Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitikenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 387 , 31/12/1992 s. 0001 - 0006

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0182

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0182RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3813/92 av den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de omräkningskurser som skall tillämpas inom den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 42 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (),

med beaktande av Monetära kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Den inre marknad som avses i artikel 8a i fördraget kommer från och med den 1 januari 1993 att omfatta ett område utan inre gränser. Den nuvarande agromonetära ordningen baserar sig på följande:

- Rådets förordning (EEG) nr 1676/85 av den 11 juni 1985 om beräkningsenhetens värde och de omräkningskurser som skall användas i den gemensamma jordbrukspolitiken ().

- Rådets förordning (EEG) nr 1677/85 av den 11 juni 1985 om monetära utjämningsbelopp inom jordbruket ().

- Rådets förordning (EEG) nr 1678/85 av den 11 juni 1985 om fastställande av de omräkningskurser som skall tillämpas inom jordbruket ().

- Rådets förordning (EEG) nr 129/78 av den 24 januari 1978 om de växelkurser som skall tillämpas inom den gemensamma strukturpolitiken för jordbruket ().

Denna ordning kräver kontroller vid gemenskapens inre gränser. Därför bör en agromonetär ordning införas som är förenlig med den inre marknaden och de nämnda förordningarna bör upphävas.

Ecun definierades genom rådets förordning (EEG) nr 3180/78 av den 18 september 1978 om ändring av värdet på den beräkningsenhet som används av Europeiska fonden för monetärt samarbete (). Det bör vara möjligt att använda denna beräkningsenhet för att fastställa och uttrycka priser eller belopp inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Innan den ekonomiska och monetära unionen genomförts är det nödvändigt att utbetala de priser och belopp som fastställts i ecu i nationell valuta, och därmed även att fastställa de omräkningskurser som skall användas inom jordbrukssektorn. Dessa kurser bör vara förhållandevis stabila samtidigt som de skall ligga nära den ekonomiska och monetära verkligheten. Särskilda kurser kan bli nödvändiga i vissa särskilda fall, dock utan att detta påverkar tillämpningen av de kurser som föreskrivs i artikel 22 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om genomförandebestämmelser för förordning (EEG) nr 2052/88 vad gäller samordningen av strukturfondernas verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens verksamheter och de övriga finansieringsorganen ().

Vid en centralkursjustering bör jordbruksomräkningskurserna i princip omedelbart anpassas. Det kan dock vara önskvärt att i viss utsträckning göra denna anpassning gradvis för att undvika marknadsstörningar till följd av mindre anpassningar men det kan också vara nödvändigt att handla på detta sätt för att mildra följderna av större anpassningar. För att undgå väsentliga snedvridningar av marknaden, är det under alla förhållanden nödvändigt att inte överskrida en tillåten bilateral monetär avvikelse.

Omräkningskurserna mellan ecun och de valutor från tredje länder som används inom jordbrukssektorn bör anges, särskilt för att verkningarna av läget på världsmarknaden skall kunna fastställas.

Om jordbruksomräkningskursen ändras under loppet av en transaktion, måste den kurs fastställas som skall tillämpas på de berörda beloppen. I allmänhet är för jordbruksomräkningskursen den faktor avgörande, varigenom det ekonomiska målet för den ifrågavarande transaktionen uppnås. Det kan vara nödvändigt att precisera denna avgörande faktor eller att avvika från den, dock med beaktande av vissa kriterier och då särskilt hur snabbt den nya jordbruksomräkningskursen faktiskt tillämpas. Härigenom utesluts i princip varje möjlighet att förutfastställa denna kurs på lång sikt. I fråga om de belopp som rådet fastställer för jordbrukets strukturpolitik, bör en minskning undvikas av sådant stöd som beviljats innan den nya jordbruksomräkningskursen börjar gälla.

Vid större valutauppskrivningar sjunker de berörda jordbruksinkomsterna snabbare och i större utsträckning än inkomster inom andra sektorer av ekonomin. Det är därför berättigat att införa en möjlighet att bevilja ett tillfälligt och avtagande kompensationsstöd vid uppskrivningar som skall åtfölja anpassningen av jordbrukspriserna utan att hindra jordbrukssektorns slutliga anpassning till reglerna för ekonomin i allmänhet. På grund av sammanhållningsprincipen i artikel 130a i fördraget kan gemenskapen ge bidrag till kompensationsstödet åt jordbrukarna. Nivån på gemenskapens bidrag bör variera beroende på behovet och de finansiella möjligheterna i de regioner inom gemenskapen som avses under mål nr 1 enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter ().

