Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruketEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 30/07/1992 s. 0096 - 0099

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0234

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 43 s. 0234RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Beskogning av jordbruksmark är särskilt viktigt med hänsyn till utnyttjande av jorden och miljön och som ett bidrag till att minska underskottet av skogsprodukter i gemenskapen och som ett komplement till gemenskapens politik för att kontrollera jordbruksproduktionen.

Erfarenheterna av beskogning av jordbruksmark utförd av jordbrukare visar att nuvarande stödsystem för beskogning är otillräckliga. Beskogning av jordbruksmark som tagits ur jordbruksproduktion under de senaste åren har visat sig ske i otillfredsställande omfattning.

Därför bör åtgärderna enligt avdelning VIII i rådets förordning (EEG) nr 2328/91 av den 15 juli 1991 om förbättring av jordbruksstrukturernas effektivitet(4) ersättas med åtgärder som mer effektivt uppmuntrar beskogning av jordbruksmark.

De stödberättigande kostnaderna för beskogning måste motsvara de verkliga kostnaderna för beskogning i gemenskapen.

Ett gradvis minskande bidrag under de fem första åren till täckandet av kostnaden för underhåll av nya skogsmarker kan väsentligt bidra till att beskogning uppmuntras.

För att öka beskogning av jordbruksmark som ett led i förverkligandet av målen med den gemensamma jordbrukspolitiken är det nödvändigt att införa bidrag för att kompensera inkomstbortfallet för jordbrukarna under den period som den beskogade jordbruksmarken inte är produktiv.

I många fall kan privatpersoner som inte är jordbrukare åta sig att beskoga jordbruksmark, och det bör därför införas bestämmelser om stimulansåtgärder för sådana personer. Därför bör det införas ett bidrag per hektar till privatpersoner som inte är jordbrukare och som åtar sig att beskoga jordbruksmark.

I många delar av gemenskapen får beskogning av jordbruksmark genomföras av myndigheter, i synnerhet kommuner. Därför bör den beskogning som genomförs av sådana myndigheter stödjas och uppmuntras.

Beskogning med snabbväxande arter som ger en snabb omsättning av skogen är i allmänhet relativt lönsam. Vad gäller beskogning med dessa arter räcker det med att gemenskapen ger stöd till beskogningskostnader för de jordbrukare som har jordbruk som huvudsysselsättning.

Förbättring av skogsareal inom jordbruksföretag kan bidra till en förbättring av inkomsterna hos dem som arbetar med jordbruk. I synnerhet korkproduktionens struktur och dess särskilda problem kräver en förstärkning av de åtgärder som syftar till att bevara, förtäta och förbättra nuvarande korkeksarealer.

Eftersom gemenskapen skall bidra till finansieringen av åtgärden måste den kunna försäkra sig om att de genomförandebestämmelser som medlemsstaterna antar bidrar till att målen med åtgärderna uppnås. I detta syfte bör en struktur för samarbete inrättas mellan medlemsstaterna och kommissionen i Ständiga kommittén för skogsbruket, inrättad genom beslut 89/367/EEG(5).

De tillgängliga medlen för att genomföra åtgärderna i denna förordning måste komplettera de medel som skall användas för att genomföra åtgärderna genom strukturfonderna, och i synnerhet åtgärderna för de regioner som omfattas av målen som definieras i artikel 1.1 och 1.5 b i förordning (EEG) nr 2052/88(6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Stödordningens syfte

En gemenskapsstödordning medfinansierad av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), garantisektionen, inrättas med följande mål:

- Att komplettera de förändringar som skall införas enligt den gemensamma organisationen av marknaderna.

- Att bidra till en långsiktig förbättring av skogsresurserna.

- Att bidra till mer miljöanpassade driftsformer på landsbygden.

- Att bekämpa växthuseffekten och absorbera koldioxid.

Denna gemenskapsstödordning skall främja följande verksamheter:

a) Beskogning som en alternativ användning av jordbruksmark.

b) Utveckling av jordbruksföretagens skogsbruksaktiviteter.

