på öarna, bör det dels fastställas ett särskilt stöd till potatisproduktion inom ramen för den potatisareal som odlas vid denna förordnings ikraftträdande dels, under en övergångsperiod, införas gradvis minskande importhinder för denna produkt under den känsliga period när den lokala produktionen släpps ut på marknaden.

Med samma målsättning bör det fastställas att interventionsåtgärder enligt organisationen av marknaden för vin och ordningen med röjningsbidrag inte bör tillämpas i denna region samt att stöd bör ges till druvsorter av vilka sådana viner framställs som uppfyller gemenskapens krav på kvalitetsviner fso.

För att upprätthålla den lokala spannmålsproduktionen bör den medansvarsavgift som skall betalas av spannmålsproducenter inte tillämpas på Kanarieöarna.

Genom skapandet och marknadsföringen av en grafisk symbol kan också saluföringen av vissa kvalitetsprodukter underlättas.

Med hänsyn till regionens djurhälsostatus måste det vara möjligt att bevilja ett tillfälligt avsteg från kraven enligt rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får, getter och svin samt av färskt kött eller färska köttvaror(6).

Jordbruksstrukturen på Kanarieöarna har allvarliga brister som leder till särskilda svårigheter. Därför är det nödvändigt att göra undantag från de regler som begränsar eller förbjuder beviljandet av vissa former av strukturstöd.

Vissa strukturåtgärder som är viktiga för jordbrukets utveckling på öarna finansieras inom ramarna för gemenskapsstöd som är avsett att främja utvecklingen och den strukturella anpassningen av regioner som utvecklas långsammare (mål nr 1) i enlighet med artiklarna 130a och 130c i fördraget. Kommissionen har även godkänt ett program (Regis) för att främja den ekonomiska utvecklingen i de mest avlägsna regionerna, vilket skall syfta till diversifiering av jordbruksproduktionen, förbättring av traditionella produkter och åtgärder för att reducera riskerna i samband med naturkatastrofer.

Bananodling har avgörande betydelse för Kanarieöarnas ekonomi. Alla de problem som uppstår i samband med bananproduktion är föremål för en gemenskapsutredning, och lämpliga åtgärder kommer att vidtas på grundval av resultatet från den.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs särskilda bestämmelser för att avhjälpa de svårigheter som uppstår för vissa jordbruksprodukter på grund av Kanarieöarnas avlägsna geografiska läge och ökaraktär.

AVDELNING I EN SÄRSKILD FÖRSÖRJNINGSORDNING

Artikel 2

För varje regleringsår skall prognostiserade försörjningsbalanser göras upp enligt förfarandet i artikel 3.4 för de jordbruksprodukter som är nödvändiga för konsumtion och för bearbetning på Kanarieöarna, och som redovisas i bilagan. Dessa balanser kan revideras under årets lopp på grundval av behovsutvecklingen på öarna. En separat prognos kan göras för att uppskatta bearbetnings- och förpackningsindustrins behov vad gäller produkter för den lokala marknaden eller produkter som traditionellt sänds till den övriga gemenskapen.

Artikel 3

1. Avgifter och tullar skall inte tillämpas vid direktimport till Kanarieöarna av produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen, och som kommer från tredje land, inom den kvantitetsbegränsning som fastställs i den prognostiserade försörjningsbalansen.

2. För att säkert täcka de behov som avses i artikel 2 med avseende på kvantitet, pris och kvalitet, och för att säkerställa att den andel produkter som levereras från gemenskapen upprätthålls, skall det till Kanarieöarna också levereras gemenskapsprodukter som lagras till följd av interventionsåtgärder eller som finns tillgängliga på gemenskapens marknad, på villkor som för slutanvändaren ger ett resultat som är likvärdigt med befrielse från pålagor på import av produkter från tredje land.

Försörjningsvillkoren skall fastställas med hänsyn till kostnaderna för de olika försörjningskällorna och de priser som tillämpas vid export till tredje land.

3. Den ordning som fastställs i denna artikel skall genomföras på ett sätt som särskilt tar hänsyn till

- Kanarieöarnas speciella behov och de speciella kvalitetskrav som gäller produkter som skall bearbetas,

- traditionella handelsflöden med den övriga gemenskapen,

- möjligheterna till försörjning från de närmast liggande utvecklingsländerna.

4. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 26 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(7) eller motsvarande artiklar i övriga förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna inom de berörda sektorerna. I synnerhet skall de omfatta fastställande av de produktkvantiteter som omfattas av särskilda försörjningsordningar, de bestämmelser enligt artikel 6 som skall säkerställa att de ekonomiska förmånerna kommer slutanvändaren tillgodo samt vid behov ett system med importlicenser.

Artikel 4

1. Stöd skall ges för försörjning av Kanarieöarna med följande produkter med ursprung i gemenskapen:

a) Renrasiga avelsdjur av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0102 10 00.

b) Renrasiga avelssvin som omfattas av KN-nummer 0103 10 00.

c) Renrasiga avelskaniner som omfattas av KN-nummer ex 0106 00 10.

d) Hönor för förökning och avel som omfattas av KN-nummer ex 0105 11 00.

e) Ägg för kläckning, andra, för produktion av hönor för förökning och avel som omfattas av KN-nummer ex 0407 00 19.

2. Villkoren för stöd skall ta hänsyn till Kanarieöarnas behov i fråga om igångsättning av produktionen, särskilt av de raser som är mest lämpade för förhållandena på dessa öar. Stödet skall betalas för leverans av de djur som uppfyller gemenskapsbestämmelsernas krav.

3. Stödet skall fastställas med beaktande av följande faktorer:

a) Försörjningsförhållandena för Kanarieöarna till följd av deras geografiska läge.

b) Priset på djuren och produkterna på gemenskapens marknad och på världsmarknaden.

c) Om tullar och avgifter tas ut vid import från tredje land eller ej.

d) Den ekonomiska aspekten av de planerade stöden.

4. Stödbeloppen, de produktkvantiteter för vilka stöd beviljas varje år och tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 27 i rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(8) eller motsvarande artiklar i övriga förordningar om den gemensamma organisationen av berörda marknader.

Vad gäller produkter som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget(9) skall dessa bestämmelser antas enligt förfarandet i första stycket.

Artikel 5

1. Under regleringsåren 1992/93 till 1995/96 för nötkött gäller följande:

a) De tullar och avgifter som avses i artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 805/68 skall inte tillämpas vid direktimport för uppfödning av nötkreatur från tredje land för konsumtion på öarna.

b) Stöd skall på likvärdiga villkor ges för försörjning av Kanarieöarna med de djur som avses i a och som har sitt ursprung i den övriga gemenskapen.

2. Antalet djur som berörs av de åtgärder som avses i punkt 1 skall baseras på en regelbundet uppgjord försörjningsbalans och fastställas i gradvis minskande kvantiteter för att ta hänsyn till den lokala produktionens utveckling. Antalet djur och det stödbelopp som avses i punkt 1 b, såväl som tillämpningsföreskrifterna för denna artikel, skall fastställas enligt förfarandet i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

3. Senast sex månader före utgången av regleringsåret 1995/96 skall kommissionen till rådet lämna en utvärdering av åtgärderna i denna artikel, åtföljd av lämpliga förslag.

Artikel 6

1. Tullavgifter skall inte tillämpas vid direktimport till Kanarieöarna av råtobak och delvis förädlad tobak som omfattas av

- KN-nummer 2401,

- och undernummer

ex 2402 10 00 cigarrer (med eller utan täckblad),

ex 2403 10 00 röktobak (färdig blandning av tobak för tillverkning av cigaretter, cigariller och cigarrer),

ex 2403 91 00 "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak, även presenterad i blad eller band, stripad eller ej,

ex 2403 99 90 expanderad tobak,

ex 2403 99 90 täckblad för cigarrer, emballerade, i rullar för tillverkning av tobak(10).

Den befrielse som avses i första stycket skall tillämpas på produkter som skall användas för lokal tillverkning av tobaksprodukter inom en årlig kvantitet på 20 000 ton rensad råtobak.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 727/70 av den 21 april 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak(11).