Det är dessutom lämpligt att för en begränsad period förlänga mekanismen för överföring av de fasta positiva monetära avvikelser som avses i artikel 6 i förordning (EEG) nr 1677/85. Minskningen av de priser och belopp som avses i tredje och fjärde stycket i nämnda artikel bör dock inte tillämpas på kompensation som beslutas inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och som avses i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (), i rådets förordning (EEG) nr 1357/80 av den 5 juni 1980 om införande av ett bidragssystem för att hålla besättningar med am- och dikor (), i artikel 4a i förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (), i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven (), i rådets förordning (EEG) nr 2079/92 av den 30 juni 1992 om införande av en stödordning i gemenskapen för förtidspensionering från jordbruk () och i rådets förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket ().

Det bör fastställas möjligheter att snabbt anpassa den gällande ordningen för handeln med jordbruksprodukter med tredje land, om centralkurserna för medlemsstaternas valutor eller kurserna för vissa tredje länders valutor ändras.

Särskilda bestämmelser bör införas som gör det möjligt att avhjälpa exceptionella situationer som kan uppkomma såväl inom gemenskapen som på världsmarknaden, och som kräver omedelbara åtgärder för att säkerställa att de inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken upprättade ordningarna fungerar väl.

För att underlätta genomförandet av denna förordning bör ett förfarande införas som skapar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Det bör vara möjligt att föreskriva övergångsåtgärder för att underlätta införandet av den nya agromonetära ordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken:

- rättsakter som direkt eller indirekt stöder sig på artikel 43 i Romfördraget, med undantag för Gemensamma tulltaxan och andra tullrättsliga rättsakter som är tillämpliga på både jordbruksprodukter och industriprodukter,

- rättsakter angående sådana varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och som omfattas av särskilda handelsordningar.

b) - fasta valutor: valutor som inom ramen för Europeiska monetära systemet vid varje tidpunkt hålls inom en marginal om +/-2,25 % i förhållande till varandra.

- flytande valutor: andra valutor i medlemsstater eller tredje land.

c) korrektionsfaktor: en koefficient som

- från och med den 1 januari 1993 är lika med den koefficient som avses i artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 1677/85 och som tillämpas den 31 december 1992,

- därefter ändras av kommissionen vid varje centralkursjustering inom Europeiska monetära systemet i förhållande till uppskrivningen av centralkursen för den av de fasta valutor som skrivs upp mest i förhållande till ecun.

d) representativ marknadskurs:

- när det gäller en fast valuta, valutans centralkurs mot ecun som fastställts inom Europeiska monetära systemet, multiplicerad med korrektionsfaktorn,

- när det gäller en flytande valuta, valutans genomsnittliga växelkurs mot ecun som den fastställts under en enligt förfarandet i artikel 12 bestämd referensperiod, och multiplicerad med korrektionsfaktorn.

e) Jordbruksomräkningskurs: den kurs som i rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken används vid omräkning av

- belopp uttryckta i ecu till en medlemsstats nationella valuta,

- belopp uttryckta i en medlemsstats nationella valuta till ecu.

f) monetär avvikelse: den procentandel av jordbruksomräkningskursen som motsvarar skillnaden mellan denna kurs och den representativa marknadskursen.

Artikel 2

1. Den beräkningsenhet som används i rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken skall vara ecun enligt definitionen i förordning (EEG) nr 3180/78.

2. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 kan det beslutas att de berörda priserna och beloppen skall uttryckas i ecu och där så är lämpligt i nationella valutor, i de viktigaste myndighetshandlingar som upprättas av gemenskapen eller av medlemsstaterna i syfte att tillämpa de rättsakter som avses i punkt 1.

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som anges i punkt 2 4 skall jordbruksomräkningskursen fastställas av kommissionen på grundval av den representativa marknadskursen och i enlighet med artikel 4.

Jordbruksomräkningskursen skall, för fasta valutor, till en början vara lika med den representativa marknadskurs som tillämpas den 1 januari 1993. För flytande valutor skall den fastställas med hänsyn till den representativa marknadskursen under en referensperiod under den månad som föregår den tidpunkten.