Artikel 2 Stödordning

1. Stödordningen får omfatta följande:

a) Stöd till att täcka beskogningskostnader.

b) Ett årligt bidrag per beskogad hektar för att täcka underhållskostnader under de första fem åren.

c) Ett årligt bidrag per hektar för att täcka det inkomstbortfall som uppkommer på grund av beskogning av jordbruksmark.

d) Investeringsstöd till förbättring av skogsmark genom anläggning av läbälten, brandgator, branddammar och skogsbilvägar, och till förbättring av korkeksbestånd.

2. a) Det stöd som avses i punkt 1 a och 1 b får beviljas till varje fysisk eller juridisk person som åtar sig att beskoga jordbruksmark.

b) Det stöd som avses i punkt 1 c finansieras av gemenskapen endast om det beviljas till

- jordbrukare som inte deltar i det system för förtidspensionering som inrättas genom rådets förordning (EEG) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk(7),

- varje annan fysisk eller juridisk person.

c) Vad gäller snabbväxande arter odlade med korta omloppstider skall det stöd som avses i punkt 1 a finansieras av gemenskapen endast om det beviljas till de jordbrukare som har jordbruk som sin huvudsysselsättning enligt artikel 5.1 a i förordning (EEG) nr 2328/91 och under förutsättning att planteringen anpassas till lokala förhållanden och är miljövänlig.

d) Plantering av julgranar är inte stödberättigande.

e) Det stöd som avses i punkt 1 d skall finansieras av gemenskapen endast om det beviljas till jordbrukare eller sammanslutningar av jordbrukare.

3. Stödordningen får även omfatta att gemenskapen bidrar till att täcka kostnader för sådan beskogning av jordbruksmark som genomförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 3 Stödbelopp

De maximala stödbelopp enligt artikel 2 som får finansieras av gemenskapen skall vara följande:

a) Vad gäller kostnader för beskogning:

- 2 000 ecu per hektar för anlagda eucalyptusbestånd.

- 3 000 ecu per hektar för anlagda barrträdsbestånd.

- 4 000 ecu per hektar för anlagda lövträdsbestånd eller blandbestånd med minst 75 % lövträd.

b) Vad gäller underhållskostnader:

- 250 ecu per hektar per år under de första två åren och 150 ecu per hektar per år under de följande åren för anlagda barrträdsbestånd.

- 500 ecu per hektar per år under de första två åren och 300 ecu per hektar per år under de följande åren för anlagda lövträdsbestånd eller blandbestånd med minst 75 % lövträd.

Medlemsstaterna får sammanföra det stöd som avses i a och b och sprida betalningen av detta sammanförda belopp över en femårsperiod förutsatt att de beskogade arealerna underhålls.

c) Vad gäller bidrag för att kompensera inkomstbortfall:

- 600 ecu per hektar per år om beskogningen genomförs av en jordbrukare eller grupp av jordbrukare som brukade marken före beskogningen.

- 150 ecu per hektar per år om beskogningen genomförs av någon annan part som omnämns i artikel 2.2 b.

Inkomstbortfallet får kompenseras under en maximiperiod av 20 år från beskogningens första dag.

d) Vad gäller förbättring av befintlig skogsmark:

- 700 ecu per hektar för förbättring av skogsmark och inrättande av läbälten.

- 1 400 ecu per hektar för förnyelse och förbättring av korkeksarealer.

- 18 000 ecu per kilometer för skogsbilvägar.

- 150 ecu per hektar skogsmark som förses med brandgator och branddammar.

Kostnader för anpassning av jordbruksmaskiner till skogsbruk skall inbegripas i de investeringar som avses ovan.

På en välgrundad ansökan från en medlemsstat och under förutsättning att det finns medel får kommissionen, enligt förfarandet i artikel 5, besluta att höja de fastställda beloppen för förbättring av skogsmark och för förnyelse och förbättring av korkeksarealer till 1 200 ecu per hektar respektive 3 000 ecu per hektar.