Artikel 7

1. Försörjningsordningen som fastställs i artiklarna 2 och 3 skall tillämpas under förutsättning att de förmåner som följer av befrielsen från avgifter eller tullar eller, när det gäller försörjning från den övriga gemenskapen, av gemenskapsstöd, faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 3.4.

Artikel 8

De produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordning som fastställs i denna avdelning får inte återexporteras till tredje land eller sändas vidare till den övriga gemenskapen.

Om de aktuella produkterna bearbetas på Kanarieöarna, skall detta förbud inte gälla traditionell export eller traditionella sändningar till den övriga gemenskapen.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt det förfarande som anges i artikel 4.4.

Artikel 9

Produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordning som fastställs i denna avdelning och produkter som framställs ur dem, skall inte berättiga till bidrag vid export från Kanarieöarna.

AVDELNING II ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖDJA ANIMALIEPRODUKTER

Artikel 10

1. Det stöd som fastställs i punkterna 2 och 3 skall ges för att stödja traditionell verksamhet i samband med nötköttsproduktion och åtgärder för att förbättra produktkvaliteten, inom gränserna för det konsumtionsbehov som finns på öarna och som har beräknats i samband med en regelbundet uppgjord försörjningsbalans. I denna balans skall också ingå avelsdjur levererade enligt artikel 4 och djur som omfattas av den försörjningsordning som avses i artikel 5.

2. Stöd till gödning av handjur av nötkreatur skall utgöra ett tillägg på 40 ecu per djur till det särskilda bidrag som föreskrivs i artikel 4a i förordning (EEG) nr 805/68. Tillägget får ges för ett djur vars minimivikt fastställs i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 i den här förordningen.

3. Ett tillägg till det bidrag för hållande av am- och dikor som avses i förordning (EEG) nr 1357/80(12) skall betalas till nötköttsproducenter. Detta tillägg skall uppgå till 40 ecu för varje am- och diko som producenten håller den dag ansökan lämnas in.

Artikel 11

Stöd skall ges till konsumtion av lokalt tillverkade produkter av färsk komjölk i den omfattning som behövs för öns förbrukning som skall uppskattas periodiskt. Stödet skall vara 7 ecu per 100 kg helmjölk. Stödbeloppet skall anpassas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 12 för att garantera en regelbunden avsättning av dessa produkter på den lokala marknaden. Stödet skall betalas till mejerierna. Utbetalning skall ske under förutsättning att förmånerna med stödet faktiskt kommer slutanvändaren till godo.

Artikel 12

Kommissionen skall fastställa tillämpningsföreskrifter för artiklarna 10 och 11 i denna förordning enligt förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68(13) eller, i tillämpliga fall, i artikel 27 i förordning (EEG) nr 805/68.

Artikel 13

1. Ett tillägg till det bidrag per tacka som fastställs i artikel 5.3 i rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(14) skall betalas till de producenter av lätta lamm som avses i artikel 4.3 i den förordningen.

Tillägget skall uppgå till skillnaden mellan de bidragsbelopp som beviljats producenter av tunga lamm respektive lätta lamm och som fastställts enligt artikel 5.2 och 5.3 i den förordningen, plus skillnaden mellan de särskilda stödbelopp som föreskrivs enligt bestämmelserna om "särskilt landsbygdsstöd" i artikel 1.1 första respektive andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 1323/90 av den 14 maj 1990 om införande av särskilt stöd för uppfödning av får och getter i vissa mindre gynnade områden inom gemenskapen(15).

2. Det tillägg som fastställs enligt punkt 1 skall också betalas till getköttsproducenter, utan att det påverkar betalningen av det bidrag som föreskrivs i artikel 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89.

3. De tillägg som avses i punkterna 1 och 2 skall beviljas enligt samma villkor som de som gäller för beviljandet av bidraget till får- och getköttsproducenter enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 3013/89.

4. Ytterligare genomförandebestämmelser skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 3013/89.

Artikel 14

Orden "Den autonoma regionen Kanarieöarna" skall läggas till för Spanien i bilaga 1 i förordning (EEG) nr 3013/89.