2. I samband med åtgärder där gemenskapsfinansieringen via Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) uteslutande kommer från utvecklingssektionen, skall jordbruksomräkningskursen vara lika med den kurs som används vid bokföringen av utgifter i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3. För att undvika risker för monetärt orsakade snedvridningar av marknaden kan enligt förfarandet i artikel 12 och med beaktande av korrektionsfaktorn en särskild jordbruksomräkningskurs som nära avspeglar faktiska ekonomiska förhållanden fastställas eller, vid behov, närmare föreskrifter antas om hur en sådan kurs skall fastställas. Därvid skall gälla att

- den monetära avvikelse inte får överskridas som är signifikant för tendensen för den representativa marknadskursen vid tidpunkten för fastställandet av jordbruksomräkningskursen,

- belopp som har samband med förhållandena på världsmarknaden och som uttrycks i en medlemsstats nationella valuta omräknas till ecu.

4. Om en budgetmässig gräns fastställs kan jordbruksomräkningskursen, enligt samma förfarande som använts för att fastställa den nämnda gränsen, fastställas till en nivå som motsvarar den kurs som tillämpas vid bokföring av utgifter i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 4

1. Jordbruksomräkningskursen för en flytande valuta skall ändras, när den monetära avvikelsen överskrider 2 procentenheter för den sista referensperioden i en månad. I detta fall skall den nya jordbruksomräkningskursen fastställas så att den monetära avvikelsen, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3, minskas med hälften; den nya omräkningskursen skall tillämpas från och med början av den följande månaden.

2. Om en centralkursjustering leder till en ändring av centralkurserna för medlemsstaterna med fast valuta, skall jordbruksomräkningskurserna genast anpassas så att

- de monetära avvikelserna för de fasta valutorna elimineras, och

- de monetära avvikelserna för de flytande valutorna minskas med hälften om dessa avvikelser under en lämplig referensperiod överstiger 2 procentenheter, dock utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3.

Om en centralkursjustering medför en monetär avvikelse för en fast valuta

- som är mindre än eller lika stor som 0,5 procentenheter, skall denna avvikelse avvecklas senast vid början av nästa regleringsår,

- som är större än 4 procentenheter, skall denna avvikelse omedelbart minskas till 2 procentenheter. Den återstående avvikelsen skall avvecklas under en period av högst 12 månader från och med dagen för kursjusteringen.

De anpassningar av jordbruksomräkningskurserna som avses i andra stycket skall göras av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12.

3. Om det absoluta värdet av skillnaden av de monetära avvikelserna mellan två medlemsstaters valutor under en referensperiod överstiger 4 procentenheter, skall sådana monetära avvikelser för de ifrågavarande medlemsstaterna som överstiger 2 procentenheter genast minskas till 2 procentenheter. Denna anpassning skall göras efter sådana anpassningar som krävs enligt punkterna 1 och 2.

Artikel 5

1. Den representativa marknadskursen för ett tredje lands nationella valuta skall användas i rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken vid omräkning av

- belopp uttryckta i ecu till det tredje landets nationella valuta,

- belopp uttryckta i det tredje landets nationella valuta till ecu.

2. För att undvika risker för monetärt orsakade snedvridningar av marknaden och med beaktande av korrektionsfaktorn kan kommissionen, inom ramen för sina befogenheter enligt rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken, i varje enskilt fall avvika från punkt 1 genom att tillåta att omräkningskurser används som i högre grad avspeglar faktiska ekonomiska förhållanden.

3. Med avseende på omräkning av belopp uttryckta i ett tredje lands valuta till en medlemsstats valuta får närmare föreskrifter för fastställande av en särskild omräkningskurs som nära avspeglar faktiska ekonomiska förhållanden antas enligt det förfarande som avses i artikel 12.

Artikel 6

1. Den avgörande faktorn för jordbruksomräkningskursen skall

- i fråga om belopp som uppbärs eller beviljas i handeln med tredje land, vara fullbordandet av tullformaliteterna vid import eller export,

- i alla övriga fall, den faktor varigenom det ekonomiska målet för transaktionen uppnås.