Artikel 4 Stödprogram

1. Medlemsstaterna skall genomföra den stödordning som avses i artikel 2 med hjälp av fleråriga nationella eller regionala program som uppfyller målen i artikel 1 och som i synnerhet fastställer följande:

- Storleken och varaktigheten på det stöd som avses i artikel 2 på grundval av de faktiska utgifterna för beskogning och underhåll av trädarter och -sorter som används till beskogning eller på grundval av inkomstbortfallet.

- Villkoren för beviljande av stöd, i synnerhet för beskogning.

- De åtgärder som vidtagits för att utvärdera och övervaka miljöpåverkan och förenlighet med kraven i den fysiska planeringen.

- Arten av eventuella åtföljande åtgärder som vidtagits eller planerats.

- De åtgärder som vidtagits för att förse jordbruksföretag och aktörer på landsbygden med lämplig information.

2. Medlemsstaterna får även utarbeta områdesplaner för beskogning som avspeglar skillnader i miljösituation, naturförhållanden och jordbrukets struktur.

Områdesplaner för beskogning skall särskilt avse följande:

- Fastläggande av ett mål med beskogningen.

- Villkor i fråga om belägenhet och gruppering av de områden som får beskogas.

- Vilka skogsbruksmetoder som skall användas.

- Val av de arter av träd som är anpassade till lokala förhållanden.

Artikel 5 Utvärdering av program

1. Medlemsstaterna skall senast den 30 juli 1993 till kommissionen meddela förslag till de nationella eller regionala program som avses i artikel 4 och de befintliga eller föreslagna lagar och andra författningar med vilka de avser att tillämpa denna förordning, tillsammans med en uppskattning av den årliga kostnaden för att genomföra programmen.

2. Kommissionen skall granska medlemsstaternas uppgifter i syfte att fastställa följande:

- Om de uppfyller bestämmelserna i denna förordning, med beaktande av dess mål och kopplingarna mellan de olika åtgärderna.

- Vilket slags åtgärder som kan medfinansieras av gemenskapen.

- Det totala utgiftsbelopp som kan medfinansieras av gemenskapen.

3. Kommissionen skall besluta om godkännande av nationella eller regionala program på grundval av de faktorer som anges i punkt 2. I detta syfte skall kommissionens företrädare förelägga Ständiga kommittén för skogsbruket, inrättad genom rådets beslut 89/367/EEG, ett förslag till beslut i frågan.

Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte överensstämmer med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de beskogningsplaner som avses i artikel 4.2.

Artikel 6 Del som gemenskapen skall finansiera

Den andel som gemenskapen skall medfinansiera skall vara 75 % i de regioner som omfattas av det mål som definieras i artikel 1 led 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 och 50 % i övriga regioner.

Artikel 7 Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifterna för denna förordning skall vid behov antas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 5.

Artikel 8 Slutbestämmelser

1. Artiklarna 25, 26 och 27 i förordning (EEG) nr 2328/91 skall upphöra att gälla. De skall dock tillämpas på det stöd som beviljas före ikraftträdandet av de program som avses i artikel 4 i den här förordningen.

2. Denna förordning skall inte inskränka medlemsstaternas rätt att genomföra ytterligare stödåtgärder vars villkor och beviljande skiljer sig från dem som fastställs i denna förordning eller vars belopp överstiger de gränser som fastställs i denna förordning, under förutsättning att stödåtgärderna uppfyller bestämmelserna i artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget.

3. Tre år efter dagen för genomförandet i medlemsstaterna skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om tillämpningen av denna förordning.

Artikel 9 Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 30 juni 1992.

På rådets vägnar

Arlindo MARQUES CUNHA

Ordförande

(1) EGT nr C 300, 21.11.1991, s. 12.

(2) EGT nr C 94, 13.4.1992.

(3) EGT nr C 98, 21.4.1992, s. 25.

(4) EGT nr L 218, 6.8.1991, s. 1.

(5) EGT nr L 165, 15.6.1989, s. 14.

(6) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(7) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 91.