AVDELNING III STÖDÅTGÄRDER FÖR FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUKTION

Artikel 15

1. Stöd per hektar skall ges till producenter, producentgrupper och -organisationer som genomför initiativprogram som har godkänts av de behöriga myndigheterna i syfte att utveckla och diversifiera produktionen och förbättra kvaliteten på den frukt och de grönsaker, blommor och levande växter som anges i kapitel 6, 7 och 8 i Kombinerade nomenklaturen samt de växter som omfattas av KN-nummer 1211. Dessa program skall särskilt inriktas på utveckling av den tropiska produktionen.

De initiativ som får stöd skall särskilt syfta till att utveckla produktionen och höja kvaliteten på produkterna, särskilt genom sortväxling och förbättrade odlingsmetoder. Dessa initiativ skall integreras i program som varar i minst tre år.

Stöd skall ges till program som omfattar en areal på minst 0,3 ha.

2. Gemenskapsstödet skall uppgå till högst 500 ecu per hektar. Detta belopp skall betalas om medlemsstaten ger minst 300 ecu per hektar i offentligt stöd och den enskilde producenten eller gruppen bidrar med minst 200 ecu per hektar. Om medlemsstatens eller producenternas bidrag är mindre än de angivna summorna, skall gemenskapsstödet minskas i proportion till det.

Stödet skall utbetalas varje år under programmets genomförande, dock högst i tre år.

3. Stödet skall höjas med 100 ecu per hektar om initiativprogrammet presenteras och utförs av en producentgrupp eller -organisation och om det kan förväntas att genomförandet kräver tekniskt bistånd. Detta tilläggsstöd skall ges till program som omfattar en areal på minst 2 ha.

4. Denna artikel skall inte gälla bananproduktion, så länge det inte dragits någon slutsats från undersökningen av samtliga problem i samband med denna produktion enligt punkt 9 i beslut 91/314/EEG. Denna artikel skall varken gälla tomatproduktion eller produktionen av matpotatis som omfattas av KN-nummer 0701 90 51, 0701 90 59 och 0701 90 90.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72(16).

Artikel 16

1. Gemenskapsstöd skall ges för att ingå årliga avtal om saluföring av de tropiska produkter som ingår i de produkter som avses i artikel 15 och som skördas på Kanarieöarna.

Detta stöd skall betalas för en handelsvolym på högst 10 000 ton per produkt och år.

Avtalen skall träffas mellan enskilda producenter, producentgrupper eller sammanslutningar som är etablerade på öarna och fysiska eller juridiska personer som är etablerade i den övriga gemenskapen.

2. Stödbeloppet skall vara 10 % av värdet på den saluförda produktionen, fritt bestämmelseorten.

3. Stödet skall ges till köpare som åtar sig att saluföra Kanarieöarnas produkter enligt de avtal som avses i punkt 1.

4. Om åtgärderna i punkt 1 genomförs som samarbetsprojekt, med målet att saluföra produkter skördade på Kanarieöarna, av producenter, producentgrupper eller sammanslutningar och fysiska eller juridiska personer etablerade i den övriga gemenskapen, och om delägarna åtar sig att förena den kunskap och know-how som krävs för att uppnå målet för samarbetet inom en tid på minst tre år, skall det stödbelopp som anges i punkt 2 höjas till 13 % av värdet på den årliga gemensamt saluförda produktionen.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72.

Artikel 17

1. Gemenskapen skall bidra med upp till 100 000 ecu för att finansiera en studie som omfattar en ekonomisk analys och prognos för Kanarieöarnas bearbetningsindustri inom frukt- och grönsakssektorn, särskilt med avseende på tropiska produkter.

Studien skall omfatta en ekonomisk och teknisk utvärdering av sektorn. Den skall särskilt omfatta en analys av uppgifter om försörjning och bearbetningskostnader och en undersökning av villkoren och möjligheterna för utveckling och avsättning på den regionala och internationella nivån, med beaktande av konkurrensen på världsmarknaden.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 22 i förordning (EEG) nr 426/86(17).

Artikel 18

Avdelning III i rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(18), och rådets förordning (EEG) nr 1442/88 av den 24 maj 1988 om beviljande av bidrag för slutgiltig nedläggning av vinarealer för produktionsåren 1988/89-1995/96(19), skall inte tillämpas på Kanarieöarna.

Artikel 19

1. Ett schablonbelopp i stöd per hektar skall ges för fortsatt vinodling inom de traditionella områdena för produktion av kvalitetsviner fso.

Stöd skall betalas för arealer

a) där sådana sorter har planterats som ingår i den lista över druvsorter som är lämpliga för framställning av de producerade kvalitetsvinerna fso, och som tillhör de rekommenderade eller godkända kategorier som avses i artikel 13 i förordning (EEG) nr 822/87,

och

b) där avkastningen per hektar är lägre än en maximigräns som fastställs av medlemsstaten, uttryckt i kvantiteter druvor, druvmust eller vin, enligt villkoren i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(20).

2. Stödet skall uppgå till 400 ecu per hektar. Från och med regleringsåret 1997/98 skall stödet betalas enbart till producentgrupper eller -organisationer.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 83 i förordning (EEG) nr 822/87.

Artikel 20

1. Stöd per hektar skall ges årligen för odling av matpotatis som omfattas av KN-nummer 0701 90 51, 0701 90 59 och 0701 90 90.

Stödet skall betalas för odlade och skördade arealer på maximalt 12 000 hektar per år.

2. Det årliga stödbeloppet skall vara 500 ecu per hektar.

3. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall antas enligt förfarandet i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde(21).

Artikel 21

Leveranser från tredje land och från den övriga gemenskapen till Kanarieöarna av matpotatis som omfattas av KN-nummer 0701 90 51, 0701 90 59 och 0701 90 90 skall begränsas under de perioder som är känsliga för saluföring av Kanarieöarnas egen produktion. Denna restriktion skall genomföras i gradvis minskande nivåer under en period på tio regleringsår.

Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 20.3 fastställa perioden för tillämpning av de kvantitativa restriktionerna och leveransvolymerna enligt denna artikel.

Artikel 22

Från och med regleringsåret 1992/93 skall det stöd för konsumtion av olivolja som föreskrivs i artikel 11 i rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(22) och som är tillämpligt i gemenskapen per den 31 december 1985 betalas till företag på Kanarieöarna som tappar olivolja producerad i den övriga gemenskapen.

Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG.

Artikel 23

Spanien bemyndigas härmed att bevilja ett regionalt stöd för tobaksproduktion på Kanarieöarna som ett tillägg till det stöd som inrättats genom förordning (EEG) nr 727/70, på villkor att tillägget inte ger upphov till diskriminering mellan olika producenter på öarna.

Det maximala stödbeloppet skall vara lika med skillnaden mellan det stöd som betalats till Kanarieöarna före tillämpningen av ovannämnda förordning och gemenskapsbidraget. Regionalstödet skall beviljas för högst den kvantitet som traditionellt produceras på öarna.

Artikel 24

1. Stöd skall beviljas för produktion av kvalitetshonung som är specifik för Kanarieöarna, producerad av den inhemska rasen "svarta bin".

Stöd skall betalas till sammanslutningar av biodlare som är godkända av de behöriga myndigheterna, på grundval av antalet bisamhällen med svarta bin i produktion, upp till högst 5 000 bisamhällen.

Stödet fastställs härmed till 20 ecu per bisamhälle i produktion och per regleringsår. Vid tillämpningen av denna artikel skall regleringsåret anses börja den 1 juli och upphöra den 30 juni.

2. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg(23).

Artikel 25

Den medansvarsavgift som införs genom artikel 4 i förordning (EEG) nr 2727/75 skall inte tillämpas på Kanarieöarna.

AVDELNING IV GRAFISK SYMBOL

Artikel 26

1. En grafisk symbol skall introduceras i syfte att öka kunskapen om och konsumtionen av bearbetade kvalitetsprodukter från jordbruket som är speciella för Kanarieöarna såsom avlägset belägna regioner.

2. Den grafiska symbolen skall väljas på grundval av ett anbudsförfarande som skall offentliggöras av kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Villkoren för att få använda symbolen skall föreslås av branschorganisationer. De behöriga myndigheterna skall vidarebefordra sådana förslag tillsammans med sina yttranden till kommissionen för godkännande.

Användningen av symbolen skall övervakas av en officiell myndighet eller ett organ som har godkänts av den behöriga myndigheten.

4. Gemenskapen skall finansiera framställningen av symbolen och spridningen av den.

5. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel skall vid behov antas enligt förfarandet i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72 eller motsvarande artiklar i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna.

AVDELNING V SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

AVSNITT 1 Undantag från strukturåtgärder

Artikel 27

1. Trots vad som sägs i artiklarna 5, 6, 7 och 12 i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet(24), skall investeringsstöd ges till jordbruksföretag på Kanarieöarna på följande villkor:

a) Trots vad som sägs i artikel 5.1 a får det system för investeringsstöd som föreskrivs i artikel 5-9 i förordning (EEG) nr 2328/91 tillämpas på öarna för de jordbrukare som, utan att ha jordbruk som huvudsysselsättning, får minst 25 % av sin totala inkomst från det jordbruk som utförs på jordbruksföretaget och vars jordbruksföretag inte behöver mer än vad som motsvarar 1 arbetskraftsenhet, såvida de planerade investeringarna inte överstiger 25 000 ecu.

b) Det tillstånd till förenklad bokföring som avses i artikel 5.1 d i samma förordning skall gälla även efter den 31 december 1991.

c) Grisproduktion skall inte omfattas av villkoren i artikel 6.4 i samma förordning.

d) Nötköttsproduktion skall inte omfattas av villkoren i artikel 6.5 i samma förordning.

e) I fråga om ägg- och fjäderfäproduktion skall det förbud som avses i artikel 6.6 i samma förordning inte gälla familjejordbruk, vars storlek är rimlig i förhållande till behovet att tillgodose en balanserad utveckling i regionen.

f) Trots vad som sägs i artikel 7.1 i samma förordning, får utgifter som rör de första inköpen av levande grisar vara stödberättigande enligt det system för investeringsstöd som avses i artikel 6.1 i samma förordning.

g) Trots vad som sägs i artikel 7.2 femte stycket i samma förordning, skall det maximala investeringsstödet även efter den 31 december 1991 fortsätta att höjas med 10 %.

Punkterna c, d, e och f i första stycket skall gälla bara i den mån husdjursproduktionen sköts på ett sätt som är förenligt med kraven på djurskydd och miljöhänsyn samt under förutsättning att produktionen är avsedd för den inhemska marknaden på öarna.

2. Trots vad som sägs i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2328/91, får det kompensationsbidrag som avses i artikel 19 i samma förordning ges för alla grödor på Kanarieöarna, förutsatt att de odlas på ett sätt som är förenligt med kraven på miljöhänsyn och att en högsta inkomst per jordbruksföretag fastställs.

Dessutom kan kor, vars mjölk är avsedd för den lokala marknaden i regionen, ingå i beräkningen av kompensationsbidraget i alla de delar av regionen som närmare anges i artikel 3.4 och 3.5 i rådets direktiv 75/268/EEG av den 28 april 1975 om jordbruk i bergsområden och i vissa mindre gynnade områden(25), dock med högst 20 djurenheter.

3. Trots vad som sägs i artikel 18.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2328/91, får kompensationsbidraget ges till jordbrukare som brukar mindre än en hektar odlingsbar mark i regionen.

4. Trots vad som sägs i artikel 24 i förordning (EEG) nr 2328/91, skall maximibeloppet för det årliga bidrag per hektar som avses i artikel 22 i den förordningen fastställas till 600 ecu per hektar.

5. Trots vad som sägs i artikel 37.1 i förordning (EEG) nr 2328/91, får Spanien tillstånd att inte tillämpa den stödordning som föreskrivs i avdelningarna I och II i den förordningen på Kanarieöarna.

6. Enligt förfarandet i artikel 29 i förordning (EEG) nr 4253/88(26)a) skall kommissionen anta villkoren för tillämpning av denna artikel,

b) får kommissionen, på en motiverad begäran av de behöriga myndigheterna

- ändra det investeringstak som avses i artikel 8 i förordning (EEG) nr 2328/91,

- trots vad som sägs i artikel 12.1 och artikel 13 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 866/90(27) samt de motsvarande bestämmelserna i förordning (EEG) nr 867/90 av den 29 mars 1990 om förbättring av villkoren för bearbetning och avsättning av skogsbruksprodukter(28) utvidga omfattningen av dessa åtgärder till att även gälla nödvändig import från tredje land, förutsatt att de bearbetade och saluförda produkterna är avsedda enbart för Kanarieöarnas inhemska marknad.

AVSNITT 2 Veterinära åtgärder

Artikel 28

1. Följande artikel skall införas i direktiv 72/462/EEG:

"Artikel 31b

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17 i direktiv 90/675/EEG (1) får kommissionen enligt förfarandet i artikel 29 till och med den 31 december 1994 göra avsteg från vissa bestämmelser i artiklarna 4 och 17 avseende import av kött till Kanarieöarna.

När de beslut antas som föreskrivs i första stycket, skall de regler som är tillämpliga efter importen fastställas enligt samma förfarande.

(1) EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1."

2. I bilaga 1 till rådets direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land(29), skall led 4 ersättas med följande:

"4. Spaniens territorium förutom Ceuta och Melilla."

AVDELNING VI ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 29

De åtgärder som fastställs i denna förordning, med undantag för artiklarna 23, 27 och 28, skall utgöra interventionsåtgärder med syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 729/70(30).

Artikel 30

1. Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig rapport om genomförandet av de åtgärder som fastställs i denna förordning, och i förekommande fall bifoga förslag till ändringsåtgärder som kan visa sig nödvändiga för att uppnå programmets mål.

2. Vid utgången av det tredje året som ordningen tillämpas skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en allmän rapport om den ekonomiska situationen på Kanarieöarna, som visar effekten av de åtgärder som vidtagits enligt denna förordning.

Mot bakgrund av rapportens slutsatser skall kommissionen närhelst det visar sig nödvändigt föreslå lämpliga ändringar.

Artikel 31

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 15 juni 1992.

På rådets vägnar

João PINHEIRO

Ordförande

(1) EGT nr C 145, 6.6.1992, s. 13.

(2) Yttrandet avgivet den 9 juni 1992.

(3) Yttrandet avgivet den 27 maj 1992.

(4) EGT nr L 171, 29.6.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 284/92 (EGT nr L 314, 7.2.1992, s. 6).

(5) EGT nr L 171, 29.6.1991, s. 5.

(6) EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/497/EEG (EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69).

(7) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 674/92 (EGT nr L 73, 19.3.1992, s. 7).

(8) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1628/91 (EGT nr L 150, 15.6.1991, s. 16).

(9) EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 789/89 (EGT nr L 85, 30.3.1989, s. 3).

(10) Ett övervakningssystem för denna slutanvändning är fastställd i de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna.

(11) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 860/92 (EGT nr L 91, 7.4.1992, s. 1).

(12) EGT nr L 140, 5.6.1980, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(13) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 816/92 (EGT nr L 86, 1.4.1992, s. 83).

(14) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1741/91 (EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 41).

(15) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1743/91 (EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 44).

(16) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1156/92 (EGT nr L 122, 7.5.1992, s. 3).

(17) EGT nr L 49, 27.2.1986, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1943/91 (EGT nr L 175, 4.7.1991, s. 1).

(18) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1734/91 (EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 6).

(19) EGT nr L 132, 28.5.1988, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 833/92 (EGT nr L 88, 3.4.1992, s. 16).

(20) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 59. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3896/91 (EGT nr L 368, 31.12.1991, s. 3).

(21) EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1740/91 (EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 39).

(22) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 356/92 (EGT nr L 39, 15.2.1992, s. 1).

(23) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1235/89 (EGT nr L 128, 11.5.1989, s. 29).

(24) EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1.

(25) EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 797/85 (EGT nr L 93, 30.3.1985, s. 1).

(26) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

(27) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3577/90 (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 23).

(28) EGT nr L 91, 6.4.1990, s. 7.

(29) EGT nr 373, 31.12.1990, s. 1.

(30) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) 2048/88 (EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 1).

BILAGA

>PLATS FöR TABELL>