För belopp som förutfastställs i ecu och för belopp som uttrycks i ecu efter ett förfarande med anbudsinfordran får dock jordbruksomräkningskursen förutfastställas för en period som får sträcka sig till och med slutet av den tredje månad som följer på den månad då den förutfastställdes. I detta fall skall jordbruksomräkningskursen vara den som gällde den dag då den förutfastställdes respektive den dag då tidsfristen för att inge anbud löpte ut.

2. Om den avgörande faktor som avses i punkt 1 måste anges närmare eller om den inte kan beaktas på grund av särskilda skäl som har samband med marknadsorganisationen eller beloppet i fråga, skall en särskild avgörande faktor fastställas enligt förfarandet i artikel 12. Därvid skall hänsyn tas till följande kriterier:

a) Faktisk tillämpning snarast möjligt av ändringarna av jordbruksomräkningskursen.

b) Likartade avgörande faktorer för likartade transaktioner inom olika marknadsorganisationer.

c) Inbördes sammanhang mellan de avgörande faktorerna för olika priser och belopp inom en och samma marknadsorganisation.

d) Praktisk och effektiv kontroll av användningen av lämpliga jordbruksomräkningskurser.

3. Vid stöd som finansieras med medel från EUGFJ:s utvecklingssektion skall de av rådet fastställda beloppen omräknas till nationell valuta enligt den jordbruksomräkningskurs som gäller den 1 januari det år då beslutet om att bevilja stödet fattas.

Om utbetalningen av stödet enligt gemenskapsreglerna skall delas upp på flera år skall delbeloppen bestämmas på grundval av den mest devalverade av de jordbruksomräkningskurser som har gällt den 1 januari varje år från och med året för beslutet om beviljande av stödet till och med året för utbetalning av beloppet i fråga.

Artikel 7

Om jordbruksomräkningskursen för

- schablonmässiga stödbelopp fastställda per hektar eller per djurenhet eller

- ett kompensationsbidrag per tacka eller get eller

- ett belopp av strukturell eller miljömässig karaktär

är lägre än den som tidigare tillämpades, skall de berörda stöden eller beloppen ökas i ecu enligt förfarandet i artikel 12.

Dessa belopp skall ökas på ett sådant sätt att en minskning av beloppen undviks räknat i den nationella valutan för den medlemsstat vars jordbruksomräkningskurs har sänkts mest bland de medlemsstater som har begärt att denna artikel skall tillämpas.

Artikel 8

1. Medlemsstater med flytande valutor får bevilja jordbrukare kompensationsstöd under tre år när den genomsnittliga jordbruksomräkningskursen under de senaste 12 månaderna är lägre än den genomsnittliga jordbruksomräkningskursen under de 12 månader som föregick den perioden. De perioder som läggs till grund för att bevilja ett stöd kan inte läggas till grund för att bevilja ett nytt stöd.

2. Storleken på den första årliga utbetalningen av stöd skall bestämmas på grundval av minskningen i genomsnittlig jordbruksinkomst inom den berörda medlemsstaten till följd av att jordbruksomräkningskursen har sänkts. Storleken på varje årlig utbetalning skall minskas med minst en tredjedel av det belopp som beviljades det första året.

Kompensationsstöd får inte beviljas i form av ett belopp per producerad mängdenhet.

3. Gemenskapens bidrag till finansieringen av kompensationsstödet skall vara

- 75 % av det stöd som faktiskt beviljats till jordbrukare i regioner som omfattas av mål nr 1 enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88,

- 50 % av de belopp som faktiskt beviljats i övriga fall.

Med avseende på finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken skall detta bidrag betraktas som ett ingripande för att stabilisera jordbruksmarknaderna.

4. Rådet, som skall besluta med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, skall fastställa de högsta belopp som kan beviljas för varje utbetalning av stöd, förutsatt att minimigränserna uppnås.

Artikel 9

1. Om korrektionsfaktorn höjs, skall de inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken i ecu uttryckta priserna vid början av det följande regleringsåret minskas med 25 % av den procentuella förändringen av korrektionsfaktorn i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12.

2. Sådana medlemsstater i vilka priserna i nationell valuta sjunker till följd av att punkt 1 tillämpas, får bevilja nationellt kompensationsstöd under de förutsättningar som rådet skall fastställa med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen. Sådant stöd skall ha en sociostrukturell inriktning och får inte knytas till produktionen.

3. De belopp som fastställs i ecu inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, förutom de som avses i:

- förordning (EEG) nr 1765/92,

- förordning (EEG) nr 1357/80 och artikel 4a i förordning (EEG) nr 805/68,

- förordningarna (EEG) nr 2078/92, (EEG) nr 2079/92 och (EEG) nr 2080/92,

skall ändras på lämpligt sätt i förekommande fall.

Artikel 10

Vid en centralkursjustering inom ramen för Europeiska monetära systemet eller vid en plötslig och påtaglig förändring av växelkurserna mellan ecun och vissa tredje länders valutor får

- importtullar,

- exporttullar,

- exportbidrag,

- slusspriser,

- stöd som fastställts på grundval av förhållandena på världsmarknaden, och

- importsubventioner,

som fastställts i rättsakterna angående den gemensamma jordbrukspolitiken vid behov fastställas på nytt av kommissionen genom att använda de nya jordbruksomräkningskurserna i enlighet med de metoder som är tillämpliga i varje enskilt fall och, i förekommande fall, med beaktande av utvecklingen på marknaden.

Artikel 11

1. Om genomförandet av rättsakterna angående den gemensamma jordbrukspolitiken kan äventyras genom exceptionella monetära förfaringssätt skall kommissionen besluta om lämpliga skyddsåtgärder som i förekommande fall får avvika från gällande rättsakter angående den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rådet och medlemsstaterna skall genast underrättas om åtgärder enligt första stycket.

Varje medlemsstat kan hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då medlemsstaten underrättades om skyddsåtgärderna.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom en månad efter underrättelsen om åtgärderna.

2. Om genomförandet av rättsakterna angående den gemensamma jordbrukspolitiken kan äventyras genom exceptionella monetära förfaringssätt får kommissionen på grundval av de befogenheter som tilldelats den genom dessa rättsakter, i varje enskilt fall vidta åtgärder som avviker från denna förordning, särskilt i följande fall:

- Om ett land tillämpar onormala växelkursförfaranden, såsom flera växelkurser eller avtal om byteshandel.

- Om ett lands valuta inte noteras på de officiella valutamarknaderna eller om utvecklingen för denna valuta kan leda till snedvridning av handeln.

Artikel 12

Tillämpningsföreskrifterna för denna förordning skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i:

a) artikel 26 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (), eller

b) motsvarande artiklar i de övriga förordningarna om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruks- och fiskeprodukter, eller

c) motsvarande artiklar i andra gemenskapsbestämmelser som inför ett liknande förfarande.

Artikel 13

1. Om övergångsåtgärder visar sig nödvändiga för att underlätta den första tillämpningen av denna förordning, skall kommissionen besluta om sådana åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 12. Tillämpningen av dessa åtgärder skall vara begränsad till den tid som absolut krävs för att underlätta införandet av den nya ordningen.

2. Korrektionsfaktorn och de bestämmelser i denna förordning som hänför sig till den skall gälla för en tid av högst två år räknat från ikraftträdandet av denna förordning. Före utgången av den tiden skall kommissionen förelägga rådet en rapport om den ordning som föreskrivs i denna förordning, åtföljd av lämpliga förslag, för att göra det möjligt för rådet att med kvalificerad majoritet besluta om den framtida politiken på detta område.

3. Förordningarna (EEG) nr 1676/85, (EEG) 1677/85, (EEG) nr 1678/85 och (EEG) nr 129/78 upphävs.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 december 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

() EGT nr C 188, 25.7.1992, s. 23.

() EGT nr C 337, 21.12.1992.

() EGT nr C 332, 16.12.1991, s. 26.

() EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2205/90 (EGT nr L 201, 31.7.1990, s. 9).

() EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2205/90.

() EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3679/92 (EGT nr L 370, 19.12.1992, s. 73).

() EGT nr L 20, 25.1.1978, s. 16.

() EGT nr L 379, 30.12.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1971/89 (EGT nr L 189, 4.7.1989, s. 1).

() EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

() EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12.

() EGT nr L 140, 5.6.1980, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2066/92 (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 49).

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2066/92 (EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 49).

() EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 85.

() EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 91.

() EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 96.

() EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1738/92 (EGT nr L 180, 1.7.1992, s. 